Pravila nagradne igre SMS, dva, tri i osvoji Sony Xperia Z3


TELE2 d.o.o.
Za telekomunikacijske usluge
Ulica grada Vukovara 269d
10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 6328 300
F +385 (0)1 6328 301
OIB 70133616033
Ž.R. 2340009-1110169306


Temeljem odredbe članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) TELE2 d.o.o.
Zagreb (OIB 70133616033), Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb (u daljnjem tekstu Organizator)
donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„SMS, dva, tri i osvoji Sony Xperiu Z3“

Članak 1.
PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE
Priređivač nagradne igre „SMS, dva, tri i osvoji Sony Xperiu Z3” je tvrtka TELE2 d.o.o. Zagreb (OIB
70133616033), Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb.

Članak 2.
SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra provodi se u svrhu nagrađivanja Tele2 korisnika.

Članak 3.
VRIJEME TRAJANJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra počinje 05.11.2014. i traje do 05.12.2014., a bit će organizirana u jednom kolu.

Članak 4.
FOND NAGRADA
Fond nagrada nagradne igre utvrđen je od dobara koja se ne mogu zamijeniti za novac niti za neke
druge proizvode. U nagradnoj igri izvlači se ukupno 220 nagrada.
NAGRADNI FOND KOM
POJEDINAČNA
VRIJEDNOST
NAGRADE -
UKLJUČEN PDV (KN)
UKUPNA VRIJEDNOST
- UKLJUČEN PDV (KN)
Sony Xperia Z3 White 20 5.045,00 100.900,00
Tele2 promo majica 100 50,00 5.000,00
Tele2 puzzle 100 12,50 1.250,00
SVEUKUPNO 107.150,00

Ukupni iznos nagradnog fonda (sa PDV-om) je: 107.150,00 kn.
TELE2 d.o.o.
Za telekomunikacijske usluge
Ulica grada Vukovara 269d
10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 6328 300
F +385 (0)1 6328 301
OIB 70133616033
Ž.R. 2340009-1110169306Članak 5.
PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i glavnom izvlačenju imaju svi Tele2 pretplatnici i korisnici bonova,
koji koriste Tele2 uslugu putem koje mogu slati SMS poruke s dodanom vrijednosti, osim radnika
Organizatora.
Članak 6.
KONCEPT NAGRADNE IGRE
U nagradnoj igri sudjeluje svaki Tele2 korisnik koji u periodu od 05.11.2014. 00:00h do 05.12.2014.
23:59h pošalje SMS poruku sadržaja IME I PREZIME, ADRESA, P. BROJ, GRAD na kratki kod
60095. Jedinična cijena SMS poruke je 2,40kn s PDV-om. Sve poslane poruke bit će uključene u
izvlačenje, a korisnik može poslati neograničen broj SMS-ova za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Dobitnici nagrada bit će odabrani metodom slučajnog izbora iz Tele2 prodajnog sustava nakon
završetka nagradne igre. Dobitni SMS može biti samo onaj koji sadrži sve tražene informacije iz
stavka 1 ovog članka.


Članak 7.
IZVLAČENJE NAGRADA
Nagradno izvlačenje bit će organizirano 08.12.2014. u prostoru Organizatora. Izvlačenje se provodi
metodom slučajnog izbora iz Tele2 sustava.

Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija sastavljena od predstavnika Organizatora. U slučaju da se
na nagradnu igru prijavi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom,
nagrade će se dodjeljivati prema definiranom redoslijedu nagrada u nagradnom fondu dok se ne
nagrade svi prijavljeni sudionici.

O izvlačenim dobitnicima bit će sastavljen zapisnik sa točnim informacijama o vremenu i mjestu
izvlačenja, načinu izvlačenja, članovima komisije i dobitnicima (Ime, prezime, adresa i br. telefona).Članak 8.
OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE
Rezultati nagradne igre, odn. imena izvučenih dobitnika nagrada te način i mjesto preuzimanja
nagrada bit će objavljeni najkasnije 10.12.2014. na web stranici Organizatora. Prvih 20 dobitnika do
istog datuma bit će obaviješteni i telefonskim putem.

TELE2 d.o.o.
Za telekomunikacijske usluge
Ulica grada Vukovara 269d
10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 6328 300
F +385 (0)1 6328 301
OIB 70133616033
Ž.R. 2340009-1110169306Članak 9.
PODIZANJE NAGRADA
Dobitnici nagrada dužni su iste preuzeti najkasnije 30 dana od objave rezultata.
Ukoliko dobitnik nagrade nije u propisanom roku, navedenom u 1. st. ovog članka podigao nagradu,
bit će ponovo kontaktiran pismenim putem u roku od osam dana od isteka roka iz stavka 1 ovog
članka, a naknadni rok za preuzimanje nagrade je 15 dana od dana primitka pismene obavijesti.
Nakon proteka roka iz st. 1 i st. 2. ovog članka, nagrade se neće moći preuzeti. Popis nepodignutih
nagrada bit će dostavljen Ministarstvu financija RH.
Organizator ne snosi putne troškove niti bilo kakve druge troškove vezane za podizanje nagrada.

Članak 10.
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAGRADU
Dobitnik je dužan u roku navedenom u članku 9 preuzeti nagradu. Prilikom preuzimanja nagrade,
dobitnik je dužan identitet potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili (samo u slučaju maloljetnih
dobitnika) osobnom iskaznicom jednog od roditelja. Kako bi ostvarili nagradu, dobitnici moraju
predočiti osobnu iskaznicu s podacima (ime i prezime, adresa i grad) koje su poslali u dobitnom SMS-
u. Prilikom preuzimanja nagrada, dobitnik mora potpisati primopredajni zapisnik. Preuzimanjem
nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.
U slučaju da Organizator ocijeni i dokaže da sudionik nije poštovao Pravila nagradne igre, ima pravo u
bilo kojem trenutku otkazati sve obveze prema sudioniku.

Članak 11.
UPOTREBA PODATAKA O SUDIONIKU
Svi sudionici u ovoj nagradnoj igri suglasni su da, u slučaju dobitka neke od nagrada, Organizator ima
pravo objaviti i koristiti njihovo ime, prezime, adresu i sliku bez naknade, u tiskanom, zvučnom,
slikovnom i video materijalu.
Članak 12.
IZVANREDNI PREKID NAGRADNE IGRE
Nagradna igra može se prekinuti, prije proteka vremena trajanja navedenog u čl. 3, jedino u slučaju
više sile.


TELE2 d.o.o.
Za telekomunikacijske usluge
Ulica grada Vukovara 269d
10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 (0)1 6328 300
F +385 (0)1 6328 301
OIB 70133616033
Ž.R. 2340009-1110169306


Članak 13.
NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora
utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 14.
PRIMJENA PRAVILA
Ova Pravila primjenjuju se nakon izdavanja suglasnosti Ministarstva financija RH te vrijede do objave
rezultata izvlačenja 10.12.2014.

Članak 15.
OSTALE OBVEZE ORGANIZATORA
Organizator se obvezuje platiti 5% vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa
sukladno članku 67. st. 2 Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara.

U Zagrebu, 20.10.2014.

Odobrenje Porezne uprave:
KLASA: UP/I-460-02/14-01/723
URBROJ: 513-07-21-01/14-2

Malin Holmberg, izvršni direktor

_______________________