Uvjeti korištenja Ekipne i Biznis Ekipne tarife

Uvjeti korištenja su objavljeni 25.08.2016. i izmijenjeni 01.09.2016., 06.02.2017. i 29.05.2019.
Uvjeti korištenja Ekipne i Biznis Ekipne tarife
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za prijenos
pretplatničkog broja u Tele2 mrežu (dalje u tekstu: Zahtjevi) odnosno promjenom
trenutne tarife Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik / Ugovaratelj) prihvaća ove
Uvjete korištenja Ekipne ili Biznis Ekipne tarife (dalje u tekstu: Tarifa).
2) Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja je dostupna za aktivaciju i ugovaranje
pretplatničkog odnosa od 25.08.2016. Uz ugovaranje Tarife moguće je odabrati
korištenje Probne tarife kako je definirano uvjetima korištenja Probne tarife.
3) Uz Tarifu Pretplatnik obavezno mora aktivirati jedan od obveznih paketa
podatkovnog prometa dostupnih za aktivaciju uz Tarifu pri tome prihvaćajući uvjete
korištenja odabranog obveznog paketa podatkovnog prometa. Obvezni podatkovni
paket 50 MB nije dostupan uz EKIPNU tarifu.
4) Tarifu mogu aktivirati novi Pretplatnici te postojeći Pretplatnici ukoliko promijene
postojeću tarifu na Tarifu.
5) Sve priključke sa Tarifom ugovara i njima upravlja Pretplatnik / Ugovaratelj bez
obzira tko priključak koristi.
Prvi priključak koji Pretplatnik ugovori predstavlja glavnu liniju (prvi broj), a svaki
sljedeći priključak predstavlja liniju člana (dodatni broj). Ako Pretplatnik nakon
ugovaranja priključak koji predstavlja glavnu liniju (prvi broj) na bilo koji način izdvoji,
glavna linija (prvi broj) će postati priključak koji je prvi bio aktiviran nakon glavne linije
(prvog broja).
U slučaju u kojem Pretplatnik nakon ugovaranja priključke koji predstavljaju liniju člana
(dodatni broj) na bilo koji način izdvoji te priključak koji predstavlja glavnu liniju (prvi
broj) ostane jedini priključak na Tarifi,
Pretplatnik će nastaviti koristiti Tarifu dok ne zatraži promjenu tarife ili na neki drugi
način deaktivira Tarifu.

Tarifa će biti aktivirana za sve priključke (brojeve) navedene u zahtjevu za aktivaciju
tarife istovremeno i to tek kada korisnik bude u pretplatničkom odnosu za sve
navedene brojeve. Dakle, ako je korisnik zahtijevao aktivaciju tarife za jedan ili više
brojeva za korištenje kojih je pretplatnički ugovor zaključila druga osoba, tarifa će biti
aktivirana tek po prijenosu pretplatničkog ugovora za te brojeve s te druge osobe na
korisnika, a do tog trenutka će se usluge pružene korisniku po drugim brojevima
naznačenim u zahtjevu obračunavati po ranije ugovorenim tarifama.
6) Mjesečna naknada Tarife određena je Cjenikom usluga Tele2, ovisno radi li se
o glavnoj liniji (prvom broju) ili liniji člana (dodatnom broju). Iznos mjesečne naknade
plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu. Uvjeti korištenja su objavljeni 25.08.2016. i izmijenjeni 01.09.2016., 06.02.2017. i 29.05.2019.
7) U iznos mjesečne naknade Tarife uključena je neograničena količina minuta
razgovora i SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici
Hrvatskoj. Podatkovni promet nije uključen u iznos mjesečne naknade te se plaća
dodatno kroz mjesečnu naknadu obveznog podatkovnog paketa. Usluge s posebnom
tarifom nisu uključene u iznos mjesečne naknade Tarife, te se naplaćuju posebno
sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.
8) Sva obilježja tarife i cijene naznačene su u Cjeniku Tele2 usluga.
9) Mjesečna naknada Tarife ne uključuje Naknadu za pristup mreži koja se
naplaćuje zasebno. Iznos Naknade za pristup mreži plaća se po svakom priključku.
