Opći uvjeti poslovanja

1
Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o.
Članak 1.
Opće odredbe
1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. ("Opći uvjeti") uređuju se odnosi između Tele2 d.o.o.
iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 269/d ("Tele2") kao operatora javnih komunikacijskih mreža i
javnih komunikacijskih usluga u skladu s važećim propisima s jedne strane, te Pretplatnika odnosno
Pre-paid korisnika (u daljnjem tekstu zajedno: Krajnji korisnici usluga) s druge strane. Na sve
međusobne odnose između Tele2 i Krajnjih korisnika usluga koji nisu posebno uređeni ovim Općim
uvjetima primjenjivat će se svi mjerodavni propisi Republike Hrvatske. Na podnositelja zahtjeva za
zasnivanje pretplatničkog odnosa ("Podnositelj Zahtjeva") na odgovarajući način će se primjenjivati
ovi Opći uvjeti, kao i svi mjerodavni propisi Republike Hrvatske.
1.2. Ovi Opći uvjeti zajedno sa Zahtjevom za zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje Tele2
usluga ("Zahtjev"), prihvaćenim od strane Tele2, uvjetima korištenja pojedine usluge i cjenikom
predmetne usluge/usluga čine pretplatnički ugovor (dalje u tekstu: Pretplatnički ugovor).
1.3. U smislu ovih Općih uvjeta pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
Tele2 usluge: sve javne komunikacijske usluge koje Tele2 pruža fizičkim ili pravnim osobama na
tržišnoj osnovi, a to su usluga pokretne telefonije kojom se omogućuje međusobno glasovno
komuniciranje Krajnjih korisnika usluga u stvarnom vremenu, slanje tekstovnih i slikovnih poruka
(SMS, MMS) te usluge prijenosa podataka.
Tele2 mreža: javna pokretna komunikacijska mreža Tele2 neovisno o tehnologiji koja se koristi za
pružanje javnih komunikacijskih usluga.
Pretplatnik: pravna ili fizička osoba koja je sklopila Pretplatnički ugovor sa Tele2 u svrhu korištenja
Tele2 usluga te plaća korištenje Tele2 usluga po ispostavljenom računu. Odredbe ovih Općih uvjeta
koje se odnose na Pretplatnika, na odgovarajući način će se primjenjivati i na Podnositelja
Zahtjeva.
Privatni korisnik: Fizička osoba koja je Krajnji korisnik usluga ili Podnositelj Zahtjeva, a koja s Tele2
ima sklopljen Pretplatnički ugovor u svrhe koje nisu namijenjene njenoj poslovnoj djelatnosti ili
zahtijeva korištenje Tele2 usluga u te svrhe.
Poslovni korisnik: Krajnji korisnik usluga ili Podnositelj Zahtjeva koji nije Privatni korisnik.
Cjenik Tele2 usluga: dokument koji sadrži popis Tele2 usluga i pripadajućih cijena.
Pre-paid korisnik: pravna ili fizička osoba koja korištenje Tele2 usluga plaća unaprijed, pomoću
Tele2 pre-paid SIM kartice, Tele2 bona i Tele2 pre-paid korisničkog računa. Tele2 pre-paid
korisnički račun predstavlja novčani iznos raspoloživ za korištenje Tele2 usluga koji se nadoplaćuje
i obnavlja Tele2 bonom i/ili na drugi odgovarajući način.
Terminalna oprema: pokretni telefon, uređaj ili uređaji odnosno sklop ili sklopovi ili bilo koja
kombinacija jednog ili više uređaja i/ili sklopova koji Krajnjem korisniku usluga omogućuju korištenje
Tele2 usluga, u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj.
Pokretni telefon: Terminalna oprema, odnosno, pokretna radijska postaja koja je dimenzijama i
drugim karakteristikama prilagođena za uporabu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama i
uvjetima fizičkog kretanja Krajnjeg korisnika usluga.
Ograničenje korištenja Tele2 usluga: postupak kojim Tele2 Krajnjem korisniku usluga privremeno
onemogućuje korištenje pojedinih Tele2 usluga (npr. zabrana odlaznih poziva, uskrata roaming
usluge i sl.). 2
Privremeno isključenje SIM kartice: postupak kojim se Tele2 Pretplatniku privremeno onemogućuje
korištenje Tele2 usluga na način definiran u članku 9.3.2. ovih Općih uvjeta.
Tele2 SIM kartica: prenosivi modul za identifikaciju u vlasništvu Tele2 kojim se omogućuje
korištenje Terminalne opreme u Tele2 mreži, a među ostalim podacima u prvom redu sadrži
podatke potrebne za identifikaciju Krajnjeg korisnika usluga i Terminalne opreme prilikom svakog
priključenja na Tele2 mrežu.
Članak 2.
Usluge koje pruža Tele2 i razina kakvoće usluga
2.1. Tele2 usluge pružaju se u Tele2 mreži u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj te
odgovarajućim međunarodnim normama i preporukama. Tele2 ne odgovara za sadržaj priopćenja
Krajnjih korisnika usluga koja se prenose putem javne komunikacijske mreže Tele2 prilikom
pružanja Tele2 usluga. Tele2 ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati Krajnjem korisniku
usluga ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja priopćenja Tele2 prilikom pružanja Tele2 usluga ako
su ta priopćenja sukladna važećim propisima u Republici Hrvatskoj. Krajnji korisnik usluga je
obvezan prilikom korištenja Tele2 usluga poštivati sva prava intelektualnog vlasništva.
2.2. Tele2 se obvezuje sve eventualne smetnje i poremećaje u svojoj javnoj komunikacijskoj mreži
otkriti i otkloniti u najkraćem mogućem roku sukladno članku 11. ovih Općih uvjeta.
2.3. Tele2 svim Pretplatnicima nudi mogućnost postavljanja zabrane pristupa sadržaju koji nije
namijenjen djeci, a o čemu će Tele2 upoznati Pretplatnike na prikladan način. Ako Pretplatnik
odabere navedenu mogućnost istu može početi koristiti bilo kada za vrijeme trajanja pretplatničkog
odnosa, te će ona ostati na snazi sve dok Pretplatnik ne zatraži ukidanje. Detalji o ponudi ove
zabrane i način postavljanja zabrane pristupa sadržaju koji nije namijenjen djeci Pretplatniku će biti
ponuđeni prigodom prvog potpisivanja Pretplatničkog ugovora.
2.4. Tele2 omogućuje svim Krajnjim korisnicima Tele2 usluga besplatne pozive na jedinstveni europski
broj za hitne službe 112, kao i na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Republici
Hrvatskoj u skladu s Planom numeriranja, i to uporabom bilo kojeg pokretnog telefona. Tele2 će
osigurati podatke o lokaciji s koje je upućen poziv prema tim brojevima u skladu s tehničkim
mogućnostima.
2.5. Tele2 svojim Krajnjim korisnicima usluga omogućuje besplatan pristup službi za korisnike, kao i
sve informacije o Tele2 uslugama, na broj telefona 095 100 444 za Privatne korisnike te 095 1000
500 za Poslovne korisnike, a koji je, između ostalog, naznačen i na računu za izvršene usluge, na
Pre-paid paketu te objavljen na internetskim stranicama Tele2
2.6. Usluga koja bi samim uključivanjem/dodjeljivanjem mogla prouzročiti troškove trećoj strani i/ili
Krajnjem korisniku usluga, bez da je Krajnji korisnik usluga poduzeo radnju za pokretanje navedene
usluge, uključuje se samo na zahtjev Krajnjeg korisnika usluga.
Članak 3.
Pre-paid korisnički račun
3.1. Pre-paid korisnik može koristiti Tele2 usluge u novčanoj vrijednosti koja se nalazi na pre-paid
korisničkom računu do isteka roka uporabe Tele2 bona. Rokovi uporabe Tele2 bonova ovise o
novčanoj vrijednosti bona i određeni su Uvjetima korištenja bonova za pre-paid korisnike koji su
objavljeni na internet stranicama Tele2, a rok uporabe pojedinog bona počinje teći od trenutka
aktivacije Tele2 pre-paid SIM kartice odnosno od trenutka nadoplate pre-paid korisničkog računa
od strane Pre-paid korisnika. Rokovi uporabe bonova ne mogu se zbrajati. Ako se vrijednost na 3
pre-paid korisničkom računu iskoristi prije isteka roka uporabe bona, a Pre-paid korisnik ne
nadoplati račun novim bonom ili ako rok uporabe istekne bez obzira na stanje pre-paid korisničkog
računa, Tele2 može privremeno isključiti Tele2 pre-paid SIM karticu Pre-paid korisnika. Za vrijeme
privremenog isključenja Tele2 pre-paid SIM kartice, Pre-paid korisnik može koristiti samo dolazne
javne komunikacijske usluge. Razdoblje privremenog isključenja započinje nakon isteka roka Tele2
bona i traje sve do dana nadoplate računa novim bonom, a najkasnije do isteka roka nadoplate koji
je određen Uvjetima korištenja bonova za pre-paid korisnike. Nakon isteka navedenog roka za
nadoplatu, Tele2 će trajno isključiti Tele2 SIM karticu, deaktivirati pre-paid korisnički račun te
raskinuti pretplatnički odnos s Pre-paid korisnikom.
