Uvjeti korištenja Tele2 poslovnih tarifa Smart Business


Uvjeti korištenja Smart tarifa za Tele2 pretplatnike aktivirane u razdoblju od 01.12.2011. do
15.03.2012.

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) u razdoblju od
01.12.2011. do 15.03.2012. Tele2 pretplatnik (u daljnjem tesktu: Korisnik) prihvaća uvjete Tele2
Smart tarifnih modela (dalje u tekstu: Tele2 Smart tarife) utvrđenih ovim Uvjetima korištenja.

2. Korisnik može aktivirati Tele2 Smart tarifu potpisom pretplatničkog ugovora na bilo kojem od
Tele2 ovlaštenih prodajnih mjesta.

3. Ugovor o korištenju Tele2 Smart tarife sklopljen je u trenutku prihvata Zahtjeva od strane Tele2
(dalje u tekstu: Ugovor).

4. Tele2 Smart tarifu mogu aktivirati postojeći Tele2 pretplatnici prelaskom na Tele2 Smart tarifu i
novi Korisnici.

5. Tele2 Smart tarifu moguće je odabrati uz mjesečnu naknadu od 100, 200, 300 i 400 kuna. Ovaj
iznos uključuje PDV.

6. Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg Korisnik plaća svaki puni mjesec,
neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji.

7. U iznos mjesečne naknade uključen je:
- određeni broj minuta razgovora prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj,
- određeni broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj
te
- određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj (dalje u tesktu: Smart
paket).

8. Ukupan broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa tj. veličina
Smart paketa ovisi o odabranom iznosu mjesečne naknade Smart tarife na koju se korisnik
pretplati, a naznačen je u cjeniku usluga Tele2.

9. Korisnici koji se pretplate na Smart tarife uz mjesečnu naknadu od 100 ili 200 kuna ostvariti će
pogodnost u vidu promotivnog broja minuta naznačenih u Tele2 cjeniku. Pogodnosti iz ove točke
mogu se koristiti neograničeno za vrijeme trajanja Ugovora.

10. Korisnici koji se pretplate na Smart tarife uz mjesečnu naknadu od 100 kuna ostvariti će i
dodatnu pogodnost u vidu dvostruke količine podatkovnog prijenosa naznačenog u Tele2 cjeniku.
Korisnicima će se ovaj dodatni paket automatski isključiti 30.06.2012.

11. Korisnici koji nisu pravne osobe te koji pretplatnički odnos ne zasnivaju za potrebe obrta a koji
se pretplate na Smart tarife uz mjesečnu naknadu od 200 ili 300 kuna ostvariti će i dodatnu
pogodnost u vidu popusta na mjesečnu naknadu naznačenog u Tele2 cjeniku uz uvjet potpisa
Ugovora o obveznom trajanju pretplatničkog odnosa u trajanju od 24 mjeseca. Pravo na popust na
mjesečnu naknadu Korisnik ostvaruje zauvijek uz uvjet produljenja Ugovora o obveznom trajanju
pretplatničkog odnosa u trajanju od 24 mjeseca. Ako korisnik ne produlji Ugovor o obveznom
trajanju pretplatničkog odnosa u roku od 30 dana po isteku prethodnog Ugovora o obveznom
trajanju pretplatničkog odnosa, Korisnik gubi pravo na ovaj popust.

12. Nakon što Korisnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajući broj minuta, SMS
poruka ili podatkovnog prometa u svom Smart paketu, svi dodatni pozivi, poruke ili podatkovni
promet naplaćuju se Korisniku po cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom za Smart tarife (kao i ostale
usluge koje nisu uključene u Smart paket).

13. Mjesečna naknada Smart tarifa ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se
naplaćuje zasebno u iznosu od 10,00 kn mjesečno. Na ovaj iznos PDV se ne obračunava.

14. U iznos mjesečne naknada nije uključena naknada za uspostavu poziva i ona se naplaćuje za
sve vrste poziva, osim poziva prema uslugama s dodatnom vrijednosti, u iznosu utvrđenim Tele2
cjenikom za Smart tarife.

15. Neiskorištena vrijednost minuta, poruka ili podatkovnog prijenosa iz Smart paketa tijekom
jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

16. Obračunska jedinica za naplatu nacionalnih i međunarodnih poziva je 60 sekundi. Obračunska
jedinica za prijenos podataka u Republici Hrvatskoj je 1 kB, dok je u međunarodnom roamingu 100
kB.

17. Naplata određenih usluga napravljenih u inozemstvu može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluge. U tom slučaju, navedeni troškovi nastali u inozemstvu biti će uključeni u Račune
za naredna obračunska razdoblja, te će biti naplaćeni sukladno Tele2 cjeniku.

18. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta
nakon čega se isti automatski prekida.

19. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što
znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Korisnik
bio na Smart tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što znači da će korisniku koji se
pretplatio na Smart tarifu na polovici mjeseca biti naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade.
Svaki naredni puni mjesec Korisnik plaća puni iznos mjesečne naknade.

20. Ukupan broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa tj. veličina
Smart paketa u mjesecu aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u
kojima je Korisnik bio na Smart tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što znači da će
korisnik koji se pretplatio na Smart tarifu na polovici mjeseca imati pravo na polovicu ukupnog
Smart paketa uključenog u Smart tarifi. Sljedeći puni mjesec Korisnik ima na raspolaganju puni
iznos Smart paketa za odgovarajuću Smart tarifu.

21. Aktivacijom Tele2 Smart tarife, postojeći Korisnik koji promjeni tarifu gubi sve pogodnosti,
promocije ili dodatne opcije koje je imao prije prelaska na Smart tarife uključujući opciju Zero,
opciju Superfrend ili Mukte broj. Iznimka su podatkovni paketi, posebni popusti te pogodnosti koje
je korisnik dobivao u promocijama Zauvijek, Duplo i Duplomanija.

22. Uz iznose mjesečne naknade od 100, 200, 300 ili 400 kn obavezno trajanje ugovora može
iznositi 12 ili 24 mjeseca. Korisnik može potpisati ugovor i bez obaveznog trajanja pretplatničkog
Ugovora.

23. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tele2 Smart tarifa određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenih na Tele2 web stranicama.

24. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika posebne pogodnosti koje je stari
Korisnik imao neće se prenijeti na novog Korisnika. Posebne pogodnosti su: razni popusti,
promocije, refundacije, kompenzacije, Mukte brojevi ili drugi izvanredni uvjeti korištenja usluga i
proizvoda Tele2.

25. U slučaju da Korisnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge, Tele2 će
privremeno ograničiti korištenje usluga i privremeno isključiti priključak Korisnika, a sukladno
Općim uvjetima poslovanja Tele2.

26. Ako Ugovor tijekom obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa bude raskinut od
strane Tele2 krivnjom Korisnika, Korisnik je obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade
za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora. U slučaju da Korisnik jednostrano raskine Ugovor
prije isteka obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa Korisnik je obvezan Tele2
jednokratno isplatiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu
u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za
Korisnika.

27. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

28. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.