Uvjeti korištenja Tele2 poslovnih tarifa Super Business


1

UVJETI KORIŠTENJA TELE2 SUPER BUSINESS POSLOVNIH TARIFA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa za poslovne tarife (dalje u tekstu: Zahtjev) poslovni
korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 Super Business tarifa (dalje u tekstu: Tarife).
2. Iznos minimalne mjesečne potrošnje ovisi o vrijednosti odabrane Tarife, te isti iznosi 1.500, 3.000, 5.000,
10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000 i 80.000 kuna.
3. Poslovni korisnik može koristiti Tarife s minimalno 2 pretplatničke linije unutar pojedine Tarife. Maksimalni
broj linija unutar Tarife iznosi:
? Super Business 1.500 – 50 pretplatničkih priključaka
? Super Business 3.000 – 75 pretplatničkih priključaka
? Super Business 5.000 – 100 pretplatničkih priključaka
? Super Business 10.000 – 125 pretplatničkih priključaka
? Super Business 15.000 – 155 pretplatničkih priključaka
? Super Business 20.000 – 175 pretplatničkih priključaka
? Super Business 30.000 – 200 pretplatničkih priključaka
? Super Business 50.000 – 300 pretplatničkih priključaka
? Super Business 80.000 – 400 pretplatničkih priključaka
4. Tarife omogućuju da svi pretplatnički priključci poslovnog korisnika uključeni u istu Tarifu za pripadajući
iznos minimalne mjesečne potrošnje zajednički koriste (dalje u tekstu: Super Business paket):
- određeni broj minuta razgovora prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj,
- određeni broj SMS poruka prema svim pokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te
- određenu količinu podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
5. Ukupan broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa ovisi o odabranom iznosu
minimalne mjesečne potrošnje Tarife na koju se poslovni korisnik pretplati, a naznačen je u cjeniku usluga
Tele2.
6. Na minute razgovora prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te pozive
uključene u Tarifu ne obračunava se naknada za uspostavu poziva. Naknada za uspostavu poziva
obračunava se na pozive nakon što se iskoriste sve minute i na pozive koji nisu uključeni u Tarifu, osim poziva
prema uslugama s dodatnom vrijednosti, u iznosu utvrđenom Tele2 cjenikom za Tarife.
7. Nakon što poslovni korisnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajući broj minuta, SMS
poruka ili podatkovnog prometa u Super Business paketu, svi dodatni pozivi, poruke ili podatkovni promet
naplaćuju se poslovnom korisniku po cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom za Tarife (kao i ostale usluge koje
nisu uključene u Super Business paket).
2

8. Iznos minimalne mjesečne potrošnje Tarife u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije,
što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je poslovni korisnik
bio na Tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što znači da će korisniku koji se pretplatio na Tarifu na
polovici mjeseca biti naplaćena polovica iznosa minimalne mjesečne potrošnje. Svaki naredni puni mjesec
poslovni korisnik plaća puni iznos minimalne mjesečne potrošnje.
9. Ukupni broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa, tj. veličina Super Business
paketa u mjesecu aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je poslovni
korisnik bio na Tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što znači da će korisnik koji se pretplatio na
Tarifu na polovici mjeseca imati pravo na polovicu ukupnog Super Business paketa uključenog u Tarifu.
Sljedeći puni mjesec poslovni korisnik ima na raspolaganju puni iznos Super Business paketa za
odgovarajuću Tarifu.
10. Neiskorištena vrijednost minuta, poruka ili podatkovnog prometa iz Super Business paketa tijekom jednog
mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.
11. Naplata roaminga (troškovi ostvareni u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluge.
Takvi troškovi bit će obračunati na jednom od sljedećih računa.
12. Minimalna mjesečna potrošnja Tarifa ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se
naplaćuje zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku. Na ovaj
iznos PDV se ne obračunava.
13. Ugovor o korištenju Tarife sklopljen je u trenutku prihvata Zahtjeva od strane Tele2. Ugovor o korištenju
Tarife za dodatne priključke smatra se sklopljenim trenutkom uključivanja dodatnih priključaka specificiranih u
prilogu Zahtjeva koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Prilog 1). Poslovni korisnik
može tijekom korištenja odabrane Tarife zasnovati pretplatnički odnos i za dodatne priključke do broja
priključaka definiranog u točki 3. ili isključiti pojedine priključke te će sukladno navedenom Tele2 ažurirati
Prilog 1.
14. Kada poslovni korisnik za priključak koji je uključen u Tarifu zasnuje prvi pretplatnički odnos uz obvezno
trajanje od 24 mjeseca bit će mu dodijeljen budžet sa brojem bodova koji ovisi o tome na kojoj se Tarifi
poslovni korisnik nalazi i to sukladno donjoj tablici.

