Uvjeti korištenja Knock-out tarife za korisnike bonova od 09.02.2012.


Uvjeti korištenja tarife Knock-out za Tele2 korisnike bonova koji aktiviraju tarifu od 09.02.2012.


1. Aktivacijom tarife Knock-out (u daljnjem tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Knock-out za Tele2 korisnike bonova koji aktiviraju tarifu od 09.02.2012.
(u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi Korisnici, osim Korisnika na tarifama Pričalica, Mobilni internet i Međunarodna
tarifa.

3. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja KNOCKOUT na broj 888. Slanje SMS poruke na broj
888 naplaćuje se sukladno službenom cjeniku za tarifu koju Korisnik koristi. Korisnik koji je aktivirao Tarifu na
navedeni način može ostvariti pogodnosti koje se sastoje od povoljnijih cijena poziva prema svim nacionalnim
mobilnim i fiksnim mrežama (dalje u tekstu: Pogodnosti ili Pogodnosti A) i paketa SMS poruka prema svim
nacionalnim mobilnim mrežama (dalje u tekstu: Pogodnosti ili Pogodnosti B). Pravo na Pogodnosti Korisnik
stječe nadoplatom korisničkog računa bonom u vrijednosti 25 kuna ili više.

4. Tarifa i Pogodnosti definirani su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži.

5. Po nadoplati računa bonom od 25 do 49 kuna aktivirane Pogodnosti A i B traju 10 dana. Po nadoplati
računa bonom od 50 kuna ili više aktivirane Pogodnosti A i B traju 30 dana. Kako bi Korisnik produljio
korištenje Pogodnosti, treba izvršiti novu nadoplatu računa bonom u vrijednosti od 25 kuna ili više (dalje u
tekstu: Nadoplata). Ako za vrijeme trajanja Pogodnosti A i B korisnik nadoplati račun bonom vrijednosti od 25
do 49 kuna, Pogodnosti A i B će trajati do proteka roka od 10 dana od te Nadoplate, ali svakako ne kraće
no što bi trajale da ta nadoplata nije učinjena. Ako bi prema zadnjoj nadoplati koja je izvršena prije isteka
Pogodnosti A korisnik imao pravo na cijene koje su za njega nepovoljnije od cijena na koje korisnik ima pravo
temeljem prethodne nadoplate, primjenjivat će se cijene na koje korisnik ima pravo temeljem prethodne
nadoplate sve do dana u kojem bi prestalo pravo na pogodnosti A da nije izvršena zadnja nadoplata. Ukoliko
korisnik za vrijeme trajanja Pogodnosti B nadoplati račun bonom od 25 kn ili više, Pogodnosti B koje je
ostvario tom Nadoplatom zbrajaju se s Pogodnostima B koje je ostvario temeljem prethodne Nadoplate a nije
ih iskoristio.

6. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.