Uvjeti korištenja Tele2 Poslovne tarife 85


UVJETI KORIŠTENJA TELE2 POSLOVNE TARIFE 85
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) poslovni
korisnik prihvaća uvjete Tele2 Poslovne tarife 85 (dalje u tekstu: Tele2 Poslovna tarifa 85)
utvrnenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Ugovor o korištenju Tele2 Poslovne tarife 85 sklopljen je u trenutku prihvata Zahtjeva od strane
Tele2.

3. Pojedinačni pretplatnički odnos za priključke s Tele2 Poslovnom tarifom 85 zasniva se potpisom
Zahtjeva iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja, odnosno u trenutku uključenja pojedinačnog priključka
na popis priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u
tekstu: Popis).

4. Poslovni korisnik na kojega glasi Tele2 Poslovna tarifa 85 (dalje u tekstu: Poslovni korisnik)
može uključiti nove priključke s Tele2 Poslovnom tarifom 85, te je pretplatnički odnos za takve
priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključka na Popis.

5. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Obvezno trajanje) ugovara
se za svaki priključak pojedinačno, na način da će Obvezno trajanje za taj priključak biti definirano
na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.

6. Tele2 Poslovnu tarifu 85 moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 85 kuna.
Iznos minimalne mjesečne potrošnje plaća se po svakom priključku s Tele2 Poslovnom tarifom 85.

7. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Poslovni korisnik plaća
svaki puni mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Iznos minimalne mjesečne potrošnje
može se u cijelosti potrošiti na razgovore prema svim mrežama unutar Hrvatske, na SMS i MMS
poruke, prijenos podataka i na menunarodne pozive, osim roaminga. Naknada za uspostavu
poziva ulazi u iznos minimalne mjesečne potrošnje. Usluga SMS parkinga, m-prijevoz,
preuzimanje sadržaja s mobilnog portala kao i glasovne, SMS i MMS usluge s dodatnom
vrijednosti, te SMS poruke poslane s portala Moj Tele2 ne ulaze u iznos minimalne mjesečne
potrošnje. Nepotrošeni iznos minimalne mjesečne potrošnje ne prenosi se u sljedeći mjesec.
Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 Poslovne tarife 85 ne uključuje naknadu za uporabu radijske
frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

8. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.

9. Tele2 će Poslovnom korisniku iznos minimalne mjesečne potrošnje za prvi mjesec aktivacije
naplatiti sukladno danu aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja
dana u tom mjesecu u kojima je Poslovni korisnik bio na Tele2 Poslovnoj 85 tarifi sa ukupnim
brojem dana u tom mjesecu. Sljedeći puni mjesec Korisnik plaća puni iznos minimalne mjesečne
potrošnje.

10. Kada Poslovni korisnik želi promijeniti Tele2 Poslovnu tarifu 85 u neku drugu Tele2 poslovnu
tarifu može to učiniti u sljedećim slučajevima:
- ako nema Obveznog trajanja, može prijeći na bilo koju drugu Tele2 poslovnu tarifu, sa ili
bez ugovaranja Obveznog trajanja;
- ako ima maksimalno 2 mjeseca do isteka ranije ugovorenog Obveznog trajanja, Poslovni
korisnik može ugovoriti novo Obvezno trajanje na bilo kojoj Tele2 poslovnoj tarifi uz pravo na
kupnju urenaja iz Tele2 ponude po povoljnijim cijenama;
- ako ima Obvezno trajanje, a prethodno je ostvario kupnju urenaja po povoljnijim cijenama,
može promijeniti tarifu bez ponovne kupnje urenaja iz Tele2 ponude po povoljnijim cijenama:
- na tarifu više vrijednosti jednom mjesečno. Tarife više vrijednosti su Poslovna tarifa 95,
Poslovna tarifa 195 i Poslovna tarifa 295.

11. Prva promjena Tele2 Poslovne tarife 85 u jednoj kalendarskoj godini je besplatna, a svaka
slijedeća unutar iste kalendarske godine se naplaćuje 40,00 kn (PDV uključen) i obračunava na
prvom sljedećem računu.

12. Promjena tarife izvršit će se u roku od 48 sati od podnošenja Zahtjeva za promjenu, a počinje
teći od ponoći.

13. U slučaju da Poslovni korisnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge, Tele2
će privremeno ograničiti korištenje usluga i privremeno isključiti sve priključke Poslovnog korisnika
uključene u Tele2 Poslovne tarife 85, a sukladno Općim uvjetima poslovanja Tele2.

14. Ako Poslovni korisnik jednostrano raskine pojedinačni pretplatnički odnos prije isteka
Obveznog trajanja ili ako takav pojedinačni pretplatnički odnos bude raskinut krivnjom Poslovnog
korisnika prije isteka Obveznog trajanja, Poslovni korisnik će biti obvezan platiti puni iznos svih
preostalih iznosa minimalnih mjesečnih potrošnja do ukupnog broja minimalnih mjesečnih
potrošnja na koje se Poslovni korisnik obvezao Obveznim trajanjem pojedinačnog pretplatničkog
ugovora. Poslovni korisnik je suglasan i prihvaća da obveza Poslovnog korisnika iz ove točke
Uvjeta korištenja ostaje na snazi i u slučaju prestanka ugovora za Tele2 Poslovne tarife 85 iz bilo
kojeg razloga.

15. Poslovni korisnik koji tijekom promotivnog razdoblja od 2. studenog 2010. do 28. veljače 2011.
godine isključivo putem Tele2 prodajnog predstavnika (isključujući Tele2 prodajna mjesta i
partnere) zasnuje pretplatnički odnos za Tele2 Poslovnu tarifu 85 ostvaruje pravo na promotivnu
cijenu razgovora izmenu svih priključaka koji glase na tog Poslovnog korisnika na području
Republike Hrvatske od 0 kn/min, bez naknade za uspostavu poziva.

16. Poslovni korisnik dobiva pravo koristit 1.000 minuta prema ostalim priključcima s kojima
razgovora besplatno unutar poduzeća, sukladno članku 2. Tele2 će poslovnom korisniku iznos od
1.000 minuta za prvi mjesec aktivacije dodijeliti proporcionalno danu aktivacije, što znači da će
iznos besplatnih minuta biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je poslovni
korisnik bio na Tele2 Poslovnoj tarifi 85 sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Sljedeći puni
mjesec poslovni korisnik koristi svih 1.000 besplatnih minuta.

17. U slučaju da poslovni korisnik putem pojedinog priključka, putem kojeg koristi Tele2 Poslovnu
tarifu 85, ostvari tijekom jednog obračunskog razdoblja više od 1000 minuta razgovora prema
ostalim priključcima s kojima razgovora besplatno unutar tvrtke, Tele2 će ostvarene pozive
obračunati po cijeni poziva unutar Tele2 mreže sukladno službenom cjeniku Tele2.

18. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Poslovni
korisnik koristi.

19. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Poslovni korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.