Uvjeti korištenja usluge "Tele2 email"

Uvjeti korištenja usluge Tele2 e-mail-a

1. Općenito

(1) Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja usluge Tele2 e-mail-a (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) prvom
aktivacijom korisničkog identiteta i lozinke iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja.

(2) Prihvatom ovih Općih uvjeta korisnik potvrđuje da je prije početka korištenja usluge Tele2 e-mail-a (dalje
u tekstu: Usluga) pročitao i razumio Upute za korištenje Usluge, trajno dostupne na službenim stranicama
Tele2.

2. Opseg

(1) Opseg Usluge specificiran je pobliže u opisu proizvoda i Uputama za korištenje Usluge. Od korisnika
Usluge Tele2 e-mail-a (dalje u tekstu: Korisnik) se očekuje da prije početka korištenja Usluge ima potrebnu
opremu za korištenje Usluge kao što su, na primjer, računalo, modem, software u mobilnom telefonu kao i
internetski pristup kod Tele2.

(2) Korisnik mora svoju terminalnu opremu, pogodnu za slanje i primanje elektroničke pošte, zaštititi
odgovarajućim programima koji štite od zlonamjernih programa, te redovito obnavljati podatke tih programa
kako bi isti bili u mogućnosti održati visoki stupanj zaštite terminalne opreme.

(3) Pravilno ponašanje Korisnika na Internetu, te primjena sigurnosnih i drugih mjera potrebnih za zaštitu
Korisnikove pretplatničke opreme, računalnih programa i podataka, spada u područje isključive
odgovornosti svakog pojedinog Korisnika. Tele2 ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu
nastalu upotrebom ili zloupotrebom Usluge.

(4) U slučaju da Korisnik ugrožava mrežu ili šalje neželjene elektroničke poruke, Tele2 zadržava pravo
privremeno ili trajno isključiti Korisnika, ovisno o stupnju ugroze.

3. Korisničko ime i lozinka

(1) Korisniku se dodjeljuju korisničko ime i lozinka koji mu omogućavaju pristup Usluzi i njezino korištenje.

(2) Korisnik je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku na siguran način i to tako da iste drži u strogoj
tajnosti i čuva ih s dužnom pažnjom od svakog neovlaštenog pristupa. Korisnik je isključivo odgovoran za
svaku radnju, uključivo svako očitovanje volje dano pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom, koje će se
smatrati radnjom Korisnika. Tele2 neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja
može nastati Korisniku i/ili trećima, uslijed postupanja suprotno ovdje navedenom (uključujući, ali ne
ograničavajući se na, štetu nastalu nepravilnim postupanjem, neovlaštenim korištenjem, zlouporabom).

(3) Korisnik se obvezuje da će prilikom korištenja Usluge poduzimati odgovarajuće sigurnosne mjere,
uključujući i odjavu svaki put nakon korištenja Usluge („log off“), posebno ako se ne koristi vlastito računalo,
a kako bi se izbjegla mogućnost zlouporabe. Isto se odnosi na poduzimanje svih potrebnih mjera zaštite
radi izbjegavanja različitih vrsta on-line prijevara.

(4) Korisnik je dužan odmah promijeniti svoje korisničko ime i lozinku ako posumnja u neovlašteno
korištenje. Nadalje, Korisnik treba odmah obavijestiti Tele2 u slučaju ikakve sumnje da je neovlaštena osoba pribavila dio korisnikovog korisničkog imena i/ili lozinke, odnosno u slučaju bilo kakve sumnje u
moguću zlouporabu i/ili neovlašteno korištenje njegovim korisničkim imenom i lozinkom.

(5) Korisnik je isključivo odgovoran za svako korištenje Usluge pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom
do trenutka kada pisanim putem obavijesti Tele2 o potrebi blokiranja i/ili promjene njegovog korisničkog
imena i lozinke.

(6) Tele2 zadržava pravo da, nakon primitka obavijesti u razumnom roku, Korisniku pribavi novu lozinku.

4. Prostor za pohranu

Prostor za pohranu e-mail poruka je ograničen. Korisnikova je dužnost da prati važeća ograničenja ove
Usluge. Tele2 ima pravo izbrisati e-mail poruke koje se ne uklapaju u okvir važećeg prostora za pohranu.
Korisnik je sam odgovoran za brisanje starih poruka e-maila kako bi oslobodio kapacitet. Kada se ispuni
cijeli prostor za pohranu, tada se sve e-mail poruke vraćaju natrag pošiljateljima.

5. Adrese

(1) Tele2 ima pravo zbog tehničkih ili poslovnih razloga promijeniti Korisnikovu e-mail adresu. Tele2 ima
pravo ukloniti očito neumjesnu ili uvredljivu adresu e-maila. Tele2 ima također pravo ukloniti adrese e-maila
koje prema razumnoj procjeni Tele2 povređuju nečije zaštićeno nematerijalno pravo.

(2) Unosom podataka Korisnik potvrđuje točnost i potpunost pri registraciji dobrovoljno navedenih podataka,
te daje privolu za korištenje istih za dostavu reklama, obavijesti, poruka administratora, za potrebe
informativnog kataloga i slično, ukoliko Korisnik nije izrijekom uskratio svoju suglasnost za takvim
korištenjem. Korištenje uključuje i razmjenu podataka putem Interneta.

