Uvjeti korištenja usluge SMS parking


Uvjeti korištenja usluge SMS parking

1. Općenito

Ovim Uvjetima korištenja usluge SMSparking (dalje: Uvjeti) uređuju se odnosi Tele2 d.o.o.,
Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/D, OIB: 70133616033, (dalje: Tele2) s jedne strane i
pretplatnika i prepaid korisnika koji koriste usluge Tele2 u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj
mreži (dalje: Korisnici). SMS parking je usluga kojom Tele2 omogućava svojim Korisnicima
plaćanje parkiranja na otvorenim parkiralištima i u garažama putem SMS poruka.

2. Cijene

Cijene parkiranja utvrđene su cjenikom tvrtke koja ima u vlasništvu i upravlja otvorenim
parkiralištima i/ili garažama. Cijena slanja SMS poruke za SMS parking uslugu utvrđena je
važećim cjenikom Tele2 za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (dalje: Cjenik).
Ta se cijena primjenjuje za svaku SMS poruku koju Korisnik pošalje na broj parkirne zone
otvorenog parkirališta ili garaže, neovisno o ishodu transakcije.

3. Korisnici - pretplatnici

Za Korisnike - pretplatnike naplata parkiranja putem SMS parking usluge obavlja se terećenjem
njihova mjesečnog pretplatničkog računa. Tele2 zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje
SMS parking usluge Korisniku - pretplatniku, a koji ima nepodmirena dugovanja prema Tele2.
Korisnik – pretplatnik može deaktivirati uslugu SMS parking, čime mu neće biti omogućeno
korištenje iste, dok ju ponovo ne zatraži.

4. Korisnici - prepaid

Za Korisnike - prepaid naplata parkiranja putem SMS parking usluge obavlja se terećenjem njihova
korisničkog računa. Tele2 zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti korištenje SMS parking usluge
Korisniku - prepaid koji nema dovoljno sredstava na računu ili mu je na njegov zahtjev usluga
deaktivirana.

5. Plaćanje parkiranja

Korisnik plaća parkiranje slanjem SMS poruke na SMS parking broj odgovarajuće zone otvorenog
parkirališta ili garaže, te u roku od dvije minute prima povratnu SMS poruku sa svim podacima na
svoj mobilni telefon kao potvrdu plaćanja. Nakon primanja potvrde o primitku povratne SMS poruke
na mobilni telefon, Tele2 tereti račun Korisnika za trošak parkiranja. Ako Korisnik ne dobije
povratnu SMS poruku u roku od dvije minute, plaćanje parkiranja ovom uslugom nije uspjelo, a
njegov račun neće se teretiti za iznos parkiranja. Također, račun Korisnika neće se teretiti ni u
slučaju nemogućnosti završetka transakcije, već će mu biti poslana SMS poruka kojom ga se
obavještava da plaćanje nije uspjelo, te se tom porukom poništava svaka prethodna poruka
poslana Korisniku.

6. Ograničenja korištenja SMSparking usluge

Za korištenje SMSparking usluge utvrđeni su sljedeći limiti:

- Najveći mogući iznos transakcije za plaćanja parkiranja je 75 kn, uključujući PDV
- Produženje parkiranja u garaži za istu parkirnu karticu nije moguće, a produženje parkiranja na
otvorenim parkiralištima moguće je sukladno ograničenjima trajanja parkiranja u pojedinoj parkirnoj
zoni
- Mjesečno ograničenje po Korisniku u koje su uračunate sve usluge mikroplaćanja je 400,00* kn,
uključujući PDV.

Tele2 zadržava pravo izmijeniti gore navedena ograničenja korištenja usluge i/ili dodati nova
ograničenja i/ili ukinuti postojeća ograničenja, o čemu će obavijestiti Korisnike i javno objaviti
izmjene sukladno točki 8. ovih Uvjeta.

* U spomenute iznose trenutno su uračunate ove usluge: cjelokupna SMS parking usluga,
uključujući i parkiranje na otvorenim parkiralištima i u garažama te usluga mPrijevoz koja uključuje
plaćanje karata javnog gradskog prijevoza.

7. Izlazak iz garaže

U slučaju plaćanja parkiranja u garaži Korisnik će u SMS poruci dobiti informaciju o vremenu do
kada treba izići iz garaže. U slučaju da Korisnik ne izađe iz garaže u predviđenom vremenu, tvrtka
koja je vlasnik i koja upravlja garažom naplatit će Korisniku dodatno parkiranje prema svom
cjeniku. Pritom se kao relevantno vrijeme utvrđuje vrijeme koje određuje tvrtka koja je vlasnik i koja
upravlja garažom.

8. Ostali uvjeti

Ovi Uvjeti će se objaviti na službenim internetskim stranicama Tele2, kako slijedi:
http://www.tele2.hr.

Ovi Uvjeti dostupni su Korisniku na internetskim stranicama Tele2: http://www.tele2.hr, ispisani na
papiru u svim Tele2 prodajnim centrima čiji se popis nalazi na službenim Internetskim stranicama
Tele2 (www.tele2.hr) (dalje: Centri), a na pisani zahtjev Korisnika na adresu: Tele2 d.o.o., Ulica
grada Vukovara 269/D, Zagreb, Tele2 će iste dostaviti na njegovu kućnu adresu. Tele2 zadržava
pravo promjene i pravovremenog ažuriranja predmetnog popisa Centara.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu na dan objave i počinju se primjenjivati na sve nove Korisnike nakon
tog datuma. Na postojeće Korisnike do dana objave ovih Uvjeta, isti se počinju primjenjivati od
20.05.2012. godine. Tijekom razdoblja od dana objave ovih Uvjeta pa do zaključno 20.05.2012.
godine, postojeći Korisnici imaju pravo ne prihvatiti ove Uvjete, u kojem slučaju su dužni obavijestiti
Tele2 pisanim putem na sljedeću adresu: Tele2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269/D, Zagreb.

Ako postojeći Korisnici ne obavijeste Tele2 u ovdje navedenom roku o neprihvaćanju ovih Uvjeta
smatrat će se da iste prihvaćaju.

Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Tele2 korisnik biti obaviješten putem web
stranice www.tele2hr ili na drugi primjeren način.

U slučaju izmjena i dopuna ovih Uvjeta, isti će se početi primjenjivati na postojeće Korisnike do
dana objave izmjena i dopuna Uvjeta, protekom razdoblja od 2 (dva) mjeseca od dana njihove
objave.

Tijekom predmetna 2 (dva) mjeseca, postojeći Korisnici imaju pravo ne prihvatiti izmjene i dopune
ovih Uvjeta, o čemu su dužni obavijestiti Tele2 pisanim putem na adrese iz prethodne točke ovih
Uvjeta. U suprotnom, smatrat će se da izmjene i dopune prihvaćaju.

Na uslugu SMS parking uz ove Uvjete primjenjuju se i Uvjeti izdavanja elektroničkog novca i
pružanja platnih usluga Hrvatskog Tele2 d.o.o. te na odgovarajući način odredbe Tele2 d.o.o.
Općih uvjeta poslovanja za Pretplatnike.

Prvim slanjem SMS poruke u okviru korištenja SMS parking usluge Korisnik prihvaća ove Uvjete i
Uvjete izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga Tele2 d.o.o..