Pravila promjena podatkovnih tarifa za Tele2 pretplatnike


PRAVILA PROMJENA PODATKOVNIH TARIFA ZA TELE2 PRETPLATNIKE1

Od 24.04.2017 godine Tele2 tarife u aktualnoj ponudi i dostupne za promjenu tarife su: Internet
DESET GB, Internet PEDESET GB, Internet STO GB, Internet BEZBROJ GB. Pretplatnici mogu
promijeniti svoju tarifu samo na neku od navedenih tarifa dostupnih za promjenu, te se u tom slučaju
ne mogu vratiti na svoju staru tarifu niti na bilo koju drugu tarifu koja od 24.04.2017. nije dostupna
za aktivaciju.
Od 24.04.2017 godine na kanalima direktne prodaje poslovnim korisnicima dostupna za promjenu
je i tarifa Mobilni Internet Tri.
1. Pravila promjene tarifa za Tele2 pretplatnike tarifa, Internet DESET GB, Internet PEDESET
GB, Internet STO GB, Internet BEZBROJ GB.
1.1. Pretplatnik ili poslovni Pretplatnik koji koristi tarifu Internet DESET GB, Internet PEDESET
GB, Internet STO GB, Internet BEZBROJ GB i koji nema ugovoreno obvezno trajanje
ugovora može bez naknade promijeniti tarifu na bilo koju od tarifa dostupnih za promjenu,
bez obzira na iznos mjesečne naknade trenutne tarife i tarife na koju se vrši promjena.
1.2. Pretplatnik ili poslovni Pretplatnik koji koristi tarifu Internet DESET GB, Internet PEDESET
GB, Internet STO GB, Internet BEZBROJ GB i koji ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora
i nije kupio uređaj sa ili bez dodatne opreme može bez naknade promijeniti tarifu na bilo koju
od tarifa dostupnih za promjenu, bez obzira na iznos mjesečne naknade trenutne tarife i tarife
na koju se vrši promjena.
1.3. Pretplatnik koji koristi tarifu Internet DESET GB, Internet PEDESET GB, Internet STO GB,
Internet BEZBROJ GB te pri tome ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora i kupio je uređaj
sa ili bez dodatne opreme te je ostvario popust na cijenu uređaja sa ili bez dodatne opreme
(Popust - ugovorena tarifa) može promijeniti tarifu na bilo koju od tarifa dostupnih za
promjenu, bez obzira na iznos mjesečne naknade trenutno korištene tarife i tarife na koju se
vrši promjena no pri tom plaća razliku između tarifnih popusta koji se ostvaruju na različitim
tarifama, a najviše do iznosa popusta. Tarifni popust na cijenu uređaja sa ili bez dodatne
opreme je iznos popusta koji Pretplatnik ostvaruje na cijenu uređaja sa ili bez dodatne
opreme pri ugovaranju odabrane tarife i ugovorne obveze na toj odabranoj tarifi.
Primjerice, Pretplatnik ugovori tarifu Internet STO GB i pri tome ostvari tarifni popust na cijenu
uređaja od 500 kn želi nakon nekoliko mjeseci promijeniti trenutnu tarifu na tarifu Internet
DESET GB. U slučaju da je Pretplatnik u trenutku ugovaranja umjesto tarife Internet STO
GB ugovorio tarifu Internet DESET GB ostvario bi tarifni popust od primjerice 300 kn. Razlika
između tarifnih popusta iznosi 200 kn u slučaju promjene na tarifu Mobilni internet DESET
(500 kn - 300 kn = 200 kn). U ovom primjeru Pretplatnik bi platio iznos od 200 kn kada bi
promijenio ugovorenu tarifu Internet STO sa tarifom Mobilni Internet DESET.

1 Ova Pravila primjenjuju se od 24.05.2016., a izmijenjena su 20.10.2016., 30.12.2016., 31.03.2017., 24.04.2017.,
01.07.2017. i 14.2.2019.
1.4. Navedena razlika između tarifnih popusta se plaća prilikom prve promjene tijekom istog
obveznog trajanja ugovora i bit će obračunata na prvom sljedećem računu kojeg će
Pretplatnik odnosno Poslovni pretplatnik primiti nakon promjene tarife.
1.5. U slučaju povratka na prvotno ugovorenu tarifu razlika između tarifnih popusta se
Pretplatniku ne plaća. Također, u slučaju promjene tarife gdje Pretplatnik trenutnu tarifu
mijenja tarifom na kojoj bi u trenutku ugovaranja ostvario veći iznos tarifnog popusta na cijenu
uređaja razlika između tarifnih popusta se ne plaća Pretplatniku.
