Izjava o zaštiti osobnih podataka Telemach Hrvatska d.o.o.

Izjava o zaštiti osobnih podataka Telemach Hrvatska
(dalje u tekstu: Izjava)

1. Općenite informacije

Telemach Hrvatska d.o.o. za telekomunikacijske usluge (dalje u tekstu: Telemach) je pružatelj
elektroničkih komunikacijskih usluga. Korištenjem Tele2 proizvoda i s njima povezanim uslugama
povjeravate nam neke svoje osobne podatke.

Izjavom, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Telemach ovime želi dati svojim
korisnicima jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u Telemach-u te im
omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.

Ova Izjava se primjenjuje na korisnike Telemach-a fizičke osobe kao i na zakonske zastupnike Tele2
poslovnih korisnika (gdje je primjenjivo).

Telemach veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih korisnika i posebno se ponosi
činjenicom da se obrada osobnih podataka provodi na siguran i zakonit način.

2. Voditelj obrade podataka

Telemach Hrvatska d.o.o. za telekomunikacijske usluge, Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, OIB:
70133616033, www.tele2.hr je voditelj obrade osobnih podataka korisnika.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e-maila: osobni.podaci@tele2.com

3. Načela obrade osobnih podataka

Telemach obrađuje osobne podatke korisnika temeljem načela zaštite podataka.

• Zakonitost, poštenost i transparentnost - pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu
sa zakonom te omogućavamo korisniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju
u vezi s obradom osobnih podataka;

• Ograničenost svrhe - osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu
svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni;

• Smanjenje količine podataka - upotrebljavamo samo one podatke korisnika koji su primjereni
i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

• Točnost osobnih podataka - kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada podataka
te kako bi spriječili eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni.
Iznimno nam je važno da nas korisnik o svakoj promjeni i/ili dopuni svojih osobnih podataka
obavijesti odmah ili u najkraćem roku;

• Ograničenje pohrane podataka - osobne podatke korisnika pohranjujemo onoliko dugo
koliko je potrebno za izvršenje određene svrhe te ih nakon toga brišemo iz svih evidencija
Telemacha odnosno u odnosu na iste primjenjujemo anonimizaciju;

• Cjelovitost i povjerljivost - osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu
od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr.
pristup osobnim podacima korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za
obavljanje njihova posla, a ne i druge osobe).

4. Osobni podaci korisnika
4.1. Osobni podaci koje Telemach prikuplja

Telemach prikuplja samo one osobne podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe
obrade. Telemach može prikupljati podatke od samog (i) korisnika ili potencijalnog korisnika, i to na
način da nam ih oni dostave (npr. ime, prezime, adresa, preslika dokumenata, OIB itd.); (ii)
automatskim korištenjem usluga (npr. upotrebom govornih usluga prikupljamo podatke o pozivanom
broju, trajanju poziva, broju poslanih SMS poruka, vremenu komunikacije) (iii) iz javno dostupnih
izvora (npr. iz javnog telefonskog imenika, javno dostupnih servisa).

Ovisno u usluzi, privolama korisnika te o svrsi za koju se pojedini osobni podaci obrađuju Telemach
može, između ostalog, prikupljati sljedeće osobne podatke:

• Osnovne identifikacijske podatke kao npr. ime i prezime, OIB, adresa, adresa za dostavu
računa;
• Dodatne identifikacijske podatke kao npr. broj osobne iskaznice;
• Identifikatore vezane uz uslugu kao npr. broj SIM kartice;
• Kontakt podatke kao npr. broj telefona, e-mail adresa;
• Identifikacijske dokumente kao npr. presliku osobne iskaznice korisnika;
• Financijske podatke kao npr. broj tekućeg računa;
• Korisničke login podatke kao npr. MojTele2 korisničko ime, MojTele2 lozinku;
• Podatke o korisničkom ugovoru kao npr. tip ugovora, trajanje ugovora, datum isteka ugovora,
aktivacija e-računa;
• Prometne podatke kao npr. informacije o pojedinim pozivima, spajanjima i porukama;
• Podatke o lokaciji bez prometnih podataka - podatak o približnoj lokaciji mobilnog uređaja tj.
informacija o tome na koju baznu stanicu se spojio uređaj korisnika;
• Agregirane prometne podatke kao npr. informacije o korisničkoj potrošnji (minute, podatkovni
promet, SMS), podaci o korištenju dodatnih usluga;
• Podatke o potrošnji kod usluga na bonove kao npr. iznosi nadoplata računa, stanje računa;
• Snimke poziva u službu za korisnike kao npr. podaci nastali snimanjem telefonskih razgovora
upućenih od strane korisnika pozivnom centru i korisničkoj podršci Telemacha,
• Video zapisi odnosno snimke s video kamera.

