Uvjeti korištenja tarife Zero In za Tele2 korisnike bonova


UVJETI KORIŠTENJA TARIFE ZERO IN ZA KORISNIKE BONOVA*

1. Aktivacijom tarife Zero In (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja tarife Zero In za korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja ZEROIN (bez razmaka) na kratki broj 888. Slanje SMS
poruke na broj 888 naplaćuje se sukladno službenom cjeniku za tarifni model koji Korisnik koristi. Prijelaz na
Tarifu se naplaćuje 35 kuna. Korisnik koji je aktivirao Tarifu na navedeni način može ostvariti pogodnosti koje
se sastoje od prava na 1.000 minuta mjesečno unutar Tele2 mreže u Hrvatskoj. Nakon što korisnik iskoristi
minute, svi daljnji pozivi obračunavaju se po cijeni od 0,69 kn/min.

3. Tarifa i pogodnosti definirani su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu:
Tele2 cjenik).

4. Jednom aktivirana, Tarifa traje 30 dana. Nakon isteka 30 dana, Tarifa se sama produljuje za dodatno
razdoblje od 30 dana. Ukoliko je u trenutku produljenja Tarife rok važenja novčanog bona kraći od 30 dana,
Korisniku neće biti dodijeljeno pravo na ostvarivanje pogodnosti od 1.000 minuta unutar Tele2 mreže te će
navedeno pravo trajno izgubiti.

5. Korisnik može provjeriti broj nepotrošenih minuta putem kratkog koda *150#.

6. Obračunska jedinica za potrošnju minuta iznosi 15 sekundi (15/15).

7. Ukoliko Korisnik prijeđe na neku od tarifa za korisnike bonova, moći će iskoristiti dodijeljene minute do kraja
tj. do isteka 30 dana od aktivacije pogodnosti i dodjele minuta.

8. Ukoliko Korisniku istekne rok važenja novčanog bona kojim je produljio svoj korisnički račun, Korisnik
nepovratnog gubi pravo ostvarivanja pogodnosti.

9. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Tarife i pogodnosti iz ovih Uvjeta korištenja, a
koje može ukazivati na zlouporabu ili neovlašteno korištenje, Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se
obavještava o tome da će mu biti aktivirana Osnovna tarifa koja se naplaćuje prema cijenama definiranim
Tele2 cjenikom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti sa korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti
pretplatnički odnos u skladu sa točkom 3.2. Tele2 Općih uvjeta poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife
Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je
uslijedilo nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.

*Tarifa više nije dostupna za aktivaciju.