1.6. Pravila iz točke 1.3., 1.4. i 1.5. se primjenjuju i za Poslovnog pretplatnika koji je ugovorio
tarifu ili više njih u bilo kojem prodajnom kanalu osim u prodajnom kanalu izravne prodaje
poslovnim pretplatnicima. Poslovni pretplatnici koji su tarifu ili više njih ugovorili i uređaj sa ili
bez dodatne opreme kupili u prodajnom kanalu izravne prodaje poslovnim pretplatnicima
prvotno ugovorenu tarifu zajedno sa svim ostalim ugovorenim uslugama ne mogu mijenjati
tijekom cijelog obveznog trajanja ugovora osim ako je drugačije ugovoreno sa prodajnim
zastupnikom.
1.7. Pretplatnik koji želi promijeniti tarifu i ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora mora imati
podmirene sve račune, a najmanje jedan ako je prošlo tek jedno obračunsko razdoblje te
promjenu može napraviti jednom u obračunskom razdoblju. Pretplatnik koji želi promijeniti
tarifu i nema ugovoreno obvezno trajanje ugovora može promijeniti tarifu i prije prvog
plaćenog računa. Promjena tarife se radi u tijeku obračunskog razdoblja u kojem je
zatražena, uz zadovoljene gore navedene uvjete.
1.8. Poslovni pretplatnik koji želi promijeniti tarifu i ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora mora
imati podmirene sve račune, a najmanje šest ako je prošlo tek šest obračunskih razdoblja te
promjenu može napraviti samo jednom u obračunskom razdoblju i jednom tijekom istog
obveznog trajanja ugovora ako prelazi na tarifu s manjim iznosom mjesečne naknade.
Poslovni pretplatnik koji trenutnu tarifu mijenja tarifom s većim iznosom mjesečne naknade i
ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora mora imati podmirene sve račune, a najmanje
jedan ako je prošlo tek jedno obračunsko razdoblje te promjenu može napraviti jednom u
obračunskom razdoblju ali više puta tijekom istog obveznog trajanja ugovora. Poslovni
pretplatnik koji želi promijeniti tarifu i nema ugovoreno obvezno trajanje ugovora može
promijeniti tarifu i prije prvog plaćenog računa.

2. Pravila promjene tarifa za Tele2 pretplatnike tarifa, Mobilni internet Tri, Mobilni internet
Deset, Mobilni internet Trideset, Mobilni internet Pedeset, Mobilni internet Sto, Mobilni
internet Tristo uvedene u svibnju 2016. godine
2.1. Pretplatnik ili poslovni Pretplatnik koji koristi tarifu Mobilni internet Tri, Mobilni internet Deset,
Mobilni internet Trideset, Mobilni internet Pedeset, Mobilni internet Sto ili Mobilni internet
Tristo i koji nema ugovoreno obvezno trajanje ugovora može bez naknade promijeniti tarifu
na bilo koju od tarifa dostupnih za promjenu, bez obzira na iznos mjesečne naknade trenutne
tarife i tarife na koju se vrši promjena.
2.2. Pretplatnik ili poslovni Pretplatnik koji koristi tarifu Mobilni internet Tri, Mobilni internet Deset,
Mobilni internet Trideset, Mobilni internet Pedeset, Mobilni internet Sto ili Mobilni internet
Tristo i koji ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora i nije kupio uređaj sa ili bez dodatne
opreme može bez naknade promijeniti tarifu na bilo koju od tarifa dostupnih za promjenu,
bez obzira na iznos mjesečne naknade trenutne tarife i tarife na koju se vrši promjena.
2.3. Pretplatnik koji koristi tarifu Mobilni internet Tri, Mobilni internet Deset, Mobilni internet
Trideset, Mobilni internet Pedeset, Mobilni internet Sto ili Mobilni internet Tristo te pri tome
ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora i kupio je uređaj sa ili bez dodatne opreme te je
ostvario popust na cijenu uređaja sa ili bez dodatne opreme (Popust - ugovorena tarifa)
može promijeniti tarifu na bilo koju od tarifa dostupnih za promjenu, bez obzira na iznos
mjesečne naknade trenutno korištene tarife i tarife na koju se vrši promjena no pri tom plaća
razliku između tarifnih popusta koji se ostvaruju na različitim tarifama, a najviše do iznosa
popusta. U promotivnom periodu od 20.10.2016. do 24.10.2016. korisnici koji mijenjaju tarifu
neće na način kako je opisano ovom točkom platiti tarifni popust. Tarifni popust (koji se u
promotivnom periodu neće naplatiti) na cijenu uređaja sa ili bez dodatne opreme je iznos
popusta koji Pretplatnik ostvaruje na cijenu uređaja sa ili bez dodatne opreme pri ugovaranju
odabrane tarife i ugovorne obveze na toj odabranoj tarifi.
