Opći uvjeti poslovanja


Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o.
Članak 1.
Opće odredbe
1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. ("Opći uvjeti") uređuju se odnosi između Tele2 d.o.o. iz Zagreba,
Josipa Marohnića 1 ("Tele2") kao operatora javnih komunikacijskih mreža i javnih komunikacijskih usluga u skladu
s važećim propisima s jedne strane, te Pretplatnika odnosno Pre-paid korisnika (u daljnjem tekstu zajedno: Krajnji
korisnici usluga) s druge strane. Na sve međusobne odnose između Tele2 i Krajnjih korisnika usluga koji nisu
posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi mjerodavni propisi Republike Hrvatske. Na
podnositelja zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ("Podnositelj Zahtjeva") na odgovarajući način će se
primjenjivati ovi Opći uvjeti, kao i svi mjerodavni propisi Republike Hrvatske.
1.2. Ovi Opći uvjeti zajedno sa Zahtjevom za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje Tele2 usluga ("Zahtjev"),
prihvaćenim od strane Tele2, uvjetima korištenja pojedine usluge i cjenikom predmetne usluge/usluga čine
pretplatnički ugovor (dalje u tekstu: Pretplatnički ugovor).
1.3. U smislu ovih Općih uvjeta pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
Tele2 usluge: sve javne komunikacijske usluge koje Tele2 pruža fizičkim ili pravnim osobama na tržišnoj osnovi, a
to su usluga pokretne telefonije kojom se omogućuje međusobno glasovno komuniciranje Krajnjih korisnika usluga
u stvarnom vremenu, slanje tekstovnih i slikovnih poruka (SMS, MMS) te usluge prijenosa podataka.
Tele2 mreža: javna pokretna komunikacijska mreža Tele2 neovisno o tehnologiji koja se koristi za pružanje javnih
komunikacijskih usluga.
Pretplatnik: pravna ili fizička osoba koja je sklopila Pretplatnički ugovor sa Tele2 u svrhu korištenja Tele2 usluga te
plaća korištenje Tele2 usluga po ispostavljenom računu. Odredbe ovih Općih uvjeta koje se odnose na Pretplatnika,
na odgovarajući način će se primjenjivati i na Podnositelja Zahtjeva.
Privatni korisnik: Fizička osoba koja je Krajnji korisnik usluga ili Podnositelj Zahtjeva, a koja s Tele2 ima sklopljen
Pretplatnički ugovor u svrhe koje nisu namijenjene njenoj poslovnoj djelatnosti ili zahtijeva korištenje Tele2 usluga
u te svrhe.
Poslovni korisnik: Krajnji korisnik usluga ili Podnositelj Zahtjeva koji nije Privatni korisnik.
Cjenik Tele2 usluga: dokument koji sadrži popis Tele2 usluga i pripadajućih cijena.
Pre-paid korisnik: pravna ili fizička osoba koja korištenje Tele2 usluga plaća unaprijed, pomoću Tele2 pre-paid SIM
kartice, Tele2 bona i Tele2 pre-paid korisničkog računa. Tele2 pre-paid korisnički račun predstavlja novčani iznos
raspoloživ za korištenje Tele2 usluga koji se nadoplaćuje i obnavlja Tele2 bonom i/ili na drugi odgovarajući način.
Terminalna oprema: pokretni telefon, uređaj ili uređaji odnosno sklop ili sklopovi ili bilo koja kombinacija jednog ili
više uređaja i/ili sklopova koji Krajnjem korisniku usluga omogućuju korištenje Tele2 usluga, u skladu s važećim
propisima u Republici Hrvatskoj.
Pokretni telefon: Terminalna oprema, odnosno, pokretna radijska postaja koja je dimenzijama i drugim
karakteristikama prilagođena za uporabu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama i uvjetima fizičkog kretanja
Krajnjeg korisnika usluga.
Ograničenje korištenja Tele2 usluga: postupak kojim Tele2 Krajnjem korisniku usluga privremeno onemogućuje
korištenje pojedinih Tele2 usluga (npr. zabrana odlaznih poziva, uskrata roaming usluge i sl.).
Privremeno isključenje SIM kartice: postupak kojim se Tele2 Pretplatniku privremeno onemogućuje korištenje
Tele2 usluga na način definiran u članku 9.3.2. ovih Općih uvjeta.
Tele2 SIM kartica: prenosivi modul za identifikaciju u vlasništvu Tele2 kojim se omogućuje korištenje Terminalne
opreme u Tele2 mreži, a među ostalim podacima u prvom redu sadrži podatke potrebne za identifikaciju Krajnjeg
korisnika usluga i Terminalne opreme prilikom svakog priključenja na Tele2 mrežu.


Članak 2.
Usluge koje pruža Tele2 i razina kakvoće usluga
2.1. Tele2 usluge pružaju se u Tele2 mreži u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj te odgovarajućim
međunarodnim normama i preporukama. Osnovne usluge koje Tele2 pruža su: govorne usluge, podatkovne
usluge, usluga SMS i MMS te roaming usluge (korištenje usluga na mreži inozemnog operatora). Tele2 ne
odgovara za sadržaj priopćenja Krajnjih korisnika usluga koja se prenose putem javne komunikacijske mreže Tele2
prilikom pružanja Tele2 usluga. Tele2 ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati Krajnjem korisniku usluga
ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja priopćenja Tele2 prilikom pružanja Tele2 usluga ako su ta priopćenja
sukladna važećim propisima u Republici Hrvatskoj. Krajnji korisnik usluga je obvezan prilikom korištenja Tele2
usluga poštivati sva prava intelektualnog vlasništva.
2.2. Tele2 se obvezuje sve eventualne smetnje i poremećaje u svojoj javnoj komunikacijskoj mreži otkriti i otkloniti u
najkraćem mogućem roku sukladno članku 11. ovih Općih uvjeta.
2.3. Tele2 svim Pretplatnicima, ako za to postoji tehnička mogućnost, nudi mogućnost postavljanja zabrane pristupa
sadržaju koji nije namijenjen djeci, a o čemu će Tele2 upoznati Pretplatnike na prikladan način. Ako Pretplatnik
odabere navedenu mogućnost istu može početi koristiti bilo kada za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa, te će
ona ostati na snazi sve dok Pretplatnik ne zatraži ukidanje. Detalji o ponudi ove zabrane i način postavljanja
zabrane pristupa sadržaju koji nije namijenjen djeci Pretplatniku će biti ponuđeni prigodom prvog potpisivanja
Pretplatničkog ugovora.
2.4. Tele2 omogućuje svim Krajnjim korisnicima Tele2 usluga besplatne pozive na jedinstveni europski broj za hitne
službe 112, kao i na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Republici Hrvatskoj u skladu s Planom
numeriranja, i to uporabom bilo kojeg pokretnog telefona. Tele2 će osigurati podatke o lokaciji s koje je upućen
poziv prema tim brojevima u skladu s tehničkim mogućnostima.
2.5. Tele2 svojim Krajnjim korisnicima usluga omogućuje besplatan pristup službi za korisnike, kao i sve informacije o
Tele2 uslugama, na broj telefona 095 100 444 za Privatne korisnike te 095 1000 500 za Poslovne korisnike, a koji
je, između ostalog, naznačen i na računu za izvršene usluge, na Pre-paid paketu te objavljen na internetskim
stranicama Tele2.
2.6. Usluga koja bi samim uključivanjem/dodjeljivanjem mogla prouzročiti troškove trećoj strani i/ili Krajnjem korisniku
usluga, bez da je Krajnji korisnik usluga poduzeo radnju za pokretanje navedene usluge, uključuje se samo na
zahtjev Krajnjeg korisnika usluga.
Članak 3.
