Uvjeti korištenja tarife Kikiriki za Tele2 korisnike bonova


UVJETI KORIŠTENJA TARIFE KIKIRIKI ZA TELE2 KORISNIKE BONOVA*


1. Aktivacijom tarife Kikiriki (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Kikiriki za korisnike bonova (u daljnjem tekstu:
Uvjeti korištenja)

2. Tarifa i pogodnosti definirani su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u TELE2 HR mreži.

3. Tarifa se može kombinirati s drugim Tele2 opcijama.

4. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

5. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


*Tarifa više nije dostupna za aktivaciju.