Načelo pravednosti korištenja usluga i proizvoda


NAČELO PRAVEDNOSTI KORIŠTENJA USLUGA I PROIZVODA

Tele2 d.o.o. (dalje: Tele2) se u svom poslovanju vodi Načelom pravednosti korištenja usluga i
proizvoda (dalje: Načelo pravednosti). Osobitu važnost za krajnje korisnike usluga Tele2 predstavlja
neometano korištenje Tele2 usluga i proizvoda, zadovoljstvo kvalitetom istih kao i sigurnost te
stabilnost Tele2 mreže.

U slučaju opravdane sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga Tele2 zadržava
pravo po svom izboru krajnjem korisniku usluga ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno
isključiti SIM karticu dodijeljenu krajnjem korisniku usluga ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim
učinkom i trajno isključiti SIM kraticu dodijeljenu krajnjem korisniku usluga.

Pored zabrana zlouporabe ili neovlaštenog korištenja koje su propisane Općim uvjetima
poslovanja Tele2 d.o.o., osobiti će se smatrati da postoji neovlašteno korištenje ili zlouporaba
Tele2 usluga ako korisnik tijekom obračunskog razdoblja ostvari više od 5000 minuta
odlaznih poziva prema svim mrežama u Republici Hrvatskoj.

Tele2 usluge su javne komunikacijske usluge koje Tele2 pruža fizičkim ili pravnim osobama na
tržišnoj osnovi, a to su usluga pokretne telefonije kojom se omogućuje međusobno glasovno
komuniciranje krajnjih korisnika usluga u stvarnom vremenu, slanje tekstualnih i slikovnih poruka
(SMS, MMS) te usluge prijenosa podataka.

Načelo pravednosti podložno je promjenama od strane Tele2 iz tehničkih ili operativnih razloga o
čemu će korisnici usluga biti pravovremeno obaviješteni na web stranici Tele2 (www.tele2.hr)
Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Načelom pravednosti na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje krajnji korisnik usluga koristi.