Uvjeti korištenja dnevnog podatkovnog paketa 3GB za Tele2 korisnike bonova glasovnih tarifa

Uvjeti korištenja dnevnog podatkovnog paketa 3GB za Tele2 korisnike bonova glasovnih
tarifa

1. Aktivacijom dnevnog podatkovnog paketa 3GB (u daljnjem tekstu: Paket) Tele2
korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja dnevnog
podatkovnog paketa 3 GB za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).
2. Paket mogu aktivirati svi Tele2 korisnici bonova osim korisnika uz slagalicu Bezbroj
GB i 1000 jedinica minuta i/ili SMS poruka te Tele2 korisnika Internet tarifa na
bonove.
3. Aktivacijom Paketa korisnik stječe pravo na korištenje 3096 MB tijekom 24 sata.
Korisnik koji ima aktiviran Paket može u roamingu unutar EU/EEA iskoristiti do 950
MB iz Paketa. Valjanost Paketa istječe 24. sat od njegove aktivacije.
4. Paket se aktivira na portalu Moj Tele2 ili slanjem SMS poruke s ključnom riječi
DAN3GB na kratki broj 13999. Poruke prema broju 13999 ne naplaćuju se.
5. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Paketa nema dovoljno
sredstava na korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade, Paket neće biti
aktiviran Valjanost korisničkog računa na bonove produljuje se u skladu s valjanosti
Paketa kojeg korisnik želi aktivirati..
6. Paket se automatski deaktivira nakon što protekne datum valjanosti paketa.
7. Kupovina novog Paketa prije nego što je istekla valjanost prethodno aktiviranog
Podatkovnog paketa predstavlja novu aktivaciju sukladno točki 4. ovih Uvjeta
korištenja. Neiskorištena količina podatkovnog prometa ranije aktiviranog Paketa
prenijet će se u novo aktivirani Paket pod uvjetom da prethodno aktiviranom Paketu
nije istekla valjanost te će se primijeniti datum valjanosti novog Paketa. Neiskorištena
količina podatkovnog prometa Paketa briše se istekom njegove valjanosti.
8. Korisnik može provjeriti stanje i datum isteka valjanosti Paketa na portalu Moj Tele2 ili
slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na broj 13880. Za provjeru dostupnog
prometa za korištenje u roamingu unutar EU/EEA, korisnik treba poslati SMS poruku
sadržaja STANJEEU na broj 13880.
9. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.
10. Aktivacijom Paketa, korisnik ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G
mreži u iznosu do 75 Mb/s u primanju podataka i do 25 Mb/s u slanju podataka, a
koja traje do potrošnje podatkovnog prometa iz Paketa. Stvarna brzina ovisi o
području na kojem se korisnik nalazi, vrsti uređaja koju koristi i postavkama mobilnog
telefona.
11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Telemach Hrvatska d.o.o., kao i drugi
Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
12. Telemach Hrvatska d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će
Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren
način. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 22.02.2017., a izmijenjeni su 19.09.2019. i
01.01.2020.