Super Business tarifa 1.500 3.000 5.000 10.000 15.000 20.000 30.000 50.000 80.000
Budžet (bodovi) 8.000 19.000 28.000 75.000 140.000 161.000 235.000 395.000 510.000
Poslovni korisnik može iskoristiti budžet u vremenu od 24 mjeseca od kada je zaključio obvezno trajanje za
navedeni priključak i to za povoljniju kupnju mobitela kako se niže navodi. Prije proteka navedena 24 mjeseca
poslovnom korisniku ne može biti dodijeljen novi budžet prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa uz obvezno
trajanje od 24 mjeseca za neki drugi priključak koji je uključen u Tarifu.
3

Budžet poslovni korisnik može koristiti na način da prilikom kupnje jednog od mobitela naznačenih u cjeniku
Tele2 umanji MPC tog mobitela za određeni iznos kuna koji ne može biti veći od iznosa budžeta koji korisnik
ima na raspolaganju. Budžet će prilikom takve kupnje biti umanjen za iznos bodova koji odgovara iznosu kuna
za koji je umanjena MPC mobitela. Iznos za koji se umanjuje MPC cijena mobitela mora biti zaokružen na
kunu (npr. nije moguće umanjiti cijenu za 250,50 kn, već za 250 ili 251 kn).
Prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa uz obvezno trajanje od 24 mjeseca za svaki sljedeći pojedini
priključak koji je uključen u Tarifu poslovni će korisnik moći kupiti po jedan mobitel naznačen u cjeniku Tele2
uz umanjenje MPC kako je navedeno u prethodnom stavku.
15. Poslovni korisnik koji koristi bilo koju Tele2 tarifu za pretplatnike osim Super Business ili Knock-out Team
Business tarife (u daljnjem tekstu: Tele2 Tarifa), može prijeći na Tarife uz uvjet da u Tarifu istovremeno uključi
sve priključke. Prelazak je moguć najranije 3 mjeseca prije kraja obveznog trajanja onog priključka na Tele2
Tarifi kojem obvezno trajanje istječe posljednjem.
16. Poslovni korisnik koji želi promijeniti Tarifu u drugu Tarifu više ili niže vrijednosti može to učiniti u sljedećim
slučajevima:
o ako nema obveznog trajanja, može prijeći na bilo koju drugu Tarifu, bez ili uz ugovaranje obveznog
trajanja;
o ako ima maksimalno 3 mjeseca do isteka ranije ugovorenog obveznog trajanja, poslovni korisnik može
ugovoriti novo obvezno trajanje u bilo kojoj Tarifi;
o ako ima obvezno trajanje, tijekom obveznog trajanja može promijeniti Tarifu:
a) na Tarifu više vrijednosti, nakon 4 plaćena (i proknjižena) mjesečna računa od trenutka zasnivanja
pretplatničkog odnosa na Super Business tarifi (npr. sa Super Business 1.500 u Super Business
3.000) prema donjoj tablici
- poslovni korisnik ne mora nužno povećati broj članova (npr. s 5 na 10).
b) na Tarifu neposredno niže vrijednosti (npr. sa Super Business 5.000 u Super Business 3.000)
prema donjoj tablici;
- promjena je moguća jednom od trenutka zasnivanja pretplatničkog odnosa na Super
Business tarifi i to nakon 4 plaćena i proknjižena mjesečna računa;
- iznos budžeta mijenja se u pripadajući iznos budžeta manje tarife umanjen za do tada
iskorišteni iznos budžeta tijekom korištenja veće tarife;
- ako je poslovni korisnik iskoristio sav budžet na većoj tarifi, ne može prijeći na manju
tarifu.

