Uvjeti korištenja Knock-out tarife za korisnike bonova do 09.02.2012.


Uvjeti korištenja tarife Knock-out za korisnike bonova*

1. Aktivacijom tarife Knock-out (u daljnjem tekstu: Tarifa), korisnik bonova (u daljnjem tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Knock-out za korisnike bonova (u daljnjem
tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi Korisnici, osim Korisnika na tarifama Pričalica, Mobilni Internet,
i Međunarodna tarifa.

3. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja KNOCKOUT na broj 888. Slanje SMS
poruke na broj 888 naplaćuje se sukladno službenom cjeniku za tarifni model koji Korisnik koristi.
Korisnik koji je aktivirao Tarifu na navedeni način može ostvariti pogodnosti koje se sastoje od
povoljnijih cijena poziva prema svim nacionalnim mobilnim mrežama (dalje u tekstu: Pogodnosti).
Pravo na Pogodnosti Korisnik stječe nadoplatom korisničkog računa bonom u vrijednosti 100 kuna
ili više, a u promotivnom razdoblju od 12.12.2011. do 31.03.2012. bonom u vrijednosti od 50 kuna
ili više.

4. Tarifa i Pogodnosti definirani su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u TELE2 HR mreži (dalje
u tekstu: Tele2 cjenik).

5. Jednom aktivirane, Pogodnosti traju 30 dana. Kako bi Korisnik produljio korištenje Pogodnosti,
treba izvršiti novu nadoplatu računa bonom u vrijednosti 100 kuna ili više (dalje u tekstu:
Nadoplata), a u promotivnom razdoblju od 12.12.2011. do 31.03.2012. bonom u vrijednosti od 50
kuna ili više. U tom slučaju trajanje Pogodnosti se produljuje za 30 dana od dana zadnje
Nadoplate. Ukoliko nakon isteka 30 dana Korisnik ne izvrši novu Nadoplatu isti gubi pravo na
Pogodnosti.

6. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga Tele2
koje Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem web stranice Tele2 ili na drugi primjeren način.


*za korisnike koji su aktivirali tarifu do 09.02.2012.