Izjava o obradi osobni podataka za posjetitelje sjedišta i odgovarajućih prodajnih prostorija Tele2


Izjava o obradi osobnih podataka za posjetitelje sjedišta i odgovarajućih prodajnih prostorija Tele2

Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge (dalje u tekstu: Tele2) je pružatelj elektroničkih komunikacijskih usluga. Ovom
Izjavom, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Tele2 želi dati posjetiteljima svog sjedišta te odgovarajućih
prodajnih prostorija jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka od strane Tele2.
Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge, Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 70133616033, www.tele2.hr je
voditelj obrade osobnih podataka posjetitelja.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e-maila: osobni.podaci@tele2.com
Tele2 temeljem legitimnog interesa, a u svrhu zaštite imovine i osoba, obrađuje osobne podatke posjetitelja svog sjedišta
te odgovarajućih prodajnih prostorija putem sustava video nadzora te se prilikom posjeta sjedišta Tele2 vrši identifikacija
posjetitelja i to uvidom u osobnu iskaznicu.
Video nadzor se odnosi na prikupljanje i obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimki namijenjenih
privremenom pohranjivanju te obuhvaća prostorije ili dijelove prostorija čiji je nadzor nužan za postizanje svrhe zaštite
imovine i osoba. Pristup snimkama video nadzora imaju odgovarajuće osobe unutar Tele2 te su iste snimke zaštićene od
pristupa neovlaštenih osoba. Tele2 na vidljivom mjestu, a najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja odgovarajućom
oznakom odnosno naljepnicom informira posjetitelje da je prostor pod video nadzorom kao i informaciju o voditelju obrade
i kontakt podatke putem kojim posjetitelj može ostvariti svoja prava. Tele2 snimke nastale putem video nadzora čuva
najviše 6 mjeseci, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom,
arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.
Voditelj obrade osigurava automatizirani sustav zapisa za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora koji sadržava
vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora.
Prilikom posjeta sjedištu Tele2 vrši identifikaciju posjetitelja i to uvidom u osobnu iskaznicu pri čemu se, između ostalog,
obrađuju slijedeći podaci: ime i prezime, broj osobne iskaznice, datum dolaska i odlaska, razlog dolaska te broj interne
kartice ako je potreban ulazak posjetitelja u službene prostorije Tele2. Navedeni podaci se čuvaju 6 mjeseci te se nakon
toga trajno brišu iz sustava pohrane.
Voditelj obrade može dijeliti osobne podatke koji su predmet ove Izjave o obradi s nadzornim tijelima, sudovima ili državnim
agencijama kada je takvo dijeljenje podataka nužno, uključujući radi poštivanja svih zakonskih zahtjeva. Osim ako nam je
zabranjeno zakonom, poduzet ćemo sve razumne napore kako bi Vas Tele2 prethodno obavijestilo o takvom odavanju
Vaših osobnih podataka.
Posjetitelj ima pravo na:
1. Podnošenje prigovora - Tele2 nastoji osigurati najviše standarde pri obradi osobnih podataka i ozbiljno pristupa
rješavanju svakog prigovora ispitanika. Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju Tele2 provodi protivna
propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Tele2 ili putem email
adrese: osobni.podaci@tele2.com
Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu - Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14.

2. Pravo na pristup - Svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Tele2 obrađuje u odnosu
na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.
3. Pravo na ispravak - Ako Tele2 obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku
od Tele2 možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo koji promjena Vaših osobnih
podataka putem e-maila: osobni.podaci@tele2.com kako bismo ažurirali Vaše podatke.
4. Pravo na brisanje ("pravo na zaborav") - Od Tele2 možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako su
obrađivani protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u
obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obveza čuvanja podataka.
5. Pravo na ograničenje obrade - Od Tele2 možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
• ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji omogućava Tele2 provjeru točnosti tih podataka;
• ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade
podacima;
• ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva; ili
• ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.
6. Pravo na mogućnost prijenosa podataka - Od Tele2 možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi
u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
• ako te podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora
i
• ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.U određenim okolnostima, svaki ispitanik, također, ima pravo zahtijevati da Tele2 ne prenosi osobne podatke koji se
odnose na njega trećim osobama.
Ostvarivanje prava - Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt:
Tele2 d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 70133616033, www.tele2.hr .
Zlouporaba prava - Ako biste se nekim od navedenih prava koristili s očitom namjerom zlouporabe, Tele2 može naplatiti
administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Tele2, važno je da razumijete kako Tele2 može i dalje nastaviti
obrađivati Vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.

U primjeni od 01.06.2019.g.