Uvjeti korištenja Hit tarife za Tele2 korisnike bonova



Uvjeti korištenja Hit tarife za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom SIM kartice na kojoj je početna tarifa Hit tarifa (u daljnjem tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (u
daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Hit tarife za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu:
Uvjeti korištenja).

2. Tarifa nije dostupna za aktivaciju u redovnoj ponudi. Ukoliko korisnik s Hit tarife prijeđe na neku drugu tarifu
dostupnu za aktivaciju, neće ponovno moći aktivirati Hit tarifu.

3. Tarifa i pogodnosti Tarife definirane su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži.

4. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

5. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga Tele2 koje Korisnik koristi.

6. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
web stranice Tele2 ili na drugi primjeren način.