Uvjeti korištenja Vruće tarife za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja Vruće tarife za Tele2 korisnike bonova*


1. Aktivacijom Vruće tarife (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Vruće tarife za korisnike bonova (u daljnjem tekstu:
Uvjeti korištenja)

2. Tarifa i pogodnosti definirani su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u TELE2 HR mreži.

3. Tarifa se može kombinirati s drugim Tele2 opcijama.

4. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

5. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

6. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


*Tarifa više nije dostupna za aktivaciju.