Primjerice, Pretplatnik ugovori tarifu Mobilni internet Sto i pri tome ostvari tarifni popust na
cijenu uređaja od 500 kn želi nakon nekoliko mjeseci promijeniti trenutnu tarifu na tarifu
Mobilni internet Pedeset ili tarifu Mobilni internet Deset. U slučaju da je Pretplatnik u trenutku
ugovaranja umjesto tarife Mobilni internet Sto ugovorio tarifu Mobilni internet Pedeset
ostvario bi tarifni popust od primjerice 300 kn, a da je ugovorio tarifu Mobilni internet Deset
ostvario bi 100 kn tarifnog popusta. Razlika između tarifnih popusta iznosi 200 kn u slučaju
promjene na tarifu Mobilni internet Pedeset (500 kn - 300 kn = 200 kn) odnosno 400 kn u
slučaju promjene na tarifu Mobilni internet Deset (500 kn - 100 kn = 400 kn). U ovom
primjeru Pretplatnik bi platio iznos od 200 kn kada bi promijenio ugovorenu tarifu Mobilni
internet Sto sa tarifom Mobilni internet Pedeset odnosno 400 kn kada bi tarifu Mobilni
internet Sto promijenio tarifom Mobilni internet Deset.
2.4. Navedena razlika između tarifnih popusta se plaća prilikom prve promjene tijekom istog
obveznog trajanja ugovora i bit će obračunata na prvom sljedećem računu kojeg će
Pretplatnik odnosno Poslovni pretplatnik primiti nakon promjene tarife.
2.5. Pravila iz točke 2.3., 2.4. i 2.5. se primjenjuju i za Poslovnog pretplatnika koji je ugovorio
tarifu ili više njih u bilo kojem prodajnom kanalu osim u prodajnom kanalu izravne prodaje
poslovnim pretplatnicima. Poslovni pretplatnici koji su tarifu ili više njih ugovorili i uređaj sa
ili bez dodatne opreme kupili u prodajnom kanalu izravne prodaje poslovnim pretplatnicima
prvotno ugovorenu tarifu zajedno sa svim ostalim ugovorenim uslugama ne mogu mijenjati
tijekom cijelog obveznog trajanja ugovora osim ako je drugačije ugovoreno sa prodajnim
zastupnikom.
2.6. Pretplatnik koji želi promijeniti tarifu i ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora mora imati
podmirene sve račune, a najmanje jedan ako je prošlo tek jedno obračunsko razdoblje te
promjenu može napraviti jednom u obračunskom razdoblju. Pretplatnik koji želi promijeniti
tarifu i nema ugovoreno obvezno trajanje ugovora može promijeniti tarifu i prije prvog
plaćenog računa. Promjena tarife se radi u tijeku obračunskog razdoblja u kojem je
zatražena, uz zadovoljene gore navedene uvjete.
2.7. Poslovni pretplatnik koji želi promijeniti tarifu i ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora
mora imati podmirene sve račune, a najmanje šest ako je prošlo tek šest obračunskih
razdoblja te promjenu može napraviti samo jednom u obračunskom razdoblju i jednom
tijekom istog obveznog trajanja ugovora ako prelazi na tarifu s manjim iznosom mjesečne
naknade. Poslovni pretplatnik koji trenutnu tarifu mijenja tarifom s većim iznosom mjesečne
naknade i ima ugovoreno obvezno trajanje ugovora mora imati podmirene sve račune, a
najmanje jedan ako je prošlo tek jedno obračunsko razdoblje te promjenu može napraviti
jednom u obračunskom razdoblju ali više puta tijekom istog obveznog trajanja ugovora.
Poslovni pretplatnik koji želi promijeniti tarifu i nema ugovoreno obvezno trajanje ugovora
može promijeniti tarifu i prije prvog plaćenog računa.

3. Pravila promjene tarifa za Tele2 pretplatnike tarifa, Dnevni mobilni internet Jedan, Dnevni
mobilni internet Tri i Dnevni mobilni internet Deset
3.1. Pretplatnik koji se nalazi na jednoj od Dnevni mobilni internet tarifu ne može migrirati na niti
jednu drugu tarifu (sve tarife uključujući i neku drugu Dnevni internet tarifu) niti mogu migrirati
sa neke druge tarife na jednu od Dnevni mobilni internet tarifu.

4. Pravila promjene tarifa za Tele2 pretplatnike svih ostalih tarifa
4.1. Korisnik odnosno Poslovni korisnik koji koristi bilo koju Tele2 tarifu za pretplatnike (dalje u
tekstu: Tele2 tarifu) i koji nije ugovorno vezan (nema ugovoreno obvezno trajanje ugovora)
može pod uvjetima iz točke 4.6. promijeniti trenutnu Tele2 tarifu u bilo koju drugu tarifu u
aktualnoj ponudi Tele2 kao i prelaziti s tarife na tarifu iz aktualne ponude Tele2 (mijenjati
tarife), bez obzira na iznos minimalne mjesečne potrošnje odnosno mjesečne naknade tarife
koju trenutno koristi, uz uvjet da su podmireni svi računi. Jednom kada prijeđe na tarifu iz
aktualne ponude primjenjuju se pravila promjene tarife iz točke 1.
