Pravila Tele2 za osiguranje naplate

Pravila Tele2 za osiguranje naplate (dalje: Pravila)

1. Potraživanja Tele2 prema pojedinom Pretplatniku čija potrošnja ne zadovoljava kriterije određene
ovim Pravilima smatrat će se rizičnim i/ili nenaplativim te Tele2 u tom slučaju zadržava pravo
privremeno isključiti Pretplatnikovu SIM karticu u skladu s odredbama Općih uvjeta poslovanja Tele2
d.o.o. (dalje: Opći uvjeti).
2. Smatrat će se da je potrošnja Pretplatnika koji je privatni korisnik tijekom obračunskog razdoblja
rizična i/ili nenaplativa ako je veća od iznosa mjesečne naknade ugovorenog tarifnog modela
uvećanog za 400 kn.
3. Smatrat će se da je potrošnja Pretplatnika koji je poslovni korisnik tijekom obračunskog razdoblja
rizična i/ili nenaplativa ako je veća od iznosa koji ovisi o tarifnom modelu koji poslovni korisnik
koristi, a utvrđuje se prema Tablici 1. koja se nalazi u Prilogu 1. Pravila te čini njihov sastavni dio.
4. Ako Pretplatnik ima više pretplatničkih brojeva (MSISDN-ova) u Tele2 mreži pravila o potrošnji
naznačena u točki 2. odnosno točki 3. primjenjuju se pojedinačno prema svakom od tih pretplatničkih
brojeva (MSISDN) dodijeljenih Pretplatniku.
5. Ako Pretplatnikova SIM kartica bude privremeno isključena temeljem članka 13.1. točke e) Općih
uvjeta, privremeno isključenje će prestati kada Pretplatnik pruži odgovarajuće osiguranje za plaćanje
usluga i to uplatom pologa u iznosu koji odredi Tele2, a koji ne može biti veći od iznosa ostvarene
potrošnje u tom obračunskom razdoblju. Nakon uplate pologa Pretplatnik treba zatražiti ponovno
uključenje podnošenjem zahtjeva Službi za korisnike Tele2.
6. Pretplatnik može jednom u dva mjeseca zatražiti da se za njega izmjene kriteriji naznačeni u točki
2. odnosno točki 3. na način da se poveća iznos koji njegova potrošnja smije prelaziti, a Tele2
zadržava pravo odbiti takav zahtjev u skladu s politikom upravljanja rizikom Tele2.
7. Pretplatnik može zatražiti da se za njega privremeno izmjene kriteriji naznačeni u točki 2. odnosno
točki 3. na način da se u traženom obračunskom razdoblju poveća iznos koji njegova potrošnja smije
prelaziti i to podnošenjem zahtjeva te uplatom pologa koji odgovara visini zatraženog privremenog
povećanja iznosa. Istekom obračunskog razdoblja u kojem je iznos koji Pretplatnikova potrošnja smije
prelaziti bio privremeno povećan na zahtjev Pretplatnika, iznos će se vratiti na iznos iz točke
2. ili točke 3. odnosno na iznos iz točke 6.
8. Račun Pretplatnika bit će umanjen za uplaćeni iznos pologa iz točke 5. odnosno točke 7. ovih Uvjeta.
9. Na sve ostale slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Pravilima na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2 i mjerodavni propisi.
10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Pravila o čemu će Pretplatnici biti obaviješteni putem Tele2 web
stranica.
11. Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaju važiti Uvjeti Tele2 kreditnog limita.