Izjava o zaštiti osobnih podataka kandidata za zapošljavanje u Tele2 d.o.o.


Izjava o zaštiti osobnih podataka kandidata za zapošljavanje u Tele2 d.o.o.
(dalje u tekstu: Izjava)

1. Općenite informacije
Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge (dalje u tekstu: Tele2) je pružatelj elektroničkih komunikacijskih usluga.
Ovom Izjavom uređuje se obrađivanje osobnih podataka kandidata za zapošljavanje u Tele2 d.o.o. (dalje u tekstu:
Ispitanici).
Ovom Izjavom, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Tele2 želi dati Ispitanicima jasne informacije o obradi i
zaštiti njihovih osobnih podataka u Tele2 te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima
i privolama.
Tele2 veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih Ispitanika i posebno se ponosi činjenicom da se obrada
osobnih podataka provodi na siguran i zakonit način.

2. Voditelj obrade podataka
Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge, Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 70133616033, www.tele2.hr je
voditelj obrade osobnih podataka Ispitanika.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e-maila: osobni.podaci@tele2.com

3. Načela obrade osobnih podataka

Tele2 obrađuje osobne podatke Ispitanika temeljem načela zaštite podataka.

• Zakonitost, poštenost i transparentnost - pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa zakonom te
omogućavamo Ispitaniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju u vezi s obradom osobnih
podataka;

• Ograničenost svrhe - osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne
obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni;

• Smanjenje količine podataka - upotrebljavamo samo one podatke Ispitanika koji su primjereni i nužni za
postizanje određene zakonite svrhe;

• Točnost osobnih podataka - kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada podataka te kako bi spriječili
eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da nas Ispitanik o
svakoj promjeni i/ili dopuni svojih osobnih podataka obavijesti odmah ili u najkraćem roku;

• Ograničenje pohrane podataka - osobne podatke Ispitanika pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno za
izvršenje određene svrhe te ih nakon toga brišemo iz svih evidencija Tele2 odnosno u odnosu na iste
primjenjujemo anonimizaciju;

• Cjelovitost i povjerljivost - osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili
nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima Ispitanika imaju
samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i druge osobe).

3. Osobni podaci Ispitanika

3.1. Osobni podaci koje Tele2 prikuplja i osnove prikupljanja i obrade osobnih podataka
Osobni podaci Ispitanika u svrhu zapošljavanja mogu se prikupljati na sljedeće načine:
• Putem otvorene zamolbe za posao;
• Putem oglašenog slobodnog radnog mjesta putem Tele2 internetskih stranica ili putem alternativnih kanala
(primjerice portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta).

Osobne podatke prikupljamo putem specijaliziranih portala za oglašavanje slobodnih radnih mjesta odnosno izravno od
Ispitanika prilikom prijave za neku otvorenu poziciju u Tele2. U oba slučaja obrađujemo podatke, primjerice: podatke iz
životopisa odnosno identifikacijske podatke poput imena i prezimena, kontakt podatke poput broja telefona, podatke o
zapošljavanju poput datuma zasnivanja prvog radnog odnosa, podatke o edukacijama poput podataka o školovanju i dr.
Svi osobni podaci koji su dostavljeni Tele2 obrađivat će se u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Tele2 obrađuje osobne podatke Ispitanika koji se javljaju na oglašeno slobodno radno mjesto kako bi se poduzelo radnje
na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora (članak 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka).
Tele2 obrađuje osobne podatke Ispitanika koji šalju otvorenu zamolbu za posao u Tele2 na temelju privole Ispitanika
(članak 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka).
Tele2 u procesu zapošljavanja ne traži i ne prikuplja posebne kategorije osobnih podataka kao što su osobni podaci o
rasnom ili etničkom podrijetlu, političkom, vjerskom ili filozofskom uvjerenju, članstvo u sindikatu, podaci koji se odnose na
zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju.
3.2. Svrha obrade osobnih podatka Ispitanika
Tele2, uzimajući u obzir zakonitost obrade, obrađuje osobne podatke Ispitanika isključivo u sljedeće svrhe:
• zapošljavanja Ispitanika;
• stvaranje baze potencijalnih kandidata za zapošljavanje;
• vođenje evidencije ulaska u poslovne prostore u svrhu sigurnosti poslovnog prostora, ljudi i imovine.

