Pravila nagradne igre "Tele2 božićna nagradna igra" 2016


Temeljem odredbe članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) TELE2 d.o.o. Zagreb (OIB
70133616033), Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb (u daljnjem tekstu Organizator) donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
"Tele2 božićna nagradna igra"

Članak 1.
PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE
Priređivač nagradne igre "Tele2 božićna nagradna igra" je tvrtka TELE2 d.o.o. Zagreb (OIB 70133616033),
Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb.
Članak 2.
SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra provodi se u svrhu nagrađivanja Tele2 korisnika.
Članak 3.
VRIJEME TRAJANJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra počinje 01.12.2016. i traje do 20.12.2016. u 23:59h, a bit će organizirana u jednom kolu.

Članak 4.
FOND NAGRADA
Fond nagrada nagradne igre utvrđen je od dobara koja se ne mogu zamijeniti za novac niti za neke druge
proizvode. U nagradnoj igri izvlači se ukupno 33 nagrade. NAGRADNI FOND KOM
POJEDINAČNA
VRIJEDNOST
NAGRADE -
UKLJUČEN PDV
(KN)
UKUPNA
VRIJEDNOST -
UKLJUČEN PDV
(KN)
Huawei P8 lite 3 1.499 4.497
Poklon bon Lego 30 200 6.000
UKUPNO 10.497

Ukupni iznos nagradnog fonda (s PDV-om) je: 10.497,00 kn.
Članak 5.
PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i glavnom izvlačenju imaju svi korisnici koji u razdoblju trajanja nagradne
igre pošalju SMS poruku sadržaja IME, PREZIME, ULICA i BROJ, POŠTANSKI BROJ GRAD na broj 60095
(npr. Ivo Ivić, Ilica 1, 10000 Zagreb). Pravo sudjelovanja imaju korisnici čija tarifa podržava slanje SMS poruka
na broj 60095. Jedinična cijena SMS poruke je 2,40kn s PDV-om. Sve poslane poruke bit će uključene
u izvlačenje, a korisnik može poslati neograničen broj SMS-ova za sudjelovanje u nagradnoj igri.
Dobitnici nagrada bit će odabrani metodom slučajnog izbora iz Tele2 prodajnog sustava nakon završetka
nagradne igre. Dobitni SMS može biti samo onaj koji sadrži sve tražene informacije iz
ovog članka.
Pravo sudjelovanja nemaju radnici Organizatora i povezanih društava.
Članak 7.
IZVLAČENJE NAGRADA
Nagradno izvlačenje bit će organizirano 22.12.2016. u prostoru Organizatora. Izvlačenje se provodi metodom
slučajnog izbora iz Tele2 sustava.
Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija sastavljena od predstavnika Organizatora. U slučaju da u nagradnoj
igri sudjeluje manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, nagrade će se dodjeljivati
prema definiranom redoslijedu nagrada u nagradnom fondu dok se ne nagrade svi sudionici.

O izvlačenim dobitnicima bit će sastavljen zapisnik sa točnim informacijama o vremenu i mjestu izvlačenja,
načinu izvlačenja, članovima komisije i dobitnicima.

Članak 8.
OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE
Rezultati nagradne igre, odnosno imena izvučenih dobitnika nagrada te način i mjesto preuzimanja nagrada
bit će objavljeni najkasnije 23.12.2016. na web stranici Organizatora. Dobitnik glavne nagrade do istog datuma
bit će obaviješten i telefonskim putem, a dobitnici ostalih nagrada SMS porukom.

Članak 9.
PODIZANJE NAGRADA
Dobitnik glavne nagrade dužan je istu preuzeti najkasnije 30 (trideset) dana od objave rezultata.
Ukoliko dobitnik glavne nagrade nije u propisanom roku, navedenom u 1. st. ovog članka podigao nagradu, bit
će ponovo kontaktiran telefonskim putem u roku od 8 (osam) dana od isteka roka iz stavka 1 ovog članka, a
naknadni rok za preuzimanje nagrade je 15 (petnaest) dana od dana od druge obavijesti.
Nakon proteka roka iz st. 1 i st. 2. ovog članka, nagrada se neće moći preuzeti. Informacija o nepodignutoj
nagradi bit će dostavljena Ministarstvu financija RH.
Ostale nagrade bit će dodijeljene dobitnicima kroz sustav o čemu će biti obavješteni SMS porukom.
Organizator ne snosi putne troškove niti bilo kakve druge troškove vezane za podizanje nagrada.

Članak 10.
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAGRADU
Dobitnik je dužan u roku navedenom u članku 9 preuzeti nagradu. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je
dužan identitet potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom ili (samo u slučaju maloljetnih
dobitnika) osobnom iskaznicom jednog od roditelja. Prilikom preuzimanja nagrada, dobitnik mora potpisati
primopredajni zapisnik. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.
U slučaju da Organizator ocijeni i dokaže da sudionik nije poštovao Pravila nagradne igre, ima pravo u bilo
kojem trenutku otkazati sve obveze prema sudioniku.

Članak 11.
UPOTREBA PODATAKA O SUDIONIKU
Svi sudionici u ovoj nagradnoj igri suglasni su da, u slučaju dobitka neke od nagrada, Organizator ima pravo
objaviti i koristiti njihovo ime, prezime, adresu i sliku bez naknade, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video
materijalu.

Članak 12.
IZVANREDNI PREKID NAGRADNE IGRE
Nagradna igra može se prekinuti, prije proteka vremena trajanja navedenog u čl. 3, jedino u slučaju više sile.


Članak 13.
NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora utvrđuje
se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 14.
PRIMJENA PRAVILA
Ova Pravila primjenjuju se nakon izdavanja suglasnosti Ministarstva financija RH te vrijede do objave rezultata
izvlačenja 23.12.2016.
Članak 15.
OSTALE OBVEZE ORGANIZATORA
Organizator se obvezuje platiti 5% vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa sukladno
članku 67. st. 2 Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara.

U Zagrebu, 31.10.2016.
Viktor Pavlinić, predsjednik Uprave


Odobrenje Porezne uprave:
KLASA:UP/I-460-02/16-01/745
URBROJ:513-07-21-01/16-3