Uvjeti korištenja usluge kontrola troškova


Uvjeti korištenja su primjenjivi od 16.09.2011., a izmijenjeni 29.09.2017.
UVJETI KORIŠTENJA USLUGE KONTROLE TROŠKOVA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Poslovni korisnik koji je zasnovao pretplatnički odnos za neku od poslovnih Tele2
tarifa (dalje u tekstu: Poslovni korisnik) te zaposlenik Poslovnog korisnika koji koristi
pojedinačni priključak s poslovnom tarifom (dalje u tekstu: Privatni korisnik ili Fizička
osoba) potpisom Zahtjeva za korištenje usluge Kontrola troškova (dalje u tekstu:
Zahtjev) prihvaćaju ove Uvjete korištenja usluge Kontrola troškova (dalje u tekstu:
Uvjeti korištenja).

2. Tele2 će prihvatiti Zahtjev ako utvrdi da ne postoje zapreke za uključenje Privatnog
korisnika na Tele2 mrežu, odnosno ako utvrdi da ne postoje razlozi za odbijanje
zahtjeva aktivaciju usluge kontrole troškova predviđeni Općim uvjetima poslovanja
Tele2 (dalje u tekstu: Opći uvjeti). Usluga kontrole troškova (dalje u tekstu: Usluga)
bit će aktivirana u roku 1 radnog dana od trenutka prihvata Zahtjeva od strane Tele2.

3. Usluga omogućuje kontrolu troška na način da se korištenje Tele2 usluga putem
priključka iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja razdvaja na korištenje za poslovne
potrebe i korištenje za privatne potrebe Privatnog korisnika. Razdvajanje korištenja
na poslovne i privatne svrhe vrši se određivanjem granica potrošnje sukladno točki
4. ovih Uvjeta korištenja.

4. Određivanje granica potrošnje za pojedini priključak vrši se određivanjem unaprijed
utvrđenog novčanog iznosa mjesečne potrošnje za korištenje u poslovne svrhe (dalje
u tekstu: Novčani limit), pri čemu razlika iznosa stvarne mjesečne potrošnje i
Novčanog limita predstavlja privatnu potrošnju Privatnog korisnika.

5. Iznos do Novčanog limita će se obračunavati i naplaćivati na računu Poslovnog
korisnika, dok će se iznos potrošnje povrh Novčanog limita ostvaren u privatne svrhe
naplaćivati na računu Privatnog korisnika.

6. U iznos Novčanog limita neće biti uračunate mjesečne naknade tarifa i obveznih
podatkovnih paketa, minimalna mjesečna potrošnja, naknada za pristup mreži,
naknade za dodatne usluge i ostale fiksne ugovorene naknade te će iste biti
naplaćene povrh odabranog Novčanog limita na račun Poslovnog korisnika.

7. Naplata usluga ostvarenih u roamingu može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluge, te se takve usluge obračunavaju na nekom od sljedećih računa sukladno
pravilima Usluge.
Uvjeti korištenja su primjenjivi od 16.09.2011., a izmijenjeni 29.09.2017.

8. Tele2 će račune Privatnog korisnika dostavljati na adresu za dostavu računa
Privatnog korisnika naznačenu na Zahtjevu. Na računu Privatnog korisnika bit će
naznačene usluge korištene u privatne svrhe sukladno definiranom u točki 4. ovih
Uvjeta korištenja. Privatni korisnik dužan je račune plaćati izravno Tele2 u roku
dospijeća naznačenom na računu.

9. Privatni korisnik može ugovoriti plaćanje računa Privatnog korisnika putem trajnog
naloga po debitnim i kreditnim karticama.

10. Poslovni korisnik se obvezuje odmah, a najkasnije u roku od 2 radna dana od nastale
promjene, obavijestiti Tele2 o svim promjenama koje se odnose na Privatnog
korisnika, a koje su od važnosti za izvršenje Usluge. Obveza obavještavanja osobito
se odnosi na izmjene koje su na bilo koji način značajne ili bi mogle imati utjecaja na
naplatu potraživanja.

11. Poslovni korisnik je solidarno odgovoran s Privatnim korisnikom za sva dugovanja
Privatnog korisnika prema Tele2 nastala aktivacijom Usluge.

