Izjava o zaštiti osobnih podataka Tele2 d.o.o.

Izjava o zaštiti osobnih podataka Tele2 d.o.o.
(dalje u tekstu: Izjava)

1. Općenite informacije

Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge (dalje u tekstu: Tele2) je pružatelj elektroničkih
komunikacijskih usluga. Korištenjem Tele2 proizvoda i s njima povezanim uslugama povjeravate nam
neke svoje osobne podatke.

Izjavom, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Tele2 ovime želi dati svojim korisnicima
jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u Tele2 te im omogućiti jednostavan
nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.

Ova Izjava se primjenjuje na korisnike Tele2 fizičke osobe kao i na zakonske zastupnike Tele2
poslovnih korisnika (gdje je primjenjivo).

Tele2 veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih korisnika i posebno se ponosi činjenicom
da se obrada osobnih podataka provodi na siguran i zakonit način.

2. Voditelj obrade podataka

Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge, Ulica grada Vukovara 269/4, 10 000 Zagreb, OIB:
70133616033, www.tele2.hr je voditelj obrade osobnih podataka korisnika.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e-maila: osobni.podaci@tele2.com

3. Načela obrade osobnih podataka

Tele2 obrađuje osobne podatke korisnika temeljem načela zaštite podataka.

• Zakonitost, poštenost i transparentnost - pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa
zakonom te omogućavamo korisniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju u
vezi s obradom osobnih podataka;

• Ograničenost svrhe - osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu
svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni;
• Smanjenje količine podataka - upotrebljavamo samo one podatke korisnika koji su primjereni i
nužni za postizanje određene zakonite svrhe;

• Točnost osobnih podataka - kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada podataka te
kako bi spriječili eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni.
Iznimno nam je važno da nas korisnik o svakoj promjeni i/ili dopuni svojih osobnih podataka
obavijesti odmah ili u najkraćem roku;

• Ograničenje pohrane podataka - osobne podatke korisnika pohranjujemo onoliko dugo koliko je
potrebno za izvršenje određene svrhe te ih nakon toga brišemo iz svih evidencija Tele2
odnosno u odnosu na iste primjenjujemo anonimizaciju;

• Cjelovitost i povjerljivost - osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od
neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup
osobnim podacima korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje
njihova posla, a ne i druge osobe).

4. Osobni podaci korisnika

4.1. Osobni podaci koje Tele2 prikuplja

Tele2 prikuplja samo one osobne podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.
Tele2 može prikupljati podatke od samog (i) korisnika ili potencijalnog korisnika, i to na način da nam ih
oni dostave (npr. ime, prezime, adresa, preslika dokumenata, OIB itd.); (ii) automatskim korištenjem
usluga (npr. upotrebom govornih usluga prikupljamo podatke o pozivanom broju, trajanju poziva, broju
poslanih SMS poruka, vremenu komunikacije) (iii) iz javno dostupnih izvora (npr. iz javnog telefonskog
imenika, javno dostupnih servisa).

Ovisno u usluzi, privolama korisnika te o svrsi za koju se pojedini osobni podaci obrađuju Tele2 može,
između ostalog, prikupljati sljedeće osobne podatke:

• Osnovne identifikacijske podatke kao npr. ime i prezime, OIB, adresa, adresa za dostavu
računa;
• Dodatne identifikacijske podatke kao npr. broj osobne iskaznice;
• Identifikatore vezane uz uslugu kao npr. broj SIM kartice;
• Kontakt podatke kao npr. broj telefona, e-mail adresa;
• Identifikacijske dokumente kao npr. presliku osobne iskaznice korisnika;
• Financijske podatke kao npr. broj tekućeg računa;
• Korisničke login podatke kao npr. MojTele2 korisničko ime, MojTele2 lozinku;
• Podatke o korisničkom ugovoru kao npr. tip ugovora, trajanje ugovora, datum isteka ugovora,
aktivacija e-računa;
• Prometne podatke kao npr. informacije o pojedinim pozivima, spajanjima i porukama;
• Podatke o lokaciji bez prometnih podataka - podatak o približnoj lokaciji mobilnog uređaja tj.
informacija o tome na koju baznu stanicu se spojio uređaj korisnika;
• Agregirane prometne podatke kao npr. informacije o korisničkoj potrošnji (minute, podatkovni
promet, SMS), podaci o korištenju dodatnih usluga;
• Podatke o potrošnji kod usluga na bonove kao npr. iznosi nadoplata računa, stanje računa;
• Snimke poziva u službu za korisnike kao npr. podaci nastali snimanjem telefonskih razgovora
upućenih od strane korisnika pozivnom centru i korisničkoj podršci Tele2, • Video zapisi odnosno snimke s video kamera.

