Izjava o zaštiti osobnih podataka kandidata za zapošljavanje u Telemach Hrvatska

Izjava o zaštiti osobnih podataka kandidata za zapošljavanje u Telemach Hrvatska
(dalje u tekstu: Izjava)

1. Općenite informacije
Telemach Hrvatska d.o.o. za telekomunikacijske usluge (dalje u tekstu: Telemach) je pružatelj
elektroničkih komunikacijskih usluga.
Ovom Izjavom uređuje se obrađivanje osobnih podataka kandidata za zapošljavanje u
Telemach-u (dalje u tekstu: Ispitanici).
Ovom Izjavom, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Telemach želi dati
Ispitanicima jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u Telemach-u te im
omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.
Telemach veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih Ispitanika i posebno se
ponosi činjenicom da se obrada osobnih podataka provodi na siguran i zakonit način.
2. Voditelj obrade podataka
Telemach Hrvatska d.o.o. za telekomunikacijske usluge, Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb,
OIB: 70133616033, www.tele2.hr je voditelj obrade osobnih podataka Ispitanika.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e-maila: osobni.podaci@tele2.com
3. Načela obrade osobnih podataka

Telemach obrađuje osobne podatke Ispitanika temeljem načela zaštite podataka.

• Zakonitost, poštenost i transparentnost - pri obradi osobnih podataka postupamo u
skladu sa zakonom te omogućavamo Ispitaniku lako dostupnu i razumljivu informaciju
i komunikaciju u vezi s obradom osobnih podataka;

• Ograničenost svrhe - osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i
zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju
su prikupljeni;

• Smanjenje količine podataka - upotrebljavamo samo one podatke Ispitanika koji su
primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

• Točnost osobnih podataka - kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada
podataka te kako bi spriječili eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni,
potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da nas Ispitanik o svakoj promjeni i/ili dopuni
svojih osobnih podataka obavijesti odmah ili u najkraćem roku;

• Ograničenje pohrane podataka - osobne podatke Ispitanika pohranjujemo onoliko
dugo koliko je potrebno za izvršenje određene svrhe te ih nakon toga brišemo iz svih
evidencija Telemach-a odnosno u odnosu na iste primjenjujemo anonimizaciju;

• Cjelovitost i povjerljivost - osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući
zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili
oštećenja (npr. pristup osobnim podacima Ispitanika imaju samo ovlaštene osobe
kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i druge osobe).
3. Osobni podaci Ispitanika

3.1. Osobni podaci koje Telemach prikuplja i osnove prikupljanja i obrade osobnih
podataka
Osobni podaci Ispitanika u svrhu zapošljavanja mogu se prikupljati na sljedeće načine:
• Putem otvorene zamolbe za posao;
• Putem oglašenog slobodnog radnog mjesta putem Tele2 internetskih stranica ili putem
alternativnih kanala (primjerice portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih
mjesta).

Osobne podatke prikupljamo putem specijaliziranih portala za oglašavanje slobodnih radnih
mjesta odnosno izravno od Ispitanika prilikom prijave za neku otvorenu poziciju u Telemachu.
U oba slučaja obrađujemo podatke, primjerice: podatke iz životopisa odnosno
identifikacijske podatke poput imena i prezimena, kontakt podatke poput broja telefona,
podatke o zapošljavanju poput datuma zasnivanja prvog radnog odnosa, podatke o
edukacijama poput podataka o školovanju i dr.
Svi osobni podaci koji su dostavljeni Telemach-u obrađivat će se u skladu s važećim propisima
o zaštiti osobnih podataka.
Telemach obrađuje osobne podatke Ispitanika koji se javljaju na oglašeno slobodno radno
mjesto kako bi se poduzelo radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora (članak 6.
stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka).
Telemach obrađuje osobne podatke Ispitanika koji šalju otvorenu zamolbu za posao u
Telemach na temelju privole Ispitanika (članak 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti
podataka.
Telemach u procesu zapošljavanja ne traži i ne prikuplja posebne kategorije osobnih podataka
kao što su osobni podaci o rasnom ili etničkom podrijetlu, političkom, vjerskom ili filozofskom
uvjerenju, članstvo u sindikatu, podaci koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu
orijentaciju.
3.2. Svrha obrade osobnih podatka Ispitanika
Telemach, uzimajući u obzir zakonitost obrade, obrađuje osobne podatke Ispitanika isključivo
u sljedeće svrhe:
• zapošljavanja Ispitanika;
• stvaranje baze potencijalnih kandidata za zapošljavanje;
• vođenje evidencije ulaska u poslovne prostore u svrhu sigurnosti poslovnog prostora,
ljudi i imovine.

