Uvjeti korištenja BONus ekipe za Tele2 korisnike bonova

Uvjeti korištenja BONus ekipe za Tele2 korisnike bonova

1. BONus ekipa je program nagrađivanja Tele2 korisnika bonova na glasovnim tarifama
(u daljnjem tekstu: Korisnici). Pogodnosti članstva u BONus ekipi (dalje u tekstu:
Ekipa) zasnivaju se na ukupnom tromjesečnom iznosu nadoplata računa na bonove
te na vremenskom razdoblju provedenom u Programu.

2. Korisnik svojim zahtjevom za članstvo u Ekipi prihvaća ove Uvjete korištenja BONus
ekipe za Tele2 korisnike bonova (dalje u tekstu: Uvjeti). Korisnici se mogu učlaniti u
Ekipu od 1.3.2013. (do 1.8.2018. program se zvao Klub novčić).

3. Članstvo u Ekipi može zatražiti Korisnik ukoliko korisničkom broju za kojeg podnosi
zahtjev za članstvo u Ekipi nije ograničeno korištenje usluga u pokretnoj elektroničkoj
komunikacijskoj mreži, odnosno ukoliko korisnički broj ima status aktivnog
korisničkog broja u Tele2 mreži.

4. Članstvo u Ekipi Korisnik može ostvariti podnošenjem zahtjeva za članstvo koji je
zaprimljen na jedan od sljedećih načina:
• slanjem SMS poruke sadržaja "BONUSEKIPA" na broj 13818,
• kontaktom Službi za korisnike,
• potvrdom članstva (nakon pravovaljane registracije) na portalu Moj Tele2.

5. Članstvom Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na svom bonus računu na
bonove ili na dodatni podatkovni promet (dalje u tekstu: Pogodnosti). Bonus kune su
postavljene kao automatska nagrada koju Korisnik dobiva za članstvo u Ekipi. Ako
korisnik umjesto Bonus kuna želi primiti dodatni podatkovni pomet potrebno je poslati
SMS poruku sadržaja MB na 13818.

Iznos Bonus kuna koje Korisnik ostvaruje članstvom ovisi o ukupnim iznosima
nadoplata Korisničkog računa na bonove u posljednja 3 mjeseca provedena u
članstvu Ekipe te o trajanju članstva Korisnika u Ekipi. Visina iznosa ostvarenih
pogodnosti obračunava se na sljedeći način:
• Korisnik nakon prva tri mjeseca članstva (1., 2. i 3. mjesec članstva) ostvaruje
pravo na 5% bonus kuna na ukupan iznos nadoplata koje je izvršio od dana
učlanjenja u Program do zadnjeg dana trećeg kalendarskog mjeseca, a najviše
do 30 Bonus kuna.
• Korisnik nakon druga tri mjeseca članstva (4., 5. i 6. mjesec članstva) ostvaruje
pravo na 10% bonusa na ukupan iznos nadoplata, a najviše do 60 Bonus kuna.
• Korisnik nakon treća tri mjeseca članstva (7., 8. i 9. i svaki sljedeći mjesec
članstva) ostvaruje pravo na 15% bonusa na ukupan iznos nadoplata, a najviše
do 90 Bonus kuna.

Iznos podatkovnog prometa koji korisnik može ostvariti članstvom u Ekipi umjesto
Bonus kuna prikazan je u Tablici 1.


Tablica 1.
Ukupna
nadoplata u
prethodna 3
mjeseca (kn)
Članstvo u BONus ekipi
3
mjeseca
6
mjeseci
9 i više
mjeseci
150,00 - 250,00 300 MB 400 MB 500 MB
250,01 - 300,00 400 MB 500 MB 700 MB
300,01 i više 500 MB 700 MB 1000 MB


6. Korisnik koji je ostvario pravo na 15% bonusa taj bonus ostvaruje zauvijek.

7. Korisnik može jednom dnevno zamijeniti nagradu koju želi primiti i to na portalu Moj
Tele2 ili tako da na broj 13818 pošalje SMS:

• sadržaja KN ako želi Bonus kune,
• sadržaja MB ako želi dodatni podatkovni promet.

Korisniku će se dodijeliti ona nagrada koja je zabilježena u sustavu dan prije
dodjele nagrade.

8. Kao datum početka članstva Korisnika u Ekipi uzima se datum u kojem je Korisnik
uključen u Ekipu, odnosno kada je dobio povratnu poruku o uspješnoj aktivaciji
članstva te se kalendarski mjesec u kojem je datum početka članstva tretira kao prvi
mjesec članstva prilikom prve dodjele Pogodnosti. U obračun za dodjelu Pogodnosti
ulaze samo iznosi nadoplata izvršeni na dan i nakon dana početka članstva u Ekipi.

9. 150 kn je minimalni iznos nadoplata koje Korisnik treba izvršiti u razdoblju od tri
mjeseca kako bi ostvario pravo na Pogodnosti. U slučaju da Korisnik u jednom
razdoblju ne ostvari pravo na isplatu Pogodnosti, ne gubi pravo na ostvarivanje
Pogodnosti u sljedećem razdoblju članstva.

10. Isplata Bonus kuna i podatkovnog prometa slijedi početkom svakog četvrtog
kalendarskog mjeseca članstva u Ekipi, i to najkasnije do 15. u mjesecu. Prilikom
isplate Bonus kuna i dodjele podatkovnog prometa gleda se samo ukupan iznos
nadoplata za zadnja tri mjeseca provedena u Ekipi. Iznosi nadoplata se ne prebacuju
u sljedeće razdoblje za koje se ostvaruju Pogodnosti.