Pre-paid korisnički račun
3.1. Pre-paid korisnik može koristiti Tele2 usluge u novčanoj vrijednosti koja se nalazi na pre-paid korisničkom računu
do isteka roka uporabe Tele2 bona. Rokovi uporabe Tele2 bonova ovise o novčanoj vrijednosti bona i određeni su
Uvjetima korištenja bonova za pre-paid korisnike koji su objavljeni na internet stranicama Tele2, a rok uporabe
pojedinog bona počinje teći od trenutka aktivacije Tele2 pre-paid SIM kartice odnosno od trenutka nadoplate prepaid
korisničkog računa od strane Pre-paid korisnika. Rokovi uporabe bonova ne mogu se zbrajati. Ako se
vrijednost na pre-paid korisničkom računu iskoristi prije isteka roka uporabe bona, a Pre-paid korisnik ne nadoplati
račun novim bonom ili ako rok uporabe istekne bez obzira na stanje pre-paid korisničkog računa, Tele2 može
privremeno isključiti Tele2 pre-paid SIM karticu Pre-paid korisnika. Za vrijeme privremenog isključenja Tele2 prepaid
SIM kartice, Pre-paid korisnik može koristiti samo dolazne javne komunikacijske usluge, no može ostvarivati
odlazne pozive prema hitnim službama i besplatnom broju Tele2 službe za korisnike. Razdoblje privremenog
isključenja započinje nakon isteka roka Tele2 bona i traje sve do dana nadoplate računa novim bonom, a najkasnije
do isteka roka nadoplate koji je određen Uvjetima korištenja bonova za pre-paid korisnike. Nakon isteka navedenog
roka za nadoplatu, Tele2 će trajno isključiti Tele2 SIM karticu, deaktivirati pre-paid korisnički račun te raskinuti
pretplatnički odnos s Pre-paid korisnikom.
3.2. U slučaju prijenosa broja, kada krajnji korisnik traži povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa za javne
komunikacijske usluge, Pre-paid korisnik je obvezan dati na uvid SIM karticu, identifikacijski dokument i presliku
zahtjeva za prijenos broja. Pre-paid korisnik može zatražiti povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa za
javne komunikacijske usluge najkasnije 30 dana od dana kada je broj prenesen u drugu mrežu.


3.3. U slučaju kada se radi o povratu ili naknadi neiskorištenog novčanog iznosa za javne komunikacijske usluge na
kupljenom, a neaktiviranom bonu u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, Pre-paid korisnik je obvezan
predočiti kupljeni bon. Pre-padi korisnik može zatražiti povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa za javne
komunikacijske usluge najkasnije 60 dana od dana kupnje bona.
3.4. Pre-paid korisnik nema pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa računa ukoliko je taj iznos posljedica
uplate od strane Tele2 u sklopu posebnih uvjeta.
3.5. Iznos na Tele2 pre-paid korisničkom računu umanjuje se za cijenu obavljenih usluga sukladno važećem Cjeniku
Tele2 usluga u vrijeme korištenja usluge.
Članak 4.
Uvjeti za zasnivanje pretplatničkog odnosa
4.1. Tele2 će Podnositelju Zahtjeva prilikom podnošenja Zahtjeva uručiti ove Opće uvjete i uvjete korištenja izabrane
Tele2 usluge , odnosno uputiti Podnositelja Zahtjeva da iste, može preuzeti s Tele2 internetskih stranica
www.tele2.hr. Zahtjev se podnosi na standardnom obrascu Tele2, koji između ostaloga može sadržavati: podatke
o Podnositelju Zahtjeva, uključujući osobni identifikacijski broj Podnositelja Zahtjeva (OIB) odnosno matični broj
građanina (MBG), matični broj pravnog subjekta dodijeljen od Državnog Zavoda za statistiku (MB) odnosno matični
broj obrta iz Obrtnog registra (MBO), adresu za dostavljanje obavijesti i adresu za dostavljanje računa za obavljene
Tele2 usluge, adresu elektroničke pošte Podnositelja Zahtjeva, podatke o Terminalnoj opremi, uključujući i Tele2
SIM kartici, te podatke o ugovorenim uslugama, odnosno tarifi i dodatnim ugovorenim uslugama, kao i obveznom
trajanju Ugovora te druge elemente u skladu s važećim propisima, uključujući i potvrdu Podnositelja Zahtjeva da
su mu Opći uvjeti i specifikacije usluga Tele2 koje je ugovorio s Tele2 uručeni, odnosno da je suglasan da će iste
preuzeti s Tele2 internetskih stranica. Tele2 zaprima ispunjeni i potpisani Zahtjev sukladno ovim Općim uvjetima.
4.2. Podnositelj Zahtjeva će u trenutku podnošenja Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa dati Tele2 ili
ovlaštenoj osobi na Tele2 ovlaštenom prodajnom mjestu presliku svoje identifikacijske isprave koja je navedena u
Zahtjevu. Podnositelj Zahtjeva će na zahtjev Tele2 predočiti i/ili dati presliku svih drugih isprava i podataka koje
Tele2 može smatrati potrebnim radi zasnivanja Pretplatničkog odnosa, a sve u skladu s posebnim propisima.
Odredbe ovog članka primjenjuju se na odgovarajući način i u slučaju raskida pretplatničkog odnosa. Neovisno o
prethodno navedenom u članku 4.1. i 4.2. ovih Općih uvjeta, Tele2 može s Podnositeljem Zahtjeva sklopiti
Pretplatnički ugovor i na drugi prikladan način.
4.3. Ako Pre-paid korisnik želi postati registrirani Pre-paid korisnik, obvezan je podnijeti i potpisati Zahtjev za registraciju
pre-paid korisnika na važećem obrascu Tele2 (u daljnjem tekstu: Zahtjev za registraciju).
4.4. Tele2 može odbiti registrirati Pre-paid korisnika ako:
? Pre-paid korisnik nije uredno ispunio i/ili potpisao Zahtjev za registraciju;
? Postoji neki od razloga za odbijanje Zahtjeva iz članka 7.2 ovih Općih uvjeta;
? Pre-paid korisnik na zahtjev Tele2 nije pružio Tele2 na uvid sve podatke i preslike identifikacijskih isprava
potrebne za registraciju Pre-paid korisnika, u skladu s važećim propisima;
? Postoji sumnja da su podaci o identitetu Pre-paid korisnika netočni ili neistiniti.
4.5. Registriranim se smatra Tele2 Pre-paid korisnik koji je svojevoljno dostavio svoje osobne podatke. U slučaju
sumnje u točnost dostavljenih podataka Tele2 zadržava pravo pojedinom korisniku ukinuti status registriranog Preprepaid
korisnika.
4.6. Tele2 će omogućiti Pretplatniku da unaprijed odredi dan sklapanja odnosno dan raskida pretplatničkog ugovora u
skladu s uvjetima koje odredi Tele2.
Članak 5.
5.1. Jedinstveni europski broj za hitne službe, drugi pozivni brojevi hitnih služba i e-pozivTele2 omogućuje bez naknade
svim Krajnjim korisnicima pozive na jedinstveni europski broj za hitne službe 112, SMS poruke na broj 112 i epozive
kao i pozive na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Republici Hrvatskoj u skladu s Planom
numeriranja, i to bez uporabe bilo kakvog sredstva plaćanja s bilo kojega telefonskog uređaja, uključujući i sve
javne telefonske govornice i uređaje za upućivanje e-poziva, što obuhvaća i besplatno preusmjeravanje tih poziva
na druge pozivne brojeve koje upotrebljavaju hitne službe.5.2. Zabranjena je svaka zlouporaba poziva na broj 112, što osobito obuhvaća sve vrste zlonamjernih ili
uznemiravajućih poziva.
5.3. Ako se utvrdi da je Krajnji korisnik usluga počinio zlouporabu poziva na broj 112 Tele2 će primijeniti postupak i
rokove privremenog isključenja u skladu s odredbama članka 13.4. Općih uvjeta, a u slučaju ponovljene zlouporabe
poziva na broj 112 Tele2 će trajno isključiti SIM karticu Krajnjeg korisnika usluga te raskinuti Pretplatnički ugovor u
skladu s odredbama članka 14. Općih uvjeta.
5.4. Primjena mjera iz članka 5.3. Općih uvjeta ne isključuje odgovornost Krajnjeg korisnika usluga u skladu s općim i
posebnim propisima o prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti.
Članak 6.
Obveza Pretplatnika o obavještavanju o promjeni podataka navedenih u Zahtjevu
6.1. Pretplatnik je obvezan odmah obavijestiti Tele2 o svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka koji su bili
navedeni u Zahtjevu, a najkasnije u roku od 7 dana od nastanka takve promjene.
6.2. Ako Pretplatnik u roku ne izvijesti Tele2 o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka, te ako zbog takva propusta
obavijesti od strane Tele2 ili druga prepiska ne mogu biti dostavljeni Pretplatniku, smatrat će se da je dostava
valjano izvršena. Isto se odnosi i na račune i opomene za plaćanje koje će Tele2 upućivati na posljednju adresu
koju je Pretplatnik naveo kao adresu dostave.
