Uvjeti korištenja Mobilnog interneta na bonove (Promo tarifa)


UVJETI KORIŠTENJA TELE2 PROMOTIVNE TARIFE ZA MOBILNI INTERNET NA BONOVE

1. Aktivacijom Tele2 promotivne tarife Mobilni Internet za pet, Tele2 korisnik mobilnog interneta na
bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Tele2 promo tarifa može se aktivirati od 01.10. 2010. do 31.01.2011.

3. Osnovna cijena prijenosa podataka na promotivnoj tarifi je 1 kn za 1 MB. Cijena SMS poruke je
0,29 kn po poruci. Obračunska jedinica je 10 kB.

4. Korisnici koji žele koristiti promotivnu tarifu za mobilni internet na bonove, moraju poslati SMS
poruku sadržaja PET korištenjem Tele2 Mobile Partner ili Tele2 Connect aplikacije na broj 880.
Aktivacija promotivne tarife jednokratno se naplaćuje 5 kn. SMS poruka prema broju 880 se ne
naplaćuje.

5. Nadoplatom računa s bonom od minimalno 50 kn, aktivira se dvadeset puta povoljnija cijena
prijenosa podataka od 0,05 kn za 1 MB. Nadoplatu je potrebno izvršiti nakon potvrde da je
promotivna tarifa aktivirana. Provjera trenutne tarife se može napraviti preko Tele2 Mobile partner
ili Tele2 Connect aplikacije provjerom stanja računa.

6. Ukoliko je promjena tarife izvršena dok je korisnik bio spojen na podatkovnu mrežu, potrebno je
dodatno se odspojiti i spojiti na Tele2 podatkovnu mrežu ili ponovo pokrenuti Tele2 Mobile Partner
odnosno Tele2 Connect aplikaciju.

7.Ako nakon isteka 30 dana nema nadoplate računa bonom vrijednosti od minimalno 50kn kn i
više, Korisnik se vraća na osnovnu cijenu promo tarife iz točke 3 ovih Uvjeta korištenja.

8. Korisnici promotivne tarife bit će 8.2.2011. besplatno i automatski prebačeni na novu tarifu
sljedećih odlika:

a) Osnovna cijena prijenosa podataka na tarifi je 1 kn za 1 MB.
b) Nadoplatom računa bonom od 25 do 49 kuna aktivira se povoljnija cijena prijenosa podataka u
iznosu od od 0,10 kna za 1 MB s valjanošću u trajanju od 24 sata.
c) Nadoplatom računa bonom od 50 do 99 kuna aktivira se povoljnija cijena prijenosa podataka u
od 0,10 kna za 1 MB s valjanošću u trajanju od 7 dana.
d) Nadoplatom računa bonom od 100 do 199 kuna aktivira se povoljnija cijena prijenosa podataka
u od 0,10 kna za 1 MB s valjanošću u trajanju od 30 dana.
e) Nadoplatom računa bonom od 200 kuna i više aktivira se povoljnija cijena prijenosa podataka od
0,05 kuna za 1 MB s valjanošću u trajanju od 30 dana.
f) Nadoplatu je potrebno izvršiti nakon potvrde da je nova tarifa aktivirana. Provjera trenutne tarife
se može napraviti preko Tele2 Mobile partner ili Tele2 Connect aplikacije provjerom stanja računa.
Nakon nadoplate, potrebno je dodatno se odspojiti i spojiti na Tele2 podatkovnu mrežu ili ponovo
pokrenuti Tele2 Mobile Partner odnosno Tele2 Connect aplikaciju da bi nova cijena postala
aktivna.
g) Cijena SMS poruke je 0,29 kn po poruci dok je obračunska jedinica 10 kB bez obzira na iznos
nadoplate.


9. Ako je korisnik na promo tarifi s cijenom od 1kn/MB, minimalan iznos za uspostavu veze iznosi
10 kn. Ako se koristi cijena od 0,05 kn/MB, potreban minimalan iznos jest 0,5 kn.

10. Za bilo koju aktivnost (download ili upload), korisnik treba provjeriti ima li dovoljan iznos na
računu. U protivnom, nakon potrošenog iznosa na računu, veza će se prekinuti, a započeta
aktivnost neće biti dovršena.

11. Tele2 korisnik može provjeriti stanje na računu putem Tele2 Connect ili Tele2 Mobile Partner
aplikacije. Ako je korisnik tek nadoplatio Tele2 račun, potrebno je sačekati neko vrijeme prije nove
provjere stanja, kako bi korisnik dobio točan iznos stanja na računu.

12. Tele2 korisnik može nadoplatiti račun na nekoliko načina:
a) Putem Tele2 Connect ili Tele2 Mobile Partner aplikacije unosom 13-znamenkastog broja s
Tele2 bona.
b) Putem Tele2 web shopa na linku https://shop.tele2.hr/ direktnom nadoplatom
c) U Tele2 prodajnim centrima direktnom nadoplatom Tele2 računa na bonove
d) Putem SMS kupovine bona uz plaćanje kreditnom karticom, uz prethodnu registraciju na Tele2
prodajnim mjestima.

13. Tele2 mobilni internet podržava uslugu prijenosa podataka te SMS.

14. Tele2 mobilni internet ne podržava roaming uslugu, govornu uslugu te MMS.

15. Tele2 mobilni internet podržava HSPA, UMTS, EDGE i GPRS mrežnu tehnologiju.
16. Tele2 zadržava pravo deaktivacije Tele2 mobilnog interneta na bonove u slučaju primijećene
zlouporabe koja može dovesti do teškoća u radu Tele2 mobilne mreže, o čemu će na prikladan
način obavijestiti Korisnika.

17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.

18. Korisnik potvrnuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

19. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.