Uvjeti korištenja tarife Među nama


Uvjeti korištenja tarife Menu nama za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom tarife Menu nama (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tele2 korisnik bonova (u daljnjem
tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Menu nama za Tele2 korisnike bonova (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifu mogu aktivirati svi korisnici, osim korisnika na tarifama Pričalica, Mobilni Internet i
Menunarodna tarifa.

3. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja MEDJUNAMA na broj 888. Slanje
SMS poruke na broj 888 naplaćuje se sukladno službenom cjeniku za tarifni model koji Korisnik
koristi. Korisnik koji je aktivirao Tarifu na navedeni način može ostvariti pogodnosti koje se sastoje
od povoljnijih cijena poziva prema nacionalnim mrežama. Nakon potvrde aktivacije Tarife, Korisnik
stječe pravo na pogodnosti nadoplatom korisničkog računa bonom u vrijednosti 100 kuna ili više.

4. Pogodnosti Tarife moguće je ostvariti samo redoslijedom i na način aktivacije opisan u točki
3 ovih Uvjeta korištenja. Ukoliko se Korisnik neće pridržavati opisane aktivacijske procedure za
Tarifu, neće mu biti dodijeljene definirane pogodnosti.

5. U trenutku dodjeljivanja pogodnosti iz točke 3 ovih Uvjeta korištenja Korisnik će biti
obaviješten SMS porukom.

6. Tarifa i pogodnosti definirani su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u TELE2 HR mreži
(dalje u tekstu: Tele2 cjenik).

7. Jednom aktivirane, pogodnosti traju 30 dana. Kako bi Korisnik produljio korištenje
pogodnosti, treba izvršiti novu nadoplatu računa bonom u vrijednosti 100 kuna ili više (dalje u
tekstu: Nadoplata). Ukoliko nakon isteka 30 dana Korisnik ne izvrši novu Nadoplatu isti gubi pravo
na pogodnosti.

8. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Tarife i pogodnosti iz ovih
Uvjeta korištenja, a koje može ukazivati na zlouporabu ili neovlašteno korištenje, Korisnik će
zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o tome da će mu biti aktivirana Osnovna tarifa koja se
naplaćuje prema cijenama definiranim Tele2 cjenikom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti sa
korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u skladu sa točkom 3.2. Tele2
Općih uvjeta poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili
slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka
SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.

9. Korisnik potvrnuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.