Izjava o zaštiti osobnih podataka Tele2 d.o.o.


Izjava o zaštiti osobnih podataka Tele2 d.o.o.
(dalje u tekstu: Izjava)

1. Općenite informacije

Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge (dalje u tekstu: Tele2) je pružatelj elektroničkih komunikacijskih usluga.
Korištenjem Tele2 proizvoda i s njima povezanim uslugama povjeravate nam neke svoje osobne podatke.

Izjavom, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, Tele2 ovime želi dati svojim korisnicima jasne informacije o
obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u Tele2 te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim
podacima i privolama.

Ova Izjava se primjenjuje na korisnike Tele2 fizičke osobe kao i na zakonske zastupnike Tele2 poslovnih korisnika (gdje
je primjenjivo).

Tele2 veliku pažnju posvećuje zaštiti osobnih podataka svojih korisnika i posebno se ponosi činjenicom da se obrada
osobnih podataka provodi na siguran i zakonit način.

2. Voditelj obrade podataka

Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge, Josipa Marohnića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 70133616033, www.tele2.hr je
voditelj obrade osobnih podataka korisnika.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e-maila: osobni.podaci@tele2.com

3. Načela obrade osobnih podataka

Tele2 obrađuje osobne podatke korisnika temeljem načela zaštite podataka.

• Zakonitost, poštenost i transparentnost - pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa zakonom te
omogućavamo korisniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju u vezi s obradom osobnih
podataka;

• Ograničenost svrhe - osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne
obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni;

• Smanjenje količine podataka - upotrebljavamo samo one podatke korisnika koji su primjereni i nužni za postizanje
određene zakonite svrhe;

• Točnost osobnih podataka - kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada podataka te kako bi spriječili
eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da nas korisnik o
svakoj promjeni i/ili dopuni svojih osobnih podataka obavijesti odmah ili u najkraćem roku;

• Ograničenje pohrane podataka - osobne podatke korisnika pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno za
izvršenje određene svrhe te ih nakon toga brišemo iz svih evidencija Tele2 odnosno u odnosu na iste
primjenjujemo anonimizaciju;

• Cjelovitost i povjerljivost - osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili
nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima korisnika imaju
samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i druge osobe).

4. Osobni podaci korisnika

4.1. Osobni podaci koje Tele2 prikuplja

Tele2 prikuplja samo one osobne podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade. Tele2 može
prikupljati podatke od samog (i) korisnika ili potencijalnog korisnika, i to na način da nam ih oni dostave (npr. ime, prezime,
adresa, preslika dokumenata, OIB itd.); (ii) automatskim korištenjem usluga (npr. upotrebom govornih usluga prikupljamo
podatke o pozivanom broju, trajanju poziva, broju poslanih SMS poruka, vremenu komunikacije) (iii) iz javno dostupnih
izvora (npr. iz javnog telefonskog imenika, javno dostupnih servisa).

Ovisno u usluzi, privolama korisnika te o svrsi za koju se pojedini osobni podaci obrađuju Tele2 može, između ostalog,
prikupljati sljedeće osobne podatke:

• Osnovne identifikacijske podatke kao npr. ime i prezime, OIB, adresa, adresa za dostavu računa;
• Dodatne identifikacijske podatke kao npr. broj osobne iskaznice;
• Identifikatore vezane uz uslugu kao npr. broj SIM kartice;
• Kontakt podatke kao npr. broj telefona, e-mail adresa;
• Identifikacijske dokumente kao npr. presliku osobne iskaznice korisnika;
• Financijske podatke kao npr. broj tekućeg računa;
• Korisničke login podatke kao npr. MojTele2 korisničko ime, MojTele2 lozinku;
• Podatke o korisničkom ugovoru kao npr. tip ugovora, trajanje ugovora, datum isteka ugovora, aktivacija e-računa;
• Prometne podatke kao npr. informacije o pojedinim pozivima, spajanjima i porukama;
• Podatke o lokaciji bez prometnih podataka - podatak o približnoj lokaciji mobilnog uređaja tj. informacija o tome
na koju baznu stanicu se spojio uređaj korisnika;
• Agregirane prometne podatke kao npr. informacije o korisničkoj potrošnji (minute, podatkovni promet, SMS),
podaci o korištenju dodatnih usluga;
• Podatke o potrošnji kod usluga na bonove kao npr. iznosi nadoplata računa, stanje računa;
• Snimke poziva u službu za korisnike kao npr. podaci nastali snimanjem telefonskih razgovora upućenih od strane
korisnika pozivnom centru i korisničkoj podršci Tele2,
• Video zapisi odnosno snimke s video kamera.