Korisnik koristi tarifu Korisnik može napraviti promjenu tarife na
tarifu veće vrijednosti tarifu neposredno niže vrijednosti
Super Business 1.500 Super Business 3.000, 5.000, 10.000,
20.000, 30.000, 50.000, 80.000 nije moguća promjena
4

Super Business 3.000 Super Business 5.000, 10.000, 20.000,
30.000, 50.000, 80.000 Super Business 1.500
Super Business 5.000 Super Business 10.000, 15.000,
20.000, 30.000, 50.000, 80.000 Super Business 3.000
Super Business 10.000 Super Business 15.000, 20.000,
30.000, 50.000, 80.000 Super Business 5.000
Super Business 15.000 Super Business 20.000, 30.000,
50.000, 80.000 Super Business 10.000
Super Business 20.000 Super Business 30.000, 50.000 Super Business 15.000
Super Business 30.000 Super Business 50.000, 80.000 Super Business 20.000
Super Business 50.000 Super Business 80.000 Super Business 30.000
Super Business 80.000 nije moguća promjena Super Business 50.000

17. Prijenos pretplatničkog odnosa nad pojedinim priključkom iz Tarife na drugu pravnu ili fizičku osobu moguć
je isključivo ako nema obveznog trajanja za taj priključak.
18. Prijenos pretplatničkog odnosa na drugu pravnu osobu za sve priključke u Tarifi moguć je, pri čemu
obvezno trajanje, ukoliko postoji, nastavlja teći.
19. Prva promjena Tarife u jednoj kalendarskoj godini se ne naplaćuje, a svaka sljedeća promjena Tarife
unutar iste kalendarske godine naplaćuje se 40,00 kn (PDV uključen) i obračunava na prvom sljedećem
računu. Unutar istog kalendarskog mjeseca dozvoljena je samo jedna izmjena Tarife.
20. Promjena iz Tele2 tarifa u Tarifu izvršit će se iza ponoći sljedećeg radnog dana od podnošenja Zahtjeva za
promjenu.
Promjena Tarife na neposredno višu ili nižu vrijednost izvršit će se prvog dana kalendarskog mjeseca koji
slijedi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za promjenu. Unutar navedenog razdoblja (od dana podnošenja
do dana realizacije Zahtjeva) nije moguće podnijeti dodatne zahtjeve za izmjenama unutar postojeće Tarife
(osim zahtjeva za promjenu SIM kartice) niti je moguće izvršiti prijenos pretplatničkog odnosa.
21. Cijene korištenja ostalih usluga obračunavaju se u skladu s važećim Tele2 cjenikom i naplaćuju se
poslovnom korisniku putem mjesečnog računa.
22. Prethodno aktivirana promocija Božić 2010 ili Prijenos broja 2011 ne može se prenijeti u Tarife.
Aktivacijom Tarife, postojeći poslovni korisnik koji promijeni tarifu gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne
opcije koje je imao prije prelaska na Super Business tarife, uključujući opciju Zero, opciju Superfrend ili Mukte
broj.
23. Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa bude raskinut od strane Tele2
krivnjom poslovnog korisnika, poslovni korisnik obvezan je Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za
5

ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora. U slučaju da poslovni korisnik jednostrano raskine Ugovor prije
isteka obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa, poslovni korisnik je obvezan Tele2 jednokratno
isplatiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na
proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za poslovnog korisnika.
24. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje poslovni korisnik koristi.
25. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će poslovni korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.