Uvjeti korištenja portala Moj Tele2

Uvjeti korištenja portala Moj Tele2
(dalje: Uvjeti ili Uvjeti korištenja)


Članak 1.
1.1. Tele2 d.o.o., OIB: 70133616033, Josipa Marohnića 1, Zagreb (dalje: Tele2), uređuje na način predviđen
ovim Uvjetima (i) registraciju i korištenje usluge Moj Tele2 portala i (ii) registraciju i korištenje Moj Tele2 mobilne
aplikacije (sve dalje: Moj Tele2 usluge) fizičkim i pravnim osobama koje se registriraju za korištenje Moj Tele2.
Registracija na Moj Tele2 portal vrši se putem Internet stranice moj.tele2.hr na način da Korisnici registriraju
svoju e-mail adresu te odaberu lozinku za pristup Moj Tele2 portalu. Prije početka korištenja portala Korisnici su
dužni potvrditi svoju e-mail adresu putem linka koji će primiti na registriranu e-mail adresu. Odabrana e-mail
adresa služi kao daljnje korisničko ime Korisnika za pristup Moj Tele2 portalu. Odabrana lozinka mora sadržavati
minimalno 6 znakova (1 veliko slovo i 1 broj).
E-mail adresa će se koristiti radi dostave bitnih informacija koje se tiču zatražene/naručene usluge Tele2
korisničkih stranica iz točke 1. ovih Uvjeta (u što je uključena usluga Tele2), ali i za potvrdu registracije te
isporuku nove lozinke, ako Korisnik zaboravi postojeću. Navedena e-mail adresa će se, također, koristiti u svrhu
obavještavanja Korisnika o proizvodima i uslugama Tele2 i slične poruke u svrhu redovitog obavještavanja
Korisnika o uslugama kojima se koristi i sadržajima s portala Moj Tele2.

1.2. Nakon kreiranja Moj Tele2 računa Korisnici mogu na svoj Moj Tele2 račun dodati jedan ili više Tele2 brojeva.
1.2.1. Fizičke osobe mogu dodatni neograničen broj svojih pretplatničkih brojeva ili brojeva na bonove;
1.2.2. Pravne osobe dodavanje brojeva na Moj Tele2 vrše dolaskom na Tele2 prodajna mjesta ili putem svoji
prodajnih predstavnika (više vidi u članku 2.7.1.)

1.3. Klikom na polje "Prihvaćam Uvjete korištenja portala Moj Tele2" Korisnik potvrđuje da je u cijelosti upoznat
s ovim Uvjetima i da ih prihvaća.
Prihvaćanjem ovih Uvjeta, Korisnik može od Tele2 putem Moj Tele2 portala dobivati reklame, obavijesti, poruke
Tele2 i slične poruke u svrhu redovitog obavještavanja Korisnika o uslugama kojima se koristi i sadržajima s
portala Moj Tele2 te radi normalnog funkcioniranja pripadajućih usluga i sadržaja.

1.4. MojTele2 usluga omogućava korisniku koji se registrirao za njegovo korištenje (dalje: Korisnik) pristup i
korištenje Tele2 sadržajima i uslugama, a koje se, između ostalog, odnose na: Tele2 sadržaj i usluge u pokretnoj
elektroničkoj komunikacijskoj mreži, uslugu online-kupnje Tele2 proizvoda i usluga, uslugu chat-a odnosno Moj
Tele2 podrške, pregled određenih pretplatničkih podataka poput pristupa osobnim podacima, a sve putem
korisničkog imena i lozinke odabranih prilikom registracije za Moj Tele2 usluge.

1.5. Tele2 zadržava pravo ukidanja, dodavanja i promjene izgleda i sadržaja Moj Tele2 usluga te svih modula,
aplikacija, servisa i podstranica koje su sastavni dio usluga Moj Tele2, bez prethodne najave.

Članak 2.
2.1. Prilikom registracije za korištenje Moj Tele2 usluga Korisnik odabirom jedinstvenog korisničkog imena
odnosno e-mail adrese i lozinke kreira Moj Tele2 korisnički račun koji čini digitalni identitet Korisnika na temelju
kojeg se Korisnik identificira prema Tele2 online sadržaju i uslugama.

