Uvjeti korištenja dnevnog podatkovnog paketa BEZBROJ GB 24 sata


Uvjeti korištenja dnevnog podatkovnog paketa BEZBROJ GB 24 sata

1. Aktivacijom dnevnog podatkovnog paketa "Bezbroj GB 24 sata" (u daljnjem tekstu:
Paket) Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja
dnevnog podatkovnog paketa "Bezbroj GB 24 sata" za Tele2 korisnike bonova (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Paket mogu aktivirati Tele2 korisnici bonova na sljedećim tarifama: Slagalice 1 GB
200 jedinica min/SMS, 1 GB 1000 jedinica min/SMS, 5 GB 200 jedinica min/SMS, 10
GB i 500 jedinica min/SMS, Surf slagalice, Klasik 500, Klasik 1500, Smart, Smiley,
Totalna, Klasik, Revolucija, Osnovna. Paket je dostupan za aktivaciju u period od 23.
srpnja do 31. srpnja 2018. godine.

3. Naknade, valjanost Paketa, obračunska jedinica i uključeni podatkovni promet
definirani su važećim Tele2 Cjenikom.

4. Paket je dostupan za aktivaciju samo preko Moj Tele2 portala.

5. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Paketa nema dovoljno
sredstava na korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade, Paket neće biti
aktiviran.

6. Paket se automatski deaktivira 24. sat nakon aktivacije.

7. Paket se može koristiti paralelno s ostalim podatkovnim paketima (iz tarife i dodatnim
podatkovnim paketima iz redovne ponude; Ponavljajući paket 100 MB, Jednokratni
300 MB, Jednokratni 2 GB, 1 GB 5 dana, 3 GB 24 sata, 4G brzina) s tim da Bezbroj
GB 24 sata ima prioritet trošenja. Po isteku valjanosti Paketa prvo se troši paket iz
tarife, a nakon njega ostali dodatni podatkovni paketi (ako ih Korisnik ima aktivirane).

8. U slučaju da je valjanost korisničkog računa u trenutku aktivacije Paketa kraća od 24
sata, valjanost korisničkog računa se produljuje za 24 sata (vrijeme trajanje Paketa).

9. Kupovina novog Paketa prije nego što je istekla valjanost prethodno aktiviranog
Paketa predstavlja novu aktivaciju sukladno točki 4. ovih Uvjeta korištenja.
Neiskorištena količina podatkovnog prometa ranije aktiviranog Paketa prenijet će se
u novo aktivirani Paket pod uvjetom da prethodno aktiviranom Paketu nije istekla
valjanost te će se primijeniti datum valjanosti novog Paketa.

10. Za provjeru stanja Paketa, potrebno je poslati SMS poruku sadržaja STANJE na broj
13880.

11. Paket sadrži 7 GB koje Korisnik može iskoristiti u roamingu unutar EU/EEA bez
dodatne naknade. Nakon potrošenih 7 GB podatkovni promet u roamingu se
naplaćuje sukladno cijenama tarife na kojoj se korisnik nalazi, a utvrđene su
Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži.

12. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporabe objavljene na web
stranicama Tele2.


13. Aktivacijom Paketa, korisnik ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G
mreži u iznosu do 75 Mbp/s u primanju podataka i do 25 Mbp/s u slanju podataka, a
koja traje do potrošnje podatkovnog prometa iz Paketa. Stvarna brzina ovisi o
području na kojem se korisnik nalazi, vrsti uređaja koju koristi i postavkama mobilnog
telefona.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 25.9.2018. do 30.9.2018.