Uvjeti korištenja dnevnog podatkovnog paketa 3GB za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja dnevnog podatkovnog paketa 3GB za Tele2 korisnike bonova
(u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Aktivacijom dnevnog podatkovnog paketa 3GB (u daljnjem tekstu: Paket) Tele2 korisnik bonova (dalje
u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja dnevnog podatkovnog paketa 3 GB za Tele2
korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Paket mogu aktivirati svi Tele2 korisnici bonova.
3. Naknade, valjanost paketa, obračunska jedinica i uključeni podatkovni promet definirani su važećim
Tele2 cjenikom.
4. Paket se aktivira slanjem SMS poruke s ključnom riječi dan3GB na kratki broj 13999 ili putem portala
Moj Tele2.
5. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Paketa nema dovoljno sredstava na
korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Paket neće biti aktiviran. Ako je valjanost novčanog
bona manja od valjanosti Paketa kojeg korisnik želi aktivirati, Paket se neće moći aktivirati.
6. Paket se automatski deaktivira nakon što protekne datum valjanosti paketa.
7. Kupovina novog Paketa prije nego što je istekla valjanost prethodno aktiviranog Podatkovnog paketa
predstavlja novu aktivaciju sukladno točki 4. ovih Uvjeta korištenja. Neiskorištena količina
podatkovnog prometa ranije aktiviranog Paketa prenijet će se u novo aktivirani Paket pod uvjetom da
prethodno aktiviranom Paketu nije istekla valjanost te će se primijeniti datum valjanosti novog Paketa.
8. Za provjeru stanja i datuma valjanosti Paketa, Korisnik treba utipkati *150# i pritisnuti tipku za
pozivanje ili poslati poruku sadržaja STANJE na broj 13880.
9. Poruke prema broju 13999 ne naplaćuju se.
10. Korisnik koji ima aktiviran Paket može u roamingu unutar EU/EEA iskoristiti do 750 MB iz Paketa.
11. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.
12. Aktivacijom Paketa, korisnik ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži u iznosu do
75Mbps u primanju podataka i do 25Mbps u slanju podataka, a koja traje do potrošnje podatkovnog
prometa iz Paketa. Stvarna brzina ovisi o području na kojem se korisnik nalazi, vrsti uređaja koju
koristi i postavkama mobilnog telefona.
13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.
14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 22.02.2017., a izmijenjeni su 26.06.2019.