2.3. Nakon uspješne registracije Korisnik će imati jedinstveno korisničko ime. Korisničko ime služi za ovlašteni
pristup, odnosno kao autorizacija za korištenje uslugama i sadržajima korisničkih stranica Tele2 iz točke 1.1.
ovih Uvjeta. Izmjene korisničkog imena, odabranoga i unesenoga pri registraciji, nisu dopuštene, dok lozinku,
može izmijeniti u bilo kojem trenutku.

2.4. Korisnik je suglasan da korisničko ime i lozinka koje koristi za Moj Tele2 usluge, imaju važenje njegovog
vlastoručnog potpisa pri obavljanju promjena unutar Moj Tele2 usluga ili na portalu tele2.hr. Moj Tele2 korisnički račun služi za ovlašteni pristup odnosno kao autorizacija za korištenje usluga i sadržaja koji
se nalaze na Tele2.hr domeni, uključujući sve usluge dostupne na webshop stranicama tele2.hr i sve Moj Tele2
usluge.

2.5. Korisnik prilikom dodavanja privatnog broja na korisnički račun će primiti jednokratnu lozinku na odabrani
broj čime potvrđuje vlasništvo/posjedu broja koji se dodaje i koja lozinka ima važenje vlastoručnog potpisa za
dodavanje tog broja na odabrani korisnički račun.
Korisnik je suglasan da je vlasnik broja kojeg je dodao na MojTele2 korisnički račun i kojeg koristi za dobivanje
privremene lozinke.

2.6. Tele2 podatke dostavljene prilikom registracije, kao i sve druge osobne podatke dodatnih korisničkih imena
(članova) koje Korisnik samostalno kreira u sučelju Moj Tele2 usluga, obrađuje u skladu s odgovarajućim
propisima o zaštiti osobnih podataka u svrhu registracije, odnosno ispunjavanja prava i obveza temeljem ovih
Uvjeta.

2.7. U svrhu korištenja Moj Tele2 usluga od Korisnika se radi dokazivanja ugovornog, odnosno korisničkog
statusa prilikom registracije zahtijeva unos e-mail adrese koji pripadaju isključivo tom Korisniku i/ili korisničkih
podataka za usluge kojima se koristi u okviru svojega pretplatničkog/korisničkog odnosa s Tele2, a kako je niže
opisano.

2.7.1. Dodavanje brojeva za Poslovne korisnike na Moj Tele2 (dalje: Poslovni korisnici)

Poslovni korisnik može dodavati broj samo putem registracijskog obrasca koji je dostupan na Tele2 prodajnim
mjestima ili kod Tele2 prodajnih predstavnika. Dodavanje broja nije moguće provesti elektroničkim putem.
Dodavanje broja na Moj Tele2 omogućuje Poslovnom korisniku uvid u sve brojeve koji se nalaze na tom
Korisničkom računu i poduzimanje odgovarajućih radnji na svim brojevima u tom Korisničkom računu koje je isti
Poslovni korisnik dodao na Moj Tele2 portal i koje mu portal omogućuje.
Registracijski obrazac između ostaloga sadrži podatke o Poslovnom korisniku, osobi ovlaštenoj za zastupanje
Poslovnog korisnika te o Administratoru, uključujući i njihove adrese e-pošte, odnosno službenu adresu e-pošte
Poslovnog Korisnika.

Administrator
Definiranjem Administratora na registracijskom obrascu, Ovlaštena osoba Poslovnog korisnika daje pravo
Administratoru da u ime Podnositelja poduzima odgovarajuće radnje na svim brojevima na tom Korisničkom
računu koje je isti Poslovni korisnik dodao na Moj Tele2 portal i koje mu portal omogućuje.
Sve radnje poduzete korištenjem adrese Administratorove e-pošte i lozinke dostavljene Administratoru na tu
adresu ili kreirane/izmijenjene od strane Administratora na Moj Tele2 uslugama, smatrat će se pravom voljom
Podnositelja Zahtjeva.

