Uvjeti korištenja Čisto tristo tarife


Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017
Uvjeti korištenja Čisto tristo tarife
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za prijenos
pretplatničkog broja u Tele2 mrežu (dalje u tekstu: Zahtjevi) odnosno promjenom trenutne
tarife Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Čisto tristo
tarife (dalje u tekstu: Tarifa).

2) Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja je dostupna za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog
odnosa od 15.03.2016.

3) Uz Tarifu Pretplatnik obavezno mora aktivirati jedan od obveznih paketa podatkovnog
prometa dostupnih za aktivaciju uz Tarifu pri tome prihvaćajući uvjete korištenja odabranog
paketa podatkovnog prometa.

4) Tarifu mogu aktivirati novi Pretplatnici te postojeći Pretplatnici ukoliko promijene
trenutnu tarifu na kojoj se nalaze na Tarifu.

5) Mjesečna naknada Tarife određena je Cjenikom usluga Tele2. Iznos mjesečne
naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.

6) U iznos mjesečne naknade Tarife uključen je određeni broj minuta razgovora i SMS
poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj. Podatkovni
promet nije uključen u iznos mjesečne naknade te se plaća dodatno kroz mjesečnu naknadu
obveznog podatkovnog paketa. Usluge s posebnom tarifom nisu uključene u iznos
mjesečne naknade Tarife, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom
usluga Tele2.

7) Pripadajuća količina minuta razgovora prema svim pokretnim i SMS poruka
nepokretnim mrežama uključenog u Tarifu te sva ostala obilježja tarife i cijene naznačene
su u Cjeniku Tele2 usluga. Pripadajuća količina minuta razgovora i SMS poruka prema svim
pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj koristi se iz zajednički dodijeljene
količine minuta i SMS poruka te Pretplatnik ima izbor koliko će potrošiti za razgovore, a
Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017
koliko za SMS poruke. Pri tome vrijedi pravilo da jedna minuta razgovora odgovara jednoj
SMS poruci. Primjerice, ako korisnik od ukupne količine dodijeljenih minuta odnosno SMS
poruka iskoristi 105 minuta i 115 SMS poruka računa se da je iskoristio 220 minuta ili SMS
poruka te se za 220 umanjuje količina raspoloživih minuta odnosno SMS poruka.

8) Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću
količinu minuta razgovora i SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama sve
dodatne minute i SMS poruke naplaćuju se Pretplatniku po cijenama utvrđenim Tele2
cjenikom za Tarifu, istovjetno kao i za sve ostale usluge koje nisu uključene u iznos
mjesečne naknade Tarife.

9) Mjesečna naknada Tarife ne uključuje Naknadu za pristup mreži koja se naplaćuje
zasebno. Iznos Naknade za pristup mreži plaća se po svakom priključku.

10) Neiskorištena količina minuta razgovora i SMS poruka prema svim mobilnim i fiksnim
mrežama uključena u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći
mjesec niti se može iskoristiti za umanjenje sljedećeg računa.

11) U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.

12) Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu
aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu
u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer,
Pretplatniku koji se pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa
mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne
naknade.
Ukupna količina minuta razgovora i SMS poruka prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u
mjesecu aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je
Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik koji
se pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu pripadajuće količine
minuta razgovora i SMS poruka prema svim mobilnim i fiksnim mrežama. Sljedeći puni
mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos minuta razgovora i SMS poruka prema
svim mobilnim i fiksnim mrežama.

Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017
13) Zbog zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na
60 minuta nakon čega se isti automatski prekida.

14) U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u slučaju
korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili
trećih osoba (koje uključuje, ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene
elektroničke komunikacije) i/ili u slučaju sumnje u promet prema mrežama u kojima se nude
usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju omjera 90%
odlaznog prometa prema takvim mrežama i 10% dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo
po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti
dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno
isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.

15) Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva
za promjenom tarife, u trenutku aktivacije nove tarife gubi sve ugovorene pogodnosti,
promocije ili dodatne opcije koje se ne naplaćuju na staroj tarifi. Paketi dodatnog
podatkovnog prometa, minuta ili SMS poruka u domaćem ili inozemnom prometu se
prenose na novu tarifu u zatečenom stanju.

16) Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) kao i korištenja minuta
razgovora i SMS poruka može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluga, zbog čega
takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.

17) Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja
Tele2. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja
potpisuje za svaki pojedini priključak sa popisa priključaka poslovnog korisnika koji je
priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).

18) Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik na kojega glasi Tarifa može tijekom
korištenja Tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tarifom, te je
pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis.
19) Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje)
Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik ugovara za svaki priključak pojedinačno, na
Uvjeti korištenja su objavljeni 15.03.2016. i nadopunjeni 03.06.2016., 01.09.2016 i 24.04.2017
način da će obvezno trajanje za taj priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od
dana uključenja priključka na Popis.

20) Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi
STANJE na broj 13880.

21) Pretplatnik može potpisati ugovor za Tarifu sa ili bez obveznog trajanja pretplatničkog
Ugovora. Obvezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.

22) Dozvoljene promjene tarife na i s Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima
promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.

23) Pretplatnik koji je ujedno i poslovni pretplatnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za
pojedini priključak Tarifom na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može
izvršiti ako priključak nema obvezno trajanje, dok se prijenos na drugu pravnu osobu može
izvršiti tijekom obveznog trajanja koje se prenosi na drugu pravnu osobu. Prilikom prijenosa
na drugu fizičku ili pravnu osobu se prenosi i odabrani obvezni paket podatkovnog prometa.

24) Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti
koje je stari Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

25) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Pretplatnik koristi.

26) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik odnosno
Poslovni korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na
drugi primjeren način.