Telemach ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka korisnika koji otkrivaju rasno ili etničko
podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke,
podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca
niti osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.

Telemach ne obrađuje podatke vezane uz sadržaj komunikacije korisnika (npr. sadržaj poruka ili
poziva).

4.2. Svrha obrade osobnih podatka korisnika

Telemach, uzimajući u obzir zakonitost obrade, a kako bi svojim korisnicima pružio najbolju moguću
uslugu, obrađuje osobne podatke korisnika u sljedeće svrhe:

• u svrhu sklapanja ugovora i prodajnih aktivnosti
o Realizacija korisničkog ugovora -prilikom sklapanja ugovora, a u samu svrhu
sklapanja i realizacije odnosno izvršavanja svih stavki korisničkog ugovora Telemach
obrađuje različite osobne podatke prikupljene od korisnika (osnovni identifikacijski
podaci, kontakt podaci itd.).
o Kontaktiranje - temeljem legitimnog interesa u svrhu pružanja najbolje moguće
usluge koja odgovara potrebama korisnika Telemach kontaktira korisnike. Korisnici,
tijekom ugovornog odnosa, mogu u bilo kojem trenutku kroz MojTele2 te na
prodajnom mjestu, naznačiti da ne žele da ih Telemach kontaktira u navedene svrhe. o Provjera platežne sposobnosti korisnika - temeljem legitimnog interesa u svrhu
provjere platežne sposobnosti korisnika, Telemach obrađuje podatke o korisničkim
plaćanjima, korisničkim ugovorima te osnovne identifikacijske podatke korisnika.
• u svrhe marketinga te u svrhu razvoja i unapređenja Tele2 proizvoda i usluga
o osnovno profiliranje - Telemach temeljem legitimnog interesa obrađuje osobne
podatke korisnika u svrhu slanja marketinških obavijesti o svim uslugama i
proizvodima Telemacha putem svih kanala za marketing, a radi omogućavanja
usluge prilagođene potrebama i navikama korisnika. Korisnik se može u svakom
trenutku izjasniti da ne želi više primati marketinške obavijesti te se u tom slučaju
podaci korisnika više neće obrađivati u tu svrhu. U okviru osnovnog profiliranja
obrađuju se prometni podaci, agregirani podaci o potrošnji korisnika te podaci o
ugovorima korisnika poput trajanja ugovora ili aktiviranih usluga.
Na temelju privole korisnika Telemach može, putem svih kanala za marketing, slati
marketinške obavijesti o uslugama i proizvodima trećih strana. Popis trećih strana vidi
na www.tele2.hr
o napredno profiliranje - isključivo temeljem dobrovoljne, posebne, informirane i
nedvosmislene privole korisnika, a u cilju potpune individualne ponude i podrške
Tele2 usluga obrađuju se podaci navedeni u članku 4.1. ove Izjave. U okviru
naprednog profiliranja obrađuju se podaci poput lokacije bez prometnih podataka.
o Istraživanje tržišta - Telemach na temelju legitimnog interesa obrađuje osobne
podatke korisnika, kao npr. spol, dob, razina obrazovanja, a u svrhu razumijevanja
potreba i zahtjeva korisnika
o Statističke i agregirane analize podataka o korištenju Telemach proizvoda i usluga -
ne uključuje osobne podatke te kod takve obrade identifikacija korisnika nije moguća,
a obavlja se, na temelju legitimnog interesa Telemach-a, u svrhu omogućavanja što
boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika, odnosno radi razvijanja
mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.