Član
Član je krajnji korisnik koji se koristi jednim od brojeva koje su obuhvaćene Računom Poslovnog korisnika, a
koji nije Administrator. Administrator putem Moj Tele2 može drugim Članovima dozvoliti ili zabraniti korištenje
pojedinih usluga ili kupovine dodatnih paketa na brojevima koji Članovi koriste.

2.7.2. Dodavanje brojeva za Privatne korisnike (dalje: Privatni korisnici)
Privatni korisnici mogu dodavati broj elektroničkim putem pristupom portalu Moj Tele2 ili putem Moj Tele2
mobilne aplikacije.
Dodavanje broja vrši se elektroničkim putem pristupom portalu Moj Tele2 ili putem Moj Tele2 mobilne aplikacije,
slijedeći upute naznačene na portalu ili mobilnoj aplikaciji.
Za korisnike koji dodaju broj čiji vlasnik ima još pretplatničkih brojeva u Tele2 korisnik će uz potvrdu jednokratne
lozinke morati unijeti svoj OIB kao identifikaciju vlasnika računa na kojem se nalaze ti pretplatnički brojevi. Po unosu telefonskog broja i/ili OIB-a na korisnički broj bit će poslana jednokratna lozinka koja vrijedi 10 minuta
i koju Privatni korisnik treba iskoristiti za završetak dodavanja tog broja.

Administrator
Ako Privatni korisnik ima više brojeva koje su obuhvaćene istim računom Privatnog korisnika, prvi broj koji se
iskoristi za registraciju na Moj Tele2 usluge postaje Administrator za brojeve koji su obuhvaćene istim račun
privatnog korisnika. Administrator ima pravo mijenjati tarifni model sukladno uvjetima i pravilima promjene
tarifnog modela, uključivati i isključivati usluge za svaki pretplatnički broj ili Računu te imati uvid u mjesečne
račune.
Ako korisnik nema više brojeva koji su obuhvaćeni istim računom Privatnog korisnika broj koji se dodaje je
ujedno i administrator za taj račun Privatnog korisnika. Sve radnje poduzete korištenjem adrese
Administratorove e-pošte i lozinke kreirane/izmijenjene od strane Administratora smatrat će se pravom voljom
Korisnika.

Član
Korisnik koji na svoj Moj Tele2 račun dodaje broj na čijem računu Privatnog korisnika već postoji administrator
može dodati taj broj samo kao Član.
Član može se koristiti svim Moj Tele2 uslugama samo za svoj pretplatničku broj ovisno o mogućnostima koje
mu dopušta Moj Tele2 portal. Članovi ne mogu pregledavati mjesečne račune Privatnog korisnika niti imaju uvid
u mjesečne troškove. Razumijevanja radi, Član ima pravo vidjeti potrošnju za trenutno obračunsko razdoblje
samo za svoj pretplatničku broj.
Sve radnje poduzete korištenjem svojeg korisničkog imena na Moj Tele2 uslugama, odnosno adrese e-pošte
upisane putem portala Moj Tele2 ili mobilnoj Moj Tele2 aplikaciji, te lozinke dostavljene Privatnom korisniku na
tu adresu, smatrat će se pravom voljom Privatnog korisnika.

Članak 3.
Sadržaji na Moj Tele2 uslugama su intelektualno vlasništvo Tele2. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na
Moj Tele2 uslugama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način upotrebljavati bez izričitoga
pristanka Tele2 ili se njima koristiti na bilo koji način koji može prouzročiti štetu Tele2 ili bilo kojoj trećoj strani.
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na portalu Tele2 mogu se koristiti samo za individualne potrebe
Korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba
te u skladu s ovim Uvjetima korištenja.Članak 4.
4.1. Korisnik se obvezuje da prilikom korištenja Moj Tele2 usluga neće postupati na neodgovaran način,
odnosno izbjegavat će:
• objavljivanje, slanje i razmjenjivanje sadržaja koji krše postojeće važeće zakone, sadržaja koji je uvredljiv,
vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način
• objavljivanje, slanje i razmjenjivanje informacija za koje zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje
moglo nanijeti štetu drugim korisnicima
• lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
• manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje putem Moj Tele2
usluga
• povredu članka 3. ovih Uvjeta korištenja, uključivo objavljivanje, slanje, razmjenjivanje sadržaja i/ili upotrebu
predmeta ili prava zaštićenih pravom intelektualnog vlasništva
• objavljivanje, slanje i razmjenjivanje neželjenih sadržaja korisnicima odnosno drugim osobama bez njihovog
pristanka ili traženja, ili obmanjivanjem • svjesno objavljivanje, slanje i razmjenjivanje sadržaja koji sadržavaju maliciozne programe ili programe
načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojega računalnog softvera i/ili hardvera i
telekomunikacijske opreme
• prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih Korisnika i korisničkih imena upisanih od strane
drugih korisnika Moj Tele2 usluga.