6.3. Odredbe ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju i na Pre-paid korisnika koji je potpisao Zahtjev za
registraciju Pre-paid korisnika.
Članak 7.
Zasnivanje Pretplatničkog odnosa
7.1. Prihvaćanje Zahtjeva
7.1.1. Tele2 će prihvatiti Zahtjev ako utvrdi da ne postoje zapreke za uključenje Podnositelja Zahtjeva na Tele2 mrežu,
odnosno ako utvrdi da ne postoje razlozi za odbijanje Zahtjeva koji su predviđeni ovim Općim uvjetima. U slučaju
prihvaćanja Zahtjeva Tele 2 će aktivirati SIM karticu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 7 dana od
dana prihvaćanja Zahtjeva.
7.1.2. Pretplatnički ugovor će se smatrati sklopljenim, odnosno pretplatnički odnos će se smatrati zasnovanim, na dan
prihvaćanja Zahtjeva od strane Tele2. Tele2 Podnositelju Zahtjeva u trenutku potpisa Zahtjeva uručuje ove Opće
uvjete i uvjete korištenja odabranih posebnih usluga s cijenama tih odabranih usluga, što Podnositelj zahtjeva
potvrđuje potpisom na Zahtjevu odnosno uputit će Podnositelja Zahtjeva da ove Opće uvjete kao i specifikacije
usluga koje je ugovorio s Tele2, može preuzeti s Tele2 internetskih stranica www.tele2.hr
7.1.3. Pretplatnički ugovor će se smatrati sklopljenim i za dodatne usluge koje su dostupne Pretplatniku putem javno
objavljenih postupaka, koje utvrđuje Tele2. Tele2 je obvezan u tom slučaju poslati Pretplatniku pisanu potvrdu o
aktivaciji dodatne usluge zajedno s uvjetima korištenja iste te uputom o pravu na raskid ugovora sukladno posebnim
zakonima ili poslati elektroničku potvrdu kada nije moguće poslati pisanu potvrdu.
7.1.4. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu (putem interneta ili telefonskim putem i sl.) Tele2 mora korisniku, bez
odgode, dostaviti potvrdu o sklopljenom ugovoru na kućnu adresu odnosno adresu sjedišta za korisnika koji je
pravna osoba ili potvrdu elektroničkim putem, ukoliko se radi o postojećem pretplatniku i to na adresu elektroničke
pošte koju koristi za komunikaciju s Tele2. Predmetna potvrda o sklopljenom ugovoru sadržavat će sve informacije
sukladno odgovarajućem pravilniku. Ugovor sklopljen na daljinu smatra se sklopljenim danom kada je korisnik
primio potvrdu o sklapanju ugovora. Krajnji korisnik ima pravo na raskid ugovora u roku od 14 dana od sklapanja
ugovora.
U slučaju aktiviranja dodatnih opcija unutar postojećeg ugovora, a kojima se ne mijenja trajanje postojećeg
pretplatničkog ugovora niti vrsta ugovorene komunikacijske usluge, operator korisniku upućuje SMS poruku kao
potvrdu aktivacije opcije, a koja sadrži informaciju o aktivaciji opcije, cijeni, trajanju i načinu otkazivanja opcije. Za
aktivaciju opcija ne primjenjuje se pravo korisnika na raskid u roku od 14 dana od aktivacije.
U slučaju sklapanja ugovora izvan poslovnih prostorija Tele2 mora korisniku, bez odgode, dostaviti potvrdu o
sklopljenom ugovoru na kućnu adresu odnosno adresu sjedišta za korisnika koji je pravna osoba ili potvrdu
elektroničkim putem, ukoliko se radi o postojećem pretplatniku i to na adresu elektroničke pošte koju koristi za
komunikaciju s Tele2. Ugovor se smatra sklopljenim na dan potpisa dokumentacije od strane Krajnjeg korisnika.
Krajnji korisnik ima pravo na raskid ugovora u roku od 14 dana od sklapanja ugovora, kojeg je Krajnji korisnik
obvezan potpisati.
7.1.5. Tele2 će na zahtjev Pretplatnika omogućiti dostupnost Pretplatničkog ugovora i u drugačijim oblicima, prilagođenim
slijepim i slabovidnim osobama.
7.1.6. Sva prava i obveze iz Pretplatničkog ugovora između Tele2 i Krajnjeg korisnika počinju teći u trenutku aktivacije
Tele2 SIM kartice od strane Tele2, odnosno u trenutku prvog priključenja Terminalne opreme s pripadajućom Tele2
SIM karticom Pre-paid korisnika na Tele2 mrežu.
7.1.7. Pre-paid korisnik prihvaća ove Opće uvjete u trenutku otvaranja Tele2 pre-paid paketa koji sadrži Tele2 SIM karticu.
7.1.8. Potpisom Zahtjeva, Podnositelj Zahtjeva potvrđuje primitak ovih Općih uvjeta. U slučaju da Podnositelj Zahtjeva
ipak nije preuzeo vlastiti primjerak ovih Općih uvjeta iste se obvezuje pročitati na internetskim stranicama Tele2
www.tele2.hr.
7.2. Odbijanje Zahtjeva
7.2.1. Tele2 ima pravo odbiti Zahtjev, i to posebno u sljedećim slučajevima:
a) ako Tele2 ima razloga sumnjati da će Podnositelj Zahtjeva korištenjem usluga ugrožavati sigurnost javnih
komunikacija i/ili ugrožavati zaštitu trećih osoba;
b) ako je Podnositelj Zahtjeva maloljetna osoba ili ako je njegova poslovna sposobnost na bilo koji način
ograničena, a valjano odobrenje zakonskog zastupnika nije dano;
c) ako postoji osnovana sumnja da podaci o identitetu fizičke osobe Podnositelja Zahtjeva, pravnoj sposobnosti ili
identitetu pravne osobe Podnositelja Zahtjeva, njezinoj platežnoj sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju ili
pravu na zastupanje, nisu točni ili istiniti ili ukoliko Podnositelj Zahtjeva na zahtjev Tele2 ne pruži Tele2 na uvid
sve podatke i preslike identifikacijskih isprava potrebne za zasnivanje pretplatničkog odnosa;
d) ako je protiv Podnositelja Zahtjeva pokrenut postupak stečaja, likvidacije ili preustroja ili ako Podnositelj
Zahtjeva postane nesposoban za plaćanje, odnosno prezadužen ili ako po razumnoj ocjeni Tele2 Podnositelj
Zahtjeva ima kakve druge teškoće u pogledu svog poslovanja ili podmirenja obveza vjerovnicima, osim ukoliko
Podnositelj Zahtjeva nakon obavijesti Tele2, pruži Tele2 odgovarajuće osiguranje za plaćanje javnih
komunikacijskih usluga;
e) ako postoji osnovana sumnja da Podnositelj Zahtjeva ili treća osoba zloupotrebljava ili ima namjeru
zloupotrebljavati Tele2 usluge ili ako omogućuje zloupotrebu ovih usluga od strane trećih osoba ili ako je
Podnositelj Zahtjeva već sam zloupotrebljavao ili zatajio, odnosno nije prijavio, prijevarne radnje trećih osoba u
vezi sa ovim uslugama;
f) ako postoji sumnja da Podnositelj Zahtjeva obavlja, ili ima namjeru tržišno obavljati usluge prijenosa,
posredovanja ili terminiranja komunikacijskog prometa koristeći za to Tele2 usluge;
g) ako postoji sumnja da Podnositelj Zahtjeva pomoću Tele2 SIM kartice pruža, ili ima namjeru pružati vlastite
maloprodajne javne komunikacijske usluge na tržišnoj osnovi, odnosno vršiti dalju preprodaju usluga pa se u
svakom slučaju više ne može smatrati Krajnjim korisnikom usluga u smislu ovih Općih uvjeta;
h) ako postoji sumnja da će Tele2 usluge biti korištene od strane treće osobe koja nije Podnositelj Zahtjeva;
i) ako Podnositelj Zahtjeva nije uredno ispunio i/ili potpisao Zahtjev;
j) ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno potraživanje Tele2 po bilo kojoj osnovi prema Podnositelju
Zahtjeva, a Podnositelj Zahtjeva nije udovoljio zahtjevu Tele2 za osiguranje plaćanja usluga. Tele2 neće odbiti
Zahtjev zbog dugovanja u slučajevima kada Podnositelj Zahtjeva navedena dugovanja osporava u sudskom ili
kojem drugom izvansudskom postupku, osim u slučaju kada se radi o istoj vrsti usluge;
k) ako postoji sumnja da Podnositelj Zahtjeva koristi ili ima namjeru koristiti Terminalnu opremu koja nije pokretni
telefon, a za nju nije pribavio prethodno odobrenje Tele2, sukladno članku 17. Općih uvjeta, a čijom bi uporabom
moglo doći do narušavanja kontinuiteta, sigurnosti i/ili integriteta Tele2 mreže
l) ako Podnositelj zahtjeva, prema razumnoj procjeni Tele2, nije u mogućnosti ispunjavati obveze prema Tele2 u
odnosu na pojedinu uslugu odnosno pojedini tarifni model/paket za koji je Zahtjev, odnosno drugi odgovarajući
zahtjev za pojedinu uslugu podnesen, posebno ako Podnositelj zahtjeva neće biti u mogućnosti ili nema
namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za obavljene usluge, niti je na zahtjev Tele2 dostavio
odgovarajuće osiguranje plaćanja navedeno u toč. d) ovog članka;


m) ako je Tele2 već raskinuo pretplatnički odnos s Podnositeljem zahtjeva zbog povreda ugovornih obveza od
strane Podnositelja zahtjeva, a posebno ako se radi o povredama u svezi sigurnosti javnih telekomunikacija i
zaštite trećih osoba;
n) ako je Zahtjev podnesen od strane pravne osobe u čijoj se vlasničkoj strukturi nalaze osobe (osnivač, vlasnik
i/ili osoba ovlaštena za zastupanje) za koje Tele2 procijeni da nemaju namjeru podmiriti svoja buduća ili već
dospjela dugovanja za korištenje usluga, odnosno da neće biti u mogućnosti podmiriti svoja buduća dugovanja.