Tele2 ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka korisnika koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička
mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili
podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca niti osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i
kažnjiva djela.

Tele2 ne obrađuje podatke vezane uz sadržaj komunikacije korisnika (npr. sadržaj poruka ili poziva).

4.2. Svrha obrade osobnih podatka korisnika

Tele2, uzimajući u obzir zakonitost obrade, a kako bi svojim korisnicima pružio najbolju moguću uslugu, obrađuje osobne
podatke korisnika u sljedeće svrhe:

• u svrhu sklapanja ugovora i prodajnih aktivnosti
o Realizacija korisničkog ugovora -prilikom sklapanja ugovora, a u samu svrhu sklapanja i realizacije
odnosno izvršavanja svih stavki korisničkog ugovora Tele2 obrađuje različite osobne podatke
prikupljene od korisnika (osnovni identifikacijski podaci, kontakt podaci itd.).
o Kontaktiranje - temeljem legitimnog interesa u svrhu pružanja najbolje moguće usluge koja odgovara
potrebama korisnika Tele2 kontaktira korisnike. Korisnici, tijekom ugovornog odnosa, mogu u bilo kojem
trenutku kroz MojTele2 te na prodajnom mjestu, naznačiti da ne žele da ih Tele2 kontaktira u navedene
svrhe.
o Provjera platežne sposobnosti korisnika - temeljem legitimnog interesa u svrhu provjere platežne
sposobnosti korisnika, Tele2 obrađuje podatke o korisničkim plaćanjima, korisničkim ugovorima te
osnovne identifikacijske podatke korisnika.