11. Korisnik koji je član Ekipe može provjeravati status svojih nadoplata za trenutno
razdoblje slanjem poruke STANJE na 13818, putem Moj Tele2 portala ili pozivom
Službi za korisnike.

12. U iznos mjesečne nadoplate relevantne za ostvarivanje Pogodnosti ulaze samo
uplaćeni iznosi bonova na osnovni račun. U iznos mjesečne nadoplate računa za
korisnike Tele2 bonova ne ubrajaju se iznosi uplaćeni na bonus račun.

13. Bonus kune koje korisnik ostvaruje članstvom u Ekipi mogu se trošiti samo na
sljedeće usluge:
• pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama, uključujući naknadu za uspostavu
poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama,
• SMS poruke prema mobilnim mrežama,
• MMS poruke prema mobilnim mrežama i e-mailu,
• podatkovni promet.

Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa
redoslijed trošenja je sljedeći:

• prvo se troše paketi bonus minuta, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa,
• zatim se obračunavaju opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni
promet koji Korisnik ima na svom računu na bonove,
• potom se troše Bonus kune,
• i na kraju se naplaćuje korisnički račun na bonove.

Bonus kune ne mogu se koristiti za promet iz Hrvatske prema međunarodnim
destinacijama, za usluge s dodanom vrijednošću, za pozive i poruke prema kratkim
kodovima, za pozive prema destinacijama 095 1000 ***, kao ni za prosljeđivanje
poziva, nego se te usluge naplaćuju odvojeno temeljem važećih cijena utvrđenih
službenim cjenikom Tele2.

Bonus kune troše se prema cijenama i uvjetima korištenja tarife na kojoj se Korisnik
trenutno nalazi i imaju valjanost 30 dana nakon čega će eventualno preostale Bonus
kune biti obrisane. Bonus kune produljuju valjanost korisnikovog računa za 30 dana
u slučaju da je valjanost računa u trenutku dodjele Bonus kuna bila kraća od 30 dana.

Dodijeljeni podatkovni promet ima valjanost 30 dana i produljuje valjanost
korisnikovog računa za 30 dana u slučaju da je valjanost računa u trenutku dodjele
podatkovnog prometa bila kraća od 30 dana.

Dodijeljeni podatkovni promet se zbraja s podatkovnim prometom dodatnih paketa
koje Korisnik ima aktivne u trenutku dodjele Pogodnosti i isti se troši nakon što
Korisnik potroši sav podatkovni promet iz tarife. U slučaju da korisnik nema
podatkovni paket u tarifi (ili je potrošen) počinje se trošiti podatkovni promet dodijeljen
kao pogodnost zbog članstva u Ekipi.

Korisnik može provjeriti stanje Bonus kuna i dodatnih podatkovnih paketa slanjem
SMS poruke sadržaja STANJE na 13880.

14. U slučaju da Korisnik nije imao aktivan Bonus kunski račun odnosno Bonus kune u
trenutku u kojem je uspostavio poziv, a u toku poziva mu se dodjele Bonus kune, taj
poziv će biti naplaćen s osnovnog računa.
Ako je Korisnik potrošio Bonus kune, ali još nije prošao datum isteka valjanosti Bonus
kunskog računa odnosno Bonus kuna, te Korisnik uspostavi poziv, u toku kojeg mu
se dodjele nove Bonus kune, taj poziv će mu biti naplaćen s Bonus kunskog računa
odnosno Bonus kuna.

15. Isplata Pogodnosti nije prenosiva na drugi korisnički broj, nije ih moguće zamijeniti
za novac ili neki drugi oblik nagrade te ne omogućava besplatno mijenjanje tarife
(Bonus kune). Ovaj iznos ne smatra se elektroničkim novcem te kao takav ne može
biti predmet iskupa.

16. Korisnik u Ekipi zauvijek ostaje član Ekipe. Korisnik može otkazati članstvo u bilo koje
vrijeme i to pozivom Službi za korisnike, preko portala Moj Tele2 ili slanjem ključne
riječi EKIPASTOP na broj 13818. Iznosi pogodnosti koje je član Ekipe skupio tijekom
tekućeg razdoblja, a koji mu do dana otkazivanja članstva još nisu obračunati i
dodijeljeni neće biti naknadno dodijeljeni te on gubi pravo na njih.


17. Učlanjenjem u BONus ekipu Tele2 korisnik bonova ne zadržava postojeće promocije
(Zauvijek, Zauvijek Božić 2011, Škola 2012, Posebna ponuda za postojeće korisnike,
Zauvijek 2013 i Zauvijek za prijenos broja 2013) aktivirane na svom računu na
bonove.

18. Članstvo u Ekipi nije dostupno korisnicima stare tarife Pričalica.

19. Tele2 zadržava pravo na ukidanje članstva svakom članu koji prekrši neku od obveza
ili članak iz ovih Uvjeta ili na bilo koji način zloupotrijebi članstvo u Ekipi.

20. Iznos Bonus kuna i dodatnog podatkovnog prometa Korisnik gubi prelaskom na
pretplatu.

21. Tele2 zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta za članstvo bez posebne najave uz
prethodnu objavu na služenim Tele2 stranicama.

22. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o.


Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 1.8.2018.