International tariff for prepaid customers valid from 01.03.2013.


Uvjeti korištenja Međunarodne tarife za Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom Međunarodne tarife (dalje u tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja Međunarodne tarife za Tele2 korisnike bonova (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifa će biti automatski aktivirana Korisniku prilikom aktivacije nove Tele2 SIM kartice iz posebnog paketa
(Međunarodni Tele2 start paket). Nakon aktivacije Korisniku je dostupno 50 kuna na računu. Početna valjanost
kartice je 30 dana nakon aktivacije.

3. Tarifa i pogodnosti definirani su važećim Tele2 cjenikom. Svim korisnicima koji aktiviraju tarifu od 16.4.2012.
do 31.10.2012. bit će dodijeljen bonus podatkovni paket sa 100 MB čija je valjanost 30 dana od dana
aktivacije.

4. Podatkovni paket će Korisniku biti aktiviran unutar 2 sata nakon ostvarenog prvog poziva.

5. Trajanje poziva ograničeno je na 60 minuta, nakon čega se poziv automatski prekida.

6. Tele2 ne snosi odgovornost u slučaju da svaka od usluga uključenih u tarifu ne bude korisniku dostupna u
svakom trenutku, budući da isporuka usluge ne ovisi isključivo o Tele2 nego i o stranim operatorima. Zbog
zagušenja SMS Centra tijekom ljetnih mjeseci, moguće je da SMS poruke prema nekima od navedenih
destinacija neće biti isporučene.

7. Korisnik Tarife od 01.03.2013. može aktivirati neku drugu tarifu za korisnike bonova koja je dostupna za
aktivaciju, ali se poslije više ne može vratiti na Međunarodnu tarifu. Korisnik tarife ne može koristiti uslugu
SMS sponzor. Pozivi i SMS poruke prema brojevima s dodanom vrijednošću nisu mogući. Korisnik može
aktivirati podatkovne pakete, SMS opcije te koristiti uslugu SMS parking i mPrijevoz.

8. Postojeći Tele2 korisnici bonova ne mogu aktivirati Tarifu odnosno ne mogu s postojećih tarifa prijeći na
Tarifu.

9. SIM karticu je moguće aktivirati do 31. listopada 2012. Promotivno razdoblje traje od 16. travnja do 10. rujna
2012.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.