• u svrhe marketinga te u svrhu razvoja i unapređenja Tele2 proizvoda i usluga
o osnovno profiliranje - Tele2 temeljem legitimnog interesa obrađuje osobne podatke korisnika u svrhu
slanja marketinških obavijesti o svim uslugama i proizvodima Tele2 putem svih kanala za marketing, a
radi omogućavanja usluge prilagođene potrebama i navikama korisnika. Korisnik se može u svakom
trenutku izjasniti da ne želi više primati marketinške obavijesti te se u tom slučaju podaci korisnika više
neće obrađivati u tu svrhu. U okviru osnovnog profiliranja obrađuju se prometni podaci, agregirani podaci
o potrošnji korisnika te podaci o ugovorima korisnika poput trajanja ugovora ili aktiviranih usluga.
Na temelju privole korisnika Tele2 može, putem svih kanala za marketing, slati marketinške obavijesti o
uslugama i proizvodima trećih strana. Popis trećih strana vidi na www.tele2.hr
o napredno profiliranje - isključivo temeljem dobrovoljne, posebne, informirane i nedvosmislene privole
korisnika, a u cilju potpune individualne ponude i podrške Tele2 usluga obrađuju se podaci navedeni u
članku 4.1. ove Izjave. U okviru naprednog profiliranja obrađuju se podaci poput lokacije bez prometnih
podataka.
o Istraživanje tržišta - Tele2 na temelju legitimnog interesa obrađuje osobne podatke korisnika, kao npr.
spol, dob, razina obrazovanja, a u svrhu razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika
o Statističke i agregirane analize podataka o korištenju Tele 2 proizvoda i usluga - ne uključuje osobne
podatke te kod takve obrade identifikacija korisnika nije moguća, a obavlja se, na temelju legitimnog
interesa Tele2, u svrhu omogućavanja što boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika,
odnosno radi razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.
• u svrhu pružanja usluge i korisničke podrške
o Ugovaranje usluge - Tele2 radi izvršavanja ugovora prikuplja u svrhu omogućavanja korištenja Tele2
proizvoda i usluga osobne podatke i dokumente nužne za identifikaciju (npr. ime, prezime, adresa,
preslika identifikacijskog dokumenata, OIB itd.)
o Podrška korisnika i rješavanje korisničkih prigovora -u svrhu podrške korisnicima u vezi korištenja Tele2
usluga, prepoznavanja i otklanjanja poteškoća prilikom njihova korištenja te problema u Tele2 mreži,
Tele2 obrađuje osobne podatke korisnika, a koja obrada je nužna za izvršavanje ugovora
o Registracija na MojTele2 portal - Tele2 u svrhu izvršavanja ugovora koristi osobne podatke prilikom
registracije korisnika na MojTele2 portalu te radi što sigurnijeg pristupa korisničkim podacima
o Komunikacija - u svrhu pružanja bolje korisničke podrške, savjetovanja i pomoći pri upotrebi proizvoda
i usluga Tele2 odnosno u svrhu izvršavanja ugovora može koristiti osobne podatke korisnika prilikom
pisane ili elektroničke komunikacija korisnika s Tele2, komunikacije korisnika s Tele2 na društvenim
mrežama, chat komunikacije korisnika s Tele2 i dr.
• u financijske svrhe
o Obračun usluga i izdavanja računa korisnicima - u svrhu obračuna i naplate Tele2 usluga obrada je
nužna za izvršavanje ugovora.
o Naplata potraživanja - u svrhu obavljanja aktivnosti naplate dospjelih potraživanja samostalno te putem
partnera, Tele2 radi izvršavanja ugovora i ispunjavanja pravnih obveza, koristi osobne podatke korisnika
te podatke o njegovim računima, iznosima dugovanja i sl.
o Računovodstvene svrhe i svrhu kontrole troškova - radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade
(ispunjavanja važećih propisa vezano za izdavanje računa i vođenja računovodstvenih evidencija).
• u sigurnosne svrhe i svrhu zaštite korisnika
o Otkrivanje zlouporaba - na temelju legitimnog interesa Tele2 u svrhu zaštite interesa korisnika, ali i
interesa Tele2 obrađuju se osobni podataka korisnika, poput imena i prezimena, OIB, a radi
sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu korisnika ili Tele2 te proizvoda i usluga
Tele2.
o Upravljanje sigurnošću sustava i sigurnosnim incidentima kako bi osigurao provedbu sigurnosne politike
te štitio korisničke podatke, informacijske sustave i poslovne procese, Tele2 temeljem legitimnog
interesa može obrađivati osobne podatke korisnika poput imena i prezimena, OIB-a.
o Telefonski razgovori korisnika i Tele2 djelatnika, temeljem legitimnog interesa Tele2, mogu biti snimani
i dalje se upotrebljavati u svrhe unaprjeđenja kvalitete rada djelatnika Tele2, rješavanja mogućih
prigovora korisnika kao i u sigurnosne svrhe, o čemu će korisnik biti obaviješten prije početka razgovora.
o Temeljem legitimnog interesa Tele2-a provodi se video nadzor dijelova sjedišta Tele2 te odgovarajućih
poslovnih prostorija, a u svrhu sigurnosti prostora, ljudi i imovine.


• u svrhe poštivanja pravnih propisa
o Tele2 je obvezan dostaviti određene osobne podatke korisnika odgovarajućim nadležnim državnim
tijelima radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (npr. zakonska obveza zadržavanja podataka
temeljem članka 109. Zakona o elektroničkim komunikacijama).

5. Razdoblje čuvanja

Tele2 čuva osobne podatke korisnika onoliko dugo koliko je nužno za svrhe u koje se podaci obrađuju. Tele2 se vodi
kriterijem da je minimalno razdoblje čuvanja podataka ujedno i maksimalno razdoblje te se pri tome vodi zakonskim
obvezama koje reguliraju čuvanje osobnih podataka. Za svaku svrhu obrade podataka za koju zakonom nije propisano
obvezno razdoblje čuvanja, Tele2 je odredio rok za brisanje odnosno anonimizaciju podataka. Tako na primjer:
• prometni podaci, temeljem članka 102. Zakona o elektroničkim komunikacijama, se obrađuju do zastare tražbine
u skladu s općim propisima o obveznopravnim odnosima;
• u svrhu sudjelovanja u nagradnoj igri, osobni podaci korisnika čuvaju se do ostvarenja svrhe odnosno završetka
i podjele nagradne igre.

