Uvjeti korištenja dnevnog podatkovnog paketa 3GB za Tele2 korisnike bonova glasovnih tarifa

1. Aktivacijom dnevnog podatkovnog paketa 3GB (u daljnjem tekstu: Paket) Tele2 korisnik bonova
(dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja dnevnog podatkovnog paketa 3 GB za
Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Paket mogu aktivirati svi Tele2 korisnici bonova osim korisnika uz slagalicu Bezbroj GB i 1000
jedinica minuta i/ili SMS poruka te Tele2 korisnika Internet tarifa na bonove.

3. Aktivacijom Paketa korisnik stječe pravo na korištenje 3096 MB tijekom 24 sata. Korisnik koji
ima aktiviran Paket može u roamingu unutar EU/EEA iskoristiti do 950 MB iz Paketa. Valjanost
Paketa istječe 24. sat od njegove aktivacije.

4. Paket se aktivira na portalu Moj Tele2 ili slanjem SMS poruke s ključnom riječi DAN3GB na
kratki broj 13999. Poruke prema broju 13999 ne naplaćuju se.

5. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Paketa nema dovoljno sredstava na
korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade, Paket neće biti aktiviran Valjanost korisničkog
računa na bonove produljuje se u skladu s valjanosti Paketa kojeg korisnik želi aktivirati..

6. Paket se automatski deaktivira nakon što protekne datum valjanosti paketa.

7. Kupovina novog Paketa prije nego što je istekla valjanost prethodno aktiviranog Podatkovnog
paketa predstavlja novu aktivaciju sukladno točki 4. ovih Uvjeta korištenja. Neiskorištena
količina podatkovnog prometa ranije aktiviranog Paketa prenijet će se u novo aktivirani Paket
pod uvjetom da prethodno aktiviranom Paketu nije istekla valjanost te će se primijeniti datum
valjanosti novog Paketa. Neiskorištena količina podatkovnog prometa Paketa briše se istekom
njegove valjanosti.

8. Korisnik može provjeriti stanje i datum isteka valjanosti Paketa na portalu Moj Tele2 ili slanjem
SMS poruke sadržaja STANJE na broj 13880. Za provjeru dostupnog prometa za korištenje u
roamingu unutar EU/EEA, korisnik treba poslati SMS poruku sadržaja STANJEEU na broj
13880

9. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.

10. Aktivacijom Paketa, korisnik ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži u
iznosu do 75 Mb/s u primanju podataka i do 25 Mb/s u slanju podataka, a koja traje do
potrošnje podatkovnog prometa iz Paketa. Stvarna brzina ovisi o području na kojem se korisnik
nalazi, vrsti uređaja koju koristi i postavkama mobilnog telefona.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 22.02.2017., a izmijenjeni su 19.09.2019. i 01.01.2020.