Pravila nagradne igre "Šibaj poruke, grabi nagrade"

Odobrenje Porezne uprave:
KLASA: UP/I-460-02/15-01/658
URBROJ: 513-07-21-01/15-2

Zagreb, 29. listopada 2015.Temeljem odredbe članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14)
TELE2 d.o.o. Zagreb (OIB 70133616033), Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb (u daljnjem tekstu Organizator)
donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
"Šibaj poruke, grabi nagrade"


Članak 1. PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE
Priređivač nagradne igre "Šibaj poruke, grabi nagrade" je tvrtka TELE2 d.o.o. Zagreb (OIB 70133616033), Ulica
grada Vukovara 269d, Zagreb.

Članak 2. SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra provodi se u svrhu nagrađivanja Tele2 korisnika i promocije Tele2 usluga na mobilnom portalu
(http://wap.tele2.hr)

Članak 3. VRIJEME TRAJANJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra počinje 02.11.2015. i traje do 02.12.2015., a bit će organizirana u jednom kolu.

Članak 4. FOND NAGRADA
Fond nagrada nagradne igre utvrđen je od dobara koja se ne mogu zamijeniti za novac niti za neke druge
proizvode. U nagradnoj igri izvlače se ukupno 4 nagrade

Nagradni fond
KOM POJEDINAČNA VRIJEDNOST
NAGRADE
UKUPNA VRIJEDNOST -
UKLJUČEN PDV (KN)
Samsung Galaxy S5 4 3.495 kn 13.980 kn
UKUPNO 13.980 kn

Ukupni iznos nagradnog fonda (sa PDV-om) je: 13.980,00 kn.Članak 5. PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i glavnom izvlačenju imaju svi Tele2 pretplatnici i korisnici bonova, koji se
pretplate na neku od kategorija na Tele2 mobilnom portalu te koriste uslugu putem koje mogu slati SMS poruke
s dodanom vrijednosti. Pravo sudjelovanja imat će samo oni pretplatnici i korisnici bonova koji nakon što se
jednom pretplate na neku od kategorija, ostanu pretplatnici do kraja trajanja nagradne igre.

Pravo sudjelovanja nemaju radnici Organizatora i članovi njihovih užih obitelji.


Članak 6. KONCEPT NAGRADNE IGRE
U nagradnoj igri sudjeluje svaki Tele2 korisnik koji u periodu od 02.11.2015. 00:00h do 02.12.2015. 23:59h
pretplati na neku od kategorija dostupnih na Tele2 mobilnom portalu na adresi http://wap.tele2.hr i pošalje SMS
poruku sadržaja IME I PREZIME, ADRESA, POŠTANSKI BROJ, GRAD na kratki kod 60950
U igri sudjeluju i svi korisnici koji već imaju aktivnu pretplatu na neku od kategorija na Tele2 mobilnom portalu.
Jedinična cijena SMS poruke je 2,40kn s PDV-om. Sve poslane poruke bit će uključene u izvlačenje, a korisnik
može poslati neograničen broj SMS-ova za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Dobitnici nagrada bit će odabrani metodom slučajnog izbora iz Tele2 prodajnog sustava dana 07.12.2015..
Dobitnik može biti samo onaj korisnik koji se uspješno pretplatio na barem jednu kategoriju na mobilnom portalu
i čiji SMS sadrži sve tražene informacije iz stavka 1 ovog članka.


U slučaju da se na nagradnu igru prijavi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom,
nagrade će se dodjeljivati prema definiranom redoslijedu nagrada u nagradnom fondu dok se ne nagrade svi
prijavljeni sudionici.


Članak 7. OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE
Rezultati nagradne igre, odnosno imena dobitnika nagrada te način i mjesto preuzimanja nagrada bit će
objavljeni najkasnije 10.12.2015. na web stranici Organizatora. Dobitnici će do istog datuma bit će obaviješteni
i telefonskim putem.


Članak 8. PODIZANJE NAGRADA
Dobitnici nagrada dužni su iste preuzeti najkasnije 30 dana od objave rezultata.

Ukoliko dobitnik nagrade nije u propisanom roku, navedenom u 1. st. ovog članka podigao nagradu, bit će
ponovo obaviješten pismenim putem u roku od osam dana od isteka roka iz stavka 1. ovog članka, a naknadni
rok za preuzimanje nagrade je 15 dana od dana primitka pismene obavijesti.

Nakon proteka roka iz st. 1 i st. 2. ovog članka, nagrade se neće moći preuzeti. Popis nepodignutih nagrada bit
će dostavljen Ministarstvu financija RH.

Organizator ne snosi putne troškove niti bilo kakve druge troškove vezane za podizanje nagrada.

Članak 9. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAGRADU
Dobitnik je dužan u roku navedenom u članku 8. preuzeti nagradu. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je
dužan identitet potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili (samo u slučaju maloljetnih dobitnika) osobnom
iskaznicom jednog od roditelja.
Kako bi ostvarili nagradu, dobitnici moraju predočiti osobnu iskaznicu s podacima (ime i prezime, adresa i grad)
koje su poslali u dobitnom SMS-u. Prilikom preuzimanja nagrada, dobitnik mora potpisati primopredajni zapisnik.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

U slučaju da Organizator ocijeni i dokaže da sudionik nije poštovao Pravila nagradne igre, ima pravo u bilo kojem
trenutku otkazati sve obveze prema sudioniku.

Članak 10. UPOTREBA PODATAKA O SUDIONIKU
Svi sudionici u ovoj nagradnoj igri suglasni su da u slučaju dobitka neke od nagrada, Organizator ima pravo
objaviti i koristiti njihovo ime, prezime, adresu i sliku bez naknade, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video
materijalu.

Članak 11. IZVANREDNI PREKID NAGRADNE IGRE
Nagradna igra može se prekinuti, prije proteka vremena trajanja navedenog u članku 3. jedino u slučaju više
sile.

Članak 12. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora utvrđuje
se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 13. PRIMJENA PRAVILA
Ova Pravila primjenjuju se nakon izdavanja suglasnosti Ministarstva financija RH te vrijede do objave rezultata
izvlačenja 10.12.2015.

Članak 15. OSTALE OBVEZE ORGANIZATORA
Organizator se obvezuje platiti 5% vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa sukladno
članku 67. st. 2 Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara.

U Zagrebu, 20.10.2015.
Malin Holmberg, Predsjednica Uprave

_______________________