• u svrhu pružanja usluge i korisničke podrške
o Ugovaranje usluge - Telemach radi izvršavanja ugovora prikuplja u svrhu
omogućavanja korištenja Tele2 proizvoda i usluga osobne podatke i dokumente
nužne za identifikaciju (npr. ime, prezime, adresa, preslika identifikacijskog
dokumenata, OIB itd.)
o Podrška korisnika i rješavanje korisničkih prigovora -u svrhu podrške korisnicima u
vezi korištenja Tele2 usluga, prepoznavanja i otklanjanja poteškoća prilikom njihova
korištenja te problema u Tele2 mreži, Telemach obrađuje osobne podatke korisnika,
a koja obrada je nužna za izvršavanje ugovora
o Registracija na MojTele2 portal - Telemach u svrhu izvršavanja ugovora koristi
osobne podatke prilikom registracije korisnika na MojTele2 portalu te radi što
sigurnijeg pristupa korisničkim podacima
o Komunikacija - u svrhu pružanja bolje korisničke podrške, savjetovanja i pomoći pri
upotrebi proizvoda i usluga Tele2 odnosno u svrhu izvršavanja ugovora može koristiti
osobne podatke korisnika prilikom pisane ili elektroničke komunikacija korisnika s
Telemach-om, komunikacije korisnika s Telemach-om na društvenim mrežama, chat
komunikacije korisnika s Telemach-om i dr.
• u financijske svrhe
o Obračun usluga i izdavanja računa korisnicima - u svrhu obračuna i naplate Tele2
usluga obrada je nužna za izvršavanje ugovora.
o Naplata potraživanja - u svrhu obavljanja aktivnosti naplate dospjelih potraživanja
samostalno te putem partnera, Telemach radi izvršavanja ugovora i ispunjavanja
pravnih obveza, koristi osobne podatke korisnika te podatke o njegovim računima,
iznosima dugovanja i sl.
o Računovodstvene svrhe i svrhu kontrole troškova - radi poštovanja pravnih obveza
voditelja obrade (ispunjavanja važećih propisa vezano za izdavanje računa i vođenja
računovodstvenih evidencija).
• u sigurnosne svrhe i svrhu zaštite korisnika o Otkrivanje zlouporaba - na temelju legitimnog interesa Telemach u svrhu zaštite
interesa korisnika, ali i interesa Telemach-a obrađuju se osobni podataka korisnika,
poput imena i prezimena, OIB, a radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja
zloupotreba na štetu korisnika ili Telemach-a te proizvoda i usluga Tele2.
o Upravljanje sigurnošću sustava i sigurnosnim incidentima kako bi osigurao provedbu
sigurnosne politike te štitio korisničke podatke, informacijske sustave i poslovne
procese, Telemach temeljem legitimnog interesa može obrađivati osobne podatke
korisnika poput imena i prezimena, OIB-a.
o Telefonski razgovori korisnika i Telemach djelatnika, temeljem legitimnog interesa
Telemach-a, mogu biti snimani i dalje se upotrebljavati u svrhe unaprjeđenja kvalitete
rada djelatnika Tele2, rješavanja mogućih prigovora korisnika kao i u sigurnosne
svrhe, o čemu će korisnik biti obaviješten prije početka razgovora.
o Temeljem legitimnog interesa Telemach-a provodi se video nadzor dijelova sjedišta
Telemach-a te odgovarajućih poslovnih prostorija, a u svrhu sigurnosti prostora, ljudi
i imovine.
• u svrhe poštivanja pravnih propisa
o Telemach je obvezan dostaviti određene osobne podatke korisnika odgovarajućim
nadležnim državnim tijelima radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (npr.
zakonska obveza zadržavanja podataka temeljem članka 109. Zakona o
elektroničkim komunikacijama).

