Uvjeti korištenja Tarife s Mukte brojem za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja Tarife s Mukte brojem za Tele2 korisnike bonova*


1.Aktivacijom Tarife s Mukte brojem Tele2 korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja Tarife s Mukte
brojem (dalje u tekstu: Tarifa) za Tele2 korisnike bonova (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Aktivacijom Tarife korisniku se svi pozivi i usluge naplaćuju prema cijenama važećima za Tarifu,
a korisnik dobiva pravo aktivirati jedan Mukte broj iz Tele2 mreže u Hrvatskoj s kojim razgovara za
0,00 kn/minuta.

3. Tele2 će pozive prema Mukte broju preko 500 minuta mjesečno naplatiti prema važećoj cijeni za
pozive unutar Tele2 mreže u Tarifi.

4. Korištenje Mukte broja naplaćuje se na početku svakog mjeseca. Iznos naknade ovisi o broju
dana aktiviranog Mukte broja, a za cijeli kalendarski mjesec iznosi 20,00 kn (PDV uključen).

5. Korisnik bonova može aktivirati Mukte broj pod uvjetom da je račun na bonove Korisnika
aktivan i da Korisnik ima dovoljno sredstava na računu. Korisniku koji u trenutku postavljanja
zahtjeva za aktivaciju nema dovoljno sredstava na računu na bonove za plaćanje iznosa naknade
Mukte broj neće biti aktiviran.

6. Za aktivaciju usluge Mukte broja potrebno je poslati SMS na broj 888 sa sadržajem Muktebroj
09xxxxxxxx (upisuje se željeni broj, obavezno s predbrojem npr. Muktebroj 0951234567).

7. Aktivirana usluga Mukte broja automatski se nastavlja i naplaćuje u sljedećem mjesecu ukoliko
je korisnik sam ne deaktivira.

8. Mukte broj je moguće promijeniti, a za promjenu Mukte broja je potrebno poslati SMS na broj
888 sa sadržajem Muktebroj 095xxxxxxx (upisuje se novi željeni Mukte broj, obavezno s
predbrojem, npr. Muktebroj 0957654321). Promjena Mukte broja naplaćuje se sukladno cjeniku.

9. Za provjeru koji Mukte broj trenutno koristi korisnik može poslati SMS na broj 888 sadržaja
Muktebroj?.

10. Za deaktivaciju usluge Mukte broja potrebno je poslati SMS na broj 888 sadržaja Muktebroj –.

11. Cijena SMS poruke poslane na broj 888 naplaćuje se prema redovnoj cijeni SMS poruke u
Tarifi.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

* Tarifa nije dostupna za aktivaciju.