Tele2 ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka korisnika koji otkrivaju rasno ili etničko
podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke,
podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti
osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela.

Tele2 ne obrađuje podatke vezane uz sadržaj komunikacije korisnika (npr. sadržaj poruka ili poziva).

4.2. Svrha obrade osobnih podatka korisnika

Tele2, uzimajući u obzir zakonitost obrade, a kako bi svojim korisnicima pružio najbolju moguću uslugu,
obrađuje osobne podatke korisnika u sljedeće svrhe:

• u svrhu sklapanja ugovora i prodajnih aktivnosti
o Realizacija korisničkog ugovora -prilikom sklapanja ugovora, a u samu svrhu sklapanja
i realizacije odnosno izvršavanja svih stavki korisničkog ugovora Tele2 obrađuje
različite osobne podatke prikupljene od korisnika (osnovni identifikacijski podaci,
kontakt podaci itd.).
o Kontaktiranje - temeljem legitimnog interesa u svrhu pružanja najbolje moguće usluge
koja odgovara potrebama korisnika Tele2 kontaktira korisnike. Korisnici, tijekom
ugovornog odnosa, mogu u bilo kojem trenutku kroz MojTele2 te na prodajnom mjestu,
naznačiti da ne žele da ih Tele2 kontaktira u navedene svrhe.
o Provjera platežne sposobnosti korisnika - temeljem legitimnog interesa u svrhu
provjere platežne sposobnosti korisnika, Tele2 obrađuje podatke o korisničkim
plaćanjima, korisničkim ugovorima te osnovne identifikacijske podatke korisnika.
• u svrhe marketinga te u svrhu razvoja i unapređenja Tele2 proizvoda i usluga
o osnovno profiliranje - Tele2 temeljem legitimnog interesa obrađuje osobne podatke
korisnika u svrhu slanja marketinških obavijesti o svim uslugama i proizvodima Tele2
putem svih kanala za marketing, a radi omogućavanja usluge prilagođene potrebama i
navikama korisnika. Korisnik se može u svakom trenutku izjasniti da ne želi više primati
marketinške obavijesti te se u tom slučaju podaci korisnika više neće obrađivati u tu
svrhu. U okviru osnovnog profiliranja obrađuju se prometni podaci, agregirani podaci o
potrošnji korisnika te podaci o ugovorima korisnika poput trajanja ugovora ili aktiviranih
usluga.
Na temelju privole korisnika Tele2 može, putem svih kanala za marketing, slati
marketinške obavijesti o uslugama i proizvodima trećih strana. Popis trećih strana vidi
na www.tele2.hr
o napredno profiliranje - isključivo temeljem dobrovoljne, posebne, informirane i
nedvosmislene privole korisnika, a u cilju potpune individualne ponude i podrške Tele2
usluga obrađuju se podaci navedeni u članku 4.1. ove Izjave. U okviru naprednog
profiliranja obrađuju se podaci poput lokacije bez prometnih podataka.
o Istraživanje tržišta - Tele2 na temelju legitimnog interesa obrađuje osobne podatke
korisnika, kao npr. spol, dob, razina obrazovanja, a u svrhu razumijevanja potreba i
zahtjeva korisnika
o Statističke i agregirane analize podataka o korištenju Tele 2 proizvoda i usluga - ne
uključuje osobne podatke te kod takve obrade identifikacija korisnika nije moguća, a
obavlja se, na temelju legitimnog interesa Tele2, u svrhu omogućavanja što boljeg
uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika, odnosno radi razvijanja mogućnosti
što kvalitetnijeg pružanja usluga. • u svrhu pružanja usluge i korisničke podrške
o Ugovaranje usluge - Tele2 radi izvršavanja ugovora prikuplja u svrhu omogućavanja
korištenja Tele2 proizvoda i usluga osobne podatke i dokumente nužne za identifikaciju