3.2. U slučaju prijenosa broja, kada krajnji korisnik traži povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog
iznosa za javne komunikacijske usluge, Pre-paid korisnik je obvezan dati na uvid SIM karticu,
identifikacijski dokument i presliku zahtjeva za prijenos broja. Pre-paid korisnik može zatražiti
povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa za javne komunikacijske usluge najkasnije 30
dana od dana kada je broj prenesen u drugu mrežu.
3.3. U slučaju kada se radi o povratu ili naknadi neiskorištenog novčanog iznosa za javne
komunikacijske usluge na kupljenom, a neaktiviranom bonu u pokretnoj elektroničkoj
komunikacijskoj mreži, Pre-paid korisnik je obvezan predočiti kupljeni bon. Pre-padi korisnik može
zatražiti povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa za javne komunikacijske usluge
najkasnije 60 dana od dana kupnje bona.
3.4. Pre-paid korisnik nema pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa računa ukoliko je taj iznos
posljedica uplate od strane Tele2 u sklopu posebnih uvjeta.
3.5. Iznos na Tele2 pre-paid korisničkom računu umanjuje se za cijenu obavljenih usluga sukladno
važećem Cjeniku Tele2 usluga u vrijeme korištenja usluge. Cijena jednog Tele2 pre-paid bona
odgovara iznosu kojim će se korisnički račun obnoviti.
Članak 4.
Uvjeti za zasnivanje pretplatničkog odnosa
4.1. Potpisivanjem Zahtjeva, Podnositelj Zahtjeva prihvaća uvjete korištenja Tele2 usluga utvrđene
ovim Općim uvjetima. Tele2 će Podnositelju Zahtjeva prilikom sklapanja Pretplatničkog ugovora,
uručiti ove Opće uvjete i specifikacije usluga koje je Pretplatnik ugovorio sa Tele2, odnosno uputiti
Podnositelja Zahtjeva da ove Opće uvjete kao i specifikacije usluga koje je ugovorio s Tele2, može
preuzeti s Tele2 internetskih stranica www.tele2.hr. Zahtjev se podnosi na standardnom obrascu
Tele2, koji između ostaloga može sadržavati: podatke o Podnositelju Zahtjeva, uključujući osobni
identifikacijski broj Podnositelja Zahtjeva (OIB) odnosno matični broj građanina (MBG), matični broj
pravnog subjekta dodijeljen od Državnog Zavoda za statistiku (MB) odnosno matični broj obrta iz
Obrtnog registra (MBO), adresu za dostavljanje obavijesti i adresu za dostavljanje računa za
obavljene Tele2 usluge, adresu elektroničke pošte Podnositelja Zahtjeva, podatke o Terminalnoj
opremi, uključujući i Tele2 SIM kartici, te podatke o ugovorenim uslugama, odnosno tarifi i dodatnim
ugovorenim uslugama, kao i obveznom trajanju Ugovora te druge elemente u skladu s važećim
propisima, uključujući i potvrdu Podnositelja Zahtjeva da su mu Opći uvjeti i specifikacije usluga
Tele2 koje je ugovorio s Tele2 uručeni, odnosno da je suglasan da će iste preuzeti s Tele2
internetskih stranica. Tele2 zaprima ispunjeni i potpisani Zahtjev sukladno ovim Općim uvjetima.
4.2. Podnositelj Zahtjeva će u trenutku podnošenja Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa dati
Tele2 ili ovlaštenoj osobi na Tele2 ovlaštenom prodajnom mjestu presliku svoje identifikacijske
isprave koja je navedena u Zahtjevu. Podnositelj Zahtjeva će na zahtjev Tele2 predočiti i/ili dati
presliku svih drugih isprava i podataka koje Tele2 može smatrati potrebnim radi zasnivanja
Pretplatničkog odnosa, a sve u skladu s posebnim propisima. Odredbe ovog članka primjenjuju se 4
na odgovarajući način i u slučaju raskida pretplatničkog odnosa. Neovisno o prethodno navedenom
u članku 4.1. i 4.2. ovih Općih uvjeta, Tele2 može s Podnositeljem Zahtjeva sklopiti Pretplatnički
ugovor i na drugi prikladan način.
4.3. Ako Pre-paid korisnik želi postati registrirani Pre-paid korisnik, obvezan je podnijeti i potpisati
Zahtjev za registraciju pre-paid korisnika na važećem obrascu Tele2 (u daljnjem tekstu: Zahtjev za
registraciju).
4.4. Tele2 može odbiti registrirati Pre-paid korisnika ako:
? Pre-paid korisnik nije uredno ispunio i/ili potpisao Zahtjev za registraciju;
? Postoji neki od razloga za odbijanje Zahtjeva iz članka 7.2 ovih Općih uvjeta;
? Pre-paid korisnik na zahtjev Tele2 nije pružio Tele2 na uvid sve podatke i preslike
identifikacijskih isprava potrebne za registraciju Pre-paid korisnika, u skladu s važećim
propisima;
? Postoji sumnja da su podaci o identitetu Pre-paid korisnika netočni ili neistiniti.
4.5. Registriranim se smatra Tele2 Pre-paid korisnik koji je svojevoljno dostavio svoje osobne podatke.
U slučaju sumnje u točnost dostavljenih podataka Tele2 zadržava pravo pojedinom korisniku
ukinuti status registriranog Pre-prepaid korisnika.
4.6. Podnositelj Zahtjeva i/ili Zahtjeva za registraciju je suglasan da Tele2 u svrhu zasnivanja i
evidencije pretplatničkog odnosa provede provjeru njegovih osobnih podataka, identiteta, statusa i
platežne sposobnosti pri nadležnim tijelima koja imaju pristup takvim podacima.
4.7. Krajnji korisnik usluga daje svoju privolu Tele2 da može koristiti, obrađivati i upisivati njegove
osobne podatke, uključujući i MBG i OIB za potrebe vlastitih evidencija, te u svrhe navedene u
ovom članku 4.7. Općih uvjeta. Krajnji korisnik usluga privolu daje potpisom Zahtjeva za zasnivanje
pretplatničkog odnosa i/ili Zahtjeva za registraciju, dok postojeći Krajnji korisnik usluga potvrđuje
da je privolu dao stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta. Krajnji korisnik usluga također daje privolu
da Tele2 sukladno važećim propisima, a osobito Zakonu o zaštiti osobnih podataka, može davati
njegove osobne podatke naznačene u Zahtjevu financijskim institucijama, bankama kreditorima ili
tvrtkama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti naplate potraživanja, društvima za djelatnost
provjeravanja kreditne sposobnosti, te operatorima javnih komunikacijskih usluga u svrhu provjere
platežne sposobnosti Pretplatnika, naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja, ispostave
računa i drugih odgovarajućih materijala sukladno Općim uvjetima i pozitivnim propisima,
smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa Krajnjeg korisnika usluga i Tele2, te
umanjenja budućeg duga i primjene principa upravljanja rizikom. Troškove prosljeđivanja osobnih
podataka Krajnjeg korisnika usluga u svrhe definirane ovim člankom 4.7. Općih uvjeta neće snositi
Krajnji korisnik usluga. Krajnji korisnik usluga je suglasan da Tele2 može osobne podatke
naznačene u Zahtjevu ili Zahtjevu za registraciju prosljeđivati i operatorima koji pružaju usluge
putem Tele2 mreže, a koje usluge koristi Krajnji korisnik usluga, a u svrhu obračuna i naplate cijene
za usluge pružene od navedenih operatora, kao i za slučaj rješavanja eventualnih prigovora
Krajnjeg korisnika usluga koje se odnose na iznos kojim je zadužen za obavljenu uslugu, na
kakvoću pružene usluge i/ili povredu odredaba ugovora za takve usluge. Svrhe za koje Krajnji
korisnik usluga daje privolu navedene su u Zahtjevu/Zahtjevu za registraciju i ovim Općim uvjetima.
Ukoliko u bilo koje doba Krajnji korisnik usluga bez valjanog obrazloženja uskrati dati privolu za
korištenje osobnih podataka, Tele2 pridržava pravo raskinuti Pretplatnički odnos s trenutnim
učinkom, odnosno odbiti Zahtjev za registraciju Pre-paid korisnika.
4.8. Tele2 pridaje osobitu pažnju zaštiti privatnosti i zaštiti osobnih podataka Krajnjih korisnika usluga
koji se uvijek mogu obratiti i u slučaju dodatnih upita o obradi podataka. Svoja prava prema 5
propisima o zaštiti osobnih podataka Krajnji korisnik usluga može ostvariti obraćanjem pisanim ili
elektroničkim putem na e-mail adresu osobni.podaci@tele2.com.
4.9. Tele2 zadržava pravo obavještavanja Krajnjeg korisnika usluga o obradi podataka i zaštiti
privatnosti, te o načinu prikupljanja privola, pisanim putem, putem elektroničke pošte, putem
internetskih stranica Tele2 te na drugi odgovarajući način.
4.10. Tele2 će omogućiti Pretplatniku da unaprijed odredi dan sklapanja odnosno dan raskida
pretplatničkog ugovora u skladu s uvjetima koje odredi Tele2.
