Uvjeti korištenja tarife Među nama za pretplatnike aktivirane od 22.01.2011. do 30.03.2012.


Uvjeti korištenja tarife Menu nama za Tele2 pretplatnike

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz odabir Tele
2 Menu nama tarifnog modela, odnosno Podnošenjem Zahtjeva za promjenu tarife uz odabir Tele
2 Menu nama tarifnog modela Tele2 pretplatnik (u daljnjem tesktu: Korisnik) prihvaća uvjete Tele2
Menu nama tarifnih modela (dalje u tekstu: Tele2 Menu nama tarife) utvrnenih ovim Uvjetima
korištenja.

2. Tele2 Menu nama tarifa biti će aktivirana prihvatom Zahtjeva, odnosno Zahtjeva za promjenu
tarife od strane Tele2.
3. Tele2 Menu nama tarifu moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 50, 100, 150 i
300 kuna.

4. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki puni
mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Iznos minimalne mjesečne potrošnje uključuje
razgovore prema svim mrežama unutar Hrvatske, uspostavu poziva, SMS i MMS poruke, prijenos
podataka i menunarodne pozive, osim roaminga. Usluga SMS parkinga, m-prijevoz, preuzimanje
sadržaja s mobilnog portala kao i glasovne, SMS i MMS usluge s dodatnom vrijednosti, te SMS
poruke poslane s portala Moj Tele2 ne ulaze u iznos minimalne mjesečne potrošnje. Minimalna
mjesečna potrošnja Tele2 Menu nama tarifa ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije
koja se naplaćuje zasebno.

5. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje Tele2 Menu nama tarife tijekom jednog
mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

6. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluge.
Pozivi će biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

7. Tele2 Korisniku će iznos minimalne mjesečne potrošnje za prvi mjesec aktivacije biti naplaćen
sukladno danu aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Korisnik bio na Menu nama tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu.
Sljedeći puni mjesec Korisnik plaća puni iznos minimalne mjesečne potrošnje.

8. Cijene korištenja usluga Tele2 Menu nama tarife obračunavaju se u skladu s važećim Tele2
cjenikom.

9. Jednom aktivirane Menu nama tarife mogu se trajno koristiti.

10. Uz iznose minimalne mjesečne potrošnje od 100, 150 i 300 obavezno trajanje ugovora može
iznositi 12 ili 24 mjeseca. Uz iznos minimalne mjesečne potrošnje od 50 kn korisnik može potpisati
ugovor samo na 24 mjeseca. Korisnik može potpisati ugovor i bez obaveznog trajanja
pretplatničkog ugovora.

11. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tele2 Menu nama tarifu odrenene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike koja su objavljena na web stranicama Tele2.

12. Promjena tarifnog modela besplatna je jednom unutar kalendarske godine, a zatim se
obračunava 40,00 kn po promjeni.

13. Ako Korisnik jednostrano raskine pretplatnički odnos prije isteka Obveznog trajanja ili ako takav
pretplatnički odnos bude raskinut krivnjom Korisnika prije isteka Obveznog trajanja, Korisnik će biti
obvezan platiti puni iznos svih preostalih iznosa minimalnih mjesečnih potrošnji do ukupnog broja
minimalnih mjesečnih potrošnji na koje se Korisnik obvezao Obveznim trajanjem pretplatničkog
ugovora.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
baviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.