7.3. Trajanje Pretplatničkog odnosa
7.3.1. Pretplatnički odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. Krajnji korisnik i Tele2 mogu raskinuti Pretplatnički ugovor
u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta.
7.3.2. Tele2 i Pretplatnik mogu zasnovati pretplatnički odnos s posebnom odredbom o obveznom trajanju pretplatničkog
odnosa, pri čemu obvezno trajanje pretplatničkog odnosa ne može biti dulje od 2 godine.
7.3.3 Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pretplatničkog odnosa bude raskinut od strane Pretplatnika ili od strane Tele2
krivnjom Pretplatnika prije isteka obveznog trajanja, Pretplatnik je obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne
naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Pretplatničkog ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode
i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika.
Probno razdoblje
7.4. U slučaju sklapanja ugovora u kojem postoji određeno probno razdoblje korištenja usluge unutar kojeg Krajnji
korisnik može istu otkazati
bez naknade, Tele2 će obavijestiti korisnika na odgovarajući način, u roku od pet (5) dana prije isteka probnog
razdoblja, da se od određenog datuma pretplatnički ugovor neće moći raskinuti bez naknade. U slučaju sklapanja
ugovora za korištenje usluge širokopojasnog pristupa internetu putem pokretne elektroničke komunikacijske
mreže korištenjem podatkovnog uređaja za pristup internetu (USB stick) uz uvjet obveznog minimalnog trajanja
ugovora , ili na izričit zahtjev prilikom sklapanja ugovora za govornu uslugu u pokretnoj mreži bez mobilnog
uređaja i ugovorne obveze Tele2 će osigurati probno razdoblje korištenja uslugom u trajanju od najmanje pet (5)
dana te unutar tog razdoblja pretplatniku omogućiti raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid.
Pretplatnik je obvezan podmiriti ostvareni promet unutar probnog razdoblja
Članak 8.
Uključenje i uporaba SIM kartice
8.1. Tele2 će nakon prihvata Zahtjeva predati Pretplatniku SIM karticu na uporabu. Za vrijeme korištenja Tele2 usluga
Krajnji korisnik usluga ima pravo koristiti i zadržati SIM karticu, a Tele2 zadržava vlasništvo nad SIM karticom.
Krajnji korisnik usluga je obvezan vratiti SIM karticu na zahtjev Tele2.
8.2. Krajnji korisnik usluga je obvezan čuvati SIM karticu koju mu je Tele2 dao na uporabu od prirodnih nepogoda, štete
i nestručne ili neovlaštene uporabe. Krajnji korisnik usluga mora pažljivo umetnuti SIM karticu u Terminalnu opremu
sukladno uputama proizvođača, te se u svakom slučaju preporuča čuvati SIM karticu na sigurnom mjestu. Krajnji
korisnik usluga će odgovarati za svu štetu nastalu uslijed nepravilnog, nestručnog i neovlaštenog korištenja SIM
kartice.
8.3. Bilo kakav nedostatak, štetu, gubitak, te krađu SIM kartice Krajnji korisnik usluga je obvezan odmah prijaviti Tele2
telefonom ili telefaksom uz obvezno navođenje identifikacijskog broja SIM kartice, telefonskog broja i drugih
prikladnih informacija Krajnjeg korisnika usluga koje su potrebne radi ocjene istinitosti prijave.
8.4. Krajnji korisnik usluga je obvezan čuvati u tajnosti broj svoje SIM kartice kao i PIN/PUK šifre, te sve druge
identifikacijske šifre. Ako postoji osnovana sumnja da PIN/PUK šifre Krajnjeg korisnika usluga koristi treća osoba
bez ovlaštenja, Tele2 će postupiti kao da se radi o slučaju gubitka ili krađe SIM kartice kako je to predviđeno
člankom 8.5. Općih uvjeta.
8.5. U slučaju krađe ili gubitka SIM kartice Krajnjeg korisnika usluga se neće teretiti za troškove korištenja usluga od
trenutka kada Tele2 primi od Krajnjeg korisnika usluga potvrdu prijave o krađi ili gubitku u skladu sa člankom 8.3.
Općih uvjeta. Tele2 neće biti odgovoran Krajnjem korisniku usluga ni bilo kojoj trećoj osobi za štetu koja nastane
kao posljedica lažne prijave o krađi ili gubitku SIM kartice.


Članak 9.
Cijene usluga i uvjeti plaćanja
9.1. Cijena usluga
9.1.1. Cijene usluga, kao i sve druge naknade na koje Tele2 ima pravo na temelju ovih Općih uvjeta i pozitivnih propisa,
utvrđene su Cjenikom Tele2 usluga na snazi u vrijeme korištenja usluga. Tele2 je ovlašten mijenjati Cjenik Tele2
usluga, objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen, zakonom propisan i pristupačan način. Cjenik Tele2 usluga će
biti dostupan na svakom ovlaštenom Tele2 prodajnom mjestu i na internet stranici Tele2.
9.1.2. Cjenikom Tele2 usluga se mogu predvidjeti posebni tarifni modeli kao i dodatne usluge. Tarifne modele, posebne
usluge unutar tarifnih modela, kao i određene posebne usluge, odnosno uvjete njihova pružanja, Tele2 može
mijenjati ili ukinuti uz prethodnu pravodobnu obavijest Krajnjim korisnicima usluga, najmanje 30 dana prije primjene
(izmjene koje su isključivo u korist Krajnjeg korisnika usluga mogu se primijeniti bez odgode), koja će biti dana na
uobičajen i dostupan način, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj.
9.2. Uvjeti plaćanja usluga
9.2.1. Tele2 ispostavlja Pretplatniku mjesečne račune za obavljene usluge i pripadajuće naknade ("Račun"), koji su plativi
na dan dospijeća navedenom na Računu. Pretplatnik je obvezan platiti ukupan iznos dugovanja nastalog za vrijeme
trajanja pretplatničkog odnosa, uključujući i troškove roaminga čiji obračun može kasniti i može biti obračunat na
nekom od sljedećih mjesečnih računa. Troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa u
potpunosti snosi Pretplatnik.
9.2.2. Ispisani račun dostupan je Pretplatnicima u skladu s važećim propisima. Pretplatnik može odabrati mogućnost
primanja računa i u elektroničkom obliku (dalje u tekstu: e-račun) u skladu s posebnim propisima. E-račun će se
Pretplatniku dostavljati putem korisničkih stranica (portal MojTele2) ili na drugi odgovarajući način.
