Uvjeti korištenja tarife Smiley


UVJETI KORIŠTENJA TELE2 PRETPLATNIČKE SMILEY TARIFE


1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2
pretplatnik (u daljnjem tesktu: Korisnik) prihvaća uvjete Tele2 Smiley tarifnih modela (dalje u
tekstu: Tele2 Smiley tarife) utvrnenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Korisnik može aktivirati Tele2 Smiley tarifu potpisom pretplatničkog ugovora na bilo kojem od
Tele2 ovlaštenih prodajnih mjesta.

3. Ugovor o korištenju Tele2 Smiley tarife sklopljen je u trenutku prihvata Zahtjeva od strane Tele2.

4. Tele2 Smiley tarifu mogu aktivirati postojeći i novi Tele2 pretplatnici.

5. Tele2 Smiley tarifu moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 100, 200 i 300
kuna.

6. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki puni
mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Iznos minimalne mjesečne potrošnje može se u
cijelosti potrošiti na razgovore prema svim mrežama unutar Hrvatske, na SMS i MMS poruke,
prijenos podataka i na menunarodne pozive, osim roaminga. Usluga SMS parkinga, m-prijevoz,
preuzimanje sadržaja s mobilnog portala kao i glasovne, SMS i MMS usluge s dodatnom
vrijednosti, te SMS poruke poslane s portala Moj Tele2 ne ulaze u iznos minimalne mjesečne
potrošnje. Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 Smiley tarifa ne uključuje naknadu za uporabu
radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

7. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje Tele2 Smiley tarife tijekom jednog
mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

8. Naplata roaminga (razgovori u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluge.
Pozivi će biti obračunati na jednom od sljedećih računa.

9. Tele2 Korisniku će iznos minimalne mjesečne potrošnje za prvi mjesec aktivacije biti naplaćen
sukladno danu aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Korisnik bio na Smiley tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Sljedeći
puni mjesec Korisnik plaća puni iznos minimalne mjesečne potrošnje.

10. Cijene korištenja usluga Tele2 Smiley tarife obračunavaju se u skladu s važećim Tele2
cjenikom, i naplaćuju se Korisniku putem mjesečnog računa.

11. Unutar svakog kalendarskog mjeseca, Korisnik Smiley tarife dobit će paket besplatnog
podatkovnog prometa, koji se može ostvariti isključivo u Tele2 mreži i na Tele2 signalu, a količina
kojega ovisi o odabranoj Tele2 Smiley tarifi odnosno iznosu minimalne mjesečne potrošnje (dalje:
Smiley podatkovni paket).

12. Neiskorištena količina besplatnog podatkovnog prometa iz Smiley podatkovnog paketa ne
prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje.

13. Prilikom aktivacije Tele2 Smiley tarife, Korisnik će izgubiti sav nepotrošeni besplatni podatkovni
promet koji mu je bio dodijeljen sukladno tarifnom modelu na kojem se nalazio prije prelaska na
Smiley tarifni paket.

14. Korisnik na Smiley postpaid tarifama ne može dodatno kupovati Tele2 pretplatničke
podatkovne pakete.

15. Provjera preostale količine besplatnog podatkovnog prometa za Korisnike Tele2 Smiley tarife
vrši se slanjem SMS poruke s ključnom riječi "MB?" na broj 880. Poruke poslane na broj 880 se ne
naplaćuju.

16. Korisniku će u prvom mjesecu korištenja Smiley tarife Smiley podatkovni paket biti na
raspolaganju sukladno danima korištenja u obračunskom razdoblju, što znači ukoliko Smiley tarifu
Korisnik koristi od 20-tog u mjesecu, biti će mu na raspolaganju trećina iznosa Smiley podatkovnog
paketa. Sljedeći puni mjesec Korisnik ima na raspolaganju puni iznos Smiley podatkovnog paketa.

17. Jednom aktivirane Smiley tarife mogu se trajno koristiti.

18. Uz iznose minimalne mjesečne potrošnje od 100, 200 i 300 obavezno trajanje ugovora može
iznositi 12 ili 24 mjeseca. Korisnik može potpisati ugovor i bez obaveznog trajanja pretplatničkog
ugovora.

19. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tele2 Smiley tarifu odrenene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike koja su objavljena na web stranicama Tele2.

20. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika posebne pogodnosti koje je stari
Korisnik imao neće se prenijeti na novog Korisnika. Posebne pogodnosti su: razni popusti,
refundacije, kompenzacije, Mukte brojevi ili drugi izvanredni uvjeti korištenja usluga i proizvoda
Tele2.

21. U slučaju da Korisnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge, Tele2 će
privremeno ograničiti korištenje usluga i privremeno isključiti priključak Korisnika, a sukladno
Općim uvjetima poslovanja Tele2.

22. Ako Korisnik jednostrano raskine pretplatnički odnos prije isteka Obveznog trajanja ili ako takav
pretplatnički odnos bude raskinut krivnjom Korisnika prije isteka Obveznog trajanja, Korisnik će biti
obvezan platiti puni iznos svih preostalih iznosa minimalnih mjesečnih potrošnja do ukupnog broja
minimalnih mjesečnih potrošnja na koje se Korisnik obvezao Obveznim trajanjem pretplatničkog
ugovora. Korisnik je suglasan i prihvaća da obveza Korisnika iz ove točke Uvjeta korištenja ostaje
na snazi i u slučaju prestanka ugovora za Tele2 Smiley tarifu iz bilo kojeg razloga.

23. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

24. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.