Uvjeti korištenja usluge zabrane podatkovnog prometa u Hrvatskoj i/ili u međunarodnom roamingu


1

Uvjeti korištenja usluge zabrane podatkovnog prometa u Hrvatskoj i/ili u
međunarodnom roamingu
(primjenjuju se od 11.07.2012.)

1. Usluga zabrane podatkovnog prometa u Hrvatskoj i u međunarodnom roamingu
omogućava privatnim i poslovnim Tele2 korisnicima (dalje u tekstu: Korisnik odnosno
zajedno: Korisnici) aktivaciju i deaktivaciju korištenja GPRS usluga i podatkovnog
prometa kada se korisnik nalazi na području Republike Hrvatske (dalje u tekstu:
nacionalni promet) i/ili kada se nalazi izvan područja Republike Hrvatske te koristi javne
komunikacijske usluge u međunarodnom roamingu.

2. Privatni korisnik može aktivirati usluge zabrane korištenja podatkovnog prometa isključivo
na zahtjev, potpisivanjem Zahtjeva za aktivaciju/deaktivaciju podatkovnog prometa u
Hrvatskoj i/ili u međunarodnom roamingu na Tele2 ovlaštenom prodajnom mjestu ili
pozivom Tele2 Službi za korisnike. Poslovni korisnik može aktivirati usluge zabrane
korištenja podatkovnog prometa isključivo na zahtjev, potpisivanjem Zahtjeva za
aktivaciju/deaktivaciju podatkovnog prometa u Hrvatskoj i/ili u međunarodnom roamingu
na Tele2 ovlaštenom prodajnom mjestu.

3. Aktivacijom zabrane korištenja podatkovnog prometa u međunarodnom roamingu
deaktivira se:
• mogućnost korištenja GPRS usluga i podatkovnog prometa u međunarodnom
roamingu.
• korisniku se onemogućuje slanje i primanje MMS poruka u međunarodnom
roamingu.

4. Deaktivacijom zabrane korištenja podatkovnog prometa u međunarodnom roamingu,
navedene usluge postaju dostupne za korištenje u međunarodnom roamingu i Korisnik je
odgovoran za troškove nastale korištenjem navedenih usluga.

5. Aktivacijom zabrane ukupnog podatkovnog prometa u nacionalnom prometu i u
međunarodnom roamingu Korisniku se:
• deaktivira mogućnost korištenja GPRS usluga i podatkovnog prometa u Tele2
mreži, nacionalnom roamingu i u međunarodnom roamingu.
• onemogućuje slanje i primanje MMS poruka
• onemogućuje korištenje podatkovnog prometa unutar podatkovnog paketa koji se
dobiva u sklopu tarifnog modela na kojem se Korisnik nalazi.
• Korisniku se onemogućuje korištenje podatkovnog prometa unutar svih
podatkovnih paketa aktiviranih na korisničkom pretplatničkom broju.

6. Aktivacija zabrane korištenja podatkovnog prometa u nacionalnom prometu i u
međunarodnom roamingu ne uključuje i automatsku deaktivaciju svih podatkovnih
paketa koji su aktivirani na korisničkom pretplatničkom broju

2

7. Aktivacijom zabrane korištenja podatkovnog prometa u nacionalnom prometu i u
međunarodnom roamingu korisnikov račun neće biti umanjen za iznos naknade
mjesečnog paketa koji uključuje podatkovni promet. Ukoliko korisnik ima aktiviran dodatni
podatkovni paket, isti će se i dalje naplaćivati na njegovom računu.


8. Aktivacijom zabrane korištenja podatkovnog prometa u nacionalnom prometu i u
međunarodnom roamingu Korisniku se onemogućuje korištenje Tele2 mobilnog portala i
svih usluga na Tele2 mobilnom portalu.

9. Usluga zabrane korištenja podatkovnog prometa u Hrvatskoj i/ili u međunarodnom
roamingu bit će aktivirana u roku od jednog dana od dana podnošenja Zahtjeva.

10. Deaktivacijom zabrane korištenja podatkovnog prometa u Hrvatskoj i u međunarodnom
roamingu, gore navedene usluge postaju dostupne za korištenje i korisnik je odgovoran
za troškove nastale korištenjem navedenih usluga.

11. Privatni korisnik može deaktivirati usluge zabrane korištenja podatkovnog prometa
isključivo na zahtjev, potpisivanjem Zahtjeva za aktivaciju/deaktivaciju podatkovnog
prometa u Hrvatskoj i/ili u međunarodnom roamingu na Tele2 ovlaštenom prodajnom
mjestu ili pozivom Tele2 Službi za korisnike. Poslovni korisnik može deaktivirati usluge
zabrane korištenja podatkovnog prometa isključivo na zahtjev, potpisivanjem Zahtjeva za
aktivaciju/deaktivaciju podatkovnog prometa u Hrvatskoj i/ili u roamingu na bilo kojem od
Tele2 ovlaštenih prodajnih mjesta.

12. Aktivaciju i deaktivaciju usluge zabrane korištenja podatkovnog prometa u Hrvatskoj i/ili u
roamingu moguće je aktivirati samo na neodređeno vrijeme.

13. Usluga zabrane korištenja podatkovnog prometa u Hrvatskoj i/ili u roamingu dostupna je
za aktivaciju uz sve tarife iz aktualne Tele2 ponude za krajnje korisnike usluga.

14. Usluga aktivacije i deaktivacije zabrane korištenja podatkovnog prometa u Hrvatskoj i/ili u
roamingu dostupna je za aktivaciju bez naknade za korisnike.

15. Prilikom prijenosa pretplatničkog odnosa sa starog na novog Korisnika usluga zabrane
korištenja podatkovnog prometa u Hrvatskoj i/ili u roamingu se prenosi na novog
Korisnika. Stari korisnik dužan je obavijestiti novog korisnika o postojanju zabrane
korištenja podatkovnog u Hrvatskoj i/ili u roamingu ukoliko je aktivirana.

16. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o., kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

3

17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.