Uvjeti korištenja Tele2 poslovnih tarifa Knock-out Team Business


1

UVJETI KORIŠTENJA TELE2 KNOCK-OUT TEAM BUSINESS POSLOVNIH TARIFA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa za poslovne tarife (dalje u tekstu: Zahtjev)
poslovni korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 Knock-out Team Business tarifa (dalje u tekstu:
Tarife).
2. Iznos minimalne mjesečne potrošnje ovisi o vrijednosti odabrane Tarife, te isti iznosi 300, 500, 700 ili
900 kuna.
3. Poslovni korisnik može koristiti Tarife s minimalno 2 pretplatničke linije unutar pojedine Tarife.
Maksimalan broj linija unutar Tarife iznosi :
Knock-out Team Business 300 – 3 pretplatnička priključka i 3 priključka na bonove;
Knock-out Team Business 500 – 5 pretplatničkih priključak i 4 priključka na bonove;
Knock-out Team Business 700 – 7 pretplatničkih priključak i 5 priključaka na bonove;
Knock-out Team Business 900 – 9 pretplatničkih priključaka i 6 priključaka na bonove.
4. Tarife omogućuju da svi pretplatnički priključci poslovnog korisnika uključeni u istu Tarifu zajednički
koriste novčani iznos izabrane Tarife, te da međusobno razgovaraju po 0 kn/min u domaćem prometu,
bez naplate naknade za uspostavu poziva. Pravo na besplatne razgovore između pretplatničkih
priključaka uključenih u istu Tarifu obuhvaća 1.500 minuta razgovora u nacionalnom prometu po
svakom pojedinom priključku, nakon čega se ostvareni pozivi i naknada za uspostavu poziva
obračunavaju po cijeni poziva unutar Tele2 mreže sukladno službenom cjeniku Tele2. Navedeno vrijedi
i za pozive s pretplatničkih priključaka uključenih u Tarifu prema Tele2 priključcima na bonove
uključenim u Tarifu, dok se pozivi s priključaka na bonove uključenih u Tarifu prema pretplatničkim
priključcima uključenim u Tarifu naplaćuju sukladno cjeniku za tarifu koju koristi priključak na bonove, te
isti ne ostvaruju pravo na 1.500 besplatnih minuta razgovora. Obračunske jedinice utvrđene su važećim
Tele2 cjenikom.
5. Tele2 će poslovnom korisniku iznos od 1.500 minuta iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja za prvi
mjesec aktivacije dodijeliti proporcionalno danu aktivacije, što znači da će iznos besplatnih minuta biti
razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je poslovni korisnik bio na Tarifi sa ukupnim
brojem dana u tom mjesecu. U navedenom slučaju poslovni korisnik ne plaća ukupan iznos minimalne
mjesečne potrošnje nego njezin razmjerni dio (prvi mjesec aktivacije je mjesec u kojem je potpisan
Zahtjev). Sljedeći puni mjesec poslovni korisnik koristi svih 1.500 besplatnih minuta, te plaća ukupan
iznos minimalne mjesečne potrošnje odabrane Tarife.
6. Minimalna mjesečna potrošnja je najmanji iznos računa koji poslovni korisnik plaća za jedan cijeli
mjesec. Minimalna mjesečna potrošnja može se u cijelosti potrošiti na razgovore prema svim mrežama
unutar Hrvatske, na SMS i MMS poruke, prijenos podataka i na međunarodne pozive, osim roaminga.
Naknada za uspostavu poziva ulazi u iznos minimalne mjesečne porošnje. Usluga SMS parkinga, m-
prijevoz te glasovne, SMS i MMS usluge s dodatnom vrijednosti te SMS poruke poslane s portala Moj
Tele2 ne ulaze u iznos minimalne mjesečne potrošnje. Nepotrošeni iznos minimalne mjesečne
2