Telemach ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka Ispitanika koji otkrivaju rasno ili
etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu,
genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o
spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na
kaznene osude i kažnjiva djela.

4. Razdoblje čuvanja
Telemach će pohraniti osobne podatke Ispitanika do 12 mjeseci po završetku selekcijskog
odabira. Slijedom navedenog, u slučaju zapošljavanja u Telemach-u svi relevantni osobni podaci
prikupljeni tijekom selekcijskog perioda će postati dio evidencije radnika Telemach-a i čuvat
će se trajno sukladno posebnim propisima. Ako prilikom selekcijskog procesa ne dođe do
zasnivanja radnog odnosa, osobni podaci Ispitanika bit će pohranjeni tijekom vremenskog
intervala od 12 mjeseci nakon isteka selekcijskog procesa, a potom i trajno brisani.
5. Prava Ispitanika
Ispitanik ima sljedeća prava:
• Pravo na pristup - Ispitanik ima pravo zatražit potvrdu o tome obrađuju li se njegovi
podaci, pristup tim podacima te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih
podataka, o osobi i/ili tijelu kojima su osobni podaci otkriveni, ako je moguće o
predviđenom razdoblju čuvanja osobnih podataka ili o kriterijima upotrijebljenima za
utvrđivanje tog razdoblja, zatim o pravu na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade
osobnih podataka, pravu na prigovor na takvu obradu, o pravu na podnošenje pritužbe
odgovarajućem tijelu, postojanju automatiziranog donošenja odluka
• Pravo na ispravak - Ispitanik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka
koji se na njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke
• Pravo na brisanje - Ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na
njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući
uvjeti.
• Pravo na ograničenje obrade - Ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade ako su
ispunjeni sljedeći uvjeti: Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje
kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; obrada je
nezakonita i Ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži
ograničenje njihove uporabe; Telemach više ne treba osobne podatke za potrebe
obrade, ali ih Ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
Ispitanik je uložio odgovarajući prigovor na obradu
• Pravo na prenosivost podataka - Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se
odnose na njega, a koje je pružio Telemach-u, u strukturiranom, uobičajeno
upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom
voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se
automatiziranim putem
• Pravo na prigovor - Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu
osobnih podataka koji se na njega odnose
• Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;
• Pravo na povlačenje privole - korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju
privolu, pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila
na privoli prije nego što je ona povučena.


6. Posljedice nedavanja osobnih podataka i upravljanje privolama
Nedavanje osobnih podataka Ispitanika koje Telemach traži može rezultirati isključenjem
potencijalnog kandidata za posao iz selekcijskog procesa.
Ako je Ispitanik dao privolu Telemach-u za pohranu osobnih podataka na razdoblje od 12
mjeseci ista se može opozvati u bilo kojem trenutku.
Promjenu privole možete izvršiti slanjem e-maila na e-mail adresu osobni.podaci@tele2.com

7. Prosljeđivanje osobnih podataka Telemach može pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka u okvirima svojeg
djelokruga povjeriti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi (u daljnjem tekstu: izvršitelj obrade).
Poslovi u svezi s obradom osobnih podataka mogu se povjeriti samo izvršitelju obrade koji je
registriran za obavljanje takve djelatnosti i koji osigurava dovoljna jamstva u pogledu
ostvarivanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka.
8. Sigurnost podataka Ispitanika
Telemach radi zaštite osobnih podataka Ispitanika i privatnost istih provodi odgovarajuće
fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na
trajnoj osnovi. Telemach ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima
imaju isključivo ovlaštene osobe kojima je pristup tim podacima nužan radi izvršavanje poslova
njihovog radnog mjesta. Osim toga, obučavaju se djelatnici o važnosti povjerljivosti i
održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka te se angažiraju partneri s kojima
Telemach ugovara odgovarajuće mjere zaštite.
Također, unutar Telemach-a postoji posebna organizacijska jedinica koje se bavi isključivo
zaštitom i sigurnošću osobnih podataka korisnika.
9. Izmjene i dopune Izjave
Telemach ima pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj
promjeni ove Izjave Ispitanici će biti obaviješteni na web stranici www.tele2.hr .
10. Ostalo
U slučaju pitanja u svezi obrade Vaših osobnih podataka od strane Telemach-a obratite se
službeniku za zaštitu podataka na email adresu: osobni.podaci@tele2.com ili pisanim putem
na adresu: Osobni podaci, Telemach Hrvatska d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb.

U primjeni od 02.11.2020.g.