Uvjeti korištenja Tele2 poslovnih tarifa Knock-out Business za pretplatnike aktivirane do 10.10.2012.


1

UVJETI KORIŠTENJA TELE2 KNOCK-OUT BUSINESS POSLOVNIH TARIFA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) poslovni korisnik
prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 poslovnih tarifa Knock-out Business 25, Knock-out Business 50,
Knock-out Business 100, Knock-out Business 150 i Knock-out Business 300 (dalje u tekstu: Tele2
Knock-out Business tarife).
2. Ugovor o korištenju Tele2 Knock-out Business tarifa sklopljen je u trenutku prihvata Zahtjeva od
strane Tele2.
3. Pojedinačni pretplatnički odnos za priključke uključene u odabranu Tele2 Knock-out Business tarifu
zasniva se potpisom Zahtjeva iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja, odnosno u trenutku uključenja
pojedinačnog priključka na popis priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov
sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).
4. Poslovni korisnik na kojega glasi Tele2 Knock-out Business tarifa (dalje u tekstu: Poslovni korisnik)
može tijekom korištenja Tele2 Knock-out Business tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne
priključke s Tele2 Knock-out Business tarifom, te je pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan u
trenutku dodavanja priključaka na Popis.
5. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje) ugovara se za
svaki priključak pojedinačno, na način da će obvezno trajanje za taj priključak biti definirano na Popisu,
a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.
6. Tele2 Knock-out Business tarife moguće je odabrati uz minimalnu mjesečnu potrošnju od 25, 50,
100, 150 ili 300 kuna. Iznos minimalne mjesečne potrošnje plaća se po svakom priključku koji koristi
Tele2 Knock-out Business tarifu.
7. Tele2 Knock-out Business tarife omogućuju da 2 ili više priključaka sa Tele2 Knock-out Business
tarifama istog Poslovnog korisnika, definiranih na Popisu, međusobno razgovaraju po 0 kn/min u
domaćem prometu, bez naplate naknade za uspostavu poziva. Navedeno pravo na besplatne
razgovore obuhvaća 1.500 minuta razgovora u nacionalnom prometu po svakom pojedinom priključku,
nakon čega se ostvareni pozivi i naknada za uspostavu poziva obračunavaju po cijeni poziva unutar
Tele2 mreže sukladno službenom cjeniku Tele2. Obračunske jedinice utvrđene su važećim Tele2
cjenikom.
8. Tele2 će Poslovnom korisniku iznos od 1.500 minuta iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja za prvi
mjesec aktivacije dodijeliti proporcionalno danu aktivacije, što znači da će iznos besplatnih minuta biti
razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Poslovni korisnik bio na Tele2 Knock-out
Business tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu. U navedenom slučaju Poslovni korisnik ne
plaća ukupan iznos minimalne mjesečne potrošnje nego njezin razmjerni dio. Sljedeći puni mjesec
Poslovni korisnik koristi svih 1.500 besplatnih minuta, te plaća ukupan iznos minimalne mjesečne
potrošnje.
2