4.2. Korisnik se obvezuje da će svaku svoju lozinku, pri čemu korisnička adresa elektroničke pošte i lozinka
zajedno čine digitalni identitet na temelju kojega se Korisnik očitava prema Tele2, držati u strogoj tajnosti i čuvati
s dužnom pažnjom, kao i svaku drugu korisničku identifikacijsku oznaku dodijeljenu od Tele2 za vrijeme trajanja
njegova korisničkog/pretplatničkog odnosa u Tele2, pogotovo od neovlaštenog pristupa, te se obvezuje da ih
neće otkrivati ili na bilo koji način učiniti dostupnima drugima odnosno neovlaštenim osobama. Korisnik je dužan
čuvati svoje korisničko ime i lozinku te mobilni uređaj kako bi se zaštitio od njihovog neovlaštenog korištenja,
odnosno neovlaštenog korištenja Moj Tele2 usluga.

4.3. Korisnik je isključivo odgovoran za svaku radnju, uključivo svako očitovanje volje dano pod svakim
korisničkim imenom i lozinkom, koje će se smatrati radnjom Korisnika o čijem se korisničkom imenu i lozinci
radi. Korisnik se obvezuje da će prilikom korištenja Moj Tele2 usluga poduzimati odgovarajuće sigurnosne mjere,
uključujući i odjavljivanje svaki put nakon korištenja portala Moj Tele2 ("Gumb Odjava"), posebno ako se ne
koristi vlastitim računalom, a kako bi se izbjegla mogućnost zlouporabe i/ili odjavljivanje unutar same Moj Tele2
mobilne aplikacije ako se Korisnik više ne služi tim uređajem ili uređaj sa spremljenim korisničkim podacima i
lozinkom predaje osobi na korištenje koja nije vlasnik Pretplatničkog broja registriranog kao Administrator ili Član
za Moj Tele2 usluge. Isto se odnosi na poduzimanje svih potrebnih mjera zaštite radi izbjegavanja različitih vrsta
prijevara na Internetu.

4.4. Korisnik se obvezuje da neće upotrijebiti proizvode i usluge te servere Tele2 na bilo koji način koji bi mogao
ugroziti njihov rad. U slučaju sumnje na bilo kakvu zlouporabu proizvoda, usluga i/ili servera, Tele2 zadržava
pravo poduzimanja svih radnji potrebnih radi omogućavanja pravilnog rada proizvoda, usluga i/ili servera, što
uključuje kontrolu sadržaja postavljenih na server, koji se mogu ukloniti ako se utvrdi da je njegovo postavljanje,
odnosno korištenje Moj Tele2 usluga protivno ovim Uvjetima i/ili zakonskim propisima.
Tele2 neće ni na koji način biti odgovoran za navedeni sadržaj ili njegov gubitak i/ili oštećenje.Tele2 se ne može
smatrati odgovornim za štetu koja proizlazi iz zlouporabe sadržaja te proizvoda i usluga Moj Tele2 od
neovlaštene osobe te odgovornosti za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u
vezi s uporabom sadržaja kojima je moguće pristupiti putem Moj Tele2 usluga, a što se pogotovo odnosi na
račune i podrobne ispise poziva.