(npr. ime, prezime, adresa, preslika identifikacijskog dokumenata, OIB itd.)
o Podrška korisnika i rješavanje korisničkih prigovora -u svrhu podrške korisnicima u vezi
korištenja Tele2 usluga, prepoznavanja i otklanjanja poteškoća prilikom njihova
korištenja te problema u Tele2 mreži, Tele2 obrađuje osobne podatke korisnika, a koja
obrada je nužna za izvršavanje ugovora
o Registracija na MojTele2 portal - Tele2 u svrhu izvršavanja ugovora koristi osobne
podatke prilikom registracije korisnika na MojTele2 portalu te radi što sigurnijeg pristupa
korisničkim podacima.
• u financijske svrhe
o Obračun usluga i izdavanja računa korisnicima - u svrhu obračuna i naplate Tele2
usluga obrada je nužna za izvršavanje ugovora.
o Naplata potraživanja - u svrhu obavljanja aktivnosti naplate dospjelih potraživanja
samostalno te putem partnera, Tele2 radi izvršavanja ugovora i ispunjavanja pravnih
obveza, koristi osobne podatke korisnika te podatke o njegovim računima, iznosima
dugovanja i sl.
o Računovodstvene svrhe i svrhu kontrole troškova - radi poštovanja pravnih obveza
voditelja obrade (ispunjavanja važećih propisa vezano za izdavanje računa i vođenja
računovodstvenih evidencija).
• u sigurnosne svrhe i svrhu zaštite korisnika
o Otkrivanje zlouporaba - na temelju legitimnog interesa Tele2 u svrhu zaštite interesa
korisnika, ali i interesa Tele2 obrađuju se osobni podataka korisnika, poput imena i
prezimena, OIB, a radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu
korisnika ili Tele2 te proizvoda i usluga Tele2.
o Upravljanje sigurnošću sustava i sigurnosnim incidentima kako bi osigurao provedbu
sigurnosne politike te štitio korisničke podatke, informacijske sustave i poslovne
procese, Tele2 temeljem legitimnog interesa može obrađivati osobne podatke korisnika
poput imena i prezimena, OIB-a.
o Telefonski razgovori korisnika i Tele2 djelatnika, temeljem legitimnog interesa Tele2,
mogu biti snimani i dalje se upotrebljavati u svrhe unaprjeđenja kvalitete rada djelatnika
Tele2, rješavanja mogućih prigovora korisnika kao i u sigurnosne svrhe, o čemu će
korisnik biti obaviješten prije početka razgovora.
o Temeljem legitimnog interesa Tele2-a provodi se video nadzor dijelova sjedišta Tele2
te odgovarajućih poslovnih prostorija, a u svrhu sigurnosti prostora, ljudi i imovine.
• u svrhe poštivanja pravnih propisa
o Tele2 je obvezan dostaviti određene osobne podatke korisnika odgovarajućim
nadležnim državnim tijelima radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (npr.
zakonska obveza zadržavanja podataka temeljem članka 109. Zakona o elektroničkim
komunikacijama).

5. Razdoblje čuvanja

Tele2 čuva osobne podatke korisnika onoliko dugo koliko je nužno za svrhe u koje se podaci obrađuju.
Tele2 se vodi kriterijem da je minimalno razdoblje čuvanja podataka ujedno i maksimalno razdoblje te
se pri tome vodi zakonskim obvezama koje reguliraju čuvanje osobnih podataka. Za svaku svrhu obrade
podataka za koju zakonom nije propisano obvezno razdoblje čuvanja, Tele2 je odredio rok za brisanje
odnosno anonimizaciju podataka. Tako na primjer: • prometni podaci, temeljem članka 102. Zakona o elektroničkim komunikacijama, se obrađuju do
zastare tražbine u skladu s općim propisima o obveznopravnim odnosima;
• u svrhu sudjelovanja u nagradnoj igri, osobni podaci korisnika čuvaju se do ostvarenja svrhe
odnosno završetka i podjele nagradne igre.