Članak 5.
Zabrana zlouporabe poziva na jedinstveni europski broj za hitne službe (112)
5.1. Zabranjena je svaka zlouporaba poziva na broj 112, što osobito obuhvaća sve vrste zlonamjernih
ili uznemiravajućih poziva.
5.2. Ako se utvrdi da je Krajnji korisnik usluga počinio zlouporabu poziva na broj 112 Tele2 će primijeniti
postupak i rokove privremenog isključenja u skladu s odredbama članka 14.4. Općih uvjeta, a u
slučaju ponovljene zlouporabe poziva na broj 112 Tele2 će trajno isključiti SIM karticu Krajnjeg
korisnika usluga te raskinuti Pretplatnički ugovor u skladu s odredbama članka 15. Općih uvjeta.
5.3. Primjena mjera iz članka 5.2. Općih uvjeta ne isključuje odgovornost Krajnjeg korisnika usluga u
skladu s općim i posebnim propisima o prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti.
Članak 6.
Obveza Pretplatnika o obavještavanju o promjeni podataka navedenih u Zahtjevu
6.1. Pretplatnik je obvezan odmah obavijestiti Tele2 o svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih
podataka koji su bili navedeni u Zahtjevu, a najkasnije u roku od 7 dana od nastanka takve
promjene.
6.2. Ako Pretplatnik u roku ne izvijesti Tele2 o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka, te ako
zbog takva propusta obavijesti od strane Tele2 ili druga prepiska ne mogu biti dostavljeni
Pretplatniku, smatrat će se da je dostava valjano izvršena. Isto se odnosi i na račune i opomene
za plaćanje koje će Tele2 upućivati na posljednju adresu koju je Pretplatnik naveo kao adresu
dostave.
6.3. Odredbe ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju i na Pre-paid korisnika koji je potpisao
Zahtjev za registraciju Pre-paid korisnika.
Članak 7.
Zasnivanje Pretplatničkog odnosa
7.1. Prihvaćanje Zahtjeva
7.1.1. Tele2 će prihvatiti Zahtjev ako utvrdi da ne postoje zapreke za uključenje Podnositelja Zahtjeva na
Tele2 mrežu, odnosno ako utvrdi da ne postoje razlozi za odbijanje Zahtjeva koji su predviđeni
ovim Općim uvjetima. U slučaju prihvaćanja Zahtjeva Tele 2 će aktivirati SIM karticu u najkraćem
mogućem roku, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prihvaćanja Zahtjeva.
7.1.2. Pretplatnički ugovor će se smatrati sklopljenim, odnosno pretplatnički odnos će se smatrati
zasnovanim, na dan prihvaćanja Zahtjeva od strane Tele2. Tele2 Podnositelju Zahtjeva u trenutku
potpisa Zahtjeva uručuje ove Opće uvjete i uvjete korištenja odabranih posebnih usluga s cijenama 6
tih odabranih usluga, što Podnositelj zahtjeva potvrđuje potpisom na Zahtjevu odnosno uputit će
Podnositelja Zahtjeva da ove Opće uvjete kao i specifikacije usluga koje je ugovorio s Tele2, može
preuzeti s Tele2 internetskih stranica www.tele2.hr
7.1.3. Pretplatnički ugovor će se smatrati sklopljenim i za dodatne usluge koje su dostupne Pretplatniku
putem javno objavljenih postupaka, koje utvrđuje Tele2. Tele2 je obvezan u tom slučaju poslati
Pretplatniku pisanu potvrdu o aktivaciji dodatne usluge zajedno s uvjetima korištenja iste te uputom
o pravu na raskid ugovora sukladno posebnim zakonima ili poslati elektroničku potvrdu kada nije
moguće poslati pisanu potvrdu.
7.1.4. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu (putem interneta ili telefonskim putem i sl.) Tele2 mora
korisniku, bez odgode, dostaviti potvrdu o sklopljenom ugovoru na kućnu adresu odnosno adresu
sjedišta za korisnika koji je pravna osoba ili potvrdu elektroničkim putem, ukoliko se radi o
postojećem pretplatniku i to na adresu elektroničke pošte koju koristi za komunikaciju s Tele2.
Predmetna potvrda o sklopljenom ugovoru sadržavat će sve informacije sukladno odgovarajućem
pravilniku. Ugovor sklopljen na daljinu smatra se sklopljenim danom kada je korisnik primio potvrdu
o sklapanju ugovora, , a rok za raskid teče od dana sklapanja ugovora. Sklapanjem ugovora na
daljinu Krajnji korisnik prihvaća da je dao sve potrebne suglasnosti i privole koje su navedene u
ovim Općim uvjetima.
U slučaju aktiviranja dodatnih opcija unutar postojećeg ugovora, a kojima se ne mijenja trajanje
postojećeg pretplatničkog ugovora niti vrsta ugovorene komunikacijske usluge, operator korisniku
upućuje SMS poruku kao potvrdu aktivacije opcije, a koja sadrži informaciju o aktivaciji opcije,
cijeni, trajanju i načinu otkazivanja opcije. Za aktivaciju opcija ne primjenjuje se pravo korisnika na
raskid u roku od 14 dana sukladno Zakonu o zaštiti potrošača od aktivacije.
Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija smatra se sklopljenim na dan potpisa dokumentacije
od strane Krajnjeg korisnika, a rok za raskid ugovora teče od dana sklapanja ugovora. U slučaju
sklapanja Ugovora izvan poslovnih prostorija trgovca, Krajnji korisnik ima pravo jednostrano
raskinuti Ugovor u roku 14 dana sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ne navodeći razloge, a o
kojem pravu i roku će biti obaviješten prilikom sklapanja Ugovora, kojeg je Krajnji korisnik obvezan
potpisati.
7.1.5. Tele2 će na zahtjev Pretplatnika omogućiti dostupnost Pretplatničkog ugovora i u drugačijim
oblicima, prilagođenim slijepim i slabovidnim osobama.
7.1.6. Sva prava i obveze iz Pretplatničkog ugovora između Tele2 i Krajnjeg korisnika počinju teći u
trenutku aktivacije Tele2 SIM kartice od strane Tele2, odnosno u trenutku prvog priključenja
Terminalne opreme s pripadajućom Tele2 SIM karticom Pre-paid korisnika na Tele2 mrežu.
7.1.7. Pre-paid korisnik prihvaća ove Opće uvjete u trenutku otvaranja Tele2 pre-paid paketa koji sadrži
Tele2 SIM karticu.
7.1.8. Potpisom Zahtjeva, Podnositelj Zahtjeva potvrđuje primitak ovih Općih uvjeta. U slučaju da
Podnositelj Zahtjeva ipak nije preuzeo vlastiti primjerak ovih Općih uvjeta iste se obvezuje pročitati
na internetskim stranicama Tele2 www.tele2.hr.
7.2. Odbijanje Zahtjeva
7.2.1. Tele2 ima pravo odbiti Zahtjev, i to posebno u sljedećim slučajevima:
a) ako Tele2 ima razloga sumnjati da će Podnositelj Zahtjeva korištenjem usluga ugrožavati
sigurnost javnih komunikacija i/ili ugrožavati zaštitu trećih osoba;
b) ako je Podnositelj Zahtjeva maloljetna osoba ili ako je njegova poslovna sposobnost na bilo koji
način ograničena, a valjano odobrenje zakonskog zastupnika nije dano; 7
c) ako postoji osnovana sumnja da podaci o identitetu fizičke osobe Podnositelja Zahtjeva, pravnoj
sposobnosti ili identitetu pravne osobe Podnositelja Zahtjeva, njezinoj platežnoj sposobnosti i
nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, nisu točni ili istiniti ili ukoliko Podnositelj
Zahtjeva na zahtjev Tele2 ne pruži Tele2 na uvid sve podatke i preslike identifikacijskih isprava
potrebne za zasnivanje pretplatničkog odnosa;
d) ako je protiv Podnositelja Zahtjeva pokrenut postupak stečaja, likvidacije ili preustroja ili ako
Podnositelj Zahtjeva postane nesposoban za plaćanje, odnosno prezadužen ili ako po razumnoj
ocjeni Tele2 Podnositelj Zahtjeva ima kakve druge teškoće u pogledu svog poslovanja ili
podmirenja obveza vjerovnicima, osim ukoliko Podnositelj Zahtjeva nakon obavijesti Tele2,
pruži Tele2 odgovarajuće osiguranje za plaćanje javnih komunikacijskih usluga;
e) ako postoji osnovana sumnja da Podnositelj Zahtjeva ili treća osoba zloupotrebljava ili ima
namjeru zloupotrebljavati Tele2 usluge ili ako omogućuje zloupotrebu ovih usluga od strane
trećih osoba ili ako je Podnositelj Zahtjeva već sam zloupotrebljavao ili zatajio, odnosno nije
prijavio, prijevarne radnje trećih osoba u vezi sa ovim uslugama;
f) ako postoji sumnja da Podnositelj Zahtjeva obavlja, ili ima namjeru tržišno obavljati usluge
prijenosa, posredovanja ili terminiranja komunikacijskog prometa koristeći za to Tele2 usluge;
g) ako postoji sumnja da Podnositelj Zahtjeva pomoću Tele2 SIM kartice pruža, ili ima namjeru
pružati vlastite maloprodajne javne komunikacijske usluge na tržišnoj osnovi, odnosno vršiti
dalju preprodaju usluga pa se u svakom slučaju više ne može smatrati Krajnjim korisnikom
usluga u smislu ovih Općih uvjeta;
h) ako postoji sumnja da će Tele2 usluge biti korištene od strane treće osobe koja nije Podnositelj
Zahtjeva;
i) ako Podnositelj Zahtjeva nije uredno ispunio i/ili potpisao Zahtjev;
j) ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno potraživanje Tele2 po bilo kojoj osnovi prema
Podnositelju Zahtjeva, a Podnositelj Zahtjeva nije udovoljio zahtjevu Tele2 za osiguranje
plaćanja usluga. Tele2 neće odbiti Zahtjev zbog dugovanja u slučajevima kada Podnositelj
Zahtjeva navedena dugovanja osporava u sudskom ili kojem drugom izvansudskom postupku,
osim u slučaju kada se radi o istoj vrsti usluge;
k) ako postoji sumnja da Podnositelj Zahtjeva koristi ili ima namjeru koristiti Terminalnu opremu
koja nije pokretni telefon, a za nju nije pribavio prethodno odobrenje Tele2, sukladno članku 18.
