Uvjeti korištenja bonova za Tele2 prepaid korisnike


Uvjeti korištenja bonova za Tele2 prepaid korisnike


1. Tele2 prepaid korisnički račun predstavlja novčani iznos raspoloživ za korištenje Tele2 usluga koji se
nadoplaćuje i/ili obnavlja Tele2 bonom i/ili na drugi odgovarajući način. Tele2 prepaid korisnik (dalje u
tekstu: Korisnik) može svoj račun nadoplatiti na sljedeće načine, ovisno o uvjetima korištenja tarife koju
koristi:
- bonovima s aktivacijskim kodom
- putem portala Moj Tele2 na http://moj.tele2.hr
- na ovlaštenim Tele2 prodajnim mjestima
- putem usluge SMS sponzor, pri čemu drugi pretplatnik ili prepaid korisnik nadoplaćuje Korisnikov
račun
- putem usluge SMS nadoplata
- automatskom nadoplatom u sklopu pojedinih poslovnih tarifnih modela u koje su uključeni korisnički
prepaid brojevi

2. Tele2 u ponudi ima sljedeće bonove (naziv bona i cijena):
Tele2 bon 16,50 kn*
Tele2 bon 27,50 kn*
Tele2 bon 55 kn*
Tele2 bon 110 kn*
Tele2 bon 220 kn*
Tele2 bon 440 kn*
*Cijena svakog bona uključuje PDV.

3. Rokovi uporabe Tele2 bonova su:
- 90 dana za nadoplatu bonom Tele2 bon 16,50 kn
- 90 dana za nadoplatu bonom Tele2 bon 27,50 kn
- 90 dana za nadoplatu bonom Tele2 bon 55 kn
- 150 dana za nadoplatu bonom Tele2 bon 110 kn
- 250 dana za nadoplatu bonom Tele2 bon 220 kn
- 360 dana za nadoplatu bonom Tele2 bon 440 kn

4. Rokovi uporabe bonova ne mogu se zbrajati nego se primjenjuje rok s dužim trajanjem. Cijena jednog
Tele2 prepaid bona odgovara iznosu kojim će se korisnički račun obnoviti.

5. Istekom roka Tele2 prepaid korisničkog računa, Korisnik može u dodatnom roku od 180 dana bonom
obnoviti svoj Tele2 prepaid račun. Nakon isteka i tog roka, Tele2 prepaid korisnički račun, SIM kartica i
pretplatnički broj bit će ukinuti.

6. Korisnik može provjeriti stanje svog Tele2 računa tako da utipka kombinaciju *130# i pritisne tipku za
pozivanje. Korisnik prepaid mobilnog interneta stanje može provjeriti putem Tele2 Connect ili Mobile
Partner aplikacije za spajanje.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 12.06.2014. godine i ažurirani su 13.02.2019.