5. Razdoblje čuvanja

Telemach čuva osobne podatke korisnika onoliko dugo koliko je nužno za svrhe u koje se podaci
obrađuju. Telemach se vodi kriterijem da je minimalno razdoblje čuvanja podataka ujedno i
maksimalno razdoblje te se pri tome vodi zakonskim obvezama koje reguliraju čuvanje osobnih
podataka. Za svaku svrhu obrade podataka za koju zakonom nije propisano obvezno razdoblje
čuvanja, Telemach je odredio rok za brisanje odnosno anonimizaciju podataka. Tako na primjer:
• prometni podaci, temeljem članka 102. Zakona o elektroničkim komunikacijama, se obrađuju
do zastare tražbine u skladu s općim propisima o obveznopravnim odnosima;
• u svrhu sudjelovanja u nagradnoj igri, osobni podaci korisnika čuvaju se do ostvarenja svrhe
odnosno završetka i podjele nagradne igre.

Razumijevanja radi, ako je primjerice pokrenut postupak prisilne naplate ili je korisnik uložio prigovor
na uslugu i/ili proizvod osobni podaci čuvat će se do konačnog dovršetka postupka.

6. Prava korisnika

• Pravo na pristup - korisnik ima pravo zatražit potvrdu o tome obrađuju li se podaci korisnika,
pristup tim podacima te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, o osobi
i/ili tijelu kojima su osobni podaci otkriveni, ako je moguće o predviđenom razdoblju čuvanja
osobnih podataka ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, zatim o pravu
na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravu na prigovor na takvu
obradu, o pravu na podnošenje pritužbe odgovarajućem tijelu, postojanju automatiziranog
donošenja odluka. Pravo na pristup podacima korisnik može ostvariti: dolaskom na prodajno
mjesto Telemach-a ili putem web portala Moj Tele2 pod uvjetom da se korisnik prethodno
registrira za njegovo korištenje i da nije došlo do prestanka korisničkog ugovora.
Razumijevanja radi, u slučaju prestanka korisničkog ugovora od trenutka prestanka korisnik
ne može koristiti portal Moj Tele2 te slijedom toga ne može zatražit pravo na pristup
podacima na taj način.

• Pravo na ispravak - korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se
na njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke dolaskom na prodajno mjesto
Telemach-a ili putem odgovarajućeg obrasca na internetskoj stranici www.tele2.com;
• Pravo na brisanje - korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega
odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući uvjeti.
Razumijevanja radi, u određenim situacijama (npr. zakonom propisane obveze čuvanja
podataka) brisanje neće biti moguće. Pravo na brisanje korisnik ostvaruje isključivo na
Telemach prodajnom mjestu;
• Pravo na ograničenje obrade - korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade ako su
ispunjeni sljedeći uvjeti: korisnik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se
voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; obrada je nezakonita i
korisnik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove
uporabe; Telemach više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih korisnik traži radi
postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; korisnik je uložio odgovarajući prigovor
na obradu. U slučaju traženja prava na ograničenje obrade potrebno je da se korisnik pošalje
prigovor na mail: osobni.podaci@tele2.com ili poštom na adresu: Telemach Hrvatska d.o.o.,
Osobni podaci, Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb;

Pravo na prenosivost podataka - korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose
na njega, a koje je pružio Telemach-u, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno
čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada
temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem. Pravo se može ostvariti:
dolaskom na prodajno mjesto Telemach-a te putem web portala Moj Tele2 pod uvjetom da
se korisnik prethodno registrira za njegovo korištenje i da nije došlo do prestanka korisničkog
ugovora. Razumijevanja radi, u slučaju prestanka korisničkog ugovora od trenutka prestanka
korisnik ne može koristiti portal Moj Tele2 te slijedom toga ne može zatražit pravo na
prenosivost podataka na taj način.

• Pravo na prigovor - korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih
podataka korisnika koji se temelje na izvršavanju zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju
službene ovlasti Telemach-a te na tzv. legitimnom interesu Telemach-a. U tom slučaju
Telemach neće obrađivati podatke u navedene svrhe, osim ako se dokaže da postoje
legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode korisnika ili radi
postavljanje, ostvarivanje ii obrane pravnih zahtjeva. Radi tehničkih procesa, prestanak
obrade osobnih podataka realizirat će se u roku od 8 dana od trenutka podnošenja zahtjeva.
Korisnik može podnijet prigovor na prodajnom mjestu Telemach-a ili se za upit može obratiti
na mail: osobni.podaci@tele2.com ili poštom na adresu: Telemach Hrvatska d.o.o., Osobni
podaci, Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb;

• Pravo na povlačenje privole - korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu, pri
čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego
što je ona povučena. Pravo na povlačenje privole korisnik može ostvariti: dolaskom na
prodajno mjesto Telemach-a te putem web portala Moj Tele2 pod uvjetom da je korisnik
prethodno registriran za njegovo korištenje i da nije došlo do prestanka korisničkog ugovora.
Razumijevanja radi, u slučaju prestanka korisničkog ugovora od trenutka prestanka korisnik
ne može koristiti portal Moj Tele2 te slijedom toga ne može zatražit pravo na povlačenje
privole na taj način;

• Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu - korisnik je ovlašten podnijeti prigovor
Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićev 14, 10 000 Zagreb;

• Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o tome je li pružanje njegovih osobnih podataka
zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li korisnik obvezu
pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže.
Korisnik se za taj upit može obratiti na mail: osobni.podaci@tele2.com ili poštom na adresu:
Telemach Hrvatska d.o.o., Osobni podaci, Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb;
• Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o postojanju eventualnog automatiziranog donošenja
odluka. Korisnik se za taj upit može obratiti na mail: osobni.podaci@tele2.com ili poštom na
adresu: Telemach Hrvatska d.o.o., Osobni podaci, Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb.