Općih uvjeta, a čijom bi uporabom moglo doći do narušavanja kontinuiteta, sigurnosti i/ili
integriteta Tele2 mreže.
7.3. Trajanje Pretplatničkog odnosa
7.3.1. Pretplatnički odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. Krajnji korisnik i Tele2 mogu raskinuti
Pretplatnički ugovor u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta.
7.3.2. Tele2 i Pretplatnik mogu zasnovati pretplatnički odnos s posebnom odredbom o obveznom trajanju
pretplatničkog odnosa, pri čemu obvezno trajanje pretplatničkog odnosa ne može biti dulje od 2
godine. 8
7.3. Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pretplatničkog odnosa bude raskinut od strane Tele2
krivnjom Pretplatnika, Pretplatnik je obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za
ostatak razdoblja obveznog trajanja Pretplatničkog ugovora. U slučaju da Pretplatnik jednostrano
raskine Pretplatnički ugovor prije isteka obveznog trajanja pretplatničkog odnosa Pretplatnik je
obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja
Pretplatničkog ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je
plaćanje te naknade povoljnije za pretplatnika.
Probno razdoblje
7.4. U slučaju sklapanja ugovora u kojem postoji određeno probno razdoblje korištenja usluge unutar
kojeg Krajnji korisnik može istu otkazati bez naknade, Tele2 će obavijestiti korisnika na
odgovarajući način, u roku od pet (5) dana prije isteka probnog razdoblja, da se od određenog
datuma pretplatnički ugovor neće moći raskinuti bez naknade.
U slučaju sklapanja ugovora za korištenje usluge širokopojasnog pristupa internetu putem pokretne
elektroničke komunikacijske mreže korištenjem podatkovnog uređaja za pristup internetu (USB
stick) uz uvjet obveznog minimalnog trajanja ugovora Tele2 će osigurati probno razdoblje korištenja
uslugom u trajanju od najmanje pet (5) dana te unutar tog razdoblja pretplatniku omogućiti raskid
ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid. Krajnji korisnik je obvezan podmiriti
ostvareni promet unutar probnog razdoblja. Istu mogućnost Tele2 će osigurati na izričit zahtjev
korisnika u slučaju sklapanja ugovora za korištenje javne govorne usluge u pokretnoj elektroničkoj
komunikacijskoj mreži, pri čemu Krajnji korisnik za vrijeme trajanja probnog razdoblja korištenja
dobiva besplatnu probnu SIM karticu, bez mobilnog uređaja. Probna SIM kartica za testiranje
dostupnosti usluge može biti aktivirana u sustavu unaprijed plaćene usluge (pre-paid), pri čemu će
aktivacija iste biti omogućena već uz plaćanje najmanje vrijednosti novčanog iznosa računa.
Članak 8.
Uključenje i uporaba SIM kartice
8.1. Tele2 će nakon prihvata Zahtjeva predati Pretplatniku SIM karticu na uporabu. Za vrijeme korištenja
Tele2 usluga Krajnji korisnik usluga ima pravo koristiti i zadržati SIM karticu, a Tele2 zadržava
vlasništvo nad SIM karticom. Krajnji korisnik usluga je obvezan vratiti SIM karticu na zahtjev Tele2.
8.2. Krajnji korisnik usluga je obvezan čuvati SIM karticu koju mu je Tele2 dao na uporabu od prirodnih
nepogoda, štete i nestručne ili neovlaštene uporabe. Krajnji korisnik usluga mora pažljivo umetnuti
SIM karticu u Terminalnu opremu sukladno uputama proizvođača, te se u svakom slučaju
preporuča čuvati SIM karticu na sigurnom mjestu. Krajnji korisnik usluga će odgovarati za svu štetu
nastalu uslijed nepravilnog, nestručnog i neovlaštenog korištenja SIM kartice.
8.3. Bilo kakav nedostatak, štetu, gubitak, te krađu SIM kartice Krajnji korisnik usluga je obvezan odmah
prijaviti Tele2 telefonom ili telefaksom uz obvezno navođenje identifikacijskog broja SIM kartice,
telefonskog broja i drugih prikladnih informacija Krajnjeg korisnika usluga koje su potrebne radi
ocjene istinitosti prijave.
8.4. Krajnji korisnik usluga je obvezan čuvati u tajnosti broj svoje SIM kartice kao i PIN/PUK šifre, te
sve druge identifikacijske šifre. Ako postoji osnovana sumnja da PIN/PUK šifre Krajnjeg korisnika
usluga koristi treća osoba bez ovlaštenja, Tele2 će postupiti kao da se radi o slučaju gubitka ili
krađe SIM kartice kako je to predviđeno člankom 8.5. Općih uvjeta. 9
8.5. U slučaju krađe ili gubitka SIM kartice Krajnjeg korisnika usluga se neće teretiti za troškove
korištenja usluga od trenutka kada Tele2 primi od Krajnjeg korisnika usluga potvrdu prijave o krađi
ili gubitku u skladu sa člankom 8.3. Općih uvjeta. Tele2 neće biti odgovoran Krajnjem korisniku
usluga ni bilo kojoj trećoj osobi za štetu koja nastane kao posljedica lažne prijave o krađi ili gubitku
SIM kartice.
Članak 9.
Cijene usluga i uvjeti plaćanja
9.1. Cijena usluga
9.1.1. Cijene usluga, kao i sve druge naknade na koje Tele2 ima pravo na temelju ovih Općih uvjeta i
pozitivnih propisa, utvrđene su Cjenikom Tele2 usluga na snazi u vrijeme korištenja usluga. Tele2
je ovlašten mijenjati Cjenik Tele2 usluga, objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen, zakonom
propisan i pristupačan način. Cjenik Tele2 usluga će biti dostupan na svakom ovlaštenom Tele2
prodajnom mjestu i na internet stranici Tele2.
9.1.2. Cjenikom Tele2 usluga se mogu predvidjeti posebni tarifni modeli kao i dodatne usluge. Tarifne
modele, posebne usluge unutar tarifnih modela, kao i određene posebne usluge, odnosno uvjete
njihova pružanja, Tele2 može mijenjati ili ukinuti uz prethodnu pravodobnu obavijest Krajnjim
korisnicima usluga, najmanje 30 dana prije primjene (izmjene koje su isključivo u korist Krajnjeg
korisnika usluga mogu se primijeniti bez odgode), koja će biti dana na uobičajen i dostupan način,
sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj.
9.2. Uvjeti plaćanja usluga
9.2.1. Tele2 ispostavlja Pretplatniku mjesečne račune za obavljene usluge i pripadajuće naknade
("Račun"), koji su plativi na dan dospijeća navedenom na Računu. Pretplatnik je obvezan platiti
ukupan iznos dugovanja nastalog za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa, uključujući i troškove
roaminga čiji obračun može kasniti i može biti obračunat na nekom od sljedećih mjesečnih računa.
Prigovori na izdane račune podnose se Tele2 u pisanom obliku ili na drugi odgovarajući način u
skladu sa člankom 12. Općih uvjeta, s time da Pretplatnik do rješenja prigovora plaća nesporni dio
iznosa računa za pružene usluge ili prosječni iznos kojim je bio zadužen u razdoblju od najviše tri
mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor. Troškove svih provizija ustanova kod kojih se
obavlja plaćanje računa u potpunosti snosi Pretplatnik.