potrošnje ne prenosi se u sljedeći mjesec. Minimalna mjesečna potrošnja Tarifa ne uključuje naknadu
za uporabu radijske frekvencije koja se naplaćuje zasebno.
7. Neiskorištena vrijednost minimalne mjesečne potrošnje Tarife tijekom jednog mjeseca neće biti
prenesena u sljedeći mjesec.
8. Naplata roaminga (troškovi ostvareni u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluge. Takvi troškovi biti će obračunati na jednom od sljedećih računa.
9. Ugovor o korištenju Tarife sklopljen je u trenutku prihvata Zahtjeva od strane Tele2. Ugovor o
korištenju Tarife za dodatne priključke smatra se sklopljenim trenutkom uključivanja dodatnih priključaka
specificiranih u prilogu Zahtjeva koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Prilog
1). Poslovni korisnik može tijekom korištenja odabrane Tarife zasnovati pretplatnički odnos i za dodatne
priključke (članove) do broja priključaka definiranog u točki 3. ili isključiti pojedine priključke te će
sukladno navedenom Tele2 ažurirati Prilog 1.
10. Poslovnom korisniku omogućeno je i da u Tarifu uključi određeni broj priključaka na bonove, ovisno
o Tarifi koju koristi, a sukladno točki 3. ovih Uvjeta korištenja.
11. U slučaju uključenja priključka na bonove u Tarifu, Tele2 će svakog 5. dana u kalendarskom
mjesecu na račun svakog od tih priključaka nadoplatiti iznos od 50,00 kuna. Tako uplaćeni iznosi
poslovnom korisniku biti će naplaćeni putem mjesečnog računa za pružene usluge. Poslovni korisnik
može svoj korisnički račun na bonove i samostalno nadoplaćivati uobičajenim načinima.
Korisnik priključka na bonove koristi bilo koju tarifu iz ponude Tele2 tarifa na bonove.
12. Poslovni korisnik za pretplatnički priključak kojeg uključuje u Tarifu, a koji će biti određen kao nositelj
tarife (dalje u tekstu: Nositelj), može zasnovati pretplatnički odnos bez obveznog trajanja ili s obveznim
trajanjem od 12 ili 24 mjeseca. Ostali pretplatnički priključci (članovi) uključeni u Tarifu zasnivaju
pretplatnički odnos na sljedeći način:
- ako Nositelj nema obvezno trajanje, tada i članovi nemaju obvezno trajanje;
- ako Nositelj ima obvezno trajanje od 12 mjeseci, tada pojedini članovi imaju obvezno trajanje od
12 mjeseci ili ga nemaju;
- ako Nositelj ima obvezno trajanje od 24 mjeseca, tada pojedini članovi imaju obvezno trajanje
od 24 mjeseca ili ga nemaju.
13. Povlaštene cijene mobitela za pretplatničke priključke u Tarifama definirane su Tele2 Cjenikom
mobilnih telefona za poslovne korisnike. Za priključke na bonove uključene u Tarifu, cijene mobitela
definirane su u Tele2 Cjeniku mobilnih telefona na bonove. U slučaju kupnje mobitela za pretplatničke
priključke po povlaštenim cijenama eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa definirano je
svakom pojedinom posebnom ponudom. Nadalje, u okviru takvih posebnih ponuda definirano je koji
priključci unutar Tarife i pod kojim uvjetima ostvaruju pravo na kupnju pojedinih uređaja po povoljnijim
cijenama. O svemu navedenom Tele2 će obavijestiti poslovnog korisnika prije ostvarene kupnje i
eventualnog ugovaranja pripadajućeg obveznog trajanja pretplatničkog odnosa.
3

14. Poslovni korisnik koji koristi sljedeće Tele2 tarifne modele: Poslovna tarifa 0, Poslovna tarifa 85,
Poslovna tarifa 95, Poslovna tarifa 100, Poslovna tarifa 195, Poslovna tarifa 285 i Poslovna tarifa 295,
(u daljnjem tekstu: Stare Tele2 tarife), može prijeći na Tarife uz uvjet da u Tarifu istovremeno uključi sve
priključke, te jedan priključak definira kao Nositelja, a ostale kao članove. Prelazak je moguć najranije 3
mjeseca prije kraja obveznog trajanja onog priključka na Staroj Tele2 tarifi kojem obvezno trajanje
istječe posljednjem.
15. Pravilo iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja vrijedi i za slučaj prelaska sa Tele2 Knock-out
Business, Smart Business, Unlimited Business ili rezidencijalnih tarifa na Tarifu.
16. Poslovni korisnik koji želi promijeniti Tarifu u Tarifu više ili niže vrijednosti može to učiniti u sljedećim
slučajevima:
o ako nema obveznog trajanja, može prijeći na bilo koju drugu Tarifu, bez ili uz ugovaranje
obveznog trajanja;
o ako ima maksimalno 3 mjeseca do isteka ranije ugovorenog obveznog trajanja, poslovni
korisnik može:
- ugovoriti novo obvezno trajanje u bilo kojoj Tarifi uz pravo na kupnju mobitela po
povlaštenim cijenama.
o ako ima obvezno trajanje, tijekom obveznog trajanja može promijeniti Tarifu (bez ponovne
kupnje mobitela po povlaštenim cijenama):
a) na Tarifu više vrijednosti jednom mjesečno (npr. s Knock-out Team Business 500 u Knock-
out Team Business 700) prema donjoj tablici
- poslovni korisnik ne mora nužno povećati broj članova (npr. s 5 na 7);
- ako poslovni korisnik poveća broj članova u skladu s novom tarifom (npr. s 5 na 7),
obvezno trajanje za nove članove definira se sukladno točki 12. ovih Uvjeta korištenja;
b) na Tarifu neposredno niže vrijednosti (npr. s Knock-out Team Business 900 u Knock-out
Team Business 700) prema donjoj tablici;
- promjena je moguća jednom tijekom obveznog trajanja i to nakon 4 plaćena i proknjižena
mjesečna računa od početka obveznog trajanja;
- prelaskom na tarifu neposredno niže vrijednosti smanjuje se broj članova za 2.