Telemach u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva za odgovarajuća prava pruža potrebne
informacije. Taj rok se može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir
složenost i broj zahtjeva.

7. Prosljeđivanje osobnih podataka

Obrada osobnih podataka, u svrhu usluga koje je korisnik ugovorio s Telemach-om, uključuje i
prosljeđivanje osobnih podataka korisnika, na temelju legitimnog interesa, izvršiteljima obrade
Telemach-a u svrhu povjeravanja određenih poslova neophodnih za realizaciju usluge putem npr.
ugovora o nalogu ili prijenosu tražbina na drugog vjerovnika odnosno na agenciju za naplatu
potraživanja putem ugovora o cesiji, u svrhu dostave računa korisnicima, pružanja usluga korisničke
podrške, istraživanje tržišta. Popis Telemach poslovnih partnera vidi na www.tele2.hr

8. Iznošenje osobnih podataka izvan Europske unije

Telemach osobne podatke korisnika, u pravilu, obrađuje u Republici Hrvatskoj te u drugim državama
članicama Europske unije. Iznimno, osobni podaci se mogu obraditi u zemljama koje su izvan
Europske unije, ali uvijek uz osiguravanje odgovarajuće zaštite osobnih podataka kao npr. odluka
Europske komisije o primjerenosti ili ugovaranje primjerenih jamstava ili pridržavanje obvezujućih
propisa o zaštiti osobnih podataka (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za
obrađivače u trećim zemljama).

9. Kolačići

Kako bi korisnicima pružio što bolje iskustvo korištenja internetskih stranica (www.tele2.hr) te portala
Moj Tele2 (moj.tele2.hr), Telemach koristi kolačiće (tzv. cookies) koje prikupljaju određene podatke
korisnika. Kolačići su tekstualne datoteke koji sadrže alfanumeričke znakove i spremaju se na
korisnikovo računalo sa svrhom pamćenja prethodnih odabira korisnika i pravilnog rada
www.tele2.hr. Detaljne informacije o kolačićima dostupne su na www.tele2.hr. u dijelu Politika
kolačića tele2.hr, Prilikom prve posjete Telemach stranici korisnik dobiva sve potrebne informacije o
vrstama kolačića te za koje svrhe se koriste. Korisnik ima mogućnost, u svakom trenutku, pristupom
na odgovarajuće stranice za regulaciju kolačića izvršiti promjenu postavki vezanih uz upotrebu istih.

10. Sigurnost podataka korisnika

Kako bi zaštitio osobne podatke svojih korisnika i privatnost istih Telemach provodi odgovarajuće
fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj
osnovi. Ograničava se pristup podacima korisnika na način da pristup istima imaju isključivo
ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju
kvalitete i naplati usluge. Osim toga Telemach kontinuirano obučava svoje djelatnike o važnosti
povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti vaših podataka te i angažira partnere s kojima se
ugovaraju odgovarajuće mjere zaštite.

Također, unutar Telemach-a postoji posebna organizacijska jedinica koje se bavi isključivo zaštitom
i sigurnošću osobnih podataka korisnika.

11. Izmjene i dopune Izjave

Telemach zadržava pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj
promjeni ove Izjave korisnici će biti obaviješteni na web stranici www.tele2.hr. Telemach može putem
e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu, a na Telemach internetskoj stranici će uvijek biti istaknuta
važeća Izjava.
12. Ostalo

U slučaju pitanja u svezi obrade osobnih podataka od strane Telemach-a obratite se službeniku za
zaštitu podataka na e-mail adresu: osobni.podaci@tele2.com ili pisanim putem na adresu: Osobni
podaci, Telemach Hrvatska d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb.


Datum, u primjeni od 02.11.2020.g.

Vaša privatnost nam je važna.