9. Iznos minimalne mjesečne potrošnje je najmanji iznos računa kojeg Poslovni korisnik plaća svaki puni
mjesec, neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji. Iznos minimalne mjesečne potrošnje može se u
cijelosti potrošiti na razgovore prema svim mrežama unutar Hrvatske, na SMS i MMS poruke, prijenos
podataka i na međunarodne pozive, osim roaminga. Naknada za uspostavu poziva ulazi u iznos
minimalne mjesečne potrošnje. Usluga SMS parkinga, m-prijevoz, preuzimanje sadržaja s mobilnog
portala kao i glasovne, SMS i MMS usluge s dodatnom vrijednosti, te SMS poruke poslane s portala Moj
Tele2 ne ulaze u iznos minimalne mjesečne potrošnje. Nepotrošeni iznos minimalne mjesečne
potrošnje ne prenosi se u sljedeći mjesec. Minimalna mjesečna potrošnja Tele2 Knock-out Business
tarifa ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.
10. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.
11. Poslovni korisnik koji koristi bilo koju Tele2 tarifu za pretplatnike osim Tele2 Knock-out Business,
Knock-out Team Business ili Super Business tarife (u daljnjem tekstu: Tele2 Tarifa), ima mogućnost
prebacivanja tarife priključka na neku od Tele2 Knock-out Business tarifa, uključivanjem istih na Popis,
a prema sljedećim pravilima:
o ako nema obveznog trajanja na Tele2 Tarifi, može prijeći na bilo koju drugu Tele2 Knock-out
Business tarifu, uz ili bez ugovaranja obveznog trajanja;
o ako ima obvezno trajanje na Tele2 Tarifi, najranije 3 mjeseca do isteka ranije ugovorenog
obveznog trajanja, Poslovni korisnik može:
a) ugovoriti novo obvezno trajanje na bilo kojoj Tele2 Knock-out Business tarifi uz pravo na
kupnju mobitela po povlaštenim cijenama;
b) ugovoriti novo obvezno trajanje od 24 mjeseca u bilo kojoj Tele2 Knock-out Business tarifi
koja dolazi sa mjesečnim paketom besplatnih minuta prema svim mrežama.
o ako ima obvezno trajanje na Tele2 Tarifi, tijekom obveznog trajanja može promijeniti trenutnu
Tele2 tarifu u neku od Tele2 Knock-out Business tarifa (bez ponovne kupnje mobitela po
povlaštenim cijenama):
- na tarifu iste ili više vrijednosti minimalne mjesečne potrošnje;
- iznimno, priključku na Tele2 Tarifi sa obaveznim trajanjem od 18 mjeseci produljit će se
na obavezno trajanje od 24 mjeseca, tj. obvezno trajanje ugovora nastavlja teći
neprekinuto na novoj Tele2 Knock-out Business tarifi, ali se produžuje za dodatnih 6
mjeseci.
12. Poslovni korisnik koji želi promijeniti Tele2 Knock-out Business tarifu priključka u neku drugu Tele2
Knock-out Business, Smart Business ili Unlimited Business tarifu može to učiniti u sljedećim
slučajevima:
o ako nema obveznog trajanja, može prijeći na bilo koju drugu Tele2 Knock-out Business, Smart
Business ili Unlimited Business tarifu, bez ili uz ugovaranje obveznog trajanja;
3

o ako ima obvezno trajanje, najviše 3 mjeseca do isteka ranije ugovorenog obveznog trajanja,
Poslovni korisnik može:
a) ugovoriti novo obvezno trajanje u bilo kojoj Tele2 Knock-out Business, Smart Business ili
Unlimited Business tarifi uz pravo na kupnju mobitela po povlaštenim cijenama;
b) ugovoriti novo obvezno trajanje od 24 mjeseca u bilo kojoj Tele2 Knock-out Business tarifi
koja dolazi sa mjesečnim paketom besplatnih minuta prema svim mrežama.
o ako ima obvezno trajanje, tijekom obveznog trajanja može promijeniti tarifu (bez ponovne
kupnje mobitela po povlaštenim cijenama):
a) na tarifu više vrijednosti minimalne mjesečne potrošnje jednom mjesečno;
b) na tarifu neposredno niže vrijednosti; promjena je moguća jednom tijekom obveznog
trajanja i to nakon 4 plaćena i proknjižena mjesečna računa od početka obveznog trajanja
a u skladu sa sljedećim pravilima:

Korisnik koristi tarifu:
Korisnik može napraviti promjenu tarife na
tarifu iste ili više vrijednosti tarifu neposredno niže
vrijednosti
Knock-out Business 25
Knock-out Business 50, 100, 150, 300
Smart Business 100, 200, 300, 400
Unlimited Business 100, 200, 300, 400
nije moguća promjena
Knock-out Business 50
Knock-out Business 100, 150, 300
Smart Business 100, 200, 300, 400
Unlimited Business 100, 200, 300, 400
Knock-out Business 25
Knock-out Business 100
Knock-out Business 150, 300
Smart Business 100, 200, 300, 400
Unlimited Business 100, 200, 300, 400
Knock-out Business 50
Knock-out Business 150
Knock-out Business 300
Smart Business 200, 300, 400
Unlimited Business 200, 300, 400
Knock-out Business 100
Smart Business 100
Unlimited Business 100
Knock-out Business 300 Smart Business 300, 400
Unlimited Business 300, 400
Knock-out Business 150
Smart Business 200
Unlimited Business 200

