Pravila pravedne uporabe reguliranih maloprodajnih usluga roaminga u zemljama EEA




Pravila pravedne uporabe reguliranih maloprodajnih usluga roaminga u zemljama EEA (EU +
Norveška, Lihtenštajn i Island) po domaćim maloprodajnim cijenama u elektroničkoj
komunikacijskoj mreži Tele2

1. Korištenje roaming usluga u zemljama EEA za potrebe povremenih putovanja omogućeno je na svim
tarifama Tele2 d.o.o. (dalje: Tele2), osim ukoliko nije drugačije definirano uvjetima pojedine tarife. U
slučaju tarifa za korisnike bonova preduvjet za korištenje usluga u roamingu je da je SIM kartica
prethodno aktivirana prvim pozivom/SMS-om/podatkovnim povezivanjem u elektroničkoj
komunikacijskoj mreži Tele2.
2. Korištenje roaming usluga u zemljama EEA obračunava se na temelju domaćih cijena u tarifi ili opciji
korisnika na sljedeći način:
• ukoliko domaća tarifa/opcija korisnika uključuje određenu količinu minuta/SMSova/podatkovnog
prometa prema ostalim mobilnim mrežama u Republici Hrvatskoj (dalje:
RH), troše se te minute/SMS/podatkovni promet;
• ukoliko domaća tarifa/opcija korisnika ne uključuje određenu količinu minuta/SMSova/podatkovnog
prometa prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve minute/SMSovi/podatkovni
promet prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošeni
naplaćuje se cijena poziva/SMS-ova/podatkovnog prometa prema ostalim mobilnim mrežama
u RH koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju;
• ako se u okviru domaće tarife/opcije korisnika naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema
ostalim mobilnim mrežama u RH, ista će se naplaćivati i u roamingu u zemljama EEA;
• primjenjuju se obračunske jedinice koje vrijede u okviru domaće tarife/opcije korisnika;
3. Tele2 primjenjuje i politiku pravedne uporabe na potrošnju roaming usluga u zemljama EEA koje se
pružaju pod uvjetima navedenim u članku 2. ovih pravila u cilju sprječavanja zlouporabe ili
prekomjerne uporabe te u okviru navedene politike pravedne uporabe može primijeniti jednu ili više
mjera, a koje mogu biti sljedeće:
• Tele2 može od korisnika roaminga u EEA koji nisu korisnici bonova zahtijevati dodatni dokaz o
uobičajenom boravištu u RH ili drugim stabilnim vezama s RH;
• u pojedinim domaćim tarifama/opcijama koje uključuju određenu količinu podatkovnog
prometa, te u pojedinim domaćim tarifama za korisnike bonova, Tele2 je odredio minimalnu
količinu podatkovnog prometa koja će korisnicima biti dostupna u roamingu u EEA bez dodatne
roaming naknade, odnosno po cijenama sukladno navedenom u članku 2. ovih uvjeta
korištenja. Koja se minimalna količina podatkovnog prometa koja će korisnicima biti dostupna
u roamingu u EEA primjenjuje za koju tarifu Korisnik može provjeriti slijedećeg linka
http://bit.ly/RoamuslingRES za privatne pretplatnike i korisnike bonova i
http://bit.ly/RoamingBU za poslovne pretplatnike;
• Tele2 može primijeniti mehanizme kontrole radi utvrđivanja jesu li korisnici pretežito koristili
usluge u pokretnoj mreži Tele2 ili one u roamingu u EEA i jesu li pri tome korisnici uglavnom
bili prijavljeni u pokretnoj mreži Tele2 ili u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA.
