Uvjeti korištenja Tele2 poslovnih tarifa Unlimited Business primjenjivi od 01.10.2012.


1

UVJETI KORIŠTENJA TELE2 UNLIMITED BUSINESS POSLOVNIH TARIFA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) poslovni korisnik
prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 poslovnih tarifa Unlimited Business 100, Unlimited Business 150,
Unlimited Business 200 i Unlimited Business 300 (dalje u tekstu: Tele2 Unlimited Business tarife).
Tele2 Unlimited Business tarife dostupne su za aktivaciju i ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog
odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje) do 31.12.2012. Nakon nevednog datuma korisnici Tele2
Unlimited Business tarifa koji nemaju ugovoreno obavezno trajanje ne mogu se obvezati na isto.
2. Ugovor o korištenju Tele2 Unlimited Business tarifa sklopljen je u trenutku prihvata Zahtjeva od
strane Tele2.
3. Pojedinačni pretplatnički odnos za priključke uključene u odabranu Tele2 Unlimited Business tarifu
zasniva se prihvatom Zahtjeva iz točke 1 ovih Uvjeta korištenja, odnosno u trenutku uključenja
pojedinačnog priključka na popis priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov
sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).
4. Poslovni korisnik na kojega glasi Tele2 Unlimited Business tarifa (dalje u tekstu: poslovni korisnik)
može tijekom korištenja Tele2 Unlimited Business tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne
priključke s Tele2 Unlimited Business tarifom, te je pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan u
trenutku dodavanja priključaka na Popis.
5. Eventualno obvezno trajanje ugovara se za svaki priključak pojedinačno, na način da će obvezno
trajanje za taj priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na
Popis.
6. Tele2 Unlimited Business tarife moguće je odabrati uz mjesečnu naknadu od 100, 150, 200 ili 300
kuna. Iznos mjesečne naknade plaća se po svakom priključku koji koristi Tele2 Unlimited Business
tarifu.
7. Iznos mjesečne naknade je najmanji iznos računa kojeg poslovni korisnik plaća svaki puni mjesec,
neovisno o stvarno ostvarenoj potrošnji.
8. U iznos mjesečne naknade Unlimited Business 100, Unlimited Business 150 i Unlimited Business 200
tarifa uključen je (dalje u tesktu: Unlimited paket):
- neograničen broj minuta razgovora unutar Tele2 mreže u Republici Hrvatskoj,
- određeni broj minuta razgovora prema drugim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj,
- određeni broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te
- određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
U iznos mjesečne naknade Unlimited Business 300 tarife uključen je (dalje u tesktu: Unlimited paket):
- neograničen broj minuta razgovora prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj,
2

- neograničen broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te
- određena količina podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
9. Ukupan broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa tj. veličina Unlimited
paketa ovisi o odabranom iznosu mjesečne naknade Tele2 Unlimited Business tarife na koju se
poslovni korisnik pretplati, a naznačen je u cjeniku usluga Tele2.
10. Nakon što poslovni korisnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajući broj minuta,
SMS poruka ili podatkovnog prometa u svom Unlimited paketu, svi dodatni pozivi, poruke ili podatkovni
promet naplaćuju se poslovnom korisniku po cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom za Unlimited Business
tarife (kao i ostale usluge koje nisu uključene u Unlimited paket).
11. Mjesečna naknada Tele2 Unlimited Business tarifa ne uključuje naknadu za uporabu radijske
frekvencije koja se naplaćuje zasebno u iznosu od 10,00 kn mjesečno. Na ovaj iznos PDV se ne
obračunava.
12. Neiskorištena vrijednost minuta, poruka ili podatkovnog prijenosa iz Unlimited paketa tijekom jednog
mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.
13. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon
čega se isti automatski prekida.
14. U slučaju opravdane sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, koje uključuje ali
se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije, odnosno u svrhu
izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda krajnjeg korisnika usluga ili trećih osoba, Tele2
zadržava pravo po svom izboru krajnjem korisniku usluga ograničiti korištenje Tele2 usluga ili
privremeno isključiti SIM karticu dodijeljenu krajnjem korisniku usluga ili raskinuti pretplatnički ugovor s
trenutnim učinkom i trajno isključiti SIM karticu dodijeljenu krajnjem korisniku usluga, u skladu s
Načelom pravednosti korištenja usluga i proizvoda koji dokument je objavljen na www.tele2.hr i čini
sastavni dio ovih Uvjeta korištenja.
15. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da
će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je poslovni korisnik bio na
Unlimited tarifi sa ukupnim brojem dana u tom mjesecu, što znači da će korisniku koji se pretplatio na
Unlimited tarifu na polovici mjeseca biti naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni
puni mjesec poslovni korisnik plaća puni iznos mjesečne naknade.
16. Ukupan broj minuta, odnosno broj SMS poruka te količina podatkovnog prometa tj. veličina
Unlimited paketa u mjesecu aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u
kojima je poslovni korisnik bio na Tele2 Unlimited Business tarifi sa ukupnim brojem dana u tom
mjesecu, što znači da će korisnik koji se pretplatio na Unlimited Business tarifu na polovici mjeseca
imati pravo na polovicu ukupnog Unlimited paketa uključenog u Unlimited Business tarifi. Sljedeći puni
mjesec poslovni korisnik ima na raspolaganju puni iznos Unlimited paketa za odgovarajuću Tele2
Unlimited Business tarifu.
3