9.2.2. Tele2 nadzire uobičajeno ponašanje Pretplatnika prigodom uporabe usluga, te ga upozorava o
svakom neuobičajenom i iznenadnom povećanju troška korištenja Tele2 usluga, što može ukazivati
na zlouporabu ili neovlašteno korištenje. Upozorenje Pretplatniku uslijedit će u svakom slučaju ako
je trošak korištenja dvostruko veći od prosječnog iznosa računa u prethodna tri (3) mjeseca,
odnosno ukoliko Pretplatnik koristi uslugu u razdoblju manjem od tri (3) mjeseca, ako ukupan trošak
korištenja javnih komunikacijskih usluga bude dvostruko veći od ugovorenog iznosa minimalne
mjesečne potrošnje odnosno mjesečne naknade. Upozorenje o povećanoj potrošnji može kasniti
ako je do takvog povećanja došlo za vrijeme boravka Pretplatnika izvan teritorija Republike
Hrvatske, s obzirom da podatke o prometu ostvarenom u roamingu Tele2 zaprima od drugih
operatora, te će u navedenom slučaju Tele2 dostaviti Pretplatniku upozorenje o povećanoj potrošnji
u najkraćem objektivno mogućem roku.
9.2.3. Tele2 će omogućiti Pretplatniku, na njegov zahtjev i bez naknade, zabranu odlaznih poziva nakon
što mjesečni troškovi tih poziva prijeđu unaprijed odabrani iznos, zabranu određenih vrsta naplatnih
odlaznih poziva, ili poziva na određene vrste brojeva ili skupine brojeva i zabranu slanja i/ili primanja
kratkih tekstovnih poruka (SMS poruke) i multimedijskih poruka (MMS poruke) u okviru usluge s
posebnom tarifom. 10
9.2.4. Pretplatnik je prije početka pružanja usluge dobio pisanu uputu o zaštiti od zlouporaba i prijevara,
što potvrđuje potpisom Zahtjeva. Budući da se navedene upute redovito ažuriraju novim savjetima,
Pretplatnik se obvezuje s takvim novim savjetima redovito upoznavati putem internetskih stranica
Tele2 ili besplatnim pozivom Službi za korisnike.
9.2.5. Ako zbog propusta Pretplatnika identifikacijski podaci o Pretplatniku ili broj računa ne budu ispravno
uneseni u nalog za plaćanje, Tele2 će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što mu
Pretplatnik predoči točne podatke, originalni nalog za plaćanje koji je ovjerila ustanova kod koje je
plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun. Na dospjela, a
neplaćena potraživanja od Pretplatnika, Tele2 ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.
9.3. Naplata neplaćenih potraživanja
9.3.1. Ako Pretplatnik nije podnio prigovor iz članka 12. ovih Općih uvjeta u pisanom obliku ili na drugi
odgovarajući način i ako ne plati račun do dana dospijeća navedenog na računu, niti u roku od 30
dana od dostave pisane opomene ("Opomena") koja sadrži odgovarajuće upozorenje, SIM kartica
Pretplatnika će biti privremeno isključena ili će mu Tele2 ograničiti korištenje Tele2 usluga za koje
nije podmireno dospjelo dugovanje, te će ostati privremeno isključena ili će mu Tele2 ograničiti
korištenje Tele2 usluga do podmirenja ukupnog dospjelog dugovanja ili do prestanka
Pretplatničkog odnosa sukladno ovim Općim uvjetima.
9.3.2. Za vrijeme trajanja privremenog isključenja Pretplatnikove SIM kartice, Pretplatnik tijekom trideset
(30) dana ima pravo primati dolazne pozive kada se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske, te
upućivati odlazne pozive prema hitnim službama i besplatnom broju Tele2 službe za korisnike.
Tele2 će obavijestiti Pretplatnika SMS porukom da u slučaju privremenog isključenja iz ovog članka
9.3.2. ne može primati dolazne pozive kada se nalazi izvan teritorija Republike Hrvatske
9.3.3. Tele2 zadržava pravo obračunati Pretplatniku koji je pravna osoba troškove Opomene sukladno
važećem Cjeniku Tele2 usluga.
9.3.4. Ako Pretplatnik ne plati ukupno dospjelo dugovanje u roku od 30 dana od dana privremenog
isključenja SIM kartice ili ograničenja korištenja Tele2 usluga, Tele2 može trajno isključiti
Pretplatnikovu SIM karticu te se Pretplatnički Ugovor smatra raskinutim u trenutku trajnog
isključenja SIM kartice.
Članak 10.
Prijenos Pretplatničkog odnosa
10.1. Pretplatnik može prenijeti Pretplatnički odnos na novog Pretplatnika na način da ispuni Zahtjev za
prijenos pretplatničkog odnosa uz uvjet da novi Pretplatnik nastavi koristiti pretplatnički broj i SIM
karticu ranijeg Pretplatnika.
10.2. Prijenos Pretplatničkog odnosa izvršit će se na zahtjev starog Pretplatnika, te uz pisani pristanak
novog Pretplatnika, nakon što Tele2 prihvati Zahtjev za prijenos pretplatničkog odnosa. Prije
prihvata Zahtjeva za prijenos pretplatničkog odnosa Tele2 je ovlašten poduzeti u pogledu novog
Pretplatnika sve radnje na koje je inače ovlašten ovim Općim uvjetima u pogledu zasnivanja
Pretplatničkog odnosa.
10.3. Pretplatnički odnos bit će prenesen na novog Pretplatnika u trenutku kada Tele2 prihvati Zahtjev
za prijenos pretplatničkog odnosa. Novi Pretplatnik odgovoran je za plaćanje korištenih usluga i
naknada od trenutka kada Tele2 prihvati Zahtjev za prijenos pretplatničkog odnosa, a stari
Pretplatnik ostaje odgovoran za obveze nastale do trenutka prijenosa Pretplatničkog ugovora.
Tele2 će starom Pretplatniku dostaviti račun za usluge koji je ovaj obvezan platiti. 11
10.4. Tele2 nije obvezan prihvatiti više od jednog Zahtjeva za prijenos pretplatničkog odnosa po
aktiviranoj SIM kartici.
Članak 11.
Smetnje, tehničke i operativne mogućnosti Tele2 telekomunikacijskog sustava
11.1. Krajnji korisnik usluga prihvaća da Tele2 pruža Tele2 usluge unutar tehničkih i operativnih
mogućnosti sustava Tele2 mreže, te da je zbog toga moguće da Tele2 usluge neće biti dostupne
Krajnjem korisniku usluga u svako doba i na svakom mjestu. Pretplatnik je obvezan plaćati
mjesečnu naknadu čak i ako Tele2 usluge ne budu dostupne u određenim područjima ili u određeno
doba, kao i ako Pretplatnik nije koristio ili pokušao koristiti Tele2 usluge unutar određenog
razdoblja.
11.2. Ako zbog radnje Pretplatnika za koju on odgovara dođe do neočekivanog produljenja radova na
otklanjanju smetnji, Pretplatnik neće biti oslobođen svoje obveze plaćanja mjesečne naknade
Tele2.
11.3. Tele2 nije obvezan platiti naknadu štete ako je razina kakvoće obavljene komunikacijske usluge
manja od propisane razine kakvoće usluge zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti
niti izbjeći ili ukloniti (viša sila). Tele2 također neće biti odgovoran za eventualnu štetu koja nastane
tijekom održavanja Tele2 mreže, a koja bi mogla imati utjecaj na kakvoću Tele2 usluga kao i za
neznatnu štetu ili izmaklu korist Krajnjeg korisnika usluga nastalu zbog smetnji tijekom korištenja
Tele2 usluga, osim ako prisilnim propisima Republike Hrvatske nije određeno drukčije.
11.4. Ako zbog tehničke smetnje i/ili smanjenja kakvoće usluge u djelokrugu odgovornosti Tele2, a koju
Tele2 nije uklonio u roku od 24 sata od trenutka njezina utvrđivanja, Krajnjem korisniku nije bio
omogućen pristup ili korištenje usluga, umanjuje se njegova naknada za mjesečni ili tromjesečni
pristup komunikacijskom sustavu ili se korisnik na drugi način obeštećuje, i to razmjerno broju dana
trajanja tehničke smetnje. Tehničkom smetnjom iz ovog članka ne smatra se nepokrivanje
određenog područja korisnim signalom Tele2 javne komunikacijske mreže, te Pretplatnik, koji se
zatekne na tom području, ne ostvaruje pravo na umanjenje naknade utvrđene ovim člankom 11.4.
Općih uvjeta.
11.5. Umanjenje naknade ili obeštećenje iz članka 11.4. ovih Općih uvjeta Tele2 će ponuditi korisniku s
datumom izdavanja računa te je Krajnji korisnik obvezan u roku od sedam (7) dana obavijestiti
Tele2 o odabiru. Tele2 će provesti odabir korisnika u sljedećem mjesečnom obračunskom
razdoblju.
11.6. Tele2 radi izbjegavanja zagušenja u Tele2 mreži provodi postupke stalnog mjerenja i oblikovanja
elektroničkog komunikacijskog prometa koji se sastoje od evidentiranja opterećenja radio mreže i
komutacijskog sustava na mjesečnoj osnovi te prilagođavanja radijskih i komutacijskih kapaciteta
eventualno utvrđenim izmjenama u razini navedenih opterećenja.
Članak 12.
Podnošenje prigovora i zahtjevi za naknadu
12.1. Krajnji korisnik usluga koji je podnio prigovor na kakvoću obavljene Tele2 usluge može tražiti
naknadu štete od Tele2 ako se utvrdi da je kakvoća obavljene Tele2 usluge manja od razine
kakvoće propisane pozitivnim propisima Republike Hrvatske i ovim Općim uvjetima. Tele2 nije
obavezan platiti naknadu štete u slučaju definiranom člankom 11.3. ovih Općih uvjeta.