Ukoliko Tele2 utvrdi da je pojedini korisnik u prethodnom promatranom razdoblju, koje nije
kraće od 4 mjeseca, pretežito koristio pojedinu uslugu u roamingu u EEA i uglavnom bio
prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, Tele2 može tom korisniku poslati
upozorenje o utvrđenom obrascu ponašanja koje upućuje na rizik zlouporabe ili prekomjerne
uporabe regulirane roaming usluge u EEA. Ukoliko nakon 15 dana od poslane obavijesti
korisnik u promatranom razdoblju i dalje zadrži pretežito korištenje te usluge u roamingu u
EEA, pri čemu je i dalje uglavnom prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA,
Tele2 može primijeniti dodatnu roaming naknadu na daljnje korištenje te usluge;
• kao dodatne mehanizme kontrole rizika zlouporabe ili prekomjerne uporabe roaming usluga
Tele2 može pratiti postoji li dugotrajna neaktivnost određene SIM kartice povezane uglavnom
ili isključivo s uporabom u roamingu ili postoji li pretplata i uzastopna uporaba više SIM kartica
od strane istog korisnika u roamingu. Ukoliko Tele2 u promatranom razdoblju za pojedinog
korisnika utvrdi postojanje jednog od pokazatelja navedenih u ovoj točki, Tele2 može tom
korisniku poslati upozorenje o utvrđenom obrascu ponašanja koje upućuje na rizik zlouporabe
ili prekomjerne uporabe roaming usluga u EEA. Ukoliko i nakon 15 dana od poslane obavijesti
pokazatelji korištenja usluga Tele2 ukazuju na rizike zlouporabe ili prekomjerne uporabe
roaming usluga u EEA Tele2 može u slučaju tog korisnika primijeniti dodatnu roaming naknadu
na daljnje korištenje roaming usluga u EEA.
4. Ukoliko su temeljem primijenjenih mjera iz članka 3. ovih pravila ispunjeni uvjeti za primjenu
dodatne roaming naknade, ista se obračunava na sljedeći način:
• dodatna roaming naknada se obračunava dodatno na domaću cijenu u tarifi ili opciji koja je
određena sukladno navedenom u članku 2. ovih pravila;
• iznosi dodatnih roaming naknada i najviši ukupni iznosi koji se mogu naplatiti u slučaju
primjene dodatne roaming naknade navedeni su u cjeniku Tele2 i na web stranicama Tele2.
Tele2 zadržava pravo promjene iznosa dodatnih roaming naknada vezano uz usklađivanje
cijena roaming naknada s promjenom tečaja eura, te s promjenom najviših reguliranih
veleprodajnih naknada sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta
i Vijeća o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji;
• obračunska jedinica za dolazne i odlazne pozive u roamingu u EEA je sekunda, uz početno
obračunsko razdoblje od 30 sekundi za odlazne pozive, dok je obračunska jedinica za
podatkovni promet kilobajt.
5. Tele2 obavještava korisnika u slučaju ako su ispunjeni uvjeti za primjenu dodatne roaming naknade,
te o primjenjivom iznosu dodatne roaming naknade ukoliko korisnik nastavi s uporabom roaming
usluga u EEA nakon zaprimljene obavijesti.
6. U slučaju zaprimanja obavijesti o ispunjenim uvjetima za primjenu dodatne roaming naknade
temeljem primijenjenih mehanizama kontrole iz članka 5. ovih pravila korisnik Tele2 ima pravo
podnošenja prigovora u vezi s primjenom dodatne roaming naknade uz dostavu dokaza da roaming
usluge u EEA upotrebljava samo za potrebe povremenih putovanja u EEA. Korisnik prigovor iz ovog
članka može podnijeti na adresu: Tele2 d.o.o., Županijska 21, 31000 Osijek.
Podnošenje prigovora ne odgađa primjenu dodatnih roaming naknada.
7. U slučaju primjene dodatne roaming naknade, nakon što se utvrdi kako više ne postoje uvjeti za
primjenu iste, Tele2 će dodatnu roaming naknadu ukinuti, o čemu će pravovremeno obavijestiti
korisnika.
8. Ukoliko Tele2 utvrdi da se SIM kartice organizirano preprodaju kako bi se omogućila potrošnja
reguliranih roaming usluga u EEA po domaćim cijenama iz članka 2. ovih pravila, Tele2 može poduzeti
hitne mjere kako bi se isto onemogućilo.
9. Tele2 može u svojoj ponudi imati i alternativnu roaming ponudu koja korisnicima omogućava
korištenje roaming usluga u zemljama EEA pod uvjetima koji su različiti od navedenog u ovim pravilima.
Zahtjev za korištenje alternativnih roaming ponuda korisnici zasebno podnose, pri čemu se primjenjuju
uvjeti korištenja alternativnih roaming ponuda.
10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim pravilima na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti i drugi posebni uvjeti i/ili specifikacije za usluge Tele2 koje korisnik koristi.
11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih pravila, o čemu će korisnik biti obaviješten putem web stranica
ili na drugi primjeren način.
12. Ova pravila su objavljena i važeća od 08.08.2017. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.