17. Aktivacijom Tele2 Unlimited Business 300 tarife, postojeći poslovni korisnik koji promjeni tarifu gubi
sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje je imao prije prelaska na Unlimited Business 300 tarifu
uključujući opciju Zero, opciju Superfrend ili Mukte broj. Aktivacijom Tele2 Unlimited Business 100,
Unlimited Business 150 i Unlimited Business 200 tarife, postojeći poslovni korisnik koji promjeni tarifu
gubi pogodnosti promocije Zauvijek, opciju Zero, opciju Superfrend ili Mukte broj.
18. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.
19. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tele2 Unlimited Business tarifa određene su Pravilima promjena
glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr
20. Poslovni korisnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak sa Tele2 Unlimited
Business tarifom na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti ako priključak
nema obvezno trajanje dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom obveznog trajanja
koje se prenosi na drugu pravnu osobu.
21. Na Tele2 prodajnom mjestu poslovni korisnik može ugovoriti najviše pet pretplatničkih odnosa, a u
Tele2 Centru poslovni korisnik može ugovoriti najviše deset pretplatničkih odnosa. Korisnik koji na nekoj
od navedenih lokacija ugovara do pet pretplatničkih odnosa može imati dva priključka s Unlimited
Business 300 tarifom, a poslovni korisnik koji ugovara do deset pretplatničkih odnosa može imati tri
priključka s Unlimited Business 300 tarifom. Za ugovaranje većeg broja pretplatničkih odnosa ili većeg
broja priključaka sa Unlimited Business 300 tarifom potrebno je obratiti se Tele2 Službi za korisnike.
22. U slučaju da poslovni korisnik ne podmiri dospjelo dugovanje za obavljene Tele2 usluge, Tele2 će
privremeno ograničiti korištenje usluga i privremeno isključiti sve priključke poslovnog korisnika
uključene u Tele2 Unlimited Business tarifu, a sukladno Općim uvjetima poslovanja Tele2.
23. Ako ugovor tijekom obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa bude raskinut od strane
Tele2 krivnjom Poslovnog korisnika, Poslovni korisnik obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne
naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora. U slučaju da Poslovni korisnik jednostrano
raskine Ugovor prije isteka obveznog trajanja pojedinačnog pretplatničkog odnosa Poslovni korisnik je
obvezan Tele2 jednokratno isplatiti mjesečne naknade za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora
ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije
za Poslovnog korisnika.
24. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje poslovni korisnik
koristi.
25. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će poslovni korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.
26. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 20.04.2012. za nove korisnike i one koji su od toga datuma
promijenili tarifu na Tele2 Unlimited Business tarife definirane ovim uvjetima.