Uvjeti korištenja dnevnog podatkovnog paketa 3GB za Tele2 korisnike bonova Internet tarifa


Uvjeti korištenja dnevnog podatkovnog paketa 3GB za Tele2 korisnike bonova Internet tarifa (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja)
1. Aktivacijom dnevnog podatkovnog paketa 3GB (u daljnjem tekstu: Paket) Tele2 korisnik bonova (dalje u
tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja dnevnog podatkovnog paketa 3 GB za Tele2 korisnike bonova
(u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Paket mogu aktivirati Tele2 korisnici internet tarifa na bonove osim uz tarifu Bezbroj GB.
3. Aktivacijom Paketa korisnik stječe pravo na korištenje 3096 MB tijekom 24 sata. Valjanost Paketa istječe
24.sat od njegove aktivacije.
4. Paket se aktivira na portalu Moj Tele2 ili slanjem SMS poruke s ključnom riječi 3GB24SATA na kratki broj
13999. Poruke prema broju 13999 ne naplaćuju se.
5. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Paketa nema dovoljno sredstava na korisničkom
računu za plaćanje iznosa naknade, Paket neće biti aktiviran. Valjanost korisničkog računa na bonove produljuje
se u skladu s valjanosti Paketa kojeg korisnik želi aktivirati.
6. Paket se automatski deaktivira nakon što protekne datum valjanosti paketa.
7. Kupovina novog Paketa prije nego što je istekla valjanost prethodno aktiviranog Podatkovnog paketa
predstavlja novu aktivaciju sukladno točki 4. ovih Uvjeta korištenja. Neiskorištena količina podatkovnog prometa
ranije aktiviranog Paketa prenijet će se u novo aktivirani Paket pod uvjetom da prethodno aktiviranom Paketu
nije istekla valjanost te će se primijeniti datum valjanosti novog Paketa. Neiskorištena količina podatkovnog
prometa Paketa briše se istekom njegove valjanosti.
8. Korisnik može provjeriti stanje i datum isteka valjanosti Paketa na portalu Moj Tele2 ili slanjem SMS poruke
sadržaja STANJE na broj 13880.
9. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.
10. Aktivacijom Paketa, korisnik ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži u iznosu do 75
Mb/s u primanju podataka i do 25 Mb/s u slanju podataka, a koja traje do potrošnje podatkovnog prometa iz
Paketa. Stvarna brzina ovisi o području na kojem se korisnik nalazi, vrsti uređaja koju koristi i njegovim
postavkama.
11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 22.02.2017., a izmijenjeni su 19.09.2019.