o ako ima obvezno trajanje, a koristi Tele2 Knock-out Business tarife koje uključuju paket
besplatnih minuta prema svim mrežama, jednom mjesečno može vršiti promjenu u Knock-out
Business tarife neposredno niže vrijednosti ili više vrijednosti. Pri tome zadržava pravo na paket
besplatnih minuta prema svim mrežama prema Cjeniku.
13. Poslovni korisnik koji želi pojedini priključak prebaciti sa Tele2 Knock-out Business tarife u
rezidencijalnu tarifu, promjenu može izvršiti ako priključak nema obvezno trajanje.
4

14. Poslovni korisnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak sa Tele2 Knock-out
Business tarifom na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti ako priključak
nema obvezno trajanje dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom obveznog trajanja
koje se prenosi na drugu pravnu osobu.
15. Prva promjena tarife u jednoj kalendarskoj godini je besplatna, a svaka slijedeća promjena tarife
unutar iste kalendarske godine se naplaćuje 40,00 kn (PDV uključen) i obračunava na prvom sljedećem
računu.
16. Promjena tarife izvršit će se iza ponoći sljedećeg dana od podnošenja Zahtjeva za promjenu.
17. Poslovni korisnik će moći započeti koristiti pogodnost besplatnih razgovora definiranih točkom 7.
Uvjeta protekom 24 sata od podnošenja Zahtjeva za Tele2 Knock-out Business tarife.
18. Od podnošenja zahtjeva za produljenje ugovora i promjenu tarife iz Tele2 Tarifa u Tele2 Knock-out
Business tarife ili podnošenja zahtjeva za promjenu tarife iz Tele2 Tarifa u Tele2 Knock-out Business
tarife za pojedini priključak u vremenu do ponoći slijedećeg dana Poslovni korisnik neće biti u
mogućnosti za taj priključak koristiti pogodnost besplatnih razgovora definirane točkom 7. Uvjeta.
19. Kod migracije priključka sa bonova na pretplatnički odnos, Poslovni korisnik će za taj priključak moći
započeti koristiti pogodnost besplatnih razgovora definirane točkom 7. Uvjeta protekom 48 sati od
podnošenja Zahtjeva.
20. Poslovni korisnik nastavlja koristiti prethodno aktivirane pogodnosti iz promotivne ponude Božić
2010 i Prijenos broja 2011 do isteka promotivnog razdoblja i nakon promjene tarife time da se visina
popusta mijenja na način da ista odgovara iznosu minimalne mjesečne potrošnje nove Tele2 Knock-out
Business tarife.
21. Poslovni korisnici sa ugovorenim obveznim trajanjem od 24 mjeseca i bez iskorištenog prava na
kupnju mobitela po povlaštenim cijenama tijekom tog obveznog trajanja imaju pravo na povoljnije cijene
usluge, dok po isteku navedenog razdoblja vrijede redovne cijene usluge za odabranu Tele2 Knock-out
Business tarifu. Navedene cijene utvrđene su važećim Tele2 cjenikom.
22. Cijene korištenja ostalih usluga obračunavaju se u skladu s važećim Tele2 cjenikom, i naplaćuju se
Poslovnom korisniku putem mjesečnog računa.
23. U slučaju da Poslovni korisnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge, Tele2 će
privremeno ograničiti korištenje usluga i privremeno isključiti sve priključke Poslovnog korisnika
uključene u Tele2 Knock-out Business tarifu, a sukladno Općim uvjetima poslovanja Tele2.

5


24. Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa bude raskinut od strane
Tele2 krivnjom Poslovnog korisnika, Poslovni korisnik obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne
naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora. U slučaju da Poslovni korisnik jednostrano
raskine Ugovor prije isteka obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa Poslovni korisnik je
obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora
ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije
za Poslovnog korisnika.
25. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Poslovni korisnik
koristi.
26. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Poslovni korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.