4.5. Tele2 neće biti odgovoran za eventualnu nastalu štetu prouzročenu korištenjem odnosno dodjeljivanjem
bilo kojega Korisnikova korisničkoga računa protivno važećim propisima odnosno ovim Uvjetima korištenja.
Korisnik je dužan odmah promijeniti svoju lozinku ako posumnja u neovlašteno korištenje njegovom adresom
elektroničke pošte i lozinkom.
Korisnik mora odmah obavijestiti Službu za korisnike Tele2 u slučaju ikakve sumnje u moguću zlouporabu i/ili
neovlašteno korištenje njegovom adresom elektroničke pošte i lozinkom.
Korisnik se obvezuje da će redovito mijenjati lozinku svakoga korisničkog imena radi sprječavanja nastanka
eventualnih zloporaba i neovlaštenoga korištenja adrese elektroničke pošte i lozinke.
Obrazovanje Korisnika (primjerice o pravilnom ponašanju na Internetu te izbjegavanju povezanih rizika i
prijevara) te primjenjivanje sigurnosnih i drugih mjera potrebnih za zaštitu Korisnikove pretplatničke opreme,
računalnih programa i podataka, spada u područje isključive odgovornosti svakoga pojedinog Korisnika. Tele2
se u potpunosti odriče svake odgovornosti za štetu koja može nastati uporabom sadržaja te proizvoda i usluga
Moj Tele2, a protivno odredbama zakonskih propisa, ovih Uvjeta korištenja dostavljenih Korisniku tijekom
korištenja portala Moj Tele2, bez obzira na to je li riječ o imovinskoj ili neimovinskoj, izravnoj ili neizravnoj šteti,
a ako je ista na bilo koji način povezana s korištenjem sadržaja te proizvoda i usluga dostupnih na Moj Tele2 ili proizlazi iz njih. Tele2 se ne može smatrati odgovornim za bilo koju štetu koja može nastati zbog prekida
internetske veze tijekom trajanja pristupa Moj Tele2 uslugama.

Članak 5.
5.1. Tele2 se obvezuje poštivati privatnost Korisnika i posjetitelja Moj Tele2 usluga i prikuplja njihove osobne
podatke te ih obrađuje u skladu s propisima, samo kada ih Korisnici/posjetitelji dobrovoljno dostave na vlastiti
zahtjev (primjerice, u okviru svoje narudžbe internetom, sudjelovanja u nagradnoj igri Tele2, registracije za Moj
Tele2 usluge, ako pošalju e-poruku i sl.).

5.2. Registriranjem za Moj Tele2 usluge, kreiranjem dodatnih korisničkih imena Korisnika ili Tele2 na zahtjev
Korisnika, odnosno za korištenje Moj Tele2 usluga, Tele2 će obrađivati osobne podatke u svrhu registracije
odnosno ispunjavanja prava i obveza iz pretplatničkog odnosa s Tele2 vezi s uslugama portala Moj Tele2, što
uključuje ispunjavanje prava i obveza u vezi s izvršenom registracijom te kreiranjem dodatnoga korisničkog
imena, zatim u svrhu pružanja bolje korisničke podrške, savjetovanja i pomoći pri upotrebi proizvoda i usluga,
kao i u druge svrhe sukladno Izjavi o zaštiti osobnih podataka Tele2 koja je dostupna na internetskim stranicama
Tele2 i/ili na prodajnim mjestima Tele2 na zahtjev.

5.3. Obrada podataka uključuje, ali nije ograničena na: radnje u svrhu provjere ovlaštenja za pristup i korištenje
proizvoda i Moj Tele2 usluga, odnosno radi provjere vjerodostojnosti Korisnika i korisničkog imena te radi
sprječavanja eventualnih prijevara i zlouporaba, radnje radi pružanja, obračunavanja i naplate naručene
odnosno ugovorenih Moj Tele2 ili Tele2 usluga, kao i kontaktiranje pretplatnika u vezi s naručenom odnosno
ugovorenom Moj Tele2 ili Tele2 uslugom.

