Uvjeti korištenja usluge Mobilni backup


Uvjeti korištenja Tele2 usluge Mobilni backup


1. Usluga Mobilni backup pruža pristup na Tele2 web stranice za sigurnosnu
pohranu osobnih podataka s korisnikovog mobilnog urenaja na Tele2
poslužitelj u primarnu svrhu pričuve i sinkronizacije tih podataka. Prijavom
na ovu uslugu korisnik potvrnuje i prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Korisnik je suglasan da je usluga Mobilni backup besplatna prvih 60 dana
korištenja, te da se nakon navedenog razdoblja usluga naplaćuje 5,95
kuna (PDV uključen) svakih 30 dana (dalje u tekstu: obračunsko
razdoblje). Tele2 korisnicima na bonove račun će biti umanjen za ovaj
iznos svakih 30 dana, a Tele2 pretplatnicima ovaj će iznos biti obračunat
na redovnom mjesečnom računu. Prijenos podataka naplaćuje se prema
važećem cjeniku.

3. Detaljan opis usluge naveden je na web stranicama Tele2.

4. Tele2 ima pravo nadogradnje usluge u bilo koje vrijeme.

5. Tele2 nije odgovoran za bilo kakvu štetu na korisnikovim osobnim
podacima ili opremi do koje done korištenjem ove usluge, te ne odgovara
za moguću trenutnu nedostupnost usluge ili moguće neuspjele
sinkronizacije podataka nastale zbog tehničkih pogrešaka na urenajima
na što Tele2 nema utjecaja.

6. Tele2 ima pravo ukinuti ovu uslugu u skladu s valjanim zakonskim
propisima.

7. Ovu uslugu korisnik može u bilo kojem trenutku odjaviti tako što pošalje
SMS poruku sadržaja STOP na broj 805. Nakon slanja zahtjeva za
deaktivaciju, usluga će biti dostupna do isteka obračunskog razdoblja, uz
naplatu pune cijene usluge za to razdoblje.

8. Korisnik potvrnuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba
objavljene na web stranicama Tele2.

9. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na
odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i
drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

10. Ovi se uvjeti primjenjuju od trenutka prijave na ovu uslugu i vrijede sve
dok se usluga koristi ili do daljnje obavijesti. Tele2 pridržava pravo
izmjene ovih uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, email-om ili na drugi primjeren
način.