Razumijevanja radi, ako je primjerice pokrenut postupak prisilne naplate ili je korisnik uložio prigovor na
uslugu i/ili proizvod osobni podaci čuvat će se do konačnog dovršetka postupka.

6. Prava korisnika

• Pravo na pristup - korisnik ima pravo zatražit potvrdu o tome obrađuju li se podaci korisnika,
pristup tim podacima te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, o osobi i/ili
tijelu kojima su osobni podaci otkriveni, ako je moguće o predviđenom razdoblju čuvanja
osobnih podataka ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, zatim o pravu na
ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravu na prigovor na takvu
obradu, o pravu na podnošenje pritužbe odgovarajućem tijelu, postojanju automatiziranog
donošenja odluka. Pravo na pristup podacima korisnik može ostvariti: dolaskom na prodajno
mjesto Tele2 ili putem web portala Moj Tele2 pod uvjetom da se korisnik prethodno registrira za
njegovo korištenje i da nije došlo do prestanka korisničkog ugovora. Razumijevanja radi, u
slučaju prestanka korisničkog ugovora od trenutka prestanka korisnik ne može koristiti portal
Moj Tele2 te slijedom toga ne može zatražit pravo na pristup podacima na taj način.

• Pravo na ispravak - korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na
njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke dolaskom na prodajno mjesto Tele2 ili
putem odgovarajućeg obrasca na internetskoj stranici www.tele2.com;

• Pravo na brisanje - korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega
odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući uvjeti.
Razumijevanja radi, u određenim situacijama (npr. zakonom propisane obveze čuvanja
podataka) brisanje neće biti moguće. Pravo na brisanje korisnik ostvaruje isključivo na Tele2
prodajnom mjestu;
• Pravo na ograničenje obrade - korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade ako su ispunjeni
sljedeći uvjeti: korisnik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju
obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; obrada je nezakonita i korisnik se protivi
brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; Tele2 više ne
treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih korisnik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili
obrane pravnih zahtjeva; korisnik je uložio odgovarajući prigovor na obradu. U slučaju traženja
prava na ograničenje obrade potrebno je da se korisnik pošalje prigovor na mail:
osobni.podaci@tele2.com ili poštom na adresu: Tele2 d.o.o., Osobni podaci, Ulica grada
Vukovara 269d, 10000 Zagreb;

Pravo na prenosivost podataka - korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na
njega, a koje je pružio Tele2, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom
formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na
privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem. Pravo se može ostvariti: dolaskom na
prodajno mjesto Tele2 te putem web portala Moj Tele2 pod uvjetom da se korisnik prethodno
registrira za njegovo korištenje i da nije došlo do prestanka korisničkog ugovora. Razumijevanja
radi, u slučaju prestanka korisničkog ugovora od trenutka prestanka korisnik ne može koristiti
portal Moj Tele2 te slijedom toga ne može zatražit pravo na prenosivost podataka na taj način.
• Pravo na prigovor - korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih
podataka korisnika koji se temelje na izvršavanju zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju
službene ovlasti Tele2 te na tzv. legitimnom interesu Tele2. U tom slučaju Tele2 neće obrađivati
podatke u navedene svrhe, osim ako se dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji
nadilaze interese, prava i slobode korisnika ili radi postavljanje, ostvarivanje ii obrane pravnih
zahtjeva. Radi tehničkih procesa, prestanak obrade osobnih podataka realizirat će se u roku od
8 dana od trenutka podnošenja zahtjeva. Korisnik može podnijet prigovor na prodajnom mjestu
Tele2 ili se za upit može obratiti na mail: osobni.podaci@tele2.com ili poštom na adresu: Tele2
d.o.o., Osobni podaci, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb;

• Pravo na povlačenje privole - korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu, pri
čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego
što je ona povučena. Pravo na povlačenje privole korisnik može ostvariti: dolaskom na prodajno
mjesto Tele2 te putem web portala Moj Tele2 pod uvjetom da je korisnik prethodno registriran
za njegovo korištenje i da nije došlo do prestanka korisničkog ugovora. Razumijevanja radi, u
slučaju prestanka korisničkog ugovora od trenutka prestanka korisnik ne može koristiti portal
Moj Tele2 te slijedom toga ne može zatražit pravo na povlačenje privole na taj način;

• Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu - korisnik je ovlašten podnijeti prigovor Agenciji
za zaštitu osobnih podataka;

• Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o tome je li pružanje njegovih osobnih podataka
zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li korisnik obvezu
pružanja osobnih podataka i koje su moguće posljedice ako se takvi podaci ne pruže. Korisnik
se za taj upit može obratiti na mail: osobni.podaci@tele2.com ili poštom na adresu: Tele2
d.o.o., Osobni podaci, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb;

• Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o postojanju eventualnog automatiziranog donošenja
odluka. Korisnik se za taj upit može obratiti na mail: osobni.podaci@tele2.com ili poštom na
adresu: Tele2 d.o.o., Osobni podaci, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

Tele2 u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva za odgovarajuća prava pruža potrebne
informacije. Taj rok se može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir
složenost i broj zahtjeva.

7. Prosljeđivanje osobnih podataka

Obrada osobnih podataka, u svrhu usluga koje je korisnik ugovorio s Tele2, uključuje i prosljeđivanje
osobnih podataka korisnika, na temelju legitimnog interesa, izvršiteljima obrade Tele2 u svrhu
povjeravanja određenih poslova neophodnih za realizaciju usluge putem npr. ugovora o nalogu ili
prijenosu tražbina na drugog vjerovnika odnosno na agenciju za naplatu potraživanja putem ugovora o
cesiji, u svrhu dostave računa korisnicima, pružanja usluga korisničke podrške, istraživanje tržišta.
Popis Tele2 poslovnih partnera vidi na www.tele2.hr

8. Iznošenje osobnih podataka izvan Europske unije

Osobni podaci Tele2 korisnika ne obrađuju se izvan teritorija Europske unije.

9. Kolačići

Kako bi korisnicima pružio što bolje iskustvo korištenja internetskih stranica (www.tele2.hr) te portala
Moj Tele2 (moj.tele2.hr), Tele2 koristi kolačiće (tzv. cookies) koje prikupljaju određene podatke
korisnika. Kolačići su tekstualne datoteke koji sadrže alfanumeričke znakove i spremaju se na
korisnikovo računalo sa svrhom pamćenja prethodnih odabira korisnika i pravilnog rada www.tele2.hr.
Detaljne informacije o kolačićima navode se u dokumentu Politika kolačića tele2.hr, dostupno na
www.tele2.hr. Prilikom prve posjete Tele2 stranici korisnik dobiva sve potrebne informacije o vrstama
kolačića te za koje svrhe se koriste. Korisnik ima mogućnost, u svakom trenutku, pristupom na
odgovarajuće stranice za regulaciju kolačića izvršiti promjenu postavki vezanih uz upotrebu istih.

10. Sigurnost podataka korisnika

Kako bi zaštitio osobne podatke svojih korisnika i privatnost istih Tele2 provodi odgovarajuće fizičke,
tehničke i organizacijske mjere zaštite. Održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi.
Ograničava se pristup podacima korisnika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe
koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati
usluge. Osim toga Tele2 kontinuirano obučava svoje djelatnike o važnosti povjerljivosti i održavanju
privatnosti i sigurnosti vaših podataka te i angažira partnere s kojima se ugovaraju odgovarajuće mjere
zaštite.

Također, unutar Tele2 postoji posebna organizacijska jedinica koje se bavi isključivo zaštitom i
sigurnošću osobnih podataka korisnika.

11. Izmjene i dopune Izjave

Tele2 zadržava pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni
ove Izjave korisnici će biti obaviješteni na web stranici www.tele2.hr. Tele2 može putem e-maila
povremeno podsjetiti na Izjavu, a na Tele2 internetskoj stranici će uvijek biti istaknuta važeća Izjava.

12. Ostalo

U slučaju pitanja u svezi obrade osobnih podataka od strane Tele2 obratite se službeniku za zaštitu
podataka na e-mail adresu: osobni.podaci@tele2.com ili pisanim putem na adresu: Osobni podaci,
Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/d, 10 000 Zagreb.


Datum, u primjeni od 25.05.2018.g.

Vaša privatnost nam je važna.