Uvjeti korištenja Opcije međunarodni za Tele2 poslovne korisnike


Uvjeti korištenja opcije "Međunarodni"1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Aktivacijom opcije međunarodni Tele2 poslovni pretplatnik (dalje: poslovni korisnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja.
2. Opciju međunarodni mogu aktivirati Tele2 poslovni korisnici koji koriste Unlimited Business, Knock-out
Business, Knock-out Team Business, Super Business i VPN Business tarife.
3. Opcija međunarodni se aktivira na Tele2 kanalu direktne prodaje poslovnim korisnicima.
4. Opcija međunarodni omogućuje 30% povoljnije međunarodne razgovore prema Bosni i Hercegovini te
prema zoni Europa 1 u odnosu na redovnu cijenu međunarodnih poziva za tarifu koju poslovni korisnik
koristi. Ako tarifa za međunarodne pozive odabrane tarife ima definiranu naplatu naknade za uspostavu
poziva, ista će se primjenjivati i ovom prilikom.
5. Mjesečna naknada za korištenje opcije međunarodni iznosi 30,00 kn (PDV uključen).
6. Deaktivacija opcije je moguća putem Tele2 kanala direktne prodaje poslovnim korisnicima. Opcija će biti
deaktivirana u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahtjeva za deaktivaciju.
7. Poslovnom korisniku će prvi mjesec aktivacije opcije biti naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači
ukoliko je opciju međunarodni aktivirao 20-tog u mjesecu, biti će mu naplaćena trećina mjesečne naknade.
Sljedeći puni mjesec Tele2 poslovni korisnik plaća punu naknadu.
8. Obračunska jedinica za pozive unutar opcije međunarodni ovisi o tarifi za međunarodne pozive odabrane
tarife.
9. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega
se isti automatski prekida.
10. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog poslovnog korisnika sve posebne pogodnosti koje je stari
pretplatnik imao neće se prenijeti na novog pretplatnika.
11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, uvjeti korištenja tarifa iz točke 2 ovih Uvjeta korištenja, kao i
drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Tele2 poslovni korisnik koristi.
12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Tele2 poslovni korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.


1Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 20.03.2013, a izmijenjeni su 30.11.2017.