Uvjeti korištenja dnevnog podatkovnog paketa Bezbroj GB 48 satiUvjeti korištenja dnevnog podatkovnog paketa "BEZBROJ GB 48 sati"


1. Aktivacijom dnevnog podatkovnog paketa "Bezbroj GB 48 sati" (u daljnjem tekstu: Paket)
Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja dnevnog
podatkovnog paketa "Bezbroj GB 48 sati" za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Paket mogu aktivirati Tele2 korisnici bonova na sljedećim tarifama: Slagalice 1 GB i 200
jedinica min/SMS, 1 GB i 1000 jedinica min/SMS, 5 GB i 200 jedinica min/SMS, 5 GB i 1000
jedinica min/SMS, 10 GB i 500 jedinica min/SMS, Surf slagalice, Klasik 500, Klasik 1500,
Smart, Smiley, Totalna, Klasik, Revolucija i Osnovna u periodu od 25. svibnja do 3. lipnja
2018. godine.

3. Naknade, valjanost paketa, obračunska jedinica i uključeni podatkovni promet definirani su
važećim Tele2 cjenikom.

4. Paket se aktivira slanjem SMS poruke s ključnom riječi BEZBROJ48 na broj 13999. Poruke
prema broju 13999 ne naplaćuju se.

5. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Paketa nema dovoljno sredstava
na korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade, Paket neće biti aktiviran.

6. Paket se automatski deaktivira nakon što protekne datum valjanosti paketa.

7. Paket se može koristiti paralelno s ostalim podatkovnim paketima (iz tarife i dodatnim
podatkovnim paketima) s tim da Bezbroj GB 48 sati ima prioritet trošenja. Po isteku perioda
od 48 sati od aktivacije Paketa prvo se troši paket iz tarife, a nakon njega ostali dodatni
podatkovni paketi (ako ih Korisnik ima aktivirane).

8. U slučaju da je valjanost korisničkog računa u trenutku aktivacije Paketa kraća od 48 sati,
valjanost korisničkog računa se produljuje za 48 sati (vrijeme trajanje Paketa).

9. Kupovina novog Paketa prije nego što je istekla valjanost prethodno aktiviranog Paketa
predstavlja novu aktivaciju sukladno točki 4. ovih Uvjeta korištenja. Neiskorištena količina
podatkovnog prometa ranije aktiviranog Paketa prenijet će se u novo aktivirani Paket pod
uvjetom da prethodno aktiviranom Paketu nije istekla valjanost te će se primijeniti datum
valjanosti novog Paketa.

10. Za provjeru stanja potrebno je poslati SMS poruku sadržaja STANJE na broj 13880.


11. Paket sadrži 7 GB koje Korisnik može iskoristiti u roamingu unutar EU/EEA bez dodatne
naknade. Nakon potrošenih 7 GB podatkovni promet u roamingu se naplaćuje sukladno
cijenama tarife na kojoj se korisnik nalazi, a utvrđene su Cjenikom telekomunikacijskih usluga
u Tele2 HR mreži.

12. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

13. Aktivacijom Paketa, korisnik ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži u
iznosu do 75 Mbp/s u primanju podataka i do 25 Mbp/s u slanju podataka, a koja traje do
potrošnje podatkovnog prometa iz Paketa. Stvarna brzina ovisi o području na kojem se
korisnik nalazi, vrsti uređaja koju koristi i postavkama mobilnog telefona.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 25.5.2018. do 3.6.2018.