12.2. Bilo kakav povrat sredstava Krajnjem korisniku usluga može biti izvršen isključivo kada i ako Tele2
utvrdi da je pripadajući zahtjev za povratom osnovan, odnosno kada i ako osnovanost takvog 12
zahtjeva bude utvrđena pravomoćnom ili konačnom odlukom nadležnog tijela u odgovarajućem
postupku.
12.3. Krajnji korisnik usluga može podnijeti Tele2 prigovor na iznos kojim je zadužen za obavljenu
uslugu, prigovor na kakvoću pružene usluge te prigovor zbog povrede odredaba pretplatničkog
ugovora. Prigovor na iznos kojim je zadužen za obavljenu uslugu se podnosi u roku od 30 dana od
dana dospijeća računa za obavljene usluge, prigovor na kakvoću obavljene usluge se podnosi u
roku od 30 dana od dana pružanja usluge na kakvoću koje se podnosi prigovor, a u svim drugim
slučajevima u roku od petnaest dana od dana saznanja za radnju ili propust Tele2, ali najkasnije u
roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora. Tele2 će provesti postupak
ispitivanja opravdanosti prigovora. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji
i mora biti sastavljen u pisanom obliku. Tele2 je obvezan dostaviti pisani odgovor o utemeljenosti
prigovora Krajnjem korisniku usluga, u roku od najviše 15 dana od dana zaprimanja prigovora,
odnosno u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora u vezi s uslugama s posebnom tarifom.
12.4. Na temelju izvršene administrativne i tehničke provjere, Tele2 će potvrditi iznos zaduženja ili ga
prilagoditi točnom iznosu. U slučaju odbijanja prigovora Tele2 će izdati Krajnjem korisniku usluga
potvrdu o izvršenoj provjeri s navedenim sastavnicama administrativne i tehničke provjere svih
dijelova mreže i sustava u djelokrugu odgovornosti Tele2, a za koje je provjera izvršena.
12.5. Na pisani odgovor Tele2 iz članka 12.3. ovih Općih uvjeta Krajnji korisnik usluga ima pravo podnijeti
pisanu pritužbu (reklamaciju) povjerenstvu za pritužbe potrošača ("Povjerenstvo") koje djeluje pri
Tele2, u roku od 30 dana o dana dostavljanja pisanog odgovora Tele2. Povjerenstvo će dostaviti
pisani odgovor Krajnjem korisniku usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritužbe. U slučaju
nastanka spora između Krajnjeg korisnika usluga i Tele2 vezano uz pružanje usluga, iznos
zaduženja za pružene usluge, kakvoću usluge ili prigovora zbog povrede odredaba pretplatničkog
ugovora, Krajnji korisnik usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj
agenciji za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: Agencija), p.p. 162, Zagreb u roku od najviše 30 dana
od dana zaprimanja pisanog odgovora Povjerenstva. Agencija mora donijeti konačnu odluku o
rješenju spora u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od dana
podnošenja zahtjeva za rješavanje tog spora.
12.6. Pretplatnik koji je podnio prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, do rješenja
prigovora dužan je platiti nesporni dio računa za pružene usluge ili prosječni iznos kojim je bio
zadužen u razdoblju od najviše tri mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor. Ukoliko
Pretplatnik nije zadužen s tri računa u prethodnom razdoblju onda je dužan platiti nesporni dio
računa za pružene usluge ili najmanje prosječan iznos do tada zaprimljenih računa, za tarifni model
kojim se Pretplatnik koristi.
12.7. Ako Pretplatnik osporava iznos računa u sudskom ili izvansudskom postupku, a dalje uredno
podmiruje sve sljedeće nesporne račune, Tele2 mu neće obustaviti pružanje usluge do okončanja
navedenoga sudskog ili izvansudskog postupka, pod uvjetom da Pretplatnik ispuni uvjete
navedene u članku 12.6. ovih Općih uvjeta. Ukoliko Tele2 obustavi pružanje usluge ili isključi
pretplatničku terminalnu opremu iz elektroničke komunikacijske mreže, prije nego što je od
Pretplatnika, nadležnog tijela ili osobe obaviješten o pokrenutom postupku rješavanja spora prema
Zakonu o elektroničkim komunikacijama ("Zakon"), ili o pokrenutom drugom izvansudskom
postupku rješavanja spora ili sudskom postupku, Tele2 je dužan bez odgode i bez naknade ponovo
započeti i nastaviti pružati uslugu Pretplatniku do okončanja sudskog postupka, postupka
rješavanja spora prema Zakonu ili kojega drugog izvansudskog postupka rješavanja spora, osim u
slučaju kada je Pretplatnik raskinuo pretplatnički odnos.
12.8. U slučaju podnošenja zahtjeva za rješavanje spora Agenciji, Tele2 će zastati sa svim postupcima
do okončanja spora pred Agencijom. U slučaju donošenja odluke ili mišljenja o neosnovanosti 13
prigovora Pretplatnika, Tele2 može potraživati osporavani iznos slanjem opomene u skladu sa
Zakonom. Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred Agencijom.
12.9. Pretplatnik koji je podnio prigovor iz članka 12.3. Općih uvjeta, neće biti dužan platiti sporni iznos
računa ako se provjerom utvrdi da je u razdoblju, na koje se odnosi prigovor, postojala tehnička ili
koja druga neispravnost, prijevara ili zlouporaba za koju je utvrđeno da je uzrokovala povećano
zaduženje. Ako je Račun već plaćen u cijelosti, Pretplatniku se vraća više zaračunati iznos, ili se
za taj iznos umanjuje račun za prvo sljedeće razdoblje.
12.10. Ako se utvrdi da je Tele2 povrijedio odredbe Pretplatničkog ugovora ili neopravdano obustavio
pružanje usluge, Krajnji korisnik usluga, koji je podnio prigovor iz članka 12.3. Općih uvjeta zbog
povreda odredaba Pretplatničkog ugovora, ili prigovor na neopravdanu obustavu pružanja usluge,
ima pravo raskinuti Pretplatnički ugovor bez naknade te pravo na povrat svih neopravdano
naplaćenih novčanih iznosa.
12.11. Ako Tele2 nije u mogućnosti ispuniti ugovornu obvezu u skladu s Općim uvjetima, Pretplatnik ima
pravo na raskid Pretplatničkog ugovora bez podmirivanja jednokratne mjesečne naknade za
ostatak razdoblja obveznog trajanja Pretplatničkog ugovora odnosno naknade u visini popusta na
proizvode i usluge iz članka 7.3.3. Općih uvjeta.
12.12. Račun koji Tele2 izdaje Pretplatniku sadržava jasnu naznaku do kojeg datuma Pretplatnik može
podmiriti dugovanje, kao i prihvatljive načine plaćanja te jasno navedene detalje o uvjetima i
rokovima podnošenja prigovora kao i kontakt podatke službe za korisnike.
Članak 13.
Obveza Tele2 o čuvanju podataka o Krajnjem korisniku usluga
13.1. Tele2 će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o Krajnjem korisniku usluga
za potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga Krajnjem korisniku usluga, kao i u svrhe definirane
u članku 4.6. i 4.7. ovih Općih uvjeta. Tele2 će čuvati ove podatke u tajnosti, te će ih upotrebljavati
za svrhe definirane ovim Općim uvjetima i prisilnim propisima, a sve u skladu sa pozitivnim
propisima.
13.2. Tele2 pridržava pravo obavještavati Krajnjeg korisnika usluga raznim komunikacijskim sredstvima
o novim proizvodima i uslugama, kao i o aktualnim promotivnim ponudama. Krajnji korisnik usluga
daje privolu za korištenje i obradu njegovih osobnih i prometnih podataka u svrhu promocije
proizvoda i usluga, te za dostavu istih trećim osobama u ovdje navedene svrhe, a u skladu sa
pozitivnim propisima. Krajnji korisnik usluga može uskratiti svoju prethodnu privolu za korištenje i
obradu prometnih podataka u ovdje navedene svrhe ili je povući u svako doba besplatnim pozivom
službi za korisnike.
13.3. Krajnji korisnik usluga je suglasan da Tele2 prilikom izdavanja javnog imenika svojih korisnika
usluga, koji može biti u prikladnom elektroničkom ili tiskanom obliku, unese njegove osobne
podatke u isti, osim u slučajevima kada je Krajnji korisnik usluga zatražio tajnost pretplatničkog
broja odnosno kada je izričito u pisanom obliku zabranio unošenje svojih podataka u imenik.
