Uvjeti korištenja Superfrend tarife za korisnike na bonove


Uvjeti korištenja Superfrend tarife za Tele2 korisnike bonova

1.Aktivacijom Superfrend tarife Tele2 korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja Superfrend tarife za
Tele2 korisnike bonova (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Superfrend tarifu mogu aktivirati svi postojeći i novi Tele2 korisnici bonova (prepaid korisnici)
tako da pošalju SMS na broj 888 sadržaja Supertarifa.

3. Aktivacijom Superfrend tarife korisniku se svi pozivi i usluge naplaćuju prema cijenama važećim
za Superfrend tarifu, a korisnik dobiva pravo aktivirati jedan Superfrend broj iz Tele2 mreže u
Hrvatskoj s kojim razgovara za 0,00 kn/minuti uz uspostavu poziva od 0,25 kn po pozivu.

4. Tele2 će pozive prema Superfrend broju preko 500 minuta mjesečno naplatiti prema važećoj
cijeni za pozive unutar Tele2 mreže u Superfrend tarifi.

5. Korištenje Superfrend broja naplaćuje se na početku svakog mjeseca. Iznos naknade ovisi o
broju dana aktiviranog Superfrend broja a za cijeli kalendarski mjesec iznosi 20,00 kn (PDV
uključen).

6. Korisnik bonova može aktivirati Superfrend broj pod uvjetom da je račun na bonove Korisnika
aktivan i da Korisnik ima dovoljno sredstava na računu. Korisniku koji u trenutku postavljanja
zahtjeva za aktivaciju nema dovoljno sredstava na računu na bonove za plaćanje iznosa naknade
Superfrend broj neće biti aktiviran.

7. Za aktivaciju usluge Superfrend broja potrebno je poslati SMS na broj 888 sa sadržajem
Superfrend 095xxxxxxx (upisuje se željeni broj, obavezno s predbrojem npr. Superfrend
0951234567).

8. Aktivirana usluga Superfrend broja automatski se nastavlja i naplaćuje u sljedećem mjesecu
ukoliko je korisnik sam ne deaktivira.

9. Superfrend broj je moguće promijeniti, a za promjenu je potrebno poslati SMS na broj 888
sadržaja Superfrend 095xxxxxxx (upisuje se željeni broj, obavezno s predbrojem npr. Superfrend
0951234567). Prva promjena Superfrend broja u mjesecu je besplatna, a svaka sljedeća naplaćuje
se 20,00 kn (PDV uključen).

10. Za provjeru koji Superfrend broj trenutno koristi, korisnik može poslati SMS na broj 888
sadržaja Superfrendbroj?

11. Za deaktivaciju usluge Superfrend broja potrebno je poslati SMS na broj 888 sadržaja
Superfrendbroj –

12. Cijena SMS poruke poslane na broj 888 naplaćuje se prema redovnoj cjeni SMS-a u tarifnom
modelu koji korisnik koristi.
13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.