Uvjeti korištenja tarife Apsolutno najjeftiniji poziviUvjeti korištenja tarife „Apsolutno najjeftiniji pozivi“ za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom tarife „Apsolutno najjeftiniji pozivi“ (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tele2 korisnik bonova (u daljnjem
tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja tarife „Apsolutno najjeftiniji pozivi“ za Tele2 korisnike bonova (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifa je dostupna za aktivaciju od 08. studenog 2010. godine. do 01. rujna 2012.

3. Da bi Korisnik aktivirao Tarifu potrebno je: poslati SMS poruku sadržaja APSOLUTNO na kratki broj 888.
Slanje SMS poruke na broj 888 naplaćuje se sukladno službenom cjeniku za tarifu koju Korisnik koristi.
Korisnik koji je aktivirao Tarifu nadoplatom računa bonom u vrijednosti 100 kn ili više ostvaruje pogodnosti koje
se sastoje od povoljnijih cijena poziva prema nacionalnim mrežama.

4. U trenutku dodjeljivanja pogodnosti iz točke 3 ovih Uvjeta korištenja Korisnik će biti obaviješten SMS
porukom.

5. Pogodnosti iz Tarife je moguće ostvariti samo redoslijedom i na način aktivacije opisan u točki 3 ovih Uvjeta
korištenja. Ukoliko se Korisnik neće pridržavati opisane aktivacijske procedure za Tarifu, neće mu biti
dodijeljene definirane pogodnosti.

6. Korisnik može kontaktirati službu za korisnike pozivom na broj 095 1000 444 (broj za upite o Tele2
uslugama) ili pozivom na broj 095 1000 440 (broj za prijavu poteškoća pri korištenju Tele2 usluge).

7. Pozivi i slanje SMS poruka prema brojevima s dodatnom vrijednosti te usluga konferencijske veze su
zabranjeni. Slanje SMS poruka za SMS parking i mPrijevoz je dozvoljeno. Za Korisnika Tarife, pozivi prema
broju 095 1000 444 se naplaćuju se 1,00 kunu po pozivu, a pozivi prema 095 1000 440 su besplatni. Cijene
prema međunarodnim destinacijama te roaming cijene iste su kao i za ostale Tele2 korisnike.

8. Cijene Tarife definirane su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u TELE2 HR mreži (dalje u tekstu: Tele2
cjenik).

9. Nakon aktivacije pogodnosti traju 30 dana. Kako bi Korisnik produljio korištenje pogodnosti, treba izvršiti
novu nadoplatu računa bonom u vrijednosti 100 kuna ili više (dalje u tekstu: Nadoplata). Ukoliko nakon isteka
30 dana Korisnik ne izvrši novu Nadoplatu isti gubi pravo na navedene pogodnosti, a primjenjuju mu se cijene
Tarife. U slučaju da Korisnik izvrši novu Nadoplatu prije isteka navedenog razdoblja od 30 dana, trajanje
pogodnosti se produljuje za 30 dana od dana zadnje Nadoplate.

10. Promjena tarife naplaćuje se sukladno Tele2 cjeniku.

11. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.