4.2. Korisnik odnosno Poslovni korisnik koji koristi bilo koju Tele2 tarifu, ugovorno je vezan (ima
ugovoreno obvezno trajanje ugovora) i podmirio je sve račune, može pod uvjetima
naznačenim u točkama 4.3., 4.4., 4.5. i/ili 4.6. ovih Pravila promijeniti tarifu na način da mu
obvezno trajanje ugovora nastavlja teći neprekinuto i na novoj (promijenjenoj) tarifi. Jednom
kada prijeđe na tarifu iz aktualne ponude primjenjuju se pravila promjene tarife iz točke 1.
4.3. Korisnik odnosno Poslovni korisnik koji koristi Tele2 tarifu i koji je ugovorno vezan (ima
ugovoreno obvezno trajanje ugovora) može pod uvjetima iz točke 4.6. promijeniti tarifu u
drugu tarifu iz aktualne Tele2 ponude s istim ili većim iznosom minimalne mjesečne
potrošnje, tj. mjesečne naknade, i to jednom u kalendarskom mjesecu. Jednom kada prijeđe
na tarifu iz aktualne ponude primjenjuju se pravila promjene tarife iz točke 1.
4.4. Korisnik koji koristi Tele2 tarifu i koji je ugovorno vezan (ima ugovoreno obvezno trajanje
ugovora) može promijeniti tarifu u drugu tarifu iz aktualne Tele2 ponude, s prvim neposredno
manjim iznosom minimalne mjesečne potrošnje, tj. mjesečne naknade uz uvjet ukidanja svih
eventualnih dodijeljenih popusta ostvarenih po bilo kojoj osnovi na staroj tarifi i uz sljedeće
uvjete:
(1) najranije nakon 3 mjeseca od trenutka ugovaranja obveznog trajanja ugovora; uz uvjet
da su podmireni svi računi;
(2) da plati jednokratnu naknadu za promjenu tarife u iznosu od 200 kuna (PDV uključen).
Jednokratna naknada bit će obračunata na prvom sljedećem računu kojeg će Korisnik
primiti nakon promjene tarife. Jednom kada prijeđe na tarifu iz aktualne ponude
primjenjuju se pravila promjene tarife iz točke 1. U promotivnom periodu od 20.10.2016.
do 31.12.2019. jednokratna naknada za promjenu tarife u iznosu od 200 kn se neće
naplaćivati.
4.5. Poslovni korisnik koji koristi Tele2 tarifu i koji je ugovorno vezan (ima ugovoreno obavezno
trajanje ugovora) može promijeniti tarifu u drugu tarifu iz aktualne Tele2 ponude, s prvim
neposredno manjim iznosom minimalne mjesečne potrošnje, tj. mjesečne naknade pod
sljedećim uvjetima:
(1) najranije nakon 3 plaćena i proknjižena mjesečna računa od trenutka ugovaranja
obveznog trajanja ugovora;
(2) jednom tijekom obveznog trajanja ugovora. Jednokratna naknada za promjenu tarife u
iznosu od 200 kuna (PDV uključen) bit će obračunata na prvom sljedećem računu kojeg
će Korisnik primiti nakon promjene tarife. Jednom kada prijeđe na tarifu iz aktualne
ponude primjenjuju se pravila promjene tarife iz točke 1. U promotivnom periodu od
20.10.2016. do 31.12.2019. jednokratna naknada za promjenu tarife u iznosu od 200
kn se neće naplaćivati. Promotivni period ne naplate jednokratne naknade ne vrijedi za
Poslovne korisnike akvizirane u kanalu direktne prodaje
4.6. Za Korisnike odnosno Poslovne korisnike koji vrše promjenu tarifa pod uvjetima opisanim u
točkama 4.1. i 4.3. cijena prve promjene tarife u jednoj kalendarskoj godini je besplatna, a
svaka sljedeća unutar iste kalendarske godine naplaćuje se 40,00 kn (PDV uključen) i
obračunava na prvom s0ljedećem računu. U promotivnom periodu od 20.10.2016. do
31.12.2019. naknada za sve promjene tarife poslije prve u jednoj kalendarskoj godini u
iznosu od 40 kn se neće naplatiti. Promotivni period ne naplate jednokratne naknade ne
vrijedi za Poslovne korisnike akvizirane u kanalu direktne prodaje
4.7. Promjena tarife izvršit će se u roku od 48 sati od podnošenja Zahtjeva za promjenu, a počinje
teći od ponoći.