Uvjeti korištenja Čisto tristo tarife

Uvjeti korištenja Čisto tristo tarife

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za prijenos
pretplatničkog broja u Tele2 mrežu (dalje u tekstu: Zahtjevi) odnosno promjenom
trenutne tarife Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) Čisto tristo tarife (dalje u tekstu: Tarifa).
2. Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja je dostupna za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog
odnosa od 15.03.2016.
3. Uz Tarifu Pretplatnik obavezno mora aktivirati jedan od obveznih paketa podatkovnog
prometa dostupnih za aktivaciju uz Tarifu pri tome prihvaćajući uvjete korištenja
odabranog paketa podatkovnog prometa.
4. Tarifu mogu aktivirati novi Pretplatnici te postojeći Pretplatnici ukoliko promijene
trenutnu tarifu na kojoj se nalaze na Tarifu.
5. Mjesečna naknada Tarife određena je Cjenikom Tele2 usluga. Iznos mjesečne
naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.
6. U iznos mjesečne naknade Tarife uključen je određeni broj minuta razgovora i SMS
poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj.
Podatkovni promet nije uključen u iznos mjesečne naknade te se plaća dodatno kroz
mjesečnu naknadu obveznog podatkovnog paketa. Usluge s posebnom tarifom nisu
uključene u iznos mjesečne naknade Tarife, te se naplaćuju posebno sukladno
cijenama definiranim Cjenikom Tele2 usluga.
7. Pripadajuća količina minuta razgovora prema svim pokretnim i SMS poruka
nepokretnim mrežama uključenog u Tarifu te sva ostala obilježja tarife i cijene
naznačene su u Cjeniku Tele2 usluga. Pripadajuća količina minuta razgovora i SMS
poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj koristi
se iz zajednički dodijeljene količine minuta i SMS poruka te Pretplatnik ima izbor
koliko će potrošiti za razgovore, a Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i
nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017 koliko za SMS poruke. Pri tome
vrijedi pravilo da jedna minuta razgovora odgovara jednoj SMS poruci. Primjerice,
ako korisnik od ukupne količine dodijeljenih minuta odnosno SMS poruka iskoristi
105 minuta i 115 SMS poruka računa se da je iskoristio 220 minuta ili SMS poruka te
se za 220 umanjuje količina raspoloživih minuta odnosno SMS poruka.
8. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću
količinu minuta razgovora i SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim
mrežama sve dodatne minute i SMS poruke naplaćuju se Pretplatniku po cijenama
utvrđenim Tele2 cjenikom za Tarifu, istovjetno kao i za sve ostale usluge koje nisu
uključene u iznos mjesečne naknade Tarife.
9. Mjesečna naknada Tarife ne uključuje Naknadu za pristup mreži koja se naplaćuje
zasebno. Iznos Naknade za pristup mreži plaća se po svakom priključku. 10. Neiskorištena količina minuta razgovora i SMS poruka prema svim mobilnim i fiksnim
mrežama uključena u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca neće biti prenesena u
sljedeći mjesec niti se može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa.
11. U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.
12. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu
aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu.
Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca bit će
naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik
plaća puni iznos mjesečne naknade. Ukupna količina minuta razgovora i SMS
poruka prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u mjesecu aktivacije bit će također
razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s
ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik koji se pretplatio na
Tarifu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu pripadajuće količine minuta
razgovora i SMS poruka prema svim mobilnim i fiksnim mrežama. Sljedeći puni
mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos minuta razgovora i SMS poruka
prema svim mobilnim i fiksnim mrežama. Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016.
i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017
13. Zbog zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na
60 minuta nakon čega se isti automatski prekida.
14. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u slučaju
korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda
Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje, ali se ne ograničava na korištenje Tele2
usluga za neželjene elektroničke komunikacije) i/ili u slučaju sumnje u promet prema
mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje
bonus iznosa na temelju omjera 90% odlaznog prometa prema takvim mrežama i
10% dolaznog prometa, Telemach Hrvatska zadržava pravo po svom izboru
Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu
SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti
dodijeljenu mu SIM karticu.
15. Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva
za promjenom tarife, u trenutku aktivacije nove tarife gubi sve ugovorene pogodnosti,
promocije ili dodatne opcije koje se ne naplaćuju na staroj tarifi. Paketi dodatnog
podatkovnog prometa, minuta ili SMS poruka u domaćem ili inozemnom prometu se
prenose na novu tarifu u zatečenom stanju.
16. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) kao i korištenja minuta
razgovora i SMS poruka može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluga, zbog
čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.
17. Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja
Telemach Hrvatska d.o.o. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje za svaki pojedini priključak sa popisa priključaka
poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu:
Popis).
18. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik na kojega glasi Tarifa može tijekom
korištenja Tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tarifom, te je
pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na
Popis.
19. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje)
Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik ugovara za svaki priključak pojedinačno,
na Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i
24.04.2017 način da će obvezno trajanje za taj priključak biti definirano na Popisu, a
isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.
20. Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi
STANJE na broj 13880.
21. Pretplatnik može potpisati ugovor za Tarifu sa ili bez obveznog trajanja pretplatničkog
Ugovora. Obvezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.
22. Dozvoljene promjene tarife na i s Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima
promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.
23. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni pretplatnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za
pojedini priključak Tarifom na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu
može izvršiti ako priključak nema obvezno trajanje, dok se prijenos na drugu pravnu
osobu može izvršiti tijekom obveznog trajanja koje se prenosi na drugu pravnu
osobu. Prilikom prijenosa na drugu fizičku ili pravnu osobu se prenosi i odabrani
obvezni paket podatkovnog prometa.
24. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti
koje je stari Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
25. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Pretplatnik koristi.
26. Telemach Hrvatska d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će
Pretplatnik odnosno Poslovni korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web
stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.
Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i
24.04.2017