Razumijevanja radi, ako je primjerice pokrenut postupak prisilne naplate ili je korisnik uložio prigovor na uslugu i/ili proizvod
osobni podaci čuvat će se do konačnog dovršetka postupka.

6. Prava korisnika

• Pravo na pristup - korisnik ima pravo zatražit potvrdu o tome obrađuju li se podaci korisnika, pristup tim podacima
te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, o osobi i/ili tijelu kojima su osobni podaci otkriveni,
ako je moguće o predviđenom razdoblju čuvanja osobnih podataka ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje
tog razdoblja, zatim o pravu na ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravu na prigovor
na takvu obradu, o pravu na podnošenje pritužbe odgovarajućem tijelu, postojanju automatiziranog donošenja
odluka. Pravo na pristup podacima korisnik može ostvariti: dolaskom na prodajno mjesto Tele2 ili putem web
portala Moj Tele2 pod uvjetom da se korisnik prethodno registrira za njegovo korištenje i da nije došlo do
prestanka korisničkog ugovora. Razumijevanja radi, u slučaju prestanka korisničkog ugovora od trenutka
prestanka korisnik ne može koristiti portal Moj Tele2 te slijedom toga ne može zatražit pravo na pristup podacima
na taj način.

• Pravo na ispravak - korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te
dopuniti nepotpune osobne podatke dolaskom na prodajno mjesto Tele2 ili putem odgovarajućeg obrasca na
internetskoj stranici www.tele2.com;

• Pravo na brisanje - korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez
nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući uvjeti. Razumijevanja radi, u određenim
situacijama (npr. zakonom propisane obveze čuvanja podataka) brisanje neće biti moguće. Pravo na brisanje
korisnik ostvaruje isključivo na Tele2 prodajnom mjestu;
• Pravo na ograničenje obrade - korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
korisnik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti
osobnih podataka; obrada je nezakonita i korisnik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži
ograničenje njihove uporabe; Tele2 više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih korisnik traži radi
postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; korisnik je uložio odgovarajući prigovor na obradu. U slučaju
traženja prava na ograničenje obrade potrebno je da se korisnik pošalje prigovor na mail:
osobni.podaci@tele2.com ili poštom na adresu: Tele2 d.o.o., Osobni podaci, Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb;

Pravo na prenosivost podataka - korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je
pružio Tele2, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te
podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim
putem. Pravo se može ostvariti: dolaskom na prodajno mjesto Tele2 te putem web portala Moj Tele2 pod uvjetom
da se korisnik prethodno registrira za njegovo korištenje i da nije došlo do prestanka korisničkog ugovora.
Razumijevanja radi, u slučaju prestanka korisničkog ugovora od trenutka prestanka korisnik ne može koristiti
portal Moj Tele2 te slijedom toga ne može zatražit pravo na prenosivost podataka na taj način.• Pravo na prigovor - korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka korisnika
koji se temelje na izvršavanju zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Tele2 te na tzv.
legitimnom interesu Tele2. U tom slučaju Tele2 neće obrađivati podatke u navedene svrhe, osim ako se dokaže
da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode korisnika ili radi postavljanje,
ostvarivanje ii obrane pravnih zahtjeva. Radi tehničkih procesa, prestanak obrade osobnih podataka realizirat će
se u roku od 8 dana od trenutka podnošenja zahtjeva. Korisnik može podnijet prigovor na prodajnom mjestu
Tele2 ili se za upit može obratiti na mail: osobni.podaci@tele2.com ili poštom na adresu: Tele2 d.o.o., Osobni
podaci, Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb;

• Pravo na povlačenje privole - korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu, pri čemu povlačenje
privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Pravo na
povlačenje privole korisnik može ostvariti: dolaskom na prodajno mjesto Tele2 te putem web portala Moj Tele2
pod uvjetom da je korisnik prethodno registriran za njegovo korištenje i da nije došlo do prestanka korisničkog
ugovora. Razumijevanja radi, u slučaju prestanka korisničkog ugovora od trenutka prestanka korisnik ne može
koristiti portal Moj Tele2 te slijedom toga ne može zatražit pravo na povlačenje privole na taj način;

• Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu - korisnik je ovlašten podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu
osobnih podataka, Martićev 14, 10 000 Zagreb;

• Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o tome je li pružanje njegovih osobnih podataka zakonska ili ugovorna
obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora te ima li korisnik obvezu pružanja osobnih podataka i koje su moguće
posljedice ako se takvi podaci ne pruže. Korisnik se za taj upit može obratiti na mail: osobni.podaci@tele2.com
ili poštom na adresu: Tele2 d.o.o., Osobni podaci, Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb;

• Korisnik ima pravo zatražiti informaciju o postojanju eventualnog automatiziranog donošenja odluka. Korisnik se
za taj upit može obratiti na mail: osobni.podaci@tele2.com ili poštom na adresu: Tele2 d.o.o., Osobni podaci,
Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb.

Tele2 u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva za odgovarajuća prava pruža potrebne informacije. Taj rok se može
prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva.

7. Prosljeđivanje osobnih podataka

Obrada osobnih podataka, u svrhu usluga koje je korisnik ugovorio s Tele2, uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka
korisnika, na temelju legitimnog interesa, izvršiteljima obrade Tele2 u svrhu povjeravanja određenih poslova neophodnih
za realizaciju usluge putem npr. ugovora o nalogu ili prijenosu tražbina na drugog vjerovnika odnosno na agenciju za
naplatu potraživanja putem ugovora o cesiji, u svrhu dostave računa korisnicima, pružanja usluga korisničke podrške,
istraživanje tržišta. Popis Tele2 poslovnih partnera vidi na www.tele2.hr

8. Iznošenje osobnih podataka izvan Europske unije

Tele2 osobne podatke korisnika, u pravilu, obrađuje u Republici Hrvatskoj te u drugim državama članicama Europske
unije. Iznimno, osobni podaci se mogu obraditi u zemljama koje su izvan Europske unije, ali uvijek uz osiguravanje
odgovarajuće zaštite osobnih podataka kao npr. odluka Europske komisije o primjerenosti ili ugovaranje primjerenih
jamstava ili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka (npr. primjenom tzv. Standardnih ugovornih
klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama).

9. Kolačići

Kako bi korisnicima pružio što bolje iskustvo korištenja internetskih stranica (www.tele2.hr) te portala Moj Tele2
(moj.tele2.hr), Tele2 koristi kolačiće (tzv. cookies) koje prikupljaju određene podatke korisnika. Kolačići su tekstualne
datoteke koji sadrže alfanumeričke znakove i spremaju se na korisnikovo računalo sa svrhom pamćenja prethodnih
odabira korisnika i pravilnog rada www.tele2.hr. Detaljne informacije o kolačićima navode se u dokumentu Politika kolačića
tele2.hr, dostupno na www.tele2.hr. Prilikom prve posjete Tele2 stranici korisnik dobiva sve potrebne informacije o vrstama
kolačića te za koje svrhe se koriste. Korisnik ima mogućnost, u svakom trenutku, pristupom na odgovarajuće stranice za
regulaciju kolačića izvršiti promjenu postavki vezanih uz upotrebu istih.10. Sigurnost podataka korisnika

Kako bi zaštitio osobne podatke svojih korisnika i privatnost istih Tele2 provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i
organizacijske mjere zaštite. Održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Ograničava se pristup
podacima korisnika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno
održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge. Osim toga Tele2 kontinuirano obučava svoje djelatnike o
važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti vaših podataka te i angažira partnere s kojima se ugovaraju
odgovarajuće mjere zaštite.

Također, unutar Tele2 postoji posebna organizacijska jedinica koje se bavi isključivo zaštitom i sigurnošću osobnih
podataka korisnika.

11. Izmjene i dopune Izjave

Tele2 zadržava pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave korisnici
će biti obaviješteni na web stranici www.tele2.hr. Tele2 može putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu, a na Tele2
internetskoj stranici će uvijek biti istaknuta važeća Izjava.

12. Ostalo

U slučaju pitanja u svezi obrade osobnih podataka od strane Tele2 obratite se službeniku za zaštitu podataka na e-mail
adresu: osobni.podaci@tele2.com ili pisanim putem na adresu: Osobni podaci, Tele2 d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10 000
Zagreb.


Datum, u primjeni od 01.06.2019.g.

Vaša privatnost nam je važna.