Izjava o zaštiti osobnih podataka kandidata za zapošljavanje u Tele2 d.o.o.

Izjava o zaštiti osobnih podataka kandidata za zapošljavanje u Tele2 d.o.o.


1. Općenite informacije
Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge (dalje u tekstu: Tele2) je pružatelj elektroničkih
komunikacijskih usluga.
Ovom Izjavom uređuje se obrađivanje osobnih podataka kandidata za zapošljavanje u Tele2 d.o.o.
(dalje u tekstu: Ispitanici).
Ovom Izjavom, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Tele2 želi dati Ispitanicima jasne
informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u Tele2 te im omogućiti jednostavan nadzor i
upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.
Tele2 veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih Ispitanika i posebno se ponosi činjenicom
da se obrada osobnih podataka provodi na siguran i zakonit način.

2. Voditelj obrade podataka
Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, OIB:
70133616033, www.tele2.hr je voditelj obrade osobnih podataka Ispitanika.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e-maila: osobni.podaci@tele2.com

3. Načela obrade osobnih podataka

Tele2 obrađuje osobne podatke Ispitanika temeljem načela zaštite podataka.

• Zakonitost, poštenost i transparentnost - pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa
zakonom te omogućavamo Ispitaniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju u
vezi s obradom osobnih podataka;

• Ograničenost svrhe - osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu
svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni;

• Smanjenje količine podataka - upotrebljavamo samo one podatke Ispitanika koji su primjereni i
nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

• Točnost osobnih podataka - kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada podataka te
kako bi spriječili eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno
nam je važno da nas Ispitanik o svakoj promjeni i/ili dopuni svojih osobnih podataka obavijesti
odmah ili u najkraćem roku;
• Ograničenje pohrane podataka - osobne podatke Ispitanika pohranjujemo onoliko dugo koliko je
potrebno za izvršenje određene svrhe te ih nakon toga brišemo iz svih evidencija Tele2 odnosno
u odnosu na iste primjenjujemo anonimizaciju;

• Cjelovitost i povjerljivost - osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od
neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup
osobnim podacima Ispitanika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje
njihova posla, a ne i druge osobe).

3. Osobni podaci Ispitanika

3.1. Osobni podaci koje Tele2 prikuplja i osnove prikupljanja i obrade osobnih podataka
Osobni podaci Ispitanika u svrhu zapošljavanja mogu se prikupljati na sljedeće načine:
• Putem otvorene zamolbe za posao;
• Putem oglašenog slobodnog radnog mjesta putem Tele2 internetskih stranica ili putem
alternativnih kanala (primjerice portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta).

Osobne podatke prikupljamo putem specijaliziranih portala za oglašavanje slobodnih radnih mjesta
odnosno izravno od Ispitanika prilikom prijave za neku otvorenu poziciju u Tele2. U oba slučaja
obrađujemo podatke, primjerice: podatke iz životopisa odnosno identifikacijske podatke poput imena i
prezimena, kontakt podatke poput broja telefona, podatke o zapošljavanju poput datuma zasnivanja
prvog radnog odnosa, podatke o edukacijama poput podataka o školovanju i dr.
Svi osobni podaci koji su dostavljeni Tele2 obrađivat će se u skladu s važećim propisima o zaštiti
osobnih podataka.
Tele2 obrađuje osobne podatke Ispitanika koji se javljaju na oglašeno slobodno radno mjesto kako bi se
poduzelo radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora (članak 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe
o zaštiti podataka).
Tele2 obrađuje osobne podatke Ispitanika koji šalju otvorenu zamolbu za posao u Tele2 na temelju
privole Ispitanika (članak 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka).
Tele2 u procesu zapošljavanja ne traži i ne prikuplja posebne kategorije osobnih podataka kao što su
osobni podaci o rasnom ili etničkom podrijetlu, političkom, vjerskom ili filozofskom uvjerenju, članstvo u
sindikatu, podaci koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju.
3.2. Svrha obrade osobnih podatka Ispitanika
Tele2, uzimajući u obzir zakonitost obrade, obrađuje osobne podatke Ispitanika isključivo u sljedeće
svrhe:
• zapošljavanja Ispitanika;
• stvaranje baze potencijalnih kandidata za zapošljavanje;
• vođenje evidencije ulaska u poslovne prostore u svrhu sigurnosti poslovnog prostora, ljudi i
imovine.