Tele2 ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka Ispitanika koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička
mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke koji se
odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na
kaznene osude i kažnjiva djela.

4. Razdoblje čuvanja
Tele2 će pohraniti osobne podatke Ispitanika do 12 mjeseci po završetku selekcijskog odabira.
Slijedom navedenog, u slučaju zapošljavanja u Tele2 svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom selekcijskog perioda
će postati dio evidencije radnika Tele2 i čuvat će se trajno sukladno posebnim propisima. Ako prilikom selekcijskog
procesa ne dođe do zasnivanja radnog odnosa, osobni podaci Ispitanika bit će pohranjeni tijekom vremenskog intervala
od 12 mjeseci nakon isteka selekcijskog procesa, a potom i trajno brisani.

5. Prava Ispitanika
Ispitanik ima sljedeća prava:
• Pravo na pristup - Ispitanik ima pravo zatražit potvrdu o tome obrađuju li se njegovi podaci, pristup tim podacima
te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, o osobi i/ili tijelu kojima su osobni podaci otkriveni,
ako je moguće o predviđenom razdoblju čuvanja osobnih podataka ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje
tog razdoblja, zatim o pravu na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravu na prigovor
na takvu obradu, o pravu na podnošenje pritužbe odgovarajućem tijelu, postojanju automatiziranog donošenja
odluka
• Pravo na ispravak - Ispitanik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te
dopuniti nepotpune osobne podatke
• Pravo na brisanje - Ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez
nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući uvjeti.
• Pravo na ograničenje obrade - Ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti
osobnih podataka; obrada je nezakonita i Ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži
ograničenje njihove uporabe; Tele2 više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Ispitanik traži radi
postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; Ispitanik je uložio odgovarajući prigovor na obradu
• Pravo na prenosivost podataka - Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je
pružio Tele2-u, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te
podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim
putem
• Pravo na prigovor - Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na
njega odnose
• Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;
• Pravo na povlačenje privole - korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu, pri čemu povlačenje
privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona
povučena.
6. Posljedice nedavanja osobnih podataka i upravljanje privolama
Nedavanje osobnih podataka Ispitanika koje Tele2 traži može rezultirati isključenjem potencijalnog kandidata za posao iz
selekcijskog procesa.
Ako je Ispitanik dao privolu Tele2 za pohranu osobnih podataka na razdoblje od 12 mjeseci ista se može opozvati u bilo
kojem trenutku.
Promjenu privole možete izvršiti slanjem e-maila na e-mail adresu osobni.podaci@tele2.com

7. Prosljeđivanje osobnih podataka
Tele2 može pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka u okvirima svojeg djelokruga povjeriti drugoj fizičkoj ili
pravnoj osobi (u daljnjem tekstu: izvršitelj obrade).
Poslovi u svezi s obradom osobnih podataka mogu se povjeriti samo izvršitelju obrade koji je registriran za obavljanje
takve djelatnosti i koji osigurava dovoljna jamstva u pogledu ostvarivanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka.

8. Sigurnost podataka Ispitanika
Tele2 radi zaštite osobne podatke Ispitanika i privatnost istih provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere
zaštite. Održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Tele2 ograničava pristup podacima Ispitanika na
način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe kojima je pristup tim podacima nužan radi izvršavanje poslova
njihovog radnog mjesta. Osim toga, obučavaju se djelatnici o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti
osobnih podataka te se angažiraju partneri s kojima Tele2 ugovara odgovarajuće mjere zaštite.
Također, unutar Tele2 postoji posebna organizacijska jedinica koje se bavi isključivo zaštitom i sigurnošću osobnih
podataka korisnika.

9. Izmjene i dopune Izjave
Tele2 ima pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave Ispitanici će
biti obaviješteni na web stranici www.tele2.hr .

10. Ostalo
U slučaju pitanja u svezi obrade vaših osobnih podataka od strane Tele2 obratite se službeniku za zaštitu podataka na
email adresu: osobni.podaci@tele2.com ili pisanim putem na adresu: Osobni podaci, Tele2 d.o.o., Josipa Marohnića 1,
10 000 Zagreb.

U primjeni od 01.06.2019.g.