(3) Tele2 savjetuje Korisnicima da registriraju isključivo jednu e-mail adresu/korisnički račun na isti
telefonski broj. Ukoliko Korisnik, protivno savjetu Tele2, registrira više od jedne e-mail adrese/korisničkog
računa na isti telefonski broj, Tele2 zadržava pravo da, uz prethodnu obavijest Korisniku, izbriše u roku 5
dana od dana dostave obavijesti sve osim jedne registrirane e-mail adrese/korisničkog računa. Tele2 ne
snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem e-mail adresa/korisničkog računa sukladno ovdje
navedenom.

6. Uvjeti za korištenje Usluge

(1) Tele2 ima pravo, bez opomene, Korisniku ukinuti Uslugu ukoliko nije korišteno preusmjeravanje ili
ukoliko Korisnik nije koristio Uslugu više od 90 dana. Tele2 nije dužan arhivirati e-poštu stariju od 60 dana.

(2) Korisnik je u odnosu na Tele2 isključivo odgovoran za podatke koji se prenose putem Interneta. Korisnik
je odgovoran pribaviti eventualno potrebne dozvole za širenje, primanje ili skladištenje podataka.

(3) Korisnik je dužan slijediti pozitivnu praksu o pravilnom ponašanju na Internetu prilikom korištenja Usluge.

(4) Korisnik se, nadalje, obvezuje neovlaštenim osobama onemogućiti ulaz u baze podataka koje su
priključene na Internet, kao i uništavanje ili izmjenu podataka na mreži. Korisnik se ne smije koristiti
Uslugom na takav način da izazove značajne neprilike za Tele2 ili za nekog drugog. Korisnik će obeštetiti
Tele2 u slučaju odštetnog zahtjeva kojeg treća strana postavi prema Tele2 u svezi s korištenjem Usluge.
(5) Tele2 je Korisniku omogućio besplatnu zaštitu od neželjene pošte ("spam"-a) sukladno Uputama za
korištenje Usluge, time da je isključiva odgovornost Korisnika aktivirati i definirati razinu restriktivnosti
dostupnog spam filtera. Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost provjeriti je li zaštita uključena. Tele2
zadržava pravo zaustaviti i odstraniti e-mail poruke za koje Tele2 smatra ili za koje sumnja da predstavljaju
neželjenu poštu, kao i e-mail poruke koje sadrže virus, programe za špijuniranje ("spy ware") ili druge
zlonamjerne programe ili opasne vrste podataka. To znači da se e-mail poruka može izbrisati bez obaveze
obavještavanja Korisnika o tome, u roku koji neće biti kraći od 15 dana od dana spremanja takve poruke u
posebnu mapu. Tele2 ne može jamčiti da će ukloniti sve e-mail poruke koji sadrže neželjenu poštu ili
zlonamjerne programe. Daljnje filtriranje e-mail poruka je na odgovornost korisnika. Tele2 zadržava pravo
zaustavljanja e-mail poruka koje dolaze od davatelja internetskih usluga (ISP-ova) koji su na "crnoj listi".
Tele2 ne jamči da će poslane e-mail poruke stići do primatelja jer e-mail može, između ostalog, biti blokiran
od strane primateljevog isporučitelja.

7. Ograničenje odgovornosti

(1) Tele2 ne odgovara za sadržaj e-mail poruka koje se šalju i pohranjuju na Internetu i nije odgovoran
nadoknaditi štetu za oštećenje i gubitak u slučaju zakašnjenja, prekida, izostanka ili pogrešne isporuke e-
mail poruka ili sličnih okolnosti. Tele2 također nije odgovoran nadoknaditi štetu ukoliko netko ovlašten ili
neovlašten izvrši upad u računalo korisnika ili nekog drugog i tako pristupi, uništi ili izobliči e-mail ili druge
podatke.

(2) Tele2 neće biti odgovoran za eventualni gubitak osobnih niti bilo kakvih drugih podataka eventualno
sadržanih u e-mail porukama Korisnika, te Tele2 ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak ili zlouporabu
takvih podataka Korisnika i/ili trećih strana.

(3) Korištenje Usluge i poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od neželjenih poruka i/ili zlonamjernih
programa isključiva je odgovornost Korisnika, pa Tele2 isključuje bilo kakvu odgovornost koja bi mogla
nastati Korisniku i/ili trećim osobama uslijed neprimjerenog korištenja Usluge od strane Korisnika, odnosno
štetu koja bi mogla nastati kao posljedica propusta Korisnika za poduzimanjem odgovarajućih mjera zaštite
protiv zlouporaba i prijevara korištenjem Usluge.

8. Pristojbe i plaćanje

Korisnik je upoznat da je korištenje Usluge besplatno u smislu da se ne naplaćuje naknada za aktivaciju
usluge ili mjesečna naknada. Podatkovni promet prilikom pristupa sa Tele2 mobilnog telefona se naplaćuje
prema važećim cijenama podatkovnog prometa (kao i u roamingu).

9. Izmjena Uvjeta korištenja

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti korištenja Tele2 pre-paid usluge i Tele2 d.o.o. Opći uvjeti poslovanja za Pretplatnike, kao i drugi
Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta
korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi
primjeren način.