5.4. Podaci za kontakt, poput adrese elektroničke pošte i broja telefona (uključujući broj mobilnog uređaja),
koriste se kako bi se s Korisnikom moglo brzo kontaktirati u slučaju daljnjih pitanja i dobivanja informacija u vezi
s uslugama, sadržajima i modulima Moj Tele2 usluga. Tele2 zadržava pravo Korisniku i svakom korisničkom
imenu upućivati na adresu njegove elektroničke pošte obavijesti, poruke administratora i slične poruke Tele2
isključivo u svrhu redovitog obavještavanja Korisnika i korisničkog imena Moj Tele2 usluga i normalnog
funkcioniranja pripadajućih usluga i sadržaja.

5.5. Statistička obrada podataka u pogledu korištenja Moj Tele2 usluga ne uključuje osobne podatke i obavlja
se u svrhu omogućavanja što boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva Korisnika, odnosno radi razvijanja
mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga i sadržaja dostupnog na ovim stranicama.

Članak 6.
Privremeno evidentiranje podataka u svrhu sigurnosti sustava
U svrhu sigurnosti sustava, prigodom posjeta Moj Tele2 uslugama internetski poslužitelj privremeno evidentira
IP adresu računala koje mu je pristupilo, datum pristupa, IP adresu s koje nam se pristupa te oznaku Korisnikova
internetskog preglednika (naziv i verzija).

6.1. "Kolačići"
Prigodom korištenja portala MojTele2, poslužitelj pohranjuje određene informacije u obliku "kolačića" ("cookie")
na računalu Korisnika. "Kolačići" se koriste za prepoznavanje Korisnika u tijeku njegovog jednog spajanja i nakon
toga se brišu.. "Kolačić" je skup podataka koje generira poslužitelj mrežnih stranica, a koje internetski preglednik
sprema na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Poslužitelji rabe dva različita tipa "kolačića". Prvi tip, poznat pod nazivom "privremeni kolačić" ("session based
cookie"), postavlja se na Korisnikovo računalo samo tijekom trajanja njegova posjeta MojTele2 mrežnim
stranicama, omogućuje mu da se učinkovitije služi tim stranicama i automatski istječe kada zatvori svoj
preglednik. Privremeni kolačić se briše s Korisnikovog računala čim se zatvori prozor u web pregledniku ili završi
web sesija (jedna posjeta web stranici). Drugi tip, poznat pod nazivom "trajni kolačić" ("persistent cookie"). U trajnom "kolačiću" se ne pohranjuje
informacije o telefonskome broju, računu ili detaljima plaćanja korisničkog imena ili Korisnika i tim se
informacijama ne može pristupiti.
Tele2 korištenjem "kolačića" ni na koji način ne prikuplja informacije u vezi s korištenjem računala ili
pregledavanjem drugih stranica na internetu korisničkog imena ili Korisnika. S obzirom na to da se "kolačić"
nalazi na računalu korisničkog imena, Tele2 ga ne može pronaći ako korisničko ime posjeti Tele2 mrežne
stranice s nekoga drugog računala (a ne onog na kojem se registrirao).
"Privremeni kolačići" standardno se koriste u mrežnim aplikacijama koje korisničkom imenu nakon identifikacije
moraju omogućiti autorizirani pristup privatnim poslužiteljima. Ovo je rješenje uvjetovano tehnologijom izrade
mrežnih aplikacija te ga rabi i MojTele2 usluge, koji za ispravno funkcioniranje u preglednik korisničkog imena
postavlja "privremeni kolačić" koji mora biti aktivan tijekom cjelokupnoga korištenja aplikacije.
Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup
sadržaju.

Za mjerenje posjećenosti Tele2 koristi Google analytics. Korisnik uvijek može samostalno urediti primanje
kolačića putem postvaki svog preglednika. Više o kolačićima vidi na www.tele2.hr

6.2. Mjere zaštite
Korisnički podaci u sklopu interakcije s MojTele2 uslugama prenose se sigurnim komunikacijskim kanalom i
zaštićeni su enkripcijom, odnosno prenose se putem sigurnoga mrežnog protokola (HTTPS) koji onemogućuje
čitanje i krivotvorenje podataka od strane trećih osoba u komunikacijskome kanalu. Moj Tele2 portal putem
internetskih stranica moj.tele2.hr mogu se služiti samo korisnici koji mu pristupaju s pomoću internetskih
preglednika ("web browser") koji podržavaju protokol HTTPS. Tele2 pridaje veliku važnost zaštiti osobnih
podataka svojih Korisnika i korisničkih imena i zbog toga su uspostavljene odgovarajuće tehničke, kadrovske i
organizacijske mjere zaštite kojima se osobni podaci Korisnika štite od zlouporabe, uništenja, gubitka,
neovlaštenog pristupa ili promjena.