Tele2 ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka Ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko
podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke,
biometrijske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj
orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.

4. Razdoblje čuvanja
Tele2 će pohraniti osobne podatke Ispitanika do 12 mjeseci po završetku selekcijskog odabira.
Slijedom navedenog, u slučaju zapošljavanja u Tele2 svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom
selekcijskog perioda će postati dio evidencije radnika Tele2 i čuvat će se trajno sukladno posebnim
propisima. Ako prilikom selekcijskog procesa ne dođe do zasnivanja radnog odnosa, osobni podaci Ispitanika bit će pohranjeni tijekom vremenskog intervala od 12 mjeseci nakon isteka selekcijskog
procesa, a potom i trajno brisani.

5. Prava Ispitanika
Ispitanik ima sljedeća prava:
• Pravo na pristup - Ispitanik ima pravo zatražit potvrdu o tome obrađuju li se njegovi podaci,
pristup tim podacima te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, o osobi i/ili
tijelu kojima su osobni podaci otkriveni, ako je moguće o predviđenom razdoblju čuvanja
osobnih podataka ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, zatim o pravu na
ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravu na prigovor na takvu
obradu, o pravu na podnošenje pritužbe odgovarajućem tijelu, postojanju automatiziranog
donošenja odluka
• Pravo na ispravak - Ispitanik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na
njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke
• Pravo na brisanje - Ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega
odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući uvjeti.
• Pravo na ograničenje obrade - Ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade ako su ispunjeni
sljedeći uvjeti: Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju
obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; obrada je nezakonita i Ispitanik se protivi
brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; Tele2 više ne
treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili
obrane pravnih zahtjeva; Ispitanik je uložio odgovarajući prigovor na obradu
• Pravo na prenosivost podataka - Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na
njega, a koje je pružio Tele2-u, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom
formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na
privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem
• Pravo na prigovor - Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih
podataka koji se na njega odnose
• Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;
• Pravo na povlačenje privole - korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu, pri
čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što
je ona povučena.


6. Posljedice nedavanja osobnih podataka i upravljanje privolama
Nedavanje osobnih podataka Ispitanika koje Tele2 traži može rezultirati isključenjem potencijalnog
kandidata za posao iz selekcijskog procesa.
Ako je Ispitanik dao privolu Tele2 za pohranu osobnih podataka na razdoblje od 12 mjeseci ista se može
opozvati u bilo kojem trenutku.
Promjenu privole možete izvršiti slanjem e-maila na e-mail adresu osobni.podaci@tele2.com

7. Prosljeđivanje osobnih podataka
Tele2 može pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka u okvirima svojeg djelokruga povjeriti
drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi (u daljnjem tekstu: izvršitelj obrade).
Poslovi u svezi s obradom osobnih podataka mogu se povjeriti samo izvršitelju obrade koji je registriran
za obavljanje takve djelatnosti i koji osigurava dovoljna jamstva u pogledu ostvarivanja odgovarajućih
mjera zaštite osobnih podataka.


8. Sigurnost podataka Ispitanika
Tele2 radi zaštite osobne podatke Ispitanika i privatnost istih provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i
organizacijske mjere zaštite. Održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Tele2
ograničava pristup podacima Ispitanika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe
kojima je pristup tim podacima nužan radi izvršavanje poslova njihovog radnog mjesta. Osim toga,
obučavaju se djelatnici o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka te
se angažiraju partneri s kojima Tele2 ugovara odgovarajuće mjere zaštite.
Također, unutar Tele2 postoji posebna organizacijska jedinica koje se bavi isključivo zaštitom i
sigurnošću osobnih podataka korisnika.

9. Izmjene i dopune Izjave
Tele2 ima pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove
Izjave Ispitanici će biti obaviješteni na web stranici www.tele2.hr .

10. Ostalo
U slučaju pitanja u svezi obrade vaših osobnih podataka od strane Tele2 obratite se službeniku za
zaštitu podataka na email adresu: osobni.podaci@tele2.com ili pisanim putem na adresu: Osobni
podaci, Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb.

U primjeni od 25.05.2018.g.