Uvjeti korištenja Tele2 Poslovnih tarifa 95, 195 i 295


UVJETI KORIŠTENJA TELE2 POSLOVNIH TARIFA 95/195/295*
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa za Poslovne tarife (dalje u tekstu:
Zahtjev) poslovni korisnik prihvaća uvjete Tele2 Poslovnih tarifa (dalje u tekstu: Tele2 Poslovne
tarife) utvrnenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Tele2 Poslovne tarife omogućuju poslovnim korisnicima s 2 ili više aktivnih priključaka, za koje
poslovni korisnik zasnuje pretplatnički odnos s Tele2, kreiranje popisa priključaka koji menusobno
razgovoraju po 0 kn/min unutar poduzeća u domaćem prometu, bez naplate naknade za
uspostavu poziva.

3. Ugovor o korištenju Tele2 Poslovnih tarifa smatra se sklopljenim trenutkom uključivanja
pojedinih priključaka specificiranih na potpisanom Zahtjevu i Prilogu 1, koji je priložen Zahtjevu i
čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Prilog 1). Poslovni korisnik može tijekom korištenja Tele2
Poslovnih tarifa zasnovati pretplatnički odnos i za dodatne priključke, ili isključiti pojedine priključke
te će sukladno navedenom Tele2 ažurirati Prilog 1.

4. Poslovni korisnik koji već koristi neki od postojećih Tele2 tarifnih modela, ima mogućnost
prebacivanja priključaka i na Tele2 Poslovne tarife. U trenutku prijenosa priključaka na Tele2
Poslovne tarife postojeći tarifni model smatrat će se automatski raskinutim.

5. Cijene korištenja pojedinih usluga obračunavaju se u skladu s važecim Tele2 cjenikom, i
naplaćuju se poslovnom korisniku putem mjesečnog računa.

6. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg poslovni korisnik plaća svaki
puni mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Iznos minimalne mjesečne potrošnje može
se u cijelosti potrošiti na razgovore prema svim mrežama unutar Hrvatske, na SMS i MMS poruke,
prijenos podataka i na menunarodne pozive, osim roaminga. Naknada za uspostavu poziva ulazi u
iznos minimalne mjesečne potrošnje. Usluga SMS parkinga, m-prijevoz, preuzimanje sadržaja s
mobilnog portala kao i glasovne, SMS i MMS usluge s dodatnom vrijednosti, mjesečna pristojba na
priključke te SMS poruke poslane s portala Moj Tele2 ne ulaze u iznos minimalne mjesečne
potrošnje. Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 Knock-out tarifa ne uključuje naknadu za uporabu
radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.

7. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje Tele2 Poslovnih tarifa tijekom jednog
mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

8. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.
9. Tele2 će poslovnom korisniku iznos minimalne mjesečne potrošnje za prvi mjesec aktivacije
naplatit sukladno danu aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana
u tom mjesecu u kojima je poslovni korisnik bio na Poslovnoj tarifi sa ukupnim brojem dana u tom
mjesecu. Sljedeći puni mjesec poslovni korisnik plaća puni iznos minimalne mjesečne potrošnje.

10. Poslovni korisnik dobiva pravo koristit 1.000 minuta prema ostalim priključcima s kojima
razgovora besplatno unutar poduzeća, sukladno članku 2. Tele2 će poslovnom korisniku iznos od
1.000 minuta za prvi mjesec aktivacije dodijeliti proporcionalno danu aktivacije, što znači da će
iznos besplatnih minuta biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je poslovni
korisnik bio na Poslovnoj tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Sljedeći puni mjesec
poslovni korisnik koristi svih 1.000 besplatnih minuta.

11. U slučaju da poslovni korisnik putem pojedinog priključka, putem kojeg koristi Poslovnu tarifu,
ostvari tijekom jednog obračunskog razdoblja više od 1000 minuta razgovora prema ostalim
priključcima s kojima razgovora besplatno unutar tvrtke, Tele2 će ostvarene pozive obračunati po
cijeni poziva unutar Tele2 mreže sukladno službenom cjeniku Tele2.

12. Za sve priključke za koje se kupuju mobilni telefoni iz Tele2 ponude po povlaštenim cijenama,
poslovni korisnik se obvezuje na obvezno trajanje pojedinačnih pretplatničkih odnosa u trajanju od
18 ili 24 mjeseca. U slučaju da poslovni korisnik ima za pojedini priključak zasnovan pretplatnički
odnos s obveznim trajanjem te želi izvršiti promjenu tarifnog modela, prijenos pretplatničkog
odnosa ili sl., postojeće obvezno trajanje za navedeni priključak prenosi se i nastavlja dalje teći
sukladno preostalom trajanju ugovorne obveze.
Ako poslovni korisnik jednostrano raskine pojedinačni pretplatnički odnos prije isteka ugovorne
obveze ili ako takav pojedinačni pretplatnički odnos bude raskinut krivnjom poslovnog korisnika
prije isteka ugovorne obveze, poslovni korisnik ć biti obvezan platiti puni iznos svih preostalih
mjesečnih naknada do ukupnog broja mjesečnih naknada na koje se pretplatnik obvezao
obveznim trajanjem pojedinačnog pretplatničkog odnosa. Poslovni korisnik je suglasan i prihvaća
da obveza poslovnog korisnika iz ove točke Uvjeta korištenja ostaje na snazi i u slučaju prestanka
Ugovora za Poslovne tarife iz bilo kojeg razloga.

13. Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor za Poslovnu tarifu pisanom obaviješću
odnosno putem Tele2 Zahtjeva za isključenje priključaka za Poslovne korisnike.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani Zahtjevom i ovim Uvjetima korištenja na
odgovarajući će se način primjenjivati Tele2 Opći uvjeti poslovanja za Pretplatnike.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će pretplatnici biti obavješteni
putem Tele2 web-stranica ili na drugi prikladan način.

*Navedene tarife nisu u ponudi od 15.2.2011.