Pretplatnik će prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa, bez naknade, na Zahtjevu, kao i na drugi
prikladan način biti obaviješten o namjeri unošenja njegovih osobnih podataka u javni imenik
pretplatnika, o pravu na besplatno unošenje osobnih podataka u javni imenik pretplatnika prema
vlastitom izboru, kao i o pravu na besplatne provjere, izmjene, dopune ili brisanje osobnih podataka
iz javnog imenika pretplatnika. Krajnji korisnik usluga može zatražiti, bez naknade, da njegovi
osobni podaci ne budu uneseni u javni imenik pretplatnika. Krajnji korisnici usluga koji su pravne
osobe ne mogu tražiti ograničenje upisa podataka, nužnih za osnovnu identifikaciju i komunikaciju,
u javni imenik korisnika usluga. 14
13.4. Pretplatnik svojim potpisom Zahtjeva, a Pre-paid korisnik potpisom Zahtjeva za registraciju daje
privolu da Tele2 koristi njegove osobne podatke iz svoje evidencije za bilo koju svrhu javnog
imenika svojih korisnika usluga, koja se odnosi na bilo koji oblik pretraživanja osobnih podataka
osim ako Pretplatnik odnosno Pre-paid korisnik nije zatražio drugačije, a o čemu će biti obaviješten
na Zahtjevu.
13.5. Krajnji korisnik usluga je suglasan da njegovi razgovori sa Tele2 službom za korisnike mogu biti
snimljeni i to isključivo u svrhu internog praćenja pružanja Tele2 usluga i poboljšanja kvalitete Tele2
usluga.
Članak 14.
Privremeno isključenje Terminalne opreme i/ili ograničenje korištenja Tele2 usluga
14.1. Tele2 ima pravo privremeno isključiti SIM karticu Krajnjeg korisnika usluga kao i ograničiti Krajnjem
korisniku usluga korištenje Tele2 usluga s trenutnim učinkom ako Tele2 utvrdi bilo koju od
navedenih okolnosti:
a) postojanje okolnosti navedenih u članku 7.2. ovih Općih uvjeta, u mjeri u kojoj je isto dozvoljeno
pozitivnim propisima;
b) ako zaprimi prijavu o gubitku ili krađi Tele2 SIM kartice u skladu s člankom 8.3. ovih Općih
uvjeta;
c) ako se pojavi bilo koji od razloga za privremeno isključenje Krajnjeg korisnika usluga ili odbijanje
Zahtjeva kako je to predviđeno ovim Općim uvjetima, zakonom ili podzakonskim aktima;
d) ukoliko postoji opravdana sumnja da Krajnji korisnik usluga ili treća osoba zlouporabljuje Tele2
SIM kartice;
e) ukoliko Pretplatnik nema namjeru ili neće biti u mogućnosti platiti potraživanja Tele2 prema
Pretplatniku, te nije pružio odgovarajuće osiguranje za plaćanje usluga;
f) u slučajevima zlouporabe poziva na broj 112;
g) u svim ostalim slučajevima određenim Općim uvjetima, te odgovarajućim propisima.
14.2. Privremeno isključenje SIM kartice ili ograničenje korištenja Tele2 usluga prestat će kada razlozi
za privremeno isključenje i/ili ograničenje korištenja Tele2 usluga prestanu. Ako je do privremenog
isključenja došlo temeljem članka 14.1. točke e) smatrat će se da su razlozi za privremeno
isključenje prestali kada je Pretplatnik pružio osiguranje određeno Pravilima Tele2 za osiguranje
naplate koja su objavljena na internetskim stranicama Tele2 www.tele2.hr (dalje: Pravila).
14.3. Privremeno isključenje može biti izvršeno i na zahtjev Pretplatnika, s time da isto može biti izvršeno
samo jedanput godišnje, u trajanju od najviše tri (3) mjeseca. Za vrijeme privremenog isključenja
pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme iz ovog stavka Pretplatnik ne plaća mjesečnu
ili tromjesečnu naknadu za pristup javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. Cijena usluge
ponovnog uključenja privremeno isključene pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme
utvrđuje se Cjenikom Tele2 usluga.
14.4. U slučaju privremenog isključenja iz članka 14.1. točke f) Općih uvjeta primjenjuje se postupak i
rokovi privremenog isključenja propisani posebnim propisom o jedinstvenom europskom broju za
hitne službe.
14.5. Smatrat će se da su okolnosti iz članka 14.1. točke e) Općih uvjeta ostvarene ako potrošnja
Pretplatnika nije u skladu s kriterijima naznačenim u Pravilima. 15
Članak 15.
Raskid Pretplatničkog odnosa
15.1. Pretplatnički odnos između Tele2 i Krajnjeg korisnika usluga može biti raskinut s trenutnim učinkom
zbog razloga navedenih u važećem Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti
elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, važećem Zakonu o elektroničkim komunikacijama
kao i u sljedećim slučajevima:
a) ako se utvrdi postojanje okolnosti navedenih u članku 9.3.4. ovih Općih uvjeta;
b) ako se utvrdi postojanje okolnosti navedenih u članku 7.2. ovih Općih uvjeta, pri čemu se na
Pretplatnika na odgovarajući način primjenjuju odredbe koje se odnose na Podnositelja
Zahtjeva;
c) ako Pretplatnikova SIM kartica bude privremeno isključena ili Tele2 ograniči Pretplatniku
korištenje Tele2 usluga zbog razloga navedenih u članku 7.2. ovih Općih uvjeta, u mjeri u kojoj
je isto dozvoljeno pozitivnim propisima, a takvi razlozi ne budu otklonjeni u roku od 30 dana od
dana privremenog isključenja ili ograničenja korištenja Tele2 usluga;
d) ako Krajnji korisnik usluga povrijedi svoje obveze iz pretplatničkog odnosa, ovih Općih uvjeta
i/ili uvjeta korištenja posebnih ponuda koje Krajnji korisnik usluga koristi, a za povredu koje je
ovim Općim uvjetima i/ili uvjetima korištenja posebnih ponuda koje Krajnji korisnik usluga koristi
predviđen raskid pretplatničkog odnosa;
e) ako Pretplatnik više nema adrese u Republici Hrvatskoj za dostavu računa i obavijesti ili ako
nije odredio mjesto plaćanja;
f) ako Tele2 sazna da je bilo koji od podataka iz Zahtjeva Pretplatnika odnosno Zahtjeva za
registraciju Pre-paid korisnika lažan ili nepotpun, a takvi podaci ne budu valjano ispravljeni u
roku od 30 dana od dana primitka obavijesti Tele2;
g) ako postoji osnovana sumnja da Krajnji korisnik usluga zloupotrebljava usluge koje pruža Tele2
ili ako Krajnji korisnik usluga omogućuje takvu zloupotrebu trećim osobama, ili ako postoji
osnovana sumnja da Tele2 usluge koristi treća osoba radi obavljanja nezakonitih radnji;
h) u slučaju podnošenja zahtjeva za prijenos pretplatničkog broja u skladu s posebnim propisom;
i) ukoliko se isti razlog za privremeno isključenje ili ograničenje korištenja Tele2 usluga ponovi
dva puta u periodu od 6 mjeseci,
j) ako Krajnji korisnik usluga obavlja aktivnosti koje nisu u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta
i ostalih važećih propisa u Republici Hrvatskoj, a osobito u slučajevima zlouporabe poziva na
broj 112 pri čemu se primjenjuju postupci propisani posebnim propisima.
15.2. Prestankom pretplatničkog odnosa Tele2 će deaktivirati Tele2 SIM karticu Krajnjeg korisnika
usluga.
15.3. Krajnji korisnik usluga može zatražiti raskid pretplatničkog ugovora slanjem obavijesti o raskidu
Ugovora poštom na adresu Tele2 Služba za korisnike, Županijska 21, 31000 Osijek;
potpisivanjem zahtjeva za raskid Ugovora na ovlaštenom prodajnom mjestu, faksom na broj 095
1000 445 za Privatne korisnike, te za Poslovne korisnike 095 1000 448, web formom na
www.tele2.hr/podrska-korisnicima te elektroničkim putem na adresu
prigovori_web_hr@tele2.com. Pri tome je Krajnji korisnik usluga dužan podastrijeti sljedeću
dokumentaciju: pisani zahtjev za raskid i odgovarajuću identifikacijsku dokumentaciju (preslika
obje strane osobne iskaznice).
16
Članak 16.
Ostali razlozi za raskid pretplatničkog odnosa
16.1. U slučaju kada Pretplatnik jasno zatraži raskid Pretplatničkog ugovora Tele2 će mu uz pisanu
obavijest o raskidu, navedeni raskid omogućiti neovisno o postojanju potraživanja Tele2 prema
navedenom Pretplatniku i to u roku od jednog radnog dana od dana u kojem je raskid zatražen.
Pretplatnik nije dužan platiti dospjeli račun koji se odnosi na period nakon isteka roka u kojem je
Tele2 obvezan omogućiti raskid ugovora.
16.2. U slučaju smrti Pretplatnika njegovi nasljednici ili članovi obiteljskog kućanstva obvezni su
obavijestiti Tele2 o smrti Pretplatnika u roku od 30 dana od dana smrti, te njegov nasljednik ili član
obiteljskog kućanstva, odnosno osoba koja nastavlja koristiti uslugu putem iste priključne točke
mreže i pretplatničkog broja može podnijeti zahtjev Tele2 za promjenu imena u naslovu
Pretplatnika. Ako nasljednik ili član obitelji Pretplatnika s kojim je ovaj živio u obiteljskom kućanstvu
u obavijesti o smrti ne zatraže od Tele2 promjenu imena u naslovu Pretplatnika i prijenos
Pretplatničkog odnosa, Pretplatnički odnos smatrat će se raskinutim danom smrti Pretplatnika.