9.2.3. Račun koji Tele2 izdaje Pretplatniku sadržava jasnu naznaku do kojeg datuma Pretplatnik može podmiriti
dugovanje, kao i prihvatljive načine plaćanja te jasno navedene detalje o uvjetima i rokovima podnošenja prigovora
kao i kontakt podatke službe za korisnike.
9.2.4. Tele2 nadzire uobičajeno ponašanje Pretplatnika prigodom uporabe usluga, te ga upozorava o svakom
neuobičajenom i iznenadnom povećanju troška korištenja Tele2 usluga, što može ukazivati na zlouporabu ili
neovlašteno korištenje. Upozorenje Pretplatniku uslijedit će u svakom slučaju ako je trošak korištenja dvostruko
veći od prosječnog iznosa računa u prethodna tri (3) mjeseca, odnosno ukoliko Pretplatnik koristi uslugu u razdoblju
manjem od tri (3) mjeseca, ako ukupan trošak korištenja javnih komunikacijskih usluga bude dvostruko veći od
ugovorenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje odnosno mjesečne naknade. Upozorenje o povećanoj potrošnji
može kasniti ako je do takvog povećanja došlo za vrijeme boravka Pretplatnika izvan teritorija Republike Hrvatske,
s obzirom da podatke o prometu ostvarenom u roamingu Tele2 zaprima od drugih operatora, te će u navedenom
slučaju Tele2 dostaviti Pretplatniku upozorenje o povećanoj potrošnji u najkraćem objektivno mogućem roku.9.2.5.
Tele2 će omogućiti Pretplatniku, na njegov zahtjev i bez naknade, zabranu odlaznih poziva nakon što mjesečni
troškovi tih poziva prijeđu unaprijed odabrani iznos, zabranu određenih vrsta naplatnih odlaznih poziva, ili poziva
na određene vrste brojeva ili skupine brojeva i zabranu slanja i/ili primanja kratkih tekstovnih poruka (SMS poruke)
i multimedijskih poruka (MMS poruke) u okviru usluge s posebnom tarifom9.2.6. Pretplatnik je prije početka
pružanja usluge dobio pisanu uputu o zaštiti od zlouporaba i prijevara, što potvrđuje potpisom Zahtjeva. Budući da
se navedene upute redovito ažuriraju novim savjetima, Pretplatnik se obvezuje s takvim novim savjetima redovito
upoznavati putem internetskih stranica Tele2 ili besplatnim pozivom Službi za korisnike9.2.7. Ako zbog propusta
Pretplatnika identifikacijski podaci o Pretplatniku ili broj računa ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, Tele2
će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što mu Pretplatnik predoči točne podatke, originalni nalog za
plaćanje koji je ovjerila ustanova kod koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na
odgovarajući račun. Na dospjela, a neplaćena potraživanja od Pretplatnika, Tele2 ima pravo obračunati zakonsku
zateznu kamatu.
9.3. Naplata neplaćenih potraživanja
9.3.1. Ako Pretplatnik nije podnio prigovor iz članka 12. ovih Općih uvjeta u pisanom obliku ili na drugi odgovarajući način
i ako ne plati račun do dana dospijeća navedenog na računu, niti u roku od 30 dana od dostave pisane opomene
("Opomena") koja sadrži odgovarajuće upozorenje, SIM kartica Pretplatnika će biti privremeno isključena ili će mu
Tele2 ograničiti korištenje Tele2 usluga za koje nije podmireno dospjelo dugovanje, te će ostati privremeno
isključena ili će mu Tele2 ograničiti korištenje Tele2 usluga do podmirenja ukupnog dospjelog dugovanja ili do
prestanka Pretplatničkog odnosa sukladno ovim Općim uvjetima.


9.3.2. Za vrijeme trajanja privremenog isključenja Pretplatnikove SIM kartice, Pretplatnik tijekom trideset (30) dana ima
pravo primati dolazne pozive kada se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske, te upućivati odlazne pozive prema
hitnim službama i besplatnom broju Tele2 službe za korisnike. Tele2 će obavijestiti Pretplatnika SMS porukom da
u slučaju privremenog isključenja iz ovog članka 9.3.2. ne može primati dolazne pozive kada se nalazi izvan
teritorija Republike Hrvatske
9.3.3. Tele2 zadržava pravo obračunati Pretplatniku koji je pravna osoba troškove Opomene sukladno važećem Cjeniku
Tele2 usluga.
9.3.4. Ako Pretplatnik ne plati ukupno dospjelo dugovanje u roku od 30 dana od dana privremenog isključenja SIM kartice
ili ograničenja korištenja Tele2 usluga, Tele2 može trajno isključiti Pretplatnikovu SIM karticu te se Pretplatnički
Ugovor smatra raskinutim u trenutku trajnog isključenja SIM kartice.
Članak 10.
Prijenos Pretplatničkog odnosa
10.1. Pretplatnik može prenijeti Pretplatnički odnos na novog Pretplatnika na način da ispuni Zahtjev za prijenos
pretplatničkog odnosa uz uvjet da novi Pretplatnik nastavi koristiti pretplatnički broj i SIM karticu ranijeg
Pretplatnika.
10.2. Prijenos Pretplatničkog odnosa izvršit će se na zahtjev starog Pretplatnika, te uz pisani pristanak novog
Pretplatnika, nakon što Tele2 prihvati Zahtjev za prijenos pretplatničkog odnosa. Prije prihvata Zahtjeva za prijenos
pretplatničkog odnosa Tele2 je ovlašten poduzeti u pogledu novog Pretplatnika sve radnje na koje je inače ovlašten
ovim Općim uvjetima u pogledu zasnivanja Pretplatničkog odnosa.
10.3. Pretplatnički odnos bit će prenesen na novog Pretplatnika u trenutku kada Tele2 prihvati Zahtjev za prijenos
pretplatničkog odnosa. Novi Pretplatnik odgovoran je za plaćanje korištenih usluga i naknada od trenutka kada
Tele2 prihvati Zahtjev za prijenos pretplatničkog odnosa, a stari Pretplatnik ostaje odgovoran za obveze nastale do
trenutka prijenosa Pretplatničkog ugovora. Tele2 će starom Pretplatniku dostaviti račun za usluge koji je ovaj
obvezan platiti.
10.4. Tele2 nije obvezan prihvatiti više od jednog Zahtjeva za prijenos pretplatničkog odnosa po aktiviranoj SIM kartici.
Članak 11.
Smetnje, tehničke i operativne mogućnosti Tele2 telekomunikacijskog sustava
11.1. Krajnji korisnik usluga prihvaća da Tele2 pruža Tele2 usluge unutar tehničkih i operativnih mogućnosti sustava
Tele2 mreže, te da je zbog toga moguće da Tele2 usluge neće biti dostupne Krajnjem korisniku usluga u svako
doba i na svakom mjestu. Pretplatnik je obvezan plaćati mjesečnu naknadu čak i ako Tele2 usluge ne budu
dostupne u određenim područjima ili u određeno doba, kao i ako Pretplatnik nije koristio ili pokušao koristiti Tele2
usluge unutar određenog razdoblja.
11.2. Ako zbog radnje Pretplatnika za koju on odgovara dođe do neočekivanog produljenja radova na otklanjanju smetnji,
Pretplatnik neće biti oslobođen svoje obveze plaćanja mjesečne naknade Tele2.
11.3. Tele2 nije obvezan platiti naknadu štete ako je razina kakvoće obavljene komunikacijske usluge manja od
propisane razine kakvoće usluge zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti niti izbjeći ili ukloniti (viša
sila). Tele2, također, neće biti odgovoran za eventualnu štetu koja nastane tijekom održavanja Tele2 mreže, a koja
bi mogla imati utjecaj na kakvoću Tele2 usluga kao i za neznatnu štetu ili izmaklu korist Krajnjeg korisnika usluga
nastalu zbog smetnji tijekom korištenja Tele2 usluga, osim ako prisilnim propisima Republike Hrvatske nije
određeno drukčije.
11.4. Ako zbog tehničke smetnje i/ili smanjenja kakvoće usluge u djelokrugu odgovornosti Tele2, a koju Tele2 nije uklonio
u roku od 24 sata od trenutka njezina utvrđivanja, Krajnjem korisniku nije bio omogućen pristup ili korištenje usluga,
umanjuje se njegova naknada za mjesečni ili tromjesečni pristup komunikacijskom sustavu ili se korisnik na drugi
način obeštećuje, i to razmjerno broju dana trajanja tehničke smetnje. Tehničkom smetnjom iz ovog članka ne
smatra se nepokrivanje određenog područja korisnim signalom Tele2 javne komunikacijske mreže, te Pretplatnik,
koji se zatekne na tom području, ne ostvaruje pravo na umanjenje naknade utvrđene ovim člankom.