Tele2 poduzima sve razumne mjere zaštite osobnih podataka Korisnika i korisničkih imena, međutim ne može
odgovarati za povrede uzrokovane nezakonitim presretanjem komunikacija ili drugim kaznenim djelom.

6.3. Dodatne obavijesti o zaštiti osobnih podataka
Tele2 pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka Korisnika i korisničkih imena koji nam se uvijek mogu
obratiti i u slučaju dodatnih upita o obradi njihovih osobnih podataka. Detaljne obavijesti o obradi podataka o
korisnicima sadržane su u Izjavi o zaštiti osobnih podataka Tele2. Svoja prava prema propisima o zaštiti osobnih
podataka Korisnik/korisničko ime/pretplatnik može ostvariti, a potrebno se obratiti elektroničkim putem na adresu
elektroničke pošte: osobni.podaci@tele2.com ili pisanim putem Službi za Korisnike Tele2 s napomenom:
"Zaštita osobnih podataka" na adresu Tele2 služba za korisnike, Županijska 21, 31000 Osijek, Hrvatska.


Članak 7.
7.1. U slučaju postupanja Korisnika i/ili korisničkog imena koje je protivno pravilima Uvjeta korištenja i/ili važećim
zakonskim propisima, Tele2 zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja portala Moj Tele2 za
pojedinoga Korisnika i/ili korisničko ime te će naknadno obavijestiti Korisnika o tome. U tome slučaju Tele2 ne
snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem pristupa portalu Moj Tele2 za tog korisnika i/ili
korisničko ime. Trajno isključeni korisnici usluga Tele2 ne mogu pristupati portalu Moj Tele2. Privatnim i
poslovnim pretplatnicima koji su privremeno isključeni u Tele2 mreži, nije omogućena registracija na Moj Tele2
već samo prijava. Privremeno isključeni korisnici usluga Tele2 mogu pristupati portalu Moj Tele2, ali u tom
slučaju imaju samo pravo pregledavanja sadržaja na portalu Moj Tele2.

7.2. U slučaju nepodmirenih računa za Tele2 komunikacijske usluge, u kojem slučaju je pretplatnički račun
suspendiran ili trajno isključen za korištenje Tele2 komunikacijskih usluga, Tele2 će takvom registriranom Korisniku privremeno ili trajno onemogućiti korištenje Moj Tele2 usluga. Korisnik koji je privremeno isključen za
korištenje portala, imat će uvid u pregled izdanih računa i mogućnosti za plaćanje trenutnog iznosa dugovanja.

7.3. U slučaju trajnog isključenja pretplatničkog računa, u kojem slučaju će Korisniku biti trajno isključeno
korištenja Moj Tele2 usluga, Korisnik je dužan zatražiti isključenje slanja računa na Moj Tele2 pozivom Službi
za korisnike.
U slučaju deaktivacije Moj Tele2 računa, Tele2 zadržava pravo deaktivacije usluge slanja računa na Moj Tele2.

7.4. Registrirani Korisnik Moj Tele2 usluga na bonove, korištenje portala bit će privremeno onemogućeno u
slučaju kad je korisniku istekla valjanost bona (a još može primati pozive i poruke) i kad je istekla valjanost
računa.

Članak 8.
Pregled svih povijesnih transakcija na Moj Tele2 uslugama je informativnog karaktera i mogu se koristiti
isključivo za vlastite potrebe.

Članak 9.
Tele2 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnici i korisnička imena biti obaviješteni na
odgovarajući način. Izmjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave.


Datum posljednje izmjene: 1.6.2019.