Nasljednici preminulog Pretplatnika odgovaraju solidarno za sva nepodmirena dugovanja prema
Tele2, a koja su nastala prije dana smrti preminulog Pretplatnika kao i za potraživanja koja nastanu
do trenutka stvarnog isključenja SIM kartice preminulog Pretplatnika.
16.3. Pretplatnički ugovor prestaje i u slučaju ako Tele2 prestane obavljati usluge javnih komunikacijskih
mreža i usluga u skladu s odlukom nadležnog tijela kojom se utvrđuje prestanak ili oduzimanje
odgovarajućeg ovlaštenja ili dozvole dodijeljenog Tele2. U tom slučaju Pretplatnički ugovor smatrat
će se raskinutim danom određenim odlukom nadležnog tijela.
Članak 17.
Prestanak Pretplatnika (pravne osobe)
17.1. U slučaju pokretanja stečajnog ili likvidacijskog postupka protiv Pretplatnika, stečajni upravitelj
odnosno likvidator obvezan je obavijestiti Tele2 u pisanom obliku o pokretanju stečajnog i
likvidacijskog postupka u roku od 30 dana od dana pokretanja ovih postupaka.
17.2. U slučaju prestanka pravne osobe Pretplatnika, osoba koja nastavlja koristiti uslugu putem iste
priključne točke mreže i pretplatničkog broja mora podnijeti zahtjev Tele2 za promjenu imena u
naslovu Pretplatnika. Tele2 će prenijeti pretplatnički odnos, odnosno izvršiti promjenu imena u
naslovu Pretplatnika protiv kojeg je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije samo pod uvjetom da
je Pretplatnik podmirio sva svoja dospjela i nenaplaćena dugovanja za već obavljene usluge od
strane Tele2, kao i da su podmirena druga Tele2 potraživanja koja su nastala do dana kada je
Tele2 zaprimio obavijest o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije od stečajnog upravitelja ili
likvidatora.
17.3. Ugovor o pretplatničkom odnosu smatrat će se raskinutim na dan pokretanja postupka stečaja ili
likvidacije protiv Pretplatnika osim ako stečajni upravitelj ili likvidator u obavijesti o pokretanju ovih
postupaka istodobno ne zatraži promjenu podataka u naslovu Pretplatnika ili ako ne zatraži prijenos
Pretplatničkog ugovora na način kako je to predviđeno ovim Općim uvjetima. Pretplatnik protiv
kojega je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije obvezan je platiti sva potraživanja Tele2 koja
nastanu do trenutka isključenja Tele2 SIM kartice.
Članak 18.
Održavanje, pregled i premještaj Terminalne opreme 17
18.1. Krajnji korisnik usluga se obvezuje posjedovati ispravnu Terminalnu opremu koja zadovoljava
tehničke uvjete i norme za tu Terminalnu opremu i ima odgovarajući certifikat u skladu s važećim
propisima u Republici Hrvatskoj. Tele2 može, u skladu sa Zakonom, uskratiti priključenje ili
privremeno isključiti Terminalnu opremu iz Tele2 mreže i u slučaju ako Terminalna oprema ima
propisane certifikate u skladu s bitnim zahtjevima, ako takva Terminalna oprema može uzrokovati
štetne smetnje ili smetnje u funkcioniranju Tele2 mreže.
18.2. Krajnji korisnik usluga se obvezuje održavati svoju Terminalnu opremu na način da se prilikom
korištenja iste ne narušava povezanost i razine kakvoće Tele2 usluga kao i sigurnost i integritet
Tele2 mreže. Tele2 zadržava pravo obaviti neposredan pregled ispravnosti Terminalne opreme u
slučaju sumnje u ispravnost iste.
18.3. U slučaju da Tele2 prilikom pregleda Terminalne opreme utvrdi neispravnost uzrokovanu od strane
Krajnjeg korisnika usluga, Krajnji korisnik usluga je obvezan u roku od 30 dana od dana pregleda
navedene Terminalne opreme otkloniti sve uočene neispravnosti. U protivnom, Tele2 ima pravo
privremeno isključiti Terminalnu opremu ili ograničiti korištenje Tele2 usluga u skladu s odredbama
ovih Općih uvjeta i ostalih važećih propisa u Republici Hrvatskoj.
18.4. Tele2 može ograničiti mobilni uređaj i podatkovni uređaj za pristup internetu (USB stick) na rad
unutar vlastite mreže u slučaju ako ga korisnik uzima uz sklapanje pretplatničkog ugovora uz uvjet
obveznog trajanja pretplatničkog ugovora i u slučaju kupnje uređaja uz unaprijed plaćenu uslugu
(pre-paid). Tele2 će na zahtjev Pretplatnika, bez naknade iu roku od petnaest (15) dana omogućiti
korištenje uređaja u ostalim mrežama. Pre-paid korisnicima će isto biti omogućeno nakon 12
mjeseci korištenja usluge uz predočenje računa o kupnji pokretnog telefona i/ili podatkovnog
uređaja za pristup internetu.
Članak 19.
Prijenos broja
19.1. Ako Pretplatnik podnese zahtjev za prijenos broja iz Tele2 mreže u mrežu drugog operatora
pokretnih javnih komunikacijskih usluga, obvezan je podmiriti dugovanja za obavljene Tele2 usluge
koja su dospjela, a nisu predmet izvansudskog ili sudskog rješavanja spora do trenutka podnošenja
zahtjeva za prijenos broja, najkasnije u roku od 30 dana od dana dospijeća zadnjeg računa.
Pretplatnik ostaje u obvezi plaćanja Tele2 usluga korištenih do trenutka prijenosa broja u pokretnu
javnu komunikacijsku mrežu primatelja broja, kao i ispunjenja svih ostalih obveza iz Pretplatničkog
ugovora.
19.2. Krajnji korisnik koji je Tele2 podnio zahtjev za prijenos broja, u slučaju da prijenos broja bude
nepravovremen prema važećem pravilniku koji propisuje način, uvjete i postupak ostvarivanja
prenosivosti broja, ima pravo na naknadu u iznosu propisanom navedenim pravilnikom koja se
obračunava za svaki započeti sat nepravovremenog prijenosa broja po zahtijevanom broju.
19.3. Zahtjev za isplatom naknade za nepravovremeni prijenos podnosi se u pisanom obliku najkasnije
u roku od 30 dana od dana izvršenog prijenosa broja, odnosno od dana otkaza prijenosa broja
ukoliko je prijenos broja otkazan zbog kašnjenja u prijenosu broja dulje od 8 radnih dana.
19.4. Ukoliko je nepravovremeni prijenos broja prouzročen od strane Tele2, Tele2 će u roku od 7 dana
od dana primitka zahtjeva za isplatom naknade za nepravovremeni prijenos obavijestiti Krajnjeg
korisnika o načinu isplate naknade za nepravovremeni prijenos broja te će isplata naknade biti
realizirana najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
19.5. Ukoliko je nepravovremeni prijenos broja prouzročen od strane operatora pokretnih javnih
komunikacijskih usluga iz čije mreže se broj prenosi u Tele2 mrežu Tele2 će u roku od jednog
radnog dana zahtjev za isplatom naknade za nepravovremeni prijenos proslijediti tom operatoru na 18
daljnje postupanje sukladno važećem pravilniku koji propisuje način, uvjete i postupak ostvarivanja
prenosivosti broja.
Članak 20.
Rješavanje sporova
20.1. Sporovi koji bi proizašli iz Pretplatničkog ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja,
primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Tele2 i Krajnji korisnik usluga nastojat će riješiti mirnim
putem.
20.2. U slučaju spora, a radi bržeg i efikasnijeg rješavanja, strana koja pokreće postupak ima mogućnost
odabrati rješavanje spora arbitražom sukladno važećem pravilniku Stalnog Izabranog Sudišta pri
Hrvatskoj gospodarskoj komori, te sukladno svim ostalim mjerodavnim propisima u Republici
Hrvatskoj ili pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.
Članak 21.
Završne odredbe
21.1. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na uobičajen i pristupačan način, sukladno važećim propisima u
Republici Hrvatskoj, te će biti dostupni na internetskim stranicama Tele2 i svim Tele2 ovlaštenim
prodajnim mjestima. Tele2 će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na
zakonom predviđeni način.
21.2. Ovi Opći uvjeti se primjenjuju na sve nove i postojeće Krajnje korisnike usluga od 04.. srpnja 2016.
godine, dok se članak 11.5. primjenjuje od 01. siječnja 2017. godine.

Anketa o zadovoljstvu korisnika Tele2 web stranicom

Dobrodošli u ispunjavanje Tele2 ankete o zadovoljstvu korisnika Web stranicom.
Tele2 nastoji poboljšati uslugu koju pruža svojim korisnicima i u tu svrhu želimo Vam postaviti nekoliko kratkih pitanja o Vasem iskustvu sa web stranicom Tele2.


Hvala vam na sudjelovanju u našoj anketi!
Vaše povratne informacije su nam dragocjene te ćemo ih upotrijebiti kako bismo dodatno poboljšali naše usluge.
Hvala Vam što ste posjetili Tele2 stranicu!
X
Ispuni
anketu
X