10) Pretplatnik može imati najviše 4 priključka s aktiviranom Tarifom, ovisno o broju
već aktivnih priključaka koje ime. Jedan od priključaka Tarife mora predstavljati glavnu
liniju (prvi broj). Uz svaki od priključaka Tarife Pretplatnik može kupiti i uređaj.
11) U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje
poziva.
12) Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu
aktivacije, što znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu.
Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na Tarifu na polovici mjeseca bit će
naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik
plaća puni iznos mjesečne naknade.
13) Zbog zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno
je na 60 minuta nakon čega se isti automatski prekida.
14) U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u
slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda
Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje, ali se ne ograničava na korištenje Tele2
usluga za neželjene elektroničke komunikacije) i/ili u slučaju sumnje u promet prema
mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje
bonus iznosa na temelju omjera 90% odlaznog prometa prema takvim mrežama i 10%
dolaznog prometa i/ili korištenje tarife u svrhu tzv. bulk ili masovnog slanja i primanja
SMS poruka korištenjem bilo kojeg uređaja, Tele2 zadržava pravo po svom izboru
Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu
SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti
dodijeljenu mu SIM karticu.
15) Tarifa je namijenjena prvenstveno pojedinačnoj osobnoj komunikaciji (između
osoba ili osobe kao inicijatora, a poslovnog ili inog rješenja kao primatelja, a u svrhu
ostvarenja potrebe, npr. za plaćanje ili iniciranje plaćanja usluge, sudjelovanje u
nagradnoj igri ili nekom drugom natjecanju i slično). Tarifa nije namijenjena za slanje
SMS poruka ili upućivanje poziva u smislu tzv. bulk (masovnog) slanja SMS poruka ili
upućivanja poziva unutar bilo kakvih poslovnih i inih rješenja poput, ali ne
ograničavajući se na sustav za zaprimanje glasova unutar sustava glasanja Uvjeti korištenja su objavljeni 25.08.2016. i izmijenjeni 01.09.2016., 06.02.2017. i 29.05.2019.
korištenjem SMS poruka, sustav za obavještavanje primatelja SMS poruka o statusima
zahtjeva, slanje obavijesti članovima klubova, udruga ili drugih profitnih ili neprofitnih
organizacija i sličnih sustava ili rješenja. Korištenje Tarife protivno osnovnoj namjeni
kako je opisana podliježe sankcijama iz članka 14.
16) Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom
Zahtjeva za promjenom tarife, u trenutku aktivacije nove tarife gubi sve ugovorene
pogodnosti, promocije ili dodatne opcije koje se ne naplaćuju na staroj tarifi. Paketi
dodatnog podatkovnog prometa, minuta ili SMS poruka u domaćem ili inozemnom
prometu se prenose na novu tarifu u zatečenom stanju.
17) Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) kao i korištenja
minuta razgovora i SMS poruka može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja usluga,
zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.
18) Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima
poslovanja Tele2. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih
Uvjeta korištenja potpisuje za svaki pojedini priključak sa popisa priključaka poslovnog
korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).
19) Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik na kojega glasi Tarifa može tijekom
korištenja Tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tarifom, te je
pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na
Popis.
20) Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Obvezno
trajanje) Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik ugovara za svaki priključak
pojedinačno, na način da će obvezno trajanje za taj priključak biti definirano na Popisu,
a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.
21) Pretplatnik može potpisati ugovor za Tarifu sa ili bez obveznog trajanja
pretplatničkog Ugovora. Obvezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.
22) Dozvoljene promjene tarife na i s Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima
promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.
23) Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi
STANJE na broj 13880.
24) Pretplatnik koji je ujedno i poslovni pretplatnik koji želi prenijeti pretplatnički
odnos za pojedini priključak Tarifom na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na
fizičku osobu može izvršiti ako priključak nema obvezno trajanje, dok se prijenos na
drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom obveznog trajanja koje se prenosi na drugu
pravnu osobu. Prilikom prijenosa na drugu fizičku ili pravnu osobu se prenosi i odabrani
obvezni paket podatkovnog prometa.
25) Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne
pogodnosti koje je stari Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika. Uvjeti korištenja su objavljeni 25.08.2016. i izmijenjeni 01.09.2016., 06.02.2017. i 29.05.2019.
26) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na
odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
27) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik
odnosno Poslovni korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, emailom
ili na drugi primjeren način.