Uvjeti korištenja Osnovne tarife


UVJETI KORIŠTENJA OSNOVNE TARIFE ZA TELE2 KORISNIKE BONOVA

1. Aktivacijom Osnovne tarife (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tele2 korisnik bonova (u daljnjem
tekstu: Korisnik) prihvaća Uvjete korištenja Osnovne tarife (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifa je automatski aktivirana svim Korisnicima prilikom aktivacije SIM kartice.

3. Aktivacijom Tarife, Korisnik stječe pravo na cijene i pogodnosti Tarife definirane u Cjeniku
telekomunikacijskih usluga u TELE2 HR mreži.

4. Tarifa se može kombinirati s drugim Tele2 opcijama.

5. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.

6. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.