12. Tele2 ima pravo ograničiti korištenje Tele2 usluga za priključak Privatnog korisnika,
do podmirenja ukupnog dugovanja vezanog za takav priključak. U slučaju da
dugovanja Privatnog korisnika ne budu podmirena o dospijeću, Tele2 može pozvati
Poslovnog korisnika na plaćanje uz naznaku naknadnog roka u kojem dugovanje
Privatnog korisnika mora biti podmireno, te će, na zahtjev Poslovnog korisnika,
istome dostaviti presliku dospjelog i neplaćenog računa Privatnog korisnika.

13. Radi izbjegavanja dvojbi, pretplatnički odnos za priključke za koje je aktivirana Usluga
iz ovih Uvjeta korištenja, zasnovan je potpisom odgovarajućeg zahtjeva za
zasnivanje pretplatničkog odnosa za poslovne tarife iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja
(dalje u tekstu: Poslovne tarife). Slijedom navedenog, sva eventualna nepodmirena
dugovanja bilo Privatnog bilo Poslovnog korisnika nastala korištenjem navedenih
priključaka smatraju se nepodmirenim dugovanjima za korištenje Poslovne tarife, pa
se u odnosu na iste primjenjuju pravila postupanja povodom neplaćanja računa
definirana uvjetima korištenja Poslovne tarife i Općim uvjetima.

14. Eventualno plaćanje naknade za privremeni raskid pretplatničkog odnosa za
Poslovnu tarifu prije isteka ugovorenog obveznog trajanja plaća Poslovni korisnik. U
slučaju raskida pretplatničkog odnosa za Poslovnu tarifu Usluga će automatski biti
deaktivirana.
Uvjeti korištenja su primjenjivi od 16.09.2011., a izmijenjeni 29.09.2017.

15. Za izdanu Tele2 SIM karticu i / ili telefon odgovoran je Poslovni korisnik. Isključenje
SIM kartice na kojoj je aktivirana Usluga može zatražiti isključivo osoba ovlaštena na
zastupanje Poslovnog korisnika.

16. Osoba ovlaštena na zastupanje Poslovnog korisnika može zatražiti promjenu
Novčanog limita. Prvu promjenu moguće je zatražiti nakon prvog izdanog računa, a
svaku sljedeću jedanput mjesečno. Promjena će biti izvršena unutar 1 radnog dana
od primitka zahtjeva za promjenu limita te se ne naplaćuje

17. Ukoliko Privatni korisnik dosegne iznos osiguranja naplate kojeg je Tele2 sukladno
Pravilnima za osiguranje naplate odredio za grupu pretplatnika kojoj Privatni korisnik
pripada, Tele2 zadržava pravo uskratiti pružanje Tele2 usluga sukladno točki 9.2.3.
Općih uvjeta.

18. Privatni i Poslovni korisnik su suglasni da je Tele2, na zahtjev Poslovnog korisnika,
ovlašten dostaviti detaljan ispis poziva koji sadržava ispis usluga korištenih i za
privatne i poslovne svrhe Privatnog korisnika.

19. Kod prijenosa pretplatničkog odnosa na drugu pravnu osobu, usluga Kontrole
troškova na svim priključcima na kojima je aktivna se neće prenijeti na novog
pretplatnika.

20. Prijenos pretplatničkog odnosa sa Poslovnog na Privatnog korisnika za priključak za
kojega je aktivirana Usluga (a kojim priključkom se koristi Privatni korisnik) dopušten
je isključivo pod uvjetom da se radi o priključku za kojega su podmirena sva
pripadajuća dugovanja. U okviru zahtjeva za prijenos kojeg potpisuju Privatni i
Poslovni korisnik, Privatni korisnik mora odabrati neku od Tele2 tarifa za privatne
pretplatnike koja će mu biti aktivirana po izvršenom prijenosu. Na prijenos priključka
iz ovog članka u cijelosti se primjenjuje članak 10. Općih uvjeta.

21. Privatni i Poslovni korisnik mogu pisanim putem zahtijevati isključenje Usluge time
da će Usluga biti deaktivirana unutar 1 radnog dana od primitka zahtjeva za
isključenje.

22. Zahtjev za korištenje Usluge potpisan je u tri primjerka od kojih jedan primjerak
zadržava Privatni korisnik, jedan Poslovni korisnik i jedan Tele2.

Uvjeti korištenja su primjenjivi od 16.09.2011., a izmijenjeni 29.09.2017.
23. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Poslovni i/ili Privatni korisnici koriste.

24. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Privatni i Poslovni
korisnik biti pravodobno obaviješteni putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi
primjeren način.