Pravila nagradne igre "Tele2 nagrađuje OK-ovce"Temeljem odredbe članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) TELE2 d.o.o. Zagreb (OIB
70133616033), Ulica grada Vukovara 269d, Zagreb (u daljnjem tekstu Organizator) donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
"Tele2 nagrađuje OK-ovce"

Članak 1.
PRIREĐIVAČ NAGRADNE IGRE
Priređivač nagradne igre "Tele2 nagrađuje OK-ovce" je tvrtka TELE2 d.o.o. Zagreb (OIB 70133616033), Ulica
grada Vukovara 269d, Zagreb.

Članak 2.
SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra provodi se u svrhu pridobivanja i nagrađivanja novih Tele2 korisnika.

Članak 3.
VRIJEME TRAJANJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra počinje 13.06.2016. i traje do 15.08.2016. u 23:59h, a bit će organizirana u jednom kolu.

Članak 4.
FOND NAGRADA
Fond nagrada nagradne igre utvrđen je od dobara koja se ne mogu zamijeniti za novac niti za neke druge
proizvode. U nagradnoj igri izvlači se ukupno 100 nagrada.
NAGRADNI FOND KOM
POJEDINAČNA
VRIJEDNOST
NAGRADE -
UKLJUČEN PDV
(KN)
UKUPNA
VRIJEDNOST -
UKLJUČEN PDV
(KN)
Sony Playstation 4 + PES 2016 1 3.199,00 3.199,00
3GB prometa kroz 3 mjeseca 99 285,00 28.215,00
SVEUKUPNO 31.414,00

Ukupni iznos nagradnog fonda (sa PDV-om) je: 31.414,00 kn.


Članak 5.
PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i glavnom izvlačenju imaju svi korisnici koji do 15.08.2016 aktiviraju SIM
karticu dobivenu u pakiranju Ok Sport časopisa koji izlazi 13.06.2016. te nadoplate istu do 15.08.2016 s
minimalno 25kn.

Članak 6.
KONCEPT NAGRADNE IGRE
U nagradnoj igri sudjeluje svaki korisnik koji je do 15.08.2016. aktivirao SIM karticu umetnutu u pakiranje OK
Sport časopisa koji na kioske izlazi 13.06.2016. Korisnik karticu do navedenog datuma mora aktivirati i barem
jednom nadoplatiti bonom od minimalno 25kn.

Dobitnici nagrada (vlasnici izvučenog broja SIM kartice) bit će odabrani metodom slučajnog izbora iz Tele2
prodajnog sustava nakon završetka nagradne igre.

Članak 7.
IZVLAČENJE NAGRADA
Nagradno izvlačenje bit će organizirano 19.08.2016. u prostoru Organizatora. Izvlačenje se provodi metodom
slučajnog izbora iz Tele2 sustava.

Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija sastavljena od predstavnika Organizatora. U slučaju da u nagradnoj
igri sudjeluje manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, nagrade će se dodjeljivati
prema definiranom redoslijedu nagrada u nagradnom fondu dok se ne nagrade svi sudionici.

O izvlačenim dobitnicima bit će sastavljen zapisnik sa točnim informacijama o vremenu i mjestu izvlačenja,
načinu izvlačenja, članovima komisije i dobitnicima (MSISDN SIM kartice - korisnički broj).


Članak 8.
OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE
Rezultati nagradne igre, odn. imena izvučenih dobitnika nagrada te način i mjesto preuzimanja nagrada bit će
objavljeni najkasnije 24.08.2016. na web stranici Organizatora. Dobitnik glavne nagrade do istog datuma bit
će obaviješten i telefonskim putem, a dobitnici ostalih nagrada SMS porukom.Članak 9.
PODIZANJE NAGRADA
Dobitnik glavne nagrade dužan je istu preuzeti najkasnije 30 dana od objave rezultata.
Ukoliko dobitnik glavne nagrade nije u propisanom roku, navedenom u 1. st. ovog članka podigao nagradu, bit
će ponovo kontaktiran telefonskim putem u roku od osam dana od isteka roka iz stavka 1 ovog članka, a
naknadni rok za preuzimanje nagrade je 15 dana od dana od druge obavijesti.
Nakon proteka roka iz st. 1 i st. 2. ovog članka, nagrada se neće moći preuzeti. Informacija o nepodignutoj
nagradi bit će dostavljena Ministarstvu financija RH.
Ostale nagrade bit će dodijeljene dobitnicima kroz sustav o čemu će biti obavješteni SMS porukom.
Organizator ne snosi putne troškove niti bilo kakve druge troškove vezane za podizanje nagrada.

Članak 10.
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAGRADU
Dobitnik je dužan u roku navedenom u članku 9 preuzeti nagradu. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je
dužan identitet potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom. Prilikom preuzimanja nagrada, dobitnik mora potpisati
primopredajni zapisnik. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.
U slučaju da Organizator ocijeni i dokaže da sudionik nije poštovao Pravila nagradne igre, ima pravo u bilo
kojem trenutku otkazati sve obveze prema sudioniku.

Članak 11.
UPOTREBA PODATAKA O SUDIONIKU
Svi sudionici u ovoj nagradnoj igri suglasni su da, u slučaju dobitka neke od nagrada, Organizator ima pravo
objaviti i koristiti njihovo ime, prezime, adresu i sliku bez naknade, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video
materijalu.

Članak 12.
IZVANREDNI PREKID NAGRADNE IGRE
Nagradna igra može se prekinuti, prije proteka vremena trajanja navedenog u čl. 3, jedino u slučaju više sile.


Članak 13.
NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA
Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora utvrđuje
se nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 14.
PRIMJENA PRAVILA
Ova Pravila primjenjuju se nakon izdavanja suglasnosti Ministarstva financija RH te vrijede do objave rezultata
izvlačenja 24.08.2016.

Članak 15.
OSTALE OBVEZE ORGANIZATORA
Organizator se obvezuje platiti 5% vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog Crvenog križa sukladno
članku 67. st. 2 Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara.

U Zagrebu, 15.05.2016.
Viktor Pavlinić, izvršni direktor

_______________________

Odobrenje Porezne uprave:
KLASA: UP/I-460-02/16-01/389
URBROJ: 513-07-21-01/16-3