Korisnik koristi tarifu:
Korisnik može napraviti promjenu tarife na
tarifu više vrijednosti tarifu neposredno niže vrijednosti
Knock-out Team Business 300 Knock-out Team Business 500, 700, 900 nije moguća promjena
Knock-out Team Business 500 Knock-out Team Business 700, 900 Knock-out Team Business 300
Knock-out Team Business 700 Knock-out Team Business 900 Knock-out Team Business 500
Knock-out Team Business 900 nije moguća promjena Knock-out Team Business 700
17. Prijenos pretplatničkog odnosa nad pojedinim priključkom (bilo članom ili Nositeljem) iz Tarife na
drugu pravnu ili fizičku osobu moguć je isključivo ako nema obveznog trajanja za taj priključak. Poslovni
4

korisnik koji pretplatnički odnos za priključak koji je određen za Nositelja Tarife, mora odrediti bilo kojeg
člana koji će biti definiran kao novi nositelj ili uvesti novog člana (novi priključak) koji će biti definiran kao
nositelj.
18. Prijenos pretplatničkog odnosa na drugu pravnu osobu za sve priključke u Tarifi, moguć je pri čemu
obvezno trajanje, ukoliko postoji, nastavlja teći.
19. Cijena prve promjene Tarife u jednoj kalendarskoj godini je besplatna, a svaka slijedeća promjena
Tarife unutar iste kalendarske godine se naplaćuje 40,00 kn (PDV uključen) i obračunava na prvom
sljedećem računu. Unutar istog kalendarskog mjeseca dozvoljena je samo jedna izmjena Tarife.
20. Promjena iz Starih Tele2 tarifa ili Knock-out Business, Smart Business ili Unlimited Business tarifa u
Tarifu izvršit će se iza ponoći sljedećeg radnog dana od podnošenja Zahtjeva za promjenu.
Promjena Tarife na neposredno višu ili nižu vrijednost izvršit će se prvog dana kalendarskog mjeseca
koji slijedi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za promjenu. Unutar navedenog razdoblja (od dana
podnošenja do dana realizacije Zahtjeva) nije moguće podnijeti dodatne zahtijeve za izmjenama unutar
postojeće Tarife (osim zatjeva za promjenu SIM kartice) niti je moguće izvršiti prijenos pretplatničkog
odnosa.
21. Poslovni korisnik će moći započeti koristiti pogodnost besplatnih razgovora definiranih točkom 4.
Uvjeta protekom 24 sata od prihvaćanja Zahtjeva za Tarife.
22. Poslovni korisnici sa ugovorenim obveznim trajanjem od 24 mjeseca tijekom tog obveznog trajanja
imaju pravo na povoljnije cijene usluge, dok po isteku navedenog razdoblja vrijede redovne cijene
usluge za odabranu Tele2 Knock-out Team Business tarifu. Navedene cijene utvrđene su važećim
Tele2 cjenikom.
23. Cijene korištenja ostalih usluga obračunavaju se u skladu s važećim Tele2 cjenikom, i naplaćuju se
poslovnom korisniku putem mjesečnog računa.
24. Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa bude raskinut od strane
Tele2 krivnjom Poslovnog korisnika, Poslovni korisnik obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne
naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora. U slučaju da Poslovni korisnik jednostrano
raskine Ugovor prije isteka obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa Poslovni korisnik je
obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora
ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije
za Poslovnog korisnika.
25. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje poslovni korisnik
koristi.
26. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će poslovni korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.