11.5. Umanjenje naknade ili obeštećenje iz članka 11.4. ovih Općih uvjeta Tele2 će ponuditi korisniku s datumom
izdavanja računa te je Krajnji korisnik obvezan u roku od sedam (7) dana obavijestiti Tele2 o odabiru. Tele2 će
provesti odabir korisnika u sljedećem mjesečnom obračunskom razdoblju.


11.6. Tele2 radi izbjegavanja zagušenja u Tele2 mreži provodi postupke stalnog mjerenja i oblikovanja elektroničkog
komunikacijskog prometa koji se sastoje od evidentiranja opterećenja radio mreže i komutacijskog sustava na
mjesečnoj osnovi te prilagođavanja radijskih i komutacijskih kapaciteta eventualno utvrđenim izmjenama u razini
navedenih opterećenja.
Članak 12.
Podnošenje prigovora i zahtjevi za naknadu
12.1. Krajnji korisnik usluga koji je podnio prigovor na kakvoću obavljene Tele2 usluge može tražiti naknadu štete od
Tele2 ako se utvrdi da je kakvoća obavljene Tele2 usluge manja od razine kakvoće propisane pozitivnim propisima
Republike Hrvatske i ovim Općim uvjetima. Tele2 nije obavezan platiti naknadu štete u slučaju definiranom člankom
11. ovih Općih uvjeta.
12.2. Bilo kakav povrat sredstava Krajnjem korisniku usluga može biti izvršen isključivo kada i ako Tele2 utvrdi da je
pripadajući zahtjev za povratom osnovan, odnosno kada i ako osnovanost takvog zahtjeva bude utvrđena
pravomoćnom ili konačnom odlukom nadležnog tijela u odgovarajućem postupku.
12.3. Krajnji korisnik usluga može podnijeti Tele2 prigovor u vezi s pružanjem usluga, prigovor na iznos kojim je zadužen
za pruženu uslugu, prigovor na kakvoću pružene usluge, prigovor zbog povrede odredaba pretplatničkog ugovora
i prigovor zbog povrede prava u vezi sa zaštitom pristupa otvorenom internetu, u pisanom ili elektroničkom obliku.
Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. Prigovor na iznos kojim je zadužen za obavljenu
uslugu se podnosi u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za obavljene usluge, prigovor na kakvoću obavljene
usluge se podnosi u roku od 30 dana od dana pružanja usluge na kakvoću koje se podnosi prigovor, a u svim
drugim slučajevima u roku od petnaest dana od dana saznanja za radnju ili propust Tele2, ali najkasnije u roku od
30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. Tele2 će provesti postupak ispitivanja opravdanosti
prigovora. Tele2 je obvezan dostaviti pisani odgovor o utemeljenosti prigovora Krajnjem korisniku usluga, u roku
od najviše 15 dana od dana zaprimanja prigovora, odnosno u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora u
vezi s uslugama s posebnom tarifom.
12.4. Na temelju izvršene administrativne i tehničke provjere, Tele2 će potvrditi iznos zaduženja ili ga prilagoditi točnom
iznosu. U slučaju odbijanja prigovora Tele2 će izdati Krajnjem korisniku usluga potvrdu o izvršenoj provjeri s
navedenim sastavnicama administrativne i tehničke provjere svih dijelova mreže i sustava u djelokrugu
odgovornosti Tele2, a za koje je provjera izvršena.
12.5. Na pisani odgovor Tele2 Krajnji korisnik usluga ima pravo podnijeti pisanu pritužbu (reklamaciju) povjerenstvu za
pritužbe potrošača ("Povjerenstvo") koje djeluje pri Tele2, u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog
odgovora Tele2. Povjerenstvo će dostaviti pisani odgovor Krajnjem korisniku usluga u roku od 30 dana od dana
zaprimanja pritužbe. U slučaju nastanka spora između Krajnjeg korisnika usluga i Tele2 vezano uz pružanje usluga,
iznos zaduženja za pružene usluge, kakvoću usluge ili prigovora zbog povrede odredaba pretplatničkog ugovora,
Krajnji korisnik usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne
djelatnosti (dalje u tekstu: Agencija) u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja pisanog odgovora Povjerenstva.
12.6. Pretplatnik koji je podnio prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, do rješenja prigovora dužan je
platiti nesporni dio računa za pružene usluge ili prosječni iznos kojim je bio zadužen u razdoblju od najviše tri
mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor. Ukoliko Pretplatnik nije zadužen s tri računa u prethodnom
razdoblju onda je dužan platiti nesporni dio računa za pružene usluge ili najmanje prosječan iznos do tada
zaprimljenih računa, za tarifni model kojim se Pretplatnik koristi.
12.7. Ako Pretplatnik osporava iznos računa u sudskom ili izvansudskom postupku, a dalje uredno podmiruje sve
sljedeće nesporne račune, Tele2 mu neće obustaviti pružanje usluge do okončanja navedenoga sudskog ili
izvansudskog postupka, pod uvjetom da Pretplatnik ispuni uvjete navedene u članku 12.6. ovih Općih uvjeta.
Ukoliko Tele2 obustavi pružanje usluge ili isključi pretplatničku terminalnu opremu iz elektroničke komunikacijske
mreže, prije nego što je od Pretplatnika, nadležnog tijela ili osobe obaviješten o pokrenutom postupku rješavanja
spora prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama ("Zakon"), ili o pokrenutom drugom izvansudskom postupku
rješavanja spora ili sudskom postupku, Tele2 je dužan bez odgode i bez naknade ponovo započeti i nastaviti pružati
uslugu Pretplatniku do okončanja sudskog postupka, postupka rješavanja spora prema Zakonu ili kojega drugog
izvansudskog postupka rješavanja spora, osim u slučaju kada je Pretplatnik raskinuo pretplatnički odnos.
12.8. U slučaju podnošenja zahtjeva za rješavanje spora Agenciji, Tele2 će zastati sa svim postupcima do okončanja
spora pred Agencijom. U slučaju donošenja odluke ili mišljenja o neosnovanosti prigovora Pretplatnika, Tele2 može
potraživati osporavani iznos slanjem opomene u skladu sa Zakonom. Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme
rješavanja spora pred Agencijom.

12.9. Pretplatnik koji je podnio prigovor iz članka 12.3. Općih uvjeta, neće biti dužan platiti sporni iznos računa ako se
provjerom utvrdi da je u razdoblju, na koje se odnosi prigovor, postojala tehnička ili koja druga neispravnost,
prijevara ili zlouporaba za koju je utvrđeno da je uzrokovala povećano zaduženje. Ako je Račun već plaćen u
cijelosti, Pretplatniku se vraća više zaračunati iznos, ili se za taj iznos umanjuje račun za prvo sljedeće razdoblje.
12.10. Ako se utvrdi da je Tele2 povrijedio odredbe Pretplatničkog ugovora ili neopravdano obustavio pružanje usluge,
Krajnji korisnik usluga, koji je podnio prigovor iz članka 12.3. Općih uvjeta zbog povreda odredaba Pretplatničkog
ugovora, ili prigovor na neopravdanu obustavu pružanja usluge, ima pravo raskinuti Pretplatnički ugovor bez
naknade te pravo na povrat svih neopravdano naplaćenih novčanih iznosa.
12.11. Ako Tele2 nije u mogućnosti ispuniti ugovornu obvezu u skladu s Općim uvjetima, Pretplatnik ima pravo na raskid
Pretplatničkog ugovora bez podmirivanja jednokratne mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja
Pretplatničkog ugovora odnosno naknade u visini popusta na proizvode i usluge iz članka 7.3.3. Općih uvjeta.
12.12. Račun koji Tele2 izdaje Pretplatniku sadržava jasnu naznaku do kojeg datuma Pretplatnik može podmiriti
dugovanje, kao i prihvatljive načine plaćanja te jasno navedene detalje o uvjetima i rokovima podnošenja prigovora
kao i kontakt podatke službe za korisnike.
Članak 13.
13.1. Privremeno isključenje Terminalne opreme i/ili ograničenje korištenja Tele2 usluga 13.1. Tele2 ima pravo
privremeno isključiti SIM karticu Krajnjeg korisnika usluga kao i ograničiti Krajnjem korisniku usluga korištenje Tele2
usluga s trenutnim učinkom ako Tele2 utvrdi bilo koju od navedenih okolnosti:
a) postojanje okolnosti navedenih u članku 7.2. ovih Općih uvjeta, u mjeri u kojoj je isto dozvoljeno pozitivnim
propisima;
b) ako zaprimi prijavu o gubitku ili krađi Tele2 SIM kartice u skladu s člankom 8.3. ovih Općih uvjeta;
c) ako se pojavi bilo koji od razloga za privremeno isključenje Krajnjeg korisnika usluga ili odbijanje Zahtjeva kako
je to predviđeno ovim Općim uvjetima, zakonom ili podzakonskim aktima;
d) ukoliko postoji opravdana sumnja da Krajnji korisnik usluga ili treća osoba zlouporabljuje Tele2 SIM kartice i/ili
Tele2 uslugu;
e) ukoliko Pretplatnik nema namjeru ili neće biti u mogućnosti platiti potraživanja Tele2 prema Pretplatniku, te nije
pružio odgovarajuće osiguranje za plaćanje usluga;
f) u svim ostalim slučajevima određenim Općim uvjetima, te odgovarajućim propisima.
13.2. Privremeno isključenje SIM kartice ili ograničenje korištenja Tele2 usluga prestat će kada razlozi za privremeno
isključenje i/ili ograničenje korištenja Tele2 usluga prestanu. Ako je do privremenog isključenja došlo temeljem
članka 13.1. točke e) smatrat će se da su razlozi za privremeno isključenje prestali kada je Pretplatnik pružio
osiguranje određeno Pravilima Tele2 za osiguranje naplate koja su objavljena na internetskim stranicama Tele2
www.tele2.hr (dalje: Pravila).
13.3. Privremeno isključenje može biti izvršeno i na zahtjev Pretplatnika, s time da isto može biti izvršeno samo jedanput
godišnje, u trajanju od najviše tri (3) mjeseca. Za vrijeme privremenog isključenja pretplatničke telekomunikacijske
terminalne opreme iz ovog stavka Pretplatnik ne plaća mjesečnu naknadu za usluge. Cijena usluge ponovnog
uključenja privremeno isključene pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme utvrđuje se Cjenikom Tele2
usluga.
13.4. Smatrat će se da su okolnosti iz članka 13.1. točke e) Općih uvjeta ostvarene ako potrošnja Pretplatnika nije u
skladu s kriterijima naznačenim u Pravilima.
Članak 14.
Raskid Pretplatničkog odnosa
14.1. Pretplatnički odnos između Tele2 i Krajnjeg korisnika usluga može biti raskinut s trenutnim učinkom zbog razloga
navedenih u Zakonu i važećem Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih
mreža i usluga kao i u sljedećim slučajevima:
a) ako se utvrdi postojanje okolnosti navedenih u članku 9.3.4. ovih Općih uvjeta;
b) ako se utvrdi postojanje okolnosti navedenih u članku 7.2. ovih Općih uvjeta, pri čemu se na Pretplatnika na
odgovarajući način primjenjuju odredbe koje se odnose na Podnositelja Zahtjeva;c) ako Pretplatnikova SIM kartica bude privremeno isključena ili Tele2 ograniči Pretplatniku korištenje Tele2
usluga zbog razloga navedenih u članku 7.2. ovih Općih uvjeta, u mjeri u kojoj je isto dozvoljeno pozitivnim
propisima, a takvi razlozi ne budu otklonjeni u roku od 30 dana od dana privremenog isključenja ili ograničenja
korištenja Tele2 usluga;
d) ako Krajnji korisnik usluga povrijedi svoje obveze iz pretplatničkog odnosa, ovih Općih uvjeta i/ili uvjeta
korištenja posebnih ponuda koje Krajnji korisnik usluga koristi, a za povredu koje je ovim Općim uvjetima i/ili
uvjetima korištenja posebnih ponuda koje Krajnji korisnik usluga koristi predviđen raskid pretplatničkog odnosa;
e) ako Pretplatnik više nema adrese u Republici Hrvatskoj za dostavu računa i obavijesti ili ako nije odredio mjesto
plaćanja;
f) ako Tele2 sazna da je bilo koji od podataka iz Zahtjeva Pretplatnika odnosno Zahtjeva za registraciju Pre-paid
korisnika lažan ili nepotpun, a takvi podaci ne budu valjano ispravljeni u roku od 30 dana od dana primitka
obavijesti Tele2;
g) ako postoji osnovana sumnja da Krajnji korisnik usluga zloupotrebljava usluge koje pruža Tele2 ili ako Krajnji
korisnik usluga omogućuje takvu zloupotrebu trećim osobama, ili ako postoji osnovana sumnja da Tele2 usluge
koristi treća osoba radi obavljanja nezakonitih radnji;
h) u slučaju podnošenja zahtjeva za prijenos pretplatničkog broja u skladu s posebnim propisom;
i) ukoliko se isti razlog za privremeno isključenje ili ograničenje korištenja Tele2 usluga ponovi dva puta u periodu
od 6 mjeseci,
j) ako Krajnji korisnik usluga obavlja aktivnosti koje nisu u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i ostalih važećih
propisa u Republici Hrvatskoj, a osobito u slučajevima zlouporabe poziva na broj 112 pri čemu se primjenjuju
postupci propisani posebnim propisima.
14..2. Prestankom pretplatničkog odnosa Tele2 će deaktivirati Tele2 SIM karticu Krajnjeg korisnika usluga.
14.3. Pretplatnik može zatražiti raskid pretplatničkog ugovora slanjem obavijesti o raskidu Ugovora poštom na adresu
Tele2 Služba za korisnike, Županijska 21, 31000 Osijek; potpisivanjem zahtjeva za raskid Ugovora na ovlaštenom
prodajnom mjestu, faksom na broj 095 1000 445 za Privatne korisnike, te za Poslovne korisnike 095 1000 448,
web formom na www.tele2.hr/podrska-korisnicima te elektroničkim putem na adresu
prigovori_web_hr@tele2.com. Pri tome je Pretplatnik dužan podastrijeti sljedeću dokumentaciju: potpisani pisani
zahtjev za raskid i odgovarajuću identifikacijsku dokumentaciju (preslika obje strane osobne iskaznice ili preslika
putovnice).
Članak 15.
Ostali razlozi za raskid pretplatničkog odnosa
15.1. U slučaju kada Pretplatnik jasno zatraži raskid Pretplatničkog ugovora Tele2 će mu uz pisanu obavijest o raskidu,
navedeni raskid omogućiti neovisno o postojanju potraživanja Tele2 prema navedenom Pretplatniku i to u roku od
jednog radnog dana od dana u kojem je raskid zatražen. Pretplatnik nije dužan platiti dospjeli račun koji se odnosi
na period nakon isteka roka u kojem je Tele2 obvezan omogućiti raskid ugovora.
15.2. U slučaju smrti Pretplatnika njegovi nasljednici ili članovi obiteljskog kućanstva obvezni su obavijestiti Tele2 o
smrti Pretplatnika u roku od 30 dana od dana smrti, te njegov nasljednik ili član obiteljskog kućanstva, odnosno
osoba koja nastavlja koristiti uslugu putem iste priključne točke mreže i pretplatničkog broja može podnijeti zahtjev
Tele2 za promjenu imena u naslovu Pretplatnika. Ako nasljednik ili član obitelji Pretplatnika s kojim je ovaj živio u
obiteljskom kućanstvu u obavijesti o smrti ne zatraže od Tele2 promjenu imena u naslovu Pretplatnika i prijenos
pretplatničkog odnosa, Pretplatnički odnos smatrat će se raskinutim danom smrti Pretplatnika. Nasljednici
preminulog Pretplatnika odgovaraju solidarno za sva nepodmirena dugovanja prema Tele2, a koja su nastala prije
dana smrti preminulog Pretplatnika kao i za potraživanja koja nastanu do trenutka stvarnog isključenja SIM kartice
preminulog Pretplatnika.
15.3. Pretplatnički ugovor prestaje i u slučaju ako Tele2 prestane obavljati usluge javnih komunikacijskih mreža i usluga
u skladu s odlukom nadležnog tijela kojom se utvrđuje prestanak ili oduzimanje odgovarajućeg ovlaštenja ili dozvole
dodijeljenog Tele2. U tom slučaju Pretplatnički ugovor smatrat će se raskinutim danom određenim odlukom
nadležnog tijela.


Članak 16.
Prestanak Pretplatnika (pravne osobe)
16.1. U slučaju pokretanja stečajnog ili likvidacijskog postupka protiv Pretplatnika, stečajni upravitelj odnosno likvidator
obvezan je obavijestiti Tele2 u pisanom obliku o pokretanju stečajnog i likvidacijskog postupka u roku od 30 dana
od dana pokretanja ovih postupaka.
16.2. U slučaju prestanka pravne osobe Pretplatnika, osoba koja nastavlja koristiti uslugu putem istog pretplatničkog
broja mora podnijeti zahtjev Tele2 za promjenu imena u naslovu Pretplatnika. Tele2 će prenijeti pretplatnički odnos,
odnosno izvršiti promjenu imena u naslovu Pretplatnika protiv kojeg je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije samo
pod uvjetom da je Pretplatnik podmirio sva svoja dospjela i nenaplaćena dugovanja za već obavljene usluge od
strane Tele2, kao i da su podmirena druga Tele2 potraživanja koja su nastala do dana kada je Tele2 zaprimio
obavijest o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije od stečajnog upravitelja ili likvidatora.
16.3. Ugovor o pretplatničkom odnosu smatrat će se raskinutim na dan pokretanja postupka stečaja ili likvidacije protiv
Pretplatnika osim ako stečajni upravitelj ili likvidator u obavijesti o pokretanju ovih postupaka istodobno ne zatraži
promjenu podataka u naslovu Pretplatnika ili ako ne zatraži prijenos Pretplatničkog ugovora na način kako je to
predviđeno ovim Općim uvjetima. Pretplatnik protiv kojega je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije obvezan je
platiti sva potraživanja Tele2 koja nastanu do trenutka isključenja Tele2 SIM kartice.
Članak 17.
Održavanje, pregled i premještaj Terminalne opreme
17.1. Krajnji korisnik usluga se obvezuje posjedovati ispravnu Terminalnu opremu koja zadovoljava tehničke uvjete i
norme za tu Terminalnu opremu i ima odgovarajući certifikat u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj.
Tele2 može, u skladu sa Zakonom, uskratiti priključenje ili privremeno isključiti Terminalnu opremu iz Tele2 mreže
i u slučaju ako Terminalna oprema ima propisane certifikate u skladu s bitnim zahtjevima, ako takva Terminalna
oprema može uzrokovati štetne smetnje ili smetnje u funkcioniranju Tele2 mreže.
17.2. Krajnji korisnik usluga se obvezuje održavati svoju Terminalnu opremu na način da se prilikom korištenja iste ne
narušava povezanost i razine kakvoće Tele2 usluga kao i sigurnost i integritet Tele2 mreže. Tele2 zadržava pravo
obaviti neposredan pregled ispravnosti Terminalne opreme u slučaju sumnje u ispravnost iste.
17.3. U slučaju da Tele2 prilikom pregleda Terminalne opreme utvrdi neispravnost uzrokovanu od strane Krajnjeg
korisnika usluga, Krajnji korisnik usluga je obvezan u roku od 30 dana od dana pregleda navedene Terminalne
opreme otkloniti sve uočene neispravnosti. U protivnom, Tele2 ima pravo privremeno isključiti Terminalnu opremu
ili ograničiti korištenje Tele2 usluga u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i ostalih važećih propisa u Republici
Hrvatskoj.
17.4. Tele2 može ograničiti mobilni uređaj i podatkovni uređaj za pristup internetu (USB stick) na rad unutar vlastite
mreže u slučaju ako ga korisnik uzima uz sklapanje pretplatničkog ugovora uz uvjet obveznog trajanja
pretplatničkog ugovora i u slučaju kupnje uređaja uz unaprijed plaćenu uslugu (pre-paid). Tele2 će na zahtjev
Pretplatnika, bez naknade iu roku od petnaest (15) dana omogućiti korištenje uređaja u ostalim mrežama. Prepaid
korisnicima će isto biti omogućeno nakon 12 mjeseci korištenja usluge uz predočenje računa o kupnji
pokretnog telefona i/ili podatkovnog uređaja za pristup internetu.
Članak 18.
Prijenos broja
18.1. Ako Pretplatnik podnese zahtjev za prijenos broja iz Tele2 mreže u mrežu drugog operatora pokretnih javnih
komunikacijskih usluga, obvezan je podmiriti dugovanja za obavljene Tele2 usluge koja su dospjela, a nisu predmet
izvansudskog ili sudskog rješavanja spora do trenutka podnošenja zahtjeva za prijenos broja, najkasnije u roku od
30 dana od dana dospijeća zadnjeg računa. Pretplatnik ostaje u obvezi plaćanja Tele2 usluga korištenih do trenutka
prijenosa broja u pokretnu javnu komunikacijsku mrežu primatelja broja, kao i ispunjenja svih ostalih obveza iz
Pretplatničkog ugovora.
18.2. Krajnji korisnik koji je Tele2 podnio zahtjev za prijenos broja, u slučaju da prijenos broja bude nepravovremen
prema važećem pravilniku koji propisuje način, uvjete i postupak ostvarivanja prenosivosti broja, ima pravo na
naknadu u iznosu propisanom navedenim pravilnikom koja se obračunava za svaki započeti sat nepravovremenog
prijenosa broja po zahtijevanom broju.
18.3. Zahtjev za isplatom naknade za nepravovremeni prijenos podnosi se u pisanom obliku najkasnije u roku od 30
dana od dana izvršenog prijenosa broja, odnosno od dana otkaza prijenosa broja ukoliko je prijenos broja otkazan
zbog kašnjenja u prijenosu broja dulje od 8 radnih dana.
18.4. Ukoliko je nepravovremeni prijenos broja prouzročen od strane Tele2, Tele2 će u roku od 7 dana od dana primitka
zahtjeva za isplatom naknade za nepravovremeni prijenos obavijestiti Krajnjeg korisnika o načinu isplate naknade
za nepravovremeni prijenos broja te će isplata naknade biti realizirana najkasnije u roku od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva.
18.5. Ukoliko je nepravovremeni prijenos broja prouzročen od strane operatora pokretnih javnih komunikacijskih usluga
iz čije mreže se broj prenosi u Tele2 mrežu Tele2 će u roku od jednog radnog dana zahtjev za isplatom naknade
za nepravovremeni prijenos proslijediti tom operatoru na daljnje postupanje sukladno važećem pravilniku koji
propisuje način, uvjete i postupak ostvarivanja prenosivosti broja.
Članak 19.
Rješavanje sporova
19.1. Sporovi koji bi proizašli iz Pretplatničkog ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja
ovih Općih uvjeta, Tele2 i Krajnji korisnik usluga nastojat će riješiti mirnim putem.
19.2. U slučaju spora, a radi bržeg i efikasnijeg rješavanja, strana koja pokreće postupak ima mogućnost odabrati
rješavanje spora arbitražom sukladno važećem pravilniku Stalnog Izabranog Sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj
komori, te sukladno svim ostalim mjerodavnim propisima u Republici Hrvatskoj ili pred stvarno nadležnim sudom u
Zagrebu.
Članak 20.
Zaštita osobnih podataka
Tele2 pridaje osobitu pažnju zaštiti privatnosti i zaštiti osobnih podataka Krajnjih korisnika usluga. Više informacija u svezi
obrade osobnih podataka od strane Tele2 Krajnji korisnik može saznati u dokumentu Izjava o zaštiti osobnih podataka
Tele2 d.o.o., a koji su dostupni na internetskim stranicama www.tele2.hr i na Tele2 prodajnim mjestima te obraćanjem
elektroničkim putem na e-mail adresu osobni.podaci@tele2.com .

Članak 21.
Završne odredbe
21.1. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na uobičajen i pristupačan način, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj,
te će biti dostupni na internetskim stranicama Tele2 i svim Tele2 ovlaštenim prodajnim mjestima. Tele2 će objaviti
i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na zakonom predviđeni način.
22.2. Ovi Opći uvjeti se primjenjuju na sve nove i postojeće